Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Καταρρέει το Ιπποκράτειο"Recognized text:
  ΔιλπΡΑτΜτΕνΣΕιΣ
'ε η Πρωτο βημα
η.. για συμφωνια
 κυβέρνηση: Ανοικτό το δημοψήφισμα
σελ. 3. το
έπαψε' _ἰ·ιλΌ: |ι ι| “
·ΟΟ000'ΟΟ'ΟΟΟΟΟΟ·"ΟΟ·ΟΟΟ·'ΟΟΟΟΟ·
νννννν.εσε|ίοίοτοεῳ
ΦΔννεΜσωσρσ
ΤΡ|'|'|·| ίΖ ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 η Ι ΕΥΡΩ
ιτε; “έξ
Ἡ¦ | ΗΜ. "Μ ..ω
ρ . Μ ==_:·::. ΜΝ
Δ / Μ Μ
Χ ι Δ
"- “Α
· πω...”
·ι:ιΜ:κι·“ ἶἶΖἄΐ“
ΜΜ·.ιτιιτι κ:ι:ψ“·
ΙΑ·:ῖ'ι·:πτ:
'έν Δ -.
"ΜΝ · .τ Μ
Π ΞΠτ]ιἐ]Ξ; ζ
  Γι   
Καταρρέει»
το |ιττισκρατεισ
Με το Μι;) από το προβλεπόμενο προσωπικό, πετοοκομμένο
προϋπολογισμό κοι εξοντλητικό ωρόριο, ολλό
εργοοίο, προσπαθεί να «σταθεί στο πόδια» του το ίπποκρότειο
Νοσοκομείο θεοοολονίκη5. Οι εργαζόμενοι περιγρόφουν σε υπό
κοι με οπλίιρωτη
βόσει5 κοι απίστευτη ταλαιπωρία. Π σελ. ιι
μνημό του5 προε τον υπουργό Υγείο5, Παναγιώτη Κουρουμπλίι, ότι
οι ουνθίικε5 είναι εξουθενωτικέ5, με ονόλογε5 επιπτώσει5 στου5
οσθενεί5, όπω5 μεγόλε5 λίστε5 ονομονίι5 για εξετόοει5 και επεμ
Στον... αέρα
οι φοιτητικέ8
εκλογέ5
σε 9 τμήματα
Π σελ. 8
κΕΝτΡικιι ΜΑΚΕΔ0Ν|Α
Μειωμένα κατα
ίΟ% τα τέλη για
πωλητέ5 στι5
λα'ι'κέ5 αγορέ5
«Γ. Γεννηματόε»= Το 50% των οργανικών θέσεων είναι κενέ8! ε 
κατοικόστηκαν εφοριακοι ι
Χρειαστηκε να περόσουν
Μ χρόνια για να εκδικαστεί
η υπόθεση από την οποία
ξεκίνησε να ξετυλίγεται το
κουβαρι της καμπίνας που
στηθηκε με τις παρανομες
επιστροφες ΦΠΑ. Κατηγορουμενοι ηταν η πρώην
προϊσταμένη της ΔΟΥ
εων Μουδανιὡν¦ ο πρώην
·προ'ιστόμενος του τμηματος
ΦΠΑ και τρεις ελεγκτές «Σϊ0|'|» Με
- επόπτες¦ από τους οποί- Ι
ους αθωὡθηκε ο ενας συγχων8098ί5
“Η αοτυνομικων
τμημότων
Αντιδρόσεις προκάλεσε το θέμα
του «ΑτΚ» για τις επερχόμενες
συγχωνεύσεις στην ΕΛΑΣ στη
θεσσαλονίκη Π σελ. 9
Μαυρε5
προβλέψει5
για 25.000 κενό
το Σεπτέμβριο!
«Ναι μεν, αλλα...»
από το ΣΥΡ|ΖΑ για
ΠΝ |ὁ|ωῖ|κΟΠΟίΠΟΠ
Π σελ. '9
Στην Αικατερίνη
Γεγηοιόν το Χρυσό
Λιοντόρι τη5 56η5
Μπιενόλε ι:ι σελ. 23