Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Τα δίνουν όλα για μια "δήλωση"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“τει%6“πππ“ 
/-9ΐ:Οπ ΧΧ
στον Μαρινόπουλο!
Με τοσα  οικιλία και τόσο χαμηλές τιμές), δεν θα ξεκολλότε!
ΜΑΡΜ°|'|ΟΥΛΟΣ 
|°0"Ελληνική εταιρια ”Ἐ'ῖῖ;ἐ;;' .. |08“Ξἔἔ (θ |08Π8ἶ“Μ .θ
Πανω από 5 323 εκατ. γ
μεχρι το 2017 για τα
συμβαση των 5 500
εκατ. που λὴγει ·το 2023
και δεν Ξέρουμε καν
πόσα Ρ-3Β θα παρουμε
το ιι|(ΑΑΕ||(θ›ι Η" Ε|ΧΕ Τ|ΝΕ| ΚΑ| ΜΕ ΤΑ Τ|'|θΒΡΥΧ|Α
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ Τ0Ε|(Α Τ|Α
το επικοπ·τεΡο ι
Ο εκπρόσωποε εργα:ομἑνων του ΕΚΑΒ αποκαλύπτει ότι
δεν υπτιρκε αλλο ασθενοφόρο για αεροδιακομιδό ασθενών
ΠονεΤψΐἩ”|
ΔΕ|ΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΚΔ' ΖΩΝΤΑΝΑ
τοπ ΣΥΓΚΛ0Ν|ΣΤ||(0
Ε_!ΑΝΑΛΗ|'|Τ||(0
· - ,3 ·
ΑΝΙΣΗ ΜΑΧΗ γ
Τα δινουν όλα ο
για μια «δηλωση»
 Στόκοειιανακοἱνωσπ του Βατοετοιιρ για «ορατό συμφωνια»
"η κι."
 -Με αυτότπφρόσιιοΝτρόγκι δινει 1,9 δισ. €, αλλιὡ8
γ  μ! 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ·
  τον Τρἱτιι δεν πλιιρὡνουμε το ΔΝΤ - Αγριοι φόροι 3 δισ. €,
στόρι» στιε σιτντόΞειε και στο βόθοε τριτο μνημόνιο
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΝΔ. - |'|ΑΕ0|( ΚΑ| ΤΑ... ΝΕΑ |'|θΥ ΕΡχοιιιτΑι
Α|'|θ ΣΥΡΜΑ - ΑΜΕΑ.
|'|θΥ :νιιιιΞχιΖοιιιτΑι ΚΑ| ΦΕΤθΕ
ΚΥΒΕΑ|·| ΜΑΡΑΑ
ο μπαμπόε
«αμόρτπσε»
για μενα
Η αλήθεια ειναι ότι
τα χρήματα εα·τόλπσαν
τον |ανουόριο και
το μεταπτυχιακό μου
αρχἰ2ει τον Σεπτἑμβ
3 36-37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜΜΜ
ΕΝΦΙΑ Ενιαὶοε ΦΠΑ 16%-18% (οριΖόντιοε φόρ08)
Εκτακτπ Εισφορό Αλλπλεγγὺπε Αὺἔπσπ εωε 30%
σε όλουε του8 μισθωτοόε τπ8 Εισφορόε Αλλπλεγγὑπε
Φόρ08 πολυτελοὺε διαβἱωσ118
για αυτοκἱνπτα, σκόφπ, πισἱνε8
Φορολογια από το πρῶτο ευρώ
μετα τπν κατόργπσπ
του προσωπικού αφορολόγπτου
Μειώσειε στι8 επικουρικε8 με τπ ρότρα
μπδενικοὺ ελλεἰμματ08
Κατόργπσπ τπε 13Ι18 σόνταἔπ8
Φόροε διαμονὴε στα νπσιό 3% ὲω8 5%
σε τουριστικε8 εΠιΧειρπσειε
Φόροε πολυτελεἱα8 6% και 3%
σε μπαρ, εστιατόρια κλπ.
Εκτακτα εισφορό στουε εχοντεε
Κούρεμα στι8 επικουρικεε
Περικοπε8 πρόωρων συντόἔεων
πριν τα 60 επι
ο επι. Με
Γράφουν ΣΤ. ΛΥΓΕΡΟΣ, Ν. ΦΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ. ΠΛΑΝΤΖΟΣ
. . . · . 8- 9
ΠαναγιωτΜΛαφαΖσνπ8 / συνεντευἔπ Μ ό Ι
«Υποταγό τώρα θα ειναι τι ταφόπετρα τπ8 Αριστερό8»
ΕΕ ΠΑ ΠΡΠΠΡ|[ΜΠΠ, ΕΕ όΞ ΑΠΡΕΕ
 Μπαμ