Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
12-05-2015
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950), 
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥι
(1918-1974) ή
ΑΔΩΝ|Σ Κ. ΚΥΡΟΐ
(1974-1997)
Τό διακύβευμα
τής Ἐκπαίδευσης 7
Γράφει ὁ Ε-Σ. Πρεβελάκης
Σ τήν Γαλλία τα έκπαιδευτικα μεταρρυθμιστικό σχέδια βρίσκονται πάντα στό προσκήνιο. 'Η έπίσημη παρέμβαση
τής Γερμανίας για τήν ύποβάθμίση Τῆς` Γερμανικής καί ή
αντίδραση διανοουμένων καί πολιτικών στήν δε απο κατάργηση τῶν 'Ελληνικών καί τῶν Λατινικών από τα σχολεία έχει
κλσνίσει τήν προοπτική να κατατεθεί ὁ'νόμος αύτούσισς.
Οί συγκρούσεις γύρω από τίς μεταρρυθμίσεις στήν Παιδεία δέν αποτελουν νέο φαινόμενο. Δέν πρέπει, όμως, τὸ
αίσθημα του σερ να να συγκαλύψει τήν διαφοροποίηση τῶν
διακυ βευματων στήν παρούσα φαση. Στὸ παρελθόν, κεντρικό σημείο τριβής ήταν ὁ πολιτικός καί ίδεολογικὸς έλεγχος
τού εκπαιδευτικού μηχανισμού. Στήν σημερινή συγκυρία,
στήν Γαλλία όσο καί στήν 'Ελλάδα, ώς κύριος στόχος τῶν μεταρρυθμίσεων προβάλλεται ή εκπαιδευτική ίσότητα. ι
Ο πλούτος, κληροδοτούμενος από γενεά σε γενεά, καθορίζει ακόμη τήν ίεραρχία τῶν ανισοτήτων. Τα κινήματα
μέ έμπνευση από τό σοσιαλιστικό ίδανικὸ έπεδίωξαν να
διαρρήξουν τήν λογική αὐτή, μέσω τής Φορολογίας ή καί
τής απαλλοτρίωσης Τὸ «Κεφάλαιο τόν 27 ο αἰώνα» τού Τίτοπιεε ΡίΚετιγ έπανέφερε τήν' συζήτηση. Οί πρόσφατες
αλλαγές, όμως, θέτουν από αμφισβήτηση τα μέσα δια τῶν
όποίων οί γονεῖς κληροδοτούν τό σἰκσνομικὸ καί κοινωνικό
τους είείιι8. Στὸν ρευστό καί αβέβαιο κόσμο, καταθέσεις
καί επενδύσεις ενδέχεται να σαρωθσύν από μια οίκονομική κρίση. Στήν 'Ελλαδα διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι, αντίθετα μέ τίς προγ0νικές πεποιθήσεις, ή έπένδυση στήν πέτρα καί στήν γή δέν εγγυάται πλέον ασφαλεια.
Παράλληλα πρὸς τήν απαξίωση τῶν παραδοσιακών απενδυτικών αγαθῶν, αναδύεται ή αύλη έπένδυση ή' ὁποία
αφορα γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνική αγωγή καί δικτύωση.
Δέν θίγεται από κρίσεις καί απαλλοτριώσεις· εύνοείται από
τήν γεωγραφική κινητικότητα ή ὁποία χαρακτηρίζει τόν παγκοσμιοποιημένο κόσμο καί από τήν ταχύτητα τῶντεχνολογικῶν εξελίξεων. Μέγα μέρος από τα αγαθα αύτό μεταδίδεται μέσω τού εκπαιδευτικού συστήματος. Ἡ έκπαίδευοη μετατρέπεται, επομένως, σέ ρυθμιστή τῶν μελλοντικών κρινωνικών ανισοτήτων. Οἱ κλασικοί <<ταξικοί αγώνες» αποχωρούν
μπροστα στήν πάλη για μια εύνοίκή θέση'στό εκπαιδευτικό
σύστημα. Σέ συγκεντρωτικές χώρες, όπως ή 'Ελλάδα .καί ή
Γαλλία, οί αρμόδιοι ' Υπουργοί αποκτούν τήν έξσυσία να έπηρεαζουν τήν κατανομή σίκονσμικού καί κοινωνικού πετας
αναμεσα στίς διαφορες κατηγορίες'τού πληθυσμού. _.
'Ολοι, βέβαια, έπικαλούνται τίς όσες εύκαιρίες». 'Ομως,
,ένα παιδί υπόκειται έκ γενετής σέ επιδράσεις καθοριοτι- `
πές για τήν πνευματική του αναπτυξη, οἱ ὁπσίες ανάγονται
στό πνευματικό επίπεδο όσων,τό περιβάλλσυν. Κατόπιν, ή
χρη ματσδοτούν τίς σπουδες του αλλά οχι μόνον. :Η 
καί εμπειρία «από μέσα» τού ·έ~κπαιδευτικούςσ.υστήματσς
συχνά καθίσταται σημαντικότερος παράγων επιτυχίας από
τὸ χρήμα. "Ετσι, στήν Γαλλία έχει διαπιστωθεί ότι, στούς
διαγωνισμούς για τίς Θιεπάεε ΕσοΙεε, τα παιδια τῶν έκπαιδευτικῶν εμφανίζουν εντυπωσιακό ποσοστό έπιτυχίας¦ Ἡ
ίσότητα στήν έκπαίδευση δέν έπιδέχεται, λοιπὸν, απλές ή
απλουστευτικές λύσεις. Οί δογματικές προσεγγίσεις
έχουν, αντιθέτως, απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Ἀπὸ τίς συζητήσεις στήν Γαλλία συναγεται ότι οί εκπτώσεις στήν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων καί τῶν Λατινικών θα προκαλέσουν μετασχηματισμούς στίς μελλοντικές ανισότητες,
πρός τήν αντίθετη κατεύθυνση από' τήν έπιδιωκομένη: θα
εύνοηθούν όσοι, ελαχιστοι, έχουν πρόσβαση στα γνωστικά
αυτό αντικείμενα, είτε λόγω πλούτου είτε λόγω εἰδικής δεξιότητας. Σήμερα υπαρχει διάκριση αναμεσα σέ μια σχετικα
  Τερατώδή λαθη
στήν διαπραγμάτευση
ςΗ Κυβέρνησις Τσίπρα έξελέγη από τόν ἑλληνικὸ λαό
για να διαπραγματευθεῖ σθεναρώτερα μέ τούς Βύρωπαίους
έταίρους καί δανειστές μας."Ομως τόσο τα συμβάντα κατά
τό τελευταίο τρίμηνο, όσο καί τό ανακοινωθέν τού χθεσινού Ευτοςτσιιρ πού μιλαει για πρόοδο απο όχι για συμφωνία, παρατείνοντσς έτσι τήν αγωνία καί τήν αβεβαιότητα, αποδεικνύουν ότι ή διαπραγματευτική τακτική τής Κυβερνήσεως ύπή ρξε έσφαλμένη. Άραγε τί κέρδισε ή
Ἑλλάς κατα τό τρίμηνο αύτό; 'Η απαντησω είναι ότι όχι
μόνον δέν κερδίσαμε κατι, αλλα χάσαμε πολλα. Σήμερα
διαπραγματευὸμαστε από πολύ χειρότερη θέση.
Ἀπώλεια χρόνου
Ἀπὸ τήν πρώτη στιγμή πού αρχισε να διαπραγματεύεται
μέ τούς ξένους, ή Κυβέρνησις Τσίπρα προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Καί τό πέτυχε.°Ομως αύτό πού δέν απελὸγισε
ήταν ότι ό χρόνος δέν λειτουργούσε ύπέρ ήμών, αλλα είς
βάρος μνεΌ χρόνος θα ήταν πρός Μελος τῆς°Μος μόνον αν κατα τήν διαρκεια του έφη ρμόζετο πολιτική ή ὁποία
θα βελτίωνε τήν κατασταση τής ἑλληνικής οίκονομίας καί
αρα τήν διαπραγματειπική μας θέση έναντι τών δανειστών.
'Ενώ έδώ ίσχυσε τὸ αντίθετο. Καθε ήμέρα πού περνούσε
χωρίς να συναπτεται συμφωνία μέ τούς δανειστές, έπενεργούσε καταλιπικα είς βαρος τής έλληνικής οἱκονομίσς. Διότι ένετείνετο ή αβεβαιότης, ή ὁποία προκαλούσε Με
λεια, αστάθεια καί έπιδείνωση όλων τών οἱκονσμικῶν μεγεθών. Ἀκόμη καί ὁ τουρισμός Φαίνεται ότι έπη ρεάσθηκε
αρνητικα κατα τό τελευταίο αύτό τρίμηνο.
'Επομένως από διαπραγματευτικής πλευρας, ή Κυβέρνησις έκανε τὸ αντίθετο από αύτό πού συνέφερε τήν χώρα.
Ἀντί να έπιδιώξει ταχεία συμφωνία μέ τούς δανειστές,
ώστε να αποκατασταθεί ή έμπιστσσύνη καί να έκλείψει ὁ
κίνδυνος τής πτωχεύσεως καί τού (πως αφησε τήν διαπραγματευση ανοικτή καί τήν παρέτεινε από έβδομαδα σέ
έβδομαδα. Καί καθε φορα πού έτίθετσ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα
έπί τάπητος, τα πραγματα ήταν χειρότερα από τήν προηγούμενη, μέ κορύφωση τὸ Ευτσςτοιιρ στήν Ρίγα τής Δεττονίας, μετα τό ὁποῖο αναγκασθήκαμε να αντικαταστήσουμε τήν διαπραγματευτική μας-ὁμάδα! Τόσο κραυγαλέα
 ή; μέχρι τότε διαπραγματευτική μας τακτική, ώστε
όποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε τα πρόσωπα καί να ξεκινήσουμε τήν όλη συζήτηση παλι από τήν αρχή.
”Ομως ή Κυβέρνησις διέπραξε καί ένα χειρότερο λαθος:
Κατήργησε τήν Τρόίκα! 'Η σχετική απαίτησις τέθηκε από
τήν Κυβέρνηση Τσίπρα καθαρα για λόγους έντυπώσεων.
'Ώστε να δείξει ότι δέν ανέχεται να μπαινσβγαίνσυν στα
ύπουργεῖα καί να δίνουν έντολές οἱ «ύπαλληλοι» τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τής Εύρωπαίκής Ἐπιτροπής
καί τής Εύρωπαίκής Κεντρικής Τραπέζης."Ομως τό καθεστώς έκεῖνο ήταν καλύτερο από τὸ σημερινό, πού πρέπει
να λογοδοτσύμε χωριστα σέ καθε «θεσμό». Εἱδικώς δέ στὸ
Ευτοςτοιιρ, ἐνώπιον 18 ύπουργών Οἰκσνομικών, έκ τών
όποίων ὁ καθένας δικαιούται να θέσει βέτο στήν περαιτέρω
χρηματοδότηση ως χώρας μας Ἡ Μόνιμος πιο Τρόῖκα
καί ή αντικαταστασίς της μέ τούς «θεσμούς» ήταν όλέθρια
ένέργεια, τήν ὁποία όφειλε να έχει αποφύγει ή Κυβέρνησις. 'Η κοινή λογική αύτό έλεγε.
Χειρότερο καθεστώς
Πρὸ διμήνου, τήν 9η Μαρτίου, ή «Ἑστία» έγραφε χαρακτη ριστικα:
«Τό νέο καθεστώς πού έχει προκύψει μετά τήν αποτιθέμενη κατάργηση τῆς Τρόϊκά είναι χειρότερο από ὅ,τι
πρίν. Διότι ένόσω όπῆρχε ή Τρόϊκα, τά κλιμάκια της διεπραγματεύοντο μέν σκληρά μέ τούς ύπηρεσιακούς παράγοντες καί τήν πολιτική ήγεσίά τών έλληνικών ύπουργείωχ απο στό τέλος συνήθως ἐπήρχετο συμβιβασμός. Τό
δέ Επτορτοιιρ κατά κανόνα έδεσμεύετο άπό τήν είσήγηση
τής Τρόϊκα καί ένέκρινε τήν έκταμίευση τής έκάστοτε
δόσεως τού δανείου, χωρίς νά ύπεισέρχεται στίς λεπτομέρειες τῆς έλληνικής πολιτικής. °Βνώ τώρα αύτό έχει
αλλάξει. Κάθε ένας από τούς ύπουργούς Οίκονομικών τών
ύπολοίπων Ι 8 κρατών τού Επτορτοιιρ έχει ούσιαστικό λόγο γιά τήν ακολουθούμενη πολιτική καί τά μέτρα πού προτείνει νά λάβει ή ἑλληνική Κυβέρνησις».
Καί τὸ αρθρο συνέχιζε:
«Όταν ὁ Σύριζα απεφάσισε νά ζητήσει τήν κατάργηση
τής Τρόίκα, προφανώς δέν εᾶε σκεφθεῖ αν τό νέο καθεστώς οι ήταν καλύτερο ή χειρότερο. Ἐν τούτοις αύτό πού
ίσχύει τώρα είναι πολύ χειρότερο. Διότι ή Τρόϊκα, πέραν
τού ότι λειτουργούσε ώς κυματοθραύστης έναντι τυχόν
μεμονωμένων ένστάσεων κάποιων μελών τού Ειπορτοιιρ,
παρεπε καί τό πλεονέκτημά τής προσωπικής έπαφῆς μέ
τούς ”Ελληνες ύπουργούς καί ύπηρεσιάκούς παράγοντες.
Ἀκόμη, κάποια μέλη τῆς Τ ρὸίκα φαίνεται ὅτι κυκλοφορούσαν τά βράδυα στήνἈθήνα καί εᾶαν άγαπήσει τόν τόπο μος. Αύτό τό πλεονέκτημα χάθηκε άνεπιστρεπτί. Τώρα
. όλα είναι απρόσωπα 'Η ἑλλη νική Κυβέρνησις προτείνει .
τά μέτρα πού θέλει νά λάβει καί αύτά πρέπει νά έγκριθούν
καί από τούς Ι 8 ύπουργούς τού Ευτορτοιιρ».
"Ετσι, τό νέο «ναί μέν, μια» πού εἰσέπραξε ή χώρα
μας από τό χθεσινό ΕιποΒτοιιρ, τὸ ὁποῖο παρατείνει τήν
αγωνία καί τήν αβεβαιότητα, σηματοδοτεί τα τερατώδη
σφάλματα τής διαπραγματευτικής τακτικής τής Κυβερνήσεως Τσίπρα. Τα όσα συνέβησαν κατά τὸ τελευταίο τρίμηνο έπεδείνωσαν σοβαρα τήν θέση τής χώρας μας.'Βστω
καί τήν ύστατη αὐτή ώρα, οἱ κυβερνώντες όφείλουν να
έπιδιώξουν τὸν «έντιμο συμβιβασμό», όπως τὸν χαρακτηρίζουν, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.
καί χρώμα ζαχαροπλαστικής
γιά νά φτιάξει τίς τετράγωνες
νέα μέ όψη κούπα καρπου
Π£ΝΜΕΣ
Ἡ Ἑλλάδα πλήρωσε
τήν δόση στα ΔΝΤ
εύπορη/μορφωμένη τάξη καί τους απολοίπους· στὸ μέλλον ή
εύνοια θα απευθύνεται σέ μια κυρίαρχη μειονότητα.
Στήν 'Ελλάδα οἱ προωθούμενες ,μεταρρυθμίσεις θα
εύνοήσουν τήν έγχώρια παγκοσμιοποιημένη τάξη τού
πλούτου καί τής διανόησης, ή ὁποία διαθέτει εναλλακτικές
λύσεις. 'Η, δια τής έξίσωσης πρός, τα κάτω, μείωση τών ανισοτήτων μεταξύ μεσαίων καί κατωτέρων στρωμάτων θα
έχει ώς παραπλευρη συνέπεια έκπαιδευτική πόλωση ενεμεσα σέ μια περιορισμένη έπώνυμη μειονότητα καί μια
εύρύτατη ανώνυμη πλειονότητα. ή
Οί συγκρούσεις περί τήν Παιδεία αποκτούν καθαριστικό κσινωνικὸ χαρακτήρα. Ταυτοχρόνως, τὸ έκπαιδέυτικό
αγαθό έχει καταστεί μείζον γεωπολιτικό διακύβευμα.
"Οπως μεταξύ τῶν πολιτών, έτσι καί μεταξύ τών κρατών οί
ανισότητες καθορίζονται από τήν ποιότητα τής έκπαίδευσης. Σέ όλες τίς κλίμακες, ή εκπαίδευση ανάγεται σε κύ
. ριο πολιτικό ζήτημα. Οἱ τρέχουσες αντιπαραθέσεις στήν
Γαλλία καί στήν 'Ελλάδα, μαχες έμπροσθσφυλακών, προαγγέλλσυν σοβαρές μελλοντικές συγκρούσεις.
5ΔΗΣοΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ο 'Εχουμε οι δεκάδες ποικιλία
ψωμιού γιά τόστ, αλλά τὸστ
Μαι πρώτη φορά μαθαίνουμε ότι τρώγεται! Κι όμως.
ζισύ μέ τήν φλούδα του. Πρσφανώς είναι νόστιμο διότι ένώ
πωλούσε 100 συσκευασίες τωρα πωλεϊ 1500...
Ο Ἀπίστευτο! Μία γυναίκα
στό Νιού Τζέρσεϋ τών ΗΠΑ
έφερε στον κόσμο δίδυμα καριτσάκια, άλλά από διαφορετικό πατέρα. Σύμφωνα μέ τοπική έφημερίδα ή ύπόΘεσις ήλθε
τό έμπνεύσθηκε ένας φούρνα- Με φώς όταν ή μητέρα ζήτηρης`στήν Ταιβάν καί έγινε διά- σε διατροφή από αυτόν πού
προς! 'Ο Λή Γ ουέν-φά σκέφθη- θεωρούσε πατέρα καί έκεϊνος
κε πώς νά δελεάσει τά παιδιά ζήτησε εξέταση ΟΝΑ. 'Ετσι
πού χάνουν τήν όρεξή τους τό άπεκαλύφθη ότι είχε έπαφή μέ
Μακάρι, όταν πιάνουν οί ζέ δύο άνδρες τήν ίδια έβδομάδα
στες. 'Ετσι χρησιμοποίησε Μάϊ καί έγινε τό εξαιρετικά σπάνιο
σε σκόνη. φράουλες. μπαμπού αύτόφαινόμενο.
'Η έλληνική κυβέρνησις
έδωσε χθές έντολή για τήν
πληρωμή τῶν 750 έκατ.
εύρώ πρός τό ΔΝΤ, όπως
δήλωσε αξιωματούχος τού
υπουργείου Οίκονομικῶν
στό Ρώύτερς. Ἡ σχετική
ανακοίνωσις έγινε πρίν
ὁλσκληρωθεί τό χθεσινό
κρίσιμο Ειπσςτοι1ρ. Τίς φήμες ότι δέν έπρόκειτο να
κατατεθεί ή δόσις έαν τό
ανακοινωθέν τής συνεδριάσεως τῶν 'Υπουργών
Οίκονομικῶν τής Εύρωζώνης δέν ήταν θετικό για
τήν 'Ελλάδα, διέψευσε ὁ
,ίδιος ό κυβερνητικός έκπρὸσωπος κ. Γ. Σακελλαρίδης, λέγοντας ότι ή κυβέρ
νησις δέν συνήρτησε τήν
υποχρέωσή της να πληρώσει τήν δόση στα ΔΝΤ μέ
τό αποτέλεσμα τού Επισςτοιιρ, διότι αύτό θα έμοιαζε μέ τελεσίγραφο καί θα
μπορούσε να έκληφθεί καί
ως έκβιασμός.
Τώρα οί έπόμενες δόσεις εῖναι για τόν Ίούνιο
καί συγκεκριμένως για τίς
5, ί2, ιο καί ίθ τού μηνός
αύτού, όπότε τό Ελληνικό
Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλει στό ΔΝΤ ποσά 30ί,
339, 565 καί 339 έκ. εύρώ
αντιστοίχως. "Ομως έν τῶ
μεταξύ παραμένει <<αγκαθι>> ή καταβολή μισθών καί
συντάξεων τού Μαίου.
| 'Εκτινάχθηκαν
οί όφειλές τού Δημοσίου
Στα 4,42 δίς εύ ώ έκτοξεύ- ι
τηκαν' οί λ ιπρόθεσμες,
οφειλές τού η οσίσυ στο
πρώτο τρίμηνο 015; = `
Σελίς2
'Η νέα κυβέρνησις
τού Ντ. Κάμερον
Χωρίς μεγαλες αλλαγές ή
σύνθεσι τής νέας βρεταννικής κυ ερνήσεως. Παρα
μένουν οὶ ασικοι ύπουργσί >
καί αναβα μίζονται καποιες
γυναίκες.ΙΝέο μήνυμα Καμερον προς ΕΕ.
Σελίς 3 ι 
| Πρὸσκλησις
από τήν Ρωσία
'Η Ρωσία απηύθυνε πρό
σκληση στήν 'ΕλλάδαΣνά '
συμ ετα ει στήν Τράπεζα
τῶν¦ί3ΒΙΘ .Θετική ' πρώτη
αντίδρασις από τόν ρωθυπουργο κ. Αλ. Τσιπρα.
Σελίς 3
1111 1111111
νδ Τίίίθθ 701121)
'Επιτέλους βρέθηκε ή λύση! Δέν ήταν
δύσκολη, αλλά έπρεπε νά τήν Μαι
κανείς. Κάτι σάν τι από τού Κολόμ
- βου.ιΚάτι σαν τήν ανήμετώτπση τού
` Γόρδιου δεσμού από τόν Μέγα Ἀλέξαν
δρο. Βασική λύση Μπάχωα μας
καί υπνοχωριόμαστεέπί αυτό ήμέρες
τώρα ακούγοντας τόν ένα καί τόν
άλλον να, μας ζητούν λιτότητα καί θυσίες, να μας απειλούν με τό (στους να
μας Κατηγορούν σπάταλονς καί για
τεμπέληδες καί να να Μαν νά
Μναινοερχόμαοτε στίς Βρυξέλλες και
στό Βερολίνοκαίνάάπλώνουωτόχέρι
ι για να μας Νήσων! Τέρμα, λοιπόν, οί
μετώπνήσεις, οί διαπραγματεύσεις καί οί
ΜΦΡΜ Σὲ όλα τα προβλήματα δίνει η λύση τό ΔηνΜπΜ
, 'ίδού πώς εξελίσσονται Το πράγματα. Οί Θεσμοί τών έταίρων επιμένουν
να πατήσουν τίς Φωνες γραμμές καί
να επιβάλουν στήν  να ύπογράψει συμφωνία μέ τούς δικούς τους
όρους. Αντί νά  μαζί τους,
ή σάρωση πωπω Δημοτών
ῦΟνειρεμένη λύση
αμα. Στόχος της είναι να αποδείξει ότι
δέν τήν στηρίζει μόνο τὸ 36% τού
λαού, αλλά τὸ 80%. Δύο ερωτήματα
τίθενται στόν λαό: °Ερώτημα πρῶτον:
Είσαστε ὑπὲρ ή κατά τού εύρώ; Ερώτημα δεύτερον: Είσαστε ύπέρ ή κατά
τών μέτρων λιτότητας;
Διεξάγεται, λοιπὸν, τὸ Δημοψήφισμα. Καί ποιά είναι τα αποτελέσματα
πού βγαίνουν από τήν κάλπη; Ἀπίστευτο! το 80% τού λαού τίθεται ὑπὲρ
τού εύρώ! Τὸ 95% τού λαού τίθεται
έναντίον τών μέτρων λιτότητας! Τὸ
ύπόλοιπο 5% είτε έρριξε κατά λάθος
ψηφοδέλτιο, είτε είχε ξεχάσει τά γυαλιά
του καί δέν έβλεπε τί πως, είτε είχε
χασει τό ψηφοδέλτιο πού τού είχαν
δώσει Τα δισέγγσνά του καί έβαλε στα
φάκελο τή συνταγή τού γιατρού για
Μίνωα γιὰ τήν πίεση.
Μέ τέτοιο θριαμβευτικό αποτέλεσμα
ὁ λαός βγαίνει νά τό γιορτάσει στίς
πλατείες μέ ζουρνάδες καί μέ λύρες. *Η
κνβἐρνηση ανακηρύσσει τήν πέρα τοῦ
ΔημΜφίσΜσ σέ τρίτη εθνική αυτή,
παίρνει το αποτύπωμα από τήν κάλπη
καί πάει να τό τρίψει στα μούτρα τών
Θεσμών στίς Βρυξέλλες. «Χάσατε. Ό
ἑλληνικὰ λαός σας αποδοκίμασε πανηγυρικά» λα ή ελληνική αποστολή στόν
κ Ντάίσελμπλουμ καί τούς συντρόφους
του. Μαύρη απελπισία καταλαμβάνει
τούς θεσμούς τών Βρυξελλών! Τέτοια
απόρριψη δέν περίμεναν ποτέ καί τώρα
δέν ξέρουν τί να πρωτοκάνσυν για νά
βγούν από τό αδιέξοδο! Τάσκα ανάγκαζονται νά παραδεχθούν ότι ήττήθηκαν
κατά κράτος καί νά τπούν τό ποτήρι μέ
τὸ δηλητήριο μέχρι τὸν πάτο.
Ἀνοίγει, λοιπόν, τήν Τράπεζα
πρίν ξημερώσει ή ήμέρα ὁ κ. Ντράγκι
καί στέλνει αμέτρητα τα μάτσα μέ τά
εύρώ στήν Αθήνα. Δίνει έντολή καί ὁ
κ. Γιουνκέρ στίς κυβερνήσεις τών
χωρών τής Εύρωζώνης να διαγράψουν αμέσως Το χρέος τής 'Ελλάδας
καί να μήν ξανακάνουν κουβέντα γι°
αύτό! Ξυπνσύν καί τήν κυρία Λαγκάρντ στήν Ούάσιγκτων καί τής παραγγέλνουν από τό Βερολίνο να
σπεύσει να στείλει καμμιά πενήνταριά η
δίς στήν Αθήνα για να μή βρεθεί έκτεθειμένη τήν έπομένη ἡμέραι. 'Ολα αύτά
τά εύχάριστα αποτελέσματα μας Τα
έξασφαλίζει τό Δημοψήφισμα. τα
πρώτη φορά νοιώθω να πετάω από
χαρά... Καί μετά ξύπνησα...
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Δυναστεία τού Βαλς
Το τελευταίο κεφάλαιο από το βιβλίο
«Ματιές στα ξένα»
τού Κύρου 246. Κύρου
ι- Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατσλή ἡλίου 6.17' - Δύσις 8.26'
Σελήνη 25 ήμερών _
«Ἀπόόσσις τής Μεσοπεντηκοστής». Γλυκερίας μάρτυρας.
Σεργίου ὁμολογητού, Παυσικάπου ἐπισκόπου Συνάδων.
Ἀξσνική τομογραφία
τι; για επισης ·
τούΠανα ώτ Μπόκα ου
Ο Η σημερινή κυβέρνηση τού ΣΥΡίΖΑ -μέ τή μικρή συμμετοχή τῶν ΑΝ ΕΛ- χαρακτηρίζεται από απειρία τών
στελεχών, έμμσνή σέ παρωχημένες καί αποτυχημένες θεωρίες, ρουσφετολογική διάθεση για τή δημιουργία δικού
της πελατειακού κράτους καί θυμό. Μόνον στήν έπικοινωνία πσύ βασίζεται στό ψέμα καί στήν παραπληροφόρηση
διαπρέπει, αν καί οἱ πολίτες αρχισαν να αντιλαμβάνονται
τό επικοινωνιακό παιχνίδι, που παίζεται σέ βαρος τους.
'Η απειρία τῶν υπουργών καί λοιπών κυβερνητικών
στελεχών, είναι δεδομένη, αφού δέν διοίκησαν ποτέ
έστω περίπτερο, δέν έργαστηκσν στήν από εύρεία
έννοια αγορα καί πέρασαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τής
ζωής τους -πλείστοι όσοι είναι προχωρημένης πως
συζητώντας τίς προσφιλείς τους θεωρίες καί όραματιζόμενοι μια κάποια θολή έπανασταση. Πολλοί είναι εύ κατάσταοτοι, όρισμένοι μέλη τής ντόπιας πλουτοκρατίας ή
τουλαχιστον επώνυμα μέλη τής υψηλής αστικής τάξης,
τήν ὁποία εγκατέλειψαν, χωρίς βέβαια να απαρνηθσύν
τά οίκογενειακα οἱκσνομικα πλεονεκτή ματα.
"Ολοι τους κατέχσνται από εμμονή στή μαρξιστική
θεωρία καί στό πολιτικό καί οίκονομικό μοντέλο πού
συγκροτήθηκε από τήν αλήστου ν μνήμης Σοβιετική
"Ενωση, που τό ίθθΟ κατέρρευσε από ένδογενείς αίτίες
-φθορα, διαφθορά, διάλυση, ,τής οίκονομίας- χωρίς
στρατιωτική έπέμβαση τῶν έχθρῶν της, συμπαρασύροντας καί τα λοιπά κομμουνιστικό καθεστώτα τής Ανατολικής Εύρώπης."Ομως, σαν καλοί παλαισκομμουνιστές, όνειρεύονται τό ίθί 7 καί επιθέσεις στα χειμερινά
ή θερινά ανάκτορα - ποιών τάχα; Πλείστοι όσοι προέρχονται από τό ΚΚΕ, στό ὁποῖο μαθήτευσαν έπιτυχώς,
ενώ ὁ ίδιος ὁ πρωθυπουργός είναι παιδί τού κομματικσύ
σωλήνα τού ΚΚΕ, πού διακρίθηκεστήνπάλη μέσα στα
φοιτητικά αμφιθέατρα καί στίς καταλήψεις."Οσοι από
αὐτούς είναι πανεπιστημιακοί, ήταν ανέκαθεν αίθεροβαμονες καί διατηρούν τίς φοιτητικές ίδεοληψίες τους, ώστε
να μήν μπορούν να κουμάνταρουν τα -βασικα- ύπουργεία
τους. Θυμηθείτε τό μπάχαλο πού έπικρατεί στό υπουργείο
Παιδείας, όπου οί δύο υπουργοί τσακώνονται καί αλληλοαδειαζονται, ένώ κατακρημνίζουν τό εκπαιδευτικό σύστημα σέ όλες τίς βαθμίδες του, από τήν αριστεία έως τα διεθνο ύς προβολής καί αξίας Συ μβούλια τῶν ανωτάτων ίδρυματων, πού συγκροτήθηκαν από προσωπικότητες τῶν
ἐπιστημῶν. Θυμηθείτε ακόμη τόν υπουργό Δικαιοσύνης
πού βγάζει από τίς φυλακές τους ίσσβίτες, δηλαδή όλον
τόν κοινωνικό βούρκο, τάχα για να αραιώσει ό πληθυσμός
τους ή τόν ταλαίπωρσ καθηγητή-αναπληρωτή ύπσυργό
Δημόσιας Τάξης, πού ταλαντεύεται μεταξύ τῶν θεωριών
του καί τού ύπουργού ,Εσωτερικών καί πραγματικού
αφεντικού τού τεράστιου υπουργείου καί ώς έκ τούτου
αφήνει ανενόχλητους τούς καταληψίες -μπαχαλάκηδες,
αντιεξουσιαστές- πανεπιστη μιακῶν κτιρίων.
Σάν καλοί κρατιοτές, σιλουέτα έπαυξήσουν τὸν τεραστιο
δημόσιο τομέα καί να τόν έλεγξουν καί γι αύτό διακατέχονται
από ρουσφετολογικὸ οῖστρο, ώστε να συγκροτήσουν τό δικό
τους κομματικό-πελατειακό κρατος, δισρίζοντας έπιλεγμένσυς Συριζαίσυς, συγγενείς, φίλους, σίγουρους όπαδσύς."Ως
καί τόν ξάδελφό του διόρισε ὁ πρωθυπουργός, γενικό γραμματέα στό υπουργείο Εξωτερικών, ένώ οἱ δισριζόμενοι γενικοί
γραμματείς, είδικσί γραμματείς καί αναπληρωτές στα ύπουργεία, αποτελούν μαζί μέ τους συμβούλους πυκνό σύννεφο,
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα