Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Προεξοφλεί πρόοδο στις διαπραγματεύσεις το Χ.Α.Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Δ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜΑ τι Μογ 2015
γνωνν.χι·ἰΜωἰετἱτἱο.9τ
τ ;ε%.“¦-η-“= :τ μ.- τ
ειιε=μΔγΣειε, ΝΕΑ πατηστε
ΦΚΑ"*ΟΕΛ|.8 Στριτ κΛΑΔο τι>οΦιΜοιιι
 «Στυλοὁβάττι5» ττι8 οικονομία5 και των εξαγωγών
2609 χι>οΝοΣ - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5402
Τ'ΜΗ Ι¦5 €
ΗΔΗ Η ΑΓΟΡΑ ΕΧΕ' ΑΡΧ|ΣΕ| ΚΑ| ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕ| ΑΠΟΤ|ΜΗΣΕ|Σ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΕ| ΠΡΟΟΔΟ
στις διαπραγματεύσεις τσ ΧΑ.
ε πρώτο πλάνο Το σημερινό
Σ Ευτοει·ουρ, με την χρηματιστηριακή αγορά να έχει ήδη λει
,ι Τουργήσει προεξοφληΤικά Τις ΤελευΤαίες ημέρες διαβλέποντας μια
πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-δανεισΤών. Μια πρόοδος
' η οποία μπορεί να μην φέρνει ακόμα
Πχ την πολυπόθητη συμφωνία(αφού
' ι δεν αναμένεται στο σημερινό
' : Ευτ08τρουρ κάποια απόφαση) αλλά
μπορεί να λύσει τα "χέρια" Της ΕΚΤ
γ και να λειτουργήσει πιο ευνοϊκά για
δ Την Χώρα προσφέΡο"ας Της. Κά·
ι _ ποιες πρώτες ανάσες ρευστότητας
_ :ή Εμ και σίγουρα μπορεί να συμβάλει
ή _' .: στην βελτίωση Του κλίματος στην εγ
. _ _τ ι· ` τ ϊ χώρια αγορά ομολόγων και μετοχών.
. η: Ήδη στην χρηματιστηριακή αγορά,
| · · ή ή ε , όπως υποστηρΚεται από Τους εΜε το βάεμμα στο ΕυτοαΤουρ Ο' ετιενδυτες.
παγγελματίες Του χώρου έχει προεηροσδοκὡντας τις εξεηΕεις Που θα ξῦφληθε' σε "α ῦ"μΜ'κῦ βαθμο η
οδηγήσουν σε ενίσχυση της ρευστότητας
πολυπόθητη σύγκληση μεταξύ Των
δύο πλευρών με το σενάριο Της θετι
ει·ιίκεντρσ το σημερινό καθοριστικό ΕυτοσΤσυρ
μαΤεύσεις από το σημερινό
ΕυτοΒτουρ να κερδίζει πόντους.
Όπως σημειώνει και ο υπεύθυνος Του Τμήματος Ανάλυσης Της
Βετε ΑΕΠΕΥ¦ Μ. Χατζηδάκης η
προσδοκία επίτευξης συμφωνίας
μεταξύ πιστωτών και κυβέρνησης
φαίνεται να αποκτά βάσιμες πιθανότητες υλοποίησης μετά από πολλά στάδια παλινδρομήσεων και ζυμώσεων καθώς σταδιακά κλείνουν
Τα ανοικτά μέτωπα που αποτελούσαν εμπόδιο για Την συμφωνία. Ἡδη η αγορά έχει αρχίσει και επανεξεΤάζει αποτιμήσεις και Τις "περιπτώσεις Της επόμενης ημέρας" αφού η ορατότητα θα βελτιωθεί
προοδευτικά και. θα επαναξιολογηθούν οι μαζικοί κίνδυνοι που είχαν
ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις. Ενδεχομένως η εστίαση να κινηθεί
πλέον στο εσωτερικό μέτωπο καθώς η συμφωνία θα χρειαστεί και
Την επικύρωση Της ελληνικής Βουλής¦ μια εξΘιξη που δεν θα πρέπει
Μό την ΕΠ  :28μ::τ:;αεΞΜατ
τι ΓΡΑΦΗ Ο χΑ›ς Ρ ιε ει αι  στα Νέος κύκάος αντιηαράθεσης
χορτ¦ο Μακ αναμένεται στη Βουτιά
· Αύριο η συζητηση εηί των άρθρων
ο' τρα"εζες“ ° Μ” για τις αάῆαγες στην Παιδεία ω .
Ο'ΚΟΝΟΜ'Α - ΠΟΛ'Τ'ΚΗ 3-5
 Μην' .Ώ
ΜΗ' ΝΗΛ ΜΝ 'ΗΜ Η
ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ
“Βαρόμετσσω
τηςκατάστσσςςτσ
σημερινα Εμισσι'σμμ Σα. ι
Σελ. 2Ι-2”ὶ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αυτόνομη
θα παραμείνει
ηΑαΚε
Ποια τα σχεδια
για την τραπεζα τα ο
Τρία σενάρια
εξετάζει
η ΒΝΡ Ρετιρεε
Αν υιΤάρξει συμφωνία,
οι τραηεζικες μετοχές
θα διηάσσιαστούν
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Η ει·ιέκταση
στους στόχους
της Σιδενάρ
Οι στόχοι για το 204 5
και οι Πρσοητικες
από τη συγχώνευση
με τη νισηειεσ
Σελ.8
Ο'Κ0Ν0Μ|Α _
Διορθωτικές
Παρεμβάσεις
στο ν/σ
για την ΕΒΖ
Τροι·ισῆσγία για ΕΣΠΑ.
ξεμιΤῆσκάρισμσ
ειπενδύσεων τα 3
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ