Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ωνννν.5θπττοοοοί9τ
πει·ιπλΐυπεκ
τε πιτ επηοηικσντ
Ο' Π|Ο ΕΓΚΥΡΕΣ
ΣΤΗΛΕΣ ΚΔ'
ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ ΠΟΥ
ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕ|Λ0ΥΝ
ΣΤΟ ΤΑΜΕ|0
 Δ1.;
Ο ΠΡΩῖΑΡΗΣ
Πρώτη φόρο σίτμερο στιε 7 μ.μ. (Ν5 ι )
σε τελικό κυπέλλου ο Πονοθπνοίκό5
( ι 0-6 τον Υδρο'ίκό) κόντρο
στον ολυμπιοκό. των ι 6 τίτλων.
που νίκησε ί 6-5 τον ΠΑΟΚ
Ο' ΔΥΟ τον:
ΜΟΝΟ ΞΕΡΟΥΝ
ο Αγγελίοηε πορἑόωσε
στον Σοββί6η την τελικη λίοτο
των υποψηφίων τεχνικών διευθυντών
κοι δεν είνοι ονόμεσο του5
ο Αντονελο Πρέιτι τπ5 Πόρμο
Μπομπ 6)
ΕΠ|Σ'|'ΜΗ
Αν ο Πονιὡνιοε
υποβιβοστεί.
δεν θο συμμετοσχει
στη ΜΜΜ" εεοουε
ολλο στη Γ Εθνικη κοι
σ' ουτην την περίπτωση
ου ονολοβει ο πρωην
ο 37χρονοε
οι-ιπει>ιΔΑ Ε “σοχοσ ο Μία Με Αη. ΦΥΛΛΟΥ 3.959 ι που Φο ε
 ΤΕ" "^θΜ'ι'ιι
περιθώριο. οστού έω5 την προσεχη Δευτέρο δικοιοότοι η Με νο βρει τον «οντι-Γκιστ», _ _. 
ο οποία βρεθηκε οετικόε μετό κοι την εεετοση του 2ου δείγμστοε κοι οποχωρεί οριστικό 2' Μ .
@Βετο @Ρ
"Ο ΕΧΕ' ΚΑΝΕ|.. ΣΥΝΗΘΕ|Α!
' Γιο 3η φόρο το τελευτοίο 4 χρόνιο ο Σηονσόληε μπηκε στην 5όδο τπ5 Ευρωλίγκο8
κοι διεκδικεί νο ονοόειχοεί ΜΡ ' Ανοβολη κοτόοεσηε στον ειοογγελεο
ΑΡΣθΚΩΜΩΔ|Α»
μ ἑ.Ρ `
ε `ἔ"#
ΪιιλιιΔιι·ι πιτ Ατυπο!
' Ο Δλοφουζοε ονοιμε το «προοινο τρωω
γιοτον ουΕποοτου μποτζετ
 ¦ γ η Φουλ κοι γιο τον Λιζον. μετο τον οποκτποπ του Λοντ
 . ' π·Μελι“κοιοΡουτεο γιο τον Φινλονδο χοφ
ΚΕΜΟ" ΜΜΜ ΠΟ... ΝΗΜΑ
ΝΒΑετ φόργουορντ οποτελεί την πιο “τουτο λυση στο στενό χρονικό
ιιττιοΜτιιογτκιιττογηι . τι
4 τιιγ“τιιτπτγποοτικ
τουτο
πωπω?
μεγολομἑτοχοε
ΜΝΗΜΕΙΑ' ο ΜΗΝΟΣ Πλ ΜΠΛΕ!
ο... '|'Ρ|ΨΗΦ|0Σ
Π0|'ΚΝ"|Α
' Είπε «όχι» η Γιουβέντσυ5 στο 80
εκοτ. τηε Μηορτσελόνο γιο τον Γ ολλο
χω. οποιτὡντο: τουλοχιστον ί σοι
' Βοριἑ8 τιμωρίεε σε Ιντερ κοι Ρόμο
γιο ποροβίοση του Γίηοηείο| Γοίι· Ρ|ογ
Με· 6)
|'|'Ε "ΑΜ ~
ΕΛΛΗΝΩΝ ' Σόββστο τπτ Αεκ. οστού ογωνίζετοι με τον ΜΟΔ
η", ΜΜΜ., 7 στη Δρόμο (5 μ.μ., Ν82) γιο την είσοδο στην 4ό8ο
κοι οπο τη φουρνιο των πλέι σο τπτ Μ μπόσκετ (την ίδιο ὡρο Ρέθυμνο
του 2οιοηνυν ι - Αρπ5. ολο το σενόριο των ισοβοθμιὡν) κοι με τον
Εθνικη Παίδων Απόλλωνο στο οΑκΑ (7 μμ.. οτε 5ροττε 3) γιο το πλέι
που ογωνιζετοι οφ ονόδσυ στη 8υρετ ιεοσυε με στόχο την επιστροφή
στο Ευρωποικο στο κολέ8 εμοονίσειε Π Ανόρεόπσυλσ5: «Μονο ΑΕΚ»
"°ω'"θλ"μ°. ' Μόχπ με τη Χερενφεν γιο τον Μοόλντερ
στη Βουλγοριο
ΣΦΥΡ|ΖΕ|
ΕΛΕΥΘΕΡΑ
' Απολογπθπκε ο Θονοση5 Γιοχοε
στον ειδικό ονοκοιτη
γιο τον «εγκλπμοτικπ οργονωοπ»
κοι δεν του επιβλπΘπκε κονενοε
ηεριοριοτικό5 οροε
' Την Τετορτπ στη 5υοοτ ίεοουο
π επικυοωοη (ολικπ. μερικο
ηχοι κοθολου) τπτ βοΘμολογιο5.
δεν θο βιοστουν οι ποδοσφοιρικοι
ειοογγελεί5 νο οΟκποουν
πειθορχικε5 διωξει5 ο °
ΜΙΛΑΜΕ' ο ΠΕΠΜΑ" Πλ ΝΗΛ”
' ολοκληρώνει την ερευνο γιο τον ΜΜΜ
εω5 το τέλοε Μπλου ο οθλπτικόε εισογγελεοε
' Δεν έχει οκόμο κληθεί νο κοτοοεσει ο Μελισσονίοη;