Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-;-.-::_
Ί.:..··..;:Χ
.·,·.
·..······_
.;...·.
· .····
ϊ ς ` ο · · ο · ,·
~ ` . - · ·.
ΠΜ" 0 "Μονος" '
ΜΜ& “ὅ . ΜΜΕ: 
φενω€ςξ Μ, 3  ΤτσττιττττσΜτεττο τιττνκόστττσ
ΕΜ  9 . έ  τ 88'|-σπ των σιτσΜνων _ 
Μπα; το '  . _ - η· έ Ο  γΜωτωνΜΜτσ.Μπ.ΜεΜ που εεττνειττΜΜΜΜΜΜΜ ο
Μωυ- “ 5 -ῖ Δ ; _ ο Μοτο. τινι11τττσυνευΜτΜεςσε υκτνπτΜστΜκός. :Ισ Η _
ΜΜΕττττττο Θ
ΕΜ ΜΜΜΜι "Μ¦ ν
Το μνῆ μόνο Βαρουφὰκη
γιατην 'ουμφωνἰα
Η ΕΚΘΕΣΗ · ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ 89 ΣΕΛΙΔΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΙΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
4 ΤοΜωΜμ·ΜΜ, γισων«σνσμόωυσο»τουθεωκσυτῆσσσυπσνοσός
γοτ]μτ“νττ. Ιττττί¦ αν ιτ·).τκττ
τ1λοττοτττΗτ›ττν οτ τΙτττ›τ›Χἐ
Σω «Μ» ' Δ
10.000 Μ έ
ΜΜΜ /
Ψ που ΜΝ· στον Μ Μ 00 Μ Μος. θέτει ως φοτεσωόωτες τον αεξυνίσνση των
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΜΜΜωΜΜοΜ τοσΜ1›ν.τσνεξορθΜτσυωσΦμστσςυγέσςΜ Ρ  
_ το @ΜΜΜ ΜΚ, οΜΜ ΜΜΜ το «Κ». κο· Μετς σε αγορές κο· Μό». Πνεστ.
Μα· · Σε Φόρο τσυυσο με ττς Μετς Τσίφσ - Γιουνκεσ σε. εστω σνσφσρό στο Μισο των φωτονενὡν ,
° ῳγΜκ0ς το νέο αυτό Μνημόνιο ωστόσσε· στο ΜΜΜ το Μεσνοσώτων. μέσω οπος Μ της κυβέρνΜς Κοκκ·νες
χω" "η Ε_Ε_ «Μ του κόστους» των συντόξεων κο· Μο· νο «εντσυκσοο·όσσ» τη «δημοσιονομικό Μο». Με ἐς
 και ΗΜΜΥ"
ΜΜΜ. όῆογο
Δ Ι ·” ¦ , η χΡΗΜΑττΣΤΗΡτο _τ ί
Ι μου :Δ :ο 3 Η ϊ ¦ 6- Ό _ Ξ ' Αν οδεύουμε τιμ-ημο«γΜ°Μ|» “ν . 2/ ·' | 4 τ _ε ς Η τι ττρο< οττμβτβττομο. τότε.
°ΜΜ, 7 Λ Ο π · τ:τττ·ττττ σού ΜΜΜ μονες
Μ"κό,  Το ο/ Ιλ ττρτ_τ›τοφττνττ›ν ττκροβοοτΠως ΜΠκΜ ' Ζ ω 7 τ τ "η ¦ τον. ττ νέο κυβτἶμνττοττ Πο
«Μ» στους εταίρους “Τ `ἡ “_ 7 7 _ σ κτττττττ›τψττ το κλείσω του
Π Γρίφος // | ε ο  τ Ο τττ›).υ χειροτερο συμφωσΑστέρσς. ΜΒ ί. _ _ ζ μ ντο τ1ττὡτ·κτ`ίνττ μου ότο' γ |  .· ' Ε . 'Ο τ ·· ττμττγμοττ·υώτον ττ ττμοττ
οτ'το ττου Μοτο-τ στους
τ`τ(1ίρτ›τΝ(›ΙΙμο›()τΗττ›υμ>
Μπ° το: ειτε τωρο ειτε σε βοθτκ χρονου μτ“Χρτ τον
/ Στττττέμβρττχ του` Πολυ
τμοβόμτττ τω το τττεττΙ Ντιρδοτ3β£λττ θττ τττΙτ›δτ·τΧθεἱ
>ῖ0Μ'0 > Το στοίχημα των Ι.000 μονάδων - Σο 9 άπεζε£
Μ""ἩΜ οι υπερσποδόσεισ, σου πρσγμοΠκή οικονομἶ οι ελπίδα.
ένο μολ)¦ον ΜΝ κείμενο.
ΚτΠ ο ΜΜΜ Πολυ τττο...
ττμτοτεμος ττττό τον λττο- 
ττρόβλτττο · των η 
 _ »ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕτΡΑτοΣ
 Το παρσΟκἡνιο 
 της κυριαςΣωωλσριου απο το ΠΣ.
ϊ δέ ὲ ~· · @ΜΜΜ-ΠΜ
"ενω, ' ΜΜΜ3.292ωρωσωΜ
'Εντι Β". Μοτο ῆτνότεοσ <τΗνω
κι" Μποστ· ευρωτττΙτκ0
Σ Ο ομοτος ττῆεον εφτττοτττς του (των›ττττττμτομτττος ΑΜΙ¦ Τοωωὑ
ντο τον ΕΕ τττττ οτ κι)ττὸττομοτ σος στον τς μ» το Σκωττττ.
.  τουςσυΜσπόνωνρολσνων. Μα