Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΜΜ ΜΜΜ
ΜΜΜ· Μ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ
απο", ιιιιτιιιιειΜιίν
πως Ο" |"Ο'|'... ΜΜΜ"
ΠοροοκευΠ 8 Μοιου 2ΟΊ 5 / Φυλλο 878 (2078) / ε 1.30
ἶ 1”ἶ__ἱ;ν.:· .· τΜ;ἱὶτΓ
9 “ ι " ι... ι _ Ξ ξ:
'·ΣΔΒ^ΜΔἱ|κΗς
. η .. Η Χιτς.τετε·=;ω “ή Δεν :η
Ι “ἐἰἰ .ε ΞἔίἑἙ ῦἔ:4ἔἔἶ: :ἶἐ ί
7 ξ ·ὲ·ἀΞ¦ Μοτο ΡΕΠΟΡΤΑΖ η 9
7 Αη_οτοΝλΡιι Μεση...
 δείτε . ”· 
Ο Κοντονη8 και το εηιτελειο
η] η Ι ΜΜΜΙπΙΜ@π
του, εμεινανορΟιοι αηεναντι
 στην αθλιότητα και ηηγαν
Τ ω8 το τελοε την νομοθετικη
Ο _ἑέ “ΚΜΜΜΜ
, ηου αηοτελει
η( 'ἈΜ “ω τ'Ηὶτ:”ὲ |
'ηρ το βημα για
Μ ἑ :471 . 4 “ίΜΜΜ .Μ`Ἐ Π
.έ την εξυγίανση
0 Περασε με συντρι7ητικη
ἶΜΜΜΜ
ηλειοψηφία αηο την Βουλη
Χ|Λ|ΕΣ ΦΟΡΕΣ «ΟΗΕΧ|Τ», · ι 1
αν το αντίτιμο είναι να ζητουσαμε
αηο εναν τίμιο ανθρωηο να σκυψει
στα λαμόγια · Τώρα. αν θέλουν,
α5 κανουν ΧΔΡΛΚ|Ρ| · Να μην Ϊ
ηερασει αηο την Βουλη, ηταν ολοε 7 ε 'κ . #7 κ 7  έ Δ . Ο 4-  ζ
ο βρώμικοε αγώνα8 του8 ο “ “ _ Δ 7 η. “ Ώ ......;.ἶτ-. .ε.....“.¦,.1'””Μ 
Ο Παυλο5 Χα“ίκαλη8 ηου ημιν λίγα
7 _ οι Δ 24ωρα. ζητουοε αηο τον Κοντονη
Π ι Ι ι 4 ' ι ακομη και Παρεμβασει8 στην
διαιτησία, εμφανίστηκε χθεε στην
σ 53 . _ ι Ι . .4 ι
η' Βουλη σαν εκη οσωηοε τη5 ΕΠΟ
ΜΜΜ" »έ ρ
και... αηείλησε με «ΟΗΕΧ|Τ»!
κοπονῇ8. Πα °τ|6ἡ"°π · ψηφισε κατα τη5 εξυγίανση5, αλλα
. ' . . ηροσφερε και ηολυ γέλιο με τον
συμβει, η ευθυνη
. τροηο ηου αυτο-αηοκαλυφθηκε
ανηκει πλεον σε αλλσυε
Μενει Μετα · προταση" και εεετιίιετιιι
_ ΜΕΝ ·γ οειιιΒετιιιοετιιε Μοτο,
ΒΞί'ίλΉἑἔἘἩἩὲ 5 > ΜΜΜ "Με ΜΜΜΜ