Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ρ 69 Ποιχνί6ιο-8 μονο οΠοδεκτο κοι νέο ΠρωτοθΜμοῖο στο κοοοονι
,.;   Βαπτιστικα απο
8 Μο'   ““"”ῦ"“"'“""'“
(Χ :ο
Μονή οΠοδεκαὶ Προτοω γιο το Ποανίδι
ως Νικος ομώος με τον Σοναοοοζεν
 αγ ΜΜΜ
¦ΜΜἱΜψΜΜΜΜΜ Ο γ "ΜΜΜ
· 5 ακόμη γΠΠεδοὐΧα με σκορ κοι πμί›φονο-ιελικὐ Σω 7.18 . : @Βιμ
και σούπερ αποδόσεις. οιο οὐοιΠμο γιο  ειὸ·κως ) ΜΜΜ Μακη
ὴέ . ο Γ...
. γατα  .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Πο!χΗΜΑΠκΗ ο '
-· Ο!
ὰ ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
ΠΑΡΑΣκενΗ 8 ΜΜΜ 2015 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2421 · ΠΜ 1.2ο€
ΜΜΜ" Τ! ακούγεται για μια _
Μαρινάκη
για νΙαμαλ μαι
μεταγραφες
·ΗἑοΜω“Μ)ωΜ
ΜωΜῶωΜγοπΜ
"ΑΕ Μ φὡ · Ο ρόλος-κλειδί του ΠΜ Ανοστοσίω κο οι εξελίξος μενα το ολο οφ ο Τι «παω» με τον Μοέμο Μι πόσο Με ο Πανσποο)ος
π . · "ώς νΜδέὐΜε α κόσμος ο· μεταγραφή ων ΑΜ ο 0(Μα μαγαζια· με άμα Μ φινΜΜή Με ο 4
ο η* γ
Νταν 
Νοπολεόνι '  . 'β
 ' Δ ~ ·ΝΜωωΜαΜΜωωΜωΜΜ8