Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΝΑΔ||(ΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΜΜΜ ΜΜΜ" τοεΠεΑτομο
:τρόπο Με μοε Ενημερωθείτε
ο; Ο ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΕΚΟ
γιο Με με ου βοτ·κέο, οΠΜ και
με ενώ κέ8 ἱε8
ί Ι τΡΑ11ΕΖ£Σ - οΑΕΕ
· ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
·ἔοιο το νέα οριο ως
· Ρ ΜΙ σε; ἔἶἙΜΜ
ο Τι ἔἔ"ὅ$Μ“Μ
· Η Μὡ των Μ
τ κ τη 
ή ὅ “ * Αν Ο ἐκ* ο* 
ΠΟ|Ο' ΟΛ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝ|Δ
2 3 δ τ σ . έ
τ α ν οτι τετΑτγτ
κυβέρνοοο8
ΜΑΙΜΟΥ: ΤΑ Δ|ΑΚ|ΝΟΥΝ ΥΠΟΠΤΑ
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΜΑΤ'ΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Σελ. ΙΟ·ΙΙ
ο ουτο6ονομίο
του Κάμερον
Σελ. 22-23
«θέΠομμε ένσμο
σ"μβ|β°9μο στν Οι νεοι φορα σου έρχοντοι Πορομὲνοον κοι οι <<μνομοντοκοτ» , με σομοιΚΟ' ΟΧ| ΟΠΟΙΑ οφορο τον ΕΝΦ|Α κοι Πορσοτοτο το «χοροτσ黦 θο κοΘοῆωσοον μισΘοοε¦
Σελ- 9 θο μετωσοον συντοξει5 κο' στο μαθω ερχετοι οκρέβετο Ασκ/ω οοξοσο5 ΦΠΑ
τῇ Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Τον Ιοονιο οΠογροφοομε Συμβοῆοιο ΑνοΠτοξο5 (Μνημον·ο 3)
 Γ. ΡΩΜΑΝ|ΑΣ: ΕΠιμενοον οι σονειστε5 σε Περικοοο των σοντοξεων ., ω. τ. ΜΝ
` Ϊ Έ 9 = · < ΕΡΕΥΝΑ-Σοκ
”` ο] Δεσμοί ΧΑ. θύμα 'Με  ··τ· ο
3Ἡἔἔ°χω""ῦ με ΙΜ ΟΠΑΠ έ ένα στα _ ῦ ' αραίωση 
κόκκτν88νρομμέο ΙΟ" ΠΟΙΝΗ! . ” δύο ΜΜΟ ῖοκεῆῆαρ!ομ
Σελ. 12 3 ›“' '7 Ϊ · ·4 τ έ  - Σελ. 1849 το ·: ›ε›. :

Τελευταία νέα από την εφημερίδα