Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
07-05-2015 Ο
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
· Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ἀναζητώντας
τόν Σωκοατη
Γράφει ὁ Β. Ζ Κοραχἀης _
ά πολιτικά κόμματα, παρα τήν ψευδεπίγραφη συλλογι
κότητα τήν ὁποία συνήθως έπαγγέλλονται, δέν διαθέτουν ούτε τή γνώση ούτε τό ένδιαφέρον να έκπαιδεύσουν
τό κοινό τους στήν αρετή τῶν αρχαίων. 'Η παλινδρόμηση
τής Κοινωνίας μας στόν κατακερματισμό τῶν φατριῶν καί
τῶν όμαδων βρήκε τήν ανταπόκρισή της στή σύνθεση τής
Βουλής τῶν 'Ελλήνων."Ετσι ή ἱκανσποίηση φατριαστικῶν
συμφερόντων αποτελεί πλέον τήν κύρια μέριμνα τῶν κομμάτων. 'Η αρετή τού Σωκράτη, τού Πλάτωνα, τού Αριστοτέλη έλάχιστα απασχολεί τήν 'Ελληνική Κοινωνία. 'Η αναζήτηση τής αρετής δέν Φαίνεται να απασχολεί κανέναν πολιτικό αρχηγό ίσως γιατί ὁ όρος ακούγεται πια ξεπερασμένος
καί ένίοτε μαλιστα λοιδορείται ως ήθικολογικός.
Δέν είναι συνετιῶς περίεργο ότι τό μεγαλο έλλειμμα στόν
πολιτικό μας βίο είναι έλλειμμα αρετής τόσο στή συμπεριφορα τῶν ἡγετῶν, όσο καί στίς προτεραιότητες όλων ἡμῶν
πού τούς έκλέγουμε. Είναι φανερό ότι οί περισσότεροι έκλογείς στίς καλπες αναζητουν πρόσωπα πού θα τούς φανούν
χρήσιμα ή απλῶς σταυροδοτούν υποψηφίους γνωστούς από
τα ΜΜΕ. Άντιλαμβάνονται αραγε οί έκλογείς τήν κραυγαλέα
απουσία ένδιαφέροντος για τήν <<Παιδεία πρός Άρετήν»>, ή
ὁποία χαρακτηρίζει μικρα καί μεγαλα κόμματα; Στα μεγαλα
κυριαρχεί ό φόβος μήπως οί μεταρρυθμίσεις,προκαλέσουν
αντιδράσεις τῶν συνδικαλιστῶν καί γι' αὐτό αποδύονται σέ
παντομίμες ανησυχίας για τήν τυχη τους. Άπό τα μικρα κόμματα, τό ένα μέ τήν δεδομένη τελεολογία περιμένει τήν
Δευτέρα Παρουσία τού ύπαρκτού σοσιαλισμού για να αφυπνισθεί μαζί μέ τούς νεκρούς καί ή έκπαίδευση. Καί ενώ τό
Πανεπιστημιακό Σῶμα απαξίωσε τούς διατεταγμένους συνδικαλιστας τού δευτέρου μικρού σοσιαλιστικού κόμματος,
οἱ αρχηγοί του απεργάζονται τήν καταστροφή τῶν ΑΕ' μέ
όλους τούς τρόπους καί όλα τα μέσα. "Οχι μόνο με τήν υπεράσπιση τής αδρανείας, αλλα καί τής βίας.
Άλλα ήρθε καί ή θεομηνία τού ΣΥΡ|ΖΑ για να ανατρέψει τα παντα. 'Η διαμόρφωση τού καλού καί τού αγαθού
πολίτη, έχει πάψει πια τήν διαπαιδαγώγηση στήν αρετή
από τήν νεότητα του, έαν δέν μεγαλώσει σέ Πολιτεία μέ
σωστούς νόμους. Είναι αναγκη, όπως καταλαβαίνετε, να
αποκτήσουν οἱ νέοι μας Παιδεία."Ετσι μόνο θα αντιμετωπίσου με τήν κρίση. Διότι καλώς-κακῶς ή κρίση για τή χώρα μας έχει μέλλον. Μέσα στά δεινά τής οίκονομικής μας
περιπέτειας, αν δέν συμμορφωθούμε προσανατολιζόμεν.οι πρός ό,τι επιβάλλει τό οίκονομικό συμφέρον τού τόπου, ή καταστροφή θα είναι όλοσχερής καί ανεπανόρθωτη-.^Άαδέαβροαμελύοηοτίς διαπραγματεύσεις τώρα
αμέσως μέ τούς Εύρωπαίους έταίρους, καθε χρονοτριβή
θα είναι θανατηφόρος για τή χώρα.
Να πούμε δύο λόγια ακόμη. °Ο Ἀριστοτέλης πιστεύει
ότι καποια ατομα γεννιούνται μέ περισσότερη εύαισθήσία
για τήν αρετή, αλλα δέν αμφιβαλλει ότι ή αρετή καλλιεργείται καί διδάσκεται. Διότι όμως έχει περισσότερη σημασία στήν πρακτική πλευρά τού προβλήματος έναντι τής
θεωρητικής γνώσης καί ήθικής. Μέ αλλα λόγια, υποστηρίζει ότι ή γνώση μόνον τού καλού δέν είναι αρκετή για να
κάνει τό ατομο πραγματικά ένάρετο, αλλα είναι απαραίτητη ή έφαρμογή τού καλού. Είναι όμως δύσκολο να αποκτήσει κανείς τή σωστή για τόν 'Ελληνικό Λαό γνώση. Τα
εύκολα τελείωσαν. 'Η εξέλιξη δέν μπορεί να αποτραπεί μέ
ήμίμετρα, αλλα μέ αμεση έφαρμογή μεσοπρόθεσμου σχεδίου μετασχηματισμού τού πτωχευμένου μοντέλου τής
Οίκονομίας μας. Ποιό είναι τό εμπόδιο; Τό μεγαλύτερο
πρόβλημα. Συνήθως συζηταμε'γιά τήν οίκονομική πολιτική
μέ όρους λογιοτηρίου. Άλλα τα λογιστήρια απλῶς αποτυπώνουν σέ νούμερα τήν υλοποίηση μιας στρατηγικής.
'Η 'Ελλάδα σήμερα, ὑπό τήν παρούσα διακυβέρνηση
τής χώρας, δεν έχει τήν πρέπουσα στρατηγική. 'Η Κυβέρ
_ νηση είναι αναποτελεσματική καί δέν χαίρει τώρα πλέον
μέ όση θα έπρεπε εμπιστοσύνη από σημαντική μερίδα
τού λαού της. 'Επαναπαυθή καμε στό εύρώ, λησμονώντας
ότι ήταν τό προσφορότερο πεδίο για τίς αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Άλλα σήμερα χρωσταμε, Κρατος καί
ίδιῶτες δύο φορές τό Άκαθάριστο Προϊόν ένός έτους.
"Οταν θα πλησιαζει ή διεθνής ανάκαμψη, στα τέλη τού
έτους, τα έπιτόκια θα γίνουν ανοδικά. 'Υπερχρεωμένοι θα
βγούμε' από τό ένα καί θα συρθσύμε στό αλλο βαθύτερο
τούνελ.ίΆρα αὐτό πού μας απομένει είναι πάση θυσία σύναψη συμφωνίας μέ τούς Εύρωπαίους έταίρους μας.
°Οδυνηρή; Άσφαλῶς όδυνηρή. Διέξοδος για να αποφύγουμε τήν όλοσχερή καταστροφή τής χώρας έαν δέν
έπέλθει συμφωνία, δέν υπαρχει καμμία. Ούτε μία.
ῦ0λέθοιο λαθος
(Έπρεπε να γίνουν οἱ πρόωρες έκλογές τής 25ης
'Ιανουαρίου;». Αύτό τό έρώτη μα θα ήταν καλό να τεθεί πρός
τούς πολίτες στίς δημοσκοπήσεις. Τόν περασμένο *Οκτώβριο, οἱ πολίτες απαντούσαν κατα ποσοστό 60% ότι δέν
, έπρεπε να διαλυθεί ή Βουλή καί ότι προτιμούσαν ή Κυβέρ
νησις Σαμαρα να όλοκλήρωνε τήν τετραετία. Προδήλως διαισθανοντο ότι οἱ πρόωρες έκλογές καί ή τυχόν κυβερνητική ανατροπή θα προκαλούσε μεγαλη αναστατωση καί θα
έσήμαινε κινδύνους για τήν όμαλή πορεία τής'Ελλαδος στα
πλαίσια τής Εὐρωζώνης."Ομως οἱ έκλογές έγιναν. Καί τό
περίεργο είναι ότι, παρα τίς ανησυχίες τους, οἱ πολίτες έψήΦισαν ὑπὲρ τής κυβερνητικής ανατροπής
ῦΟδυνηοή έμπειοία
Τώρα; μετα τήν έμπειρία τού πρώτου τριμήνου καί ένώ
ή χώρα έχει ὁδηγηθεί στα πρόθυρα τής καταστροφής, θα
εἶχε ένδιαφέρον να ξαναερωτηθούν οἱ πολίτες αν ήταν καλό ή κακό τό ότι διαλύθηκε ή προηγούμενη Βουλή καί έγιναν οἱ πρόωρες έκλογές. Διότι όσο καί αν ή κοινή γνώμη
φέρεται να στηρίζει κατ αρχήν τήν Κυβέρνηση Τσίπρα,
σήμερα πού έχουν αρχίσει να φαίνονται τα αποτελέσματα
τών όλεθρίων χειρισμών της, ή απαντησω ώς πρός τό αν
έπρεπε ή όχι να γίνουν οἱ πρόωρες έκλογές πιθανώτατα να
είναι αρνητική. Οἱ πολίτες προφανώς έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τί συνέβη. Δέν μπορεί να μήν αντιλαμβάνονται ότι τό μεγαλο λαθος ήταν ή διαλύσω τής προηγουμένης
Βουλής λόγω τής μή ύπερψηφίσεως τού Προέδρου τής Δημοκρατίας καί ή προσφυγή στίς πρόωρες έκλογές.
Ἀν εἶχαν αποφευχθεί οἱ έκλογές αὐτές, σήμερα είναι
βέβαιο ότι θα εἶχε έπιτευχθεί συμφωνία μέ τούς δανειστές
καί θα συνεχιζόταν κανονικα ή χ ρη ματοδότησις τής
Ἑλλάδος. Μαλιστα τό πιθανώτερο είναι ότι ή χώρα θα
εἶχε απεμπλακεί από τό Μνημόνιο, όπως ή 'Ιρλανδία καί
ή Πορτογαλία. Καποια μέτρα ασφαλώς θα`είχαν ληφθεί.
"Ομως αὐτά δέν θα ήταν τόσο επώδυνα όσο 'ἐκείνα πού διαπραγματεύεται καί προσπαθεί να αποφύγει ή σημερινή
Κυβέρνησις. Διότι έν τώ μεταξύ ή οἱκονομία θα έκινείτο
κανονικα καί δέν θα εἶχε σημειωθεί ή νέα καταστροφή τήν
ὁποία έπέφεραν οἱ έκλογές καί οἱ έρασιτεχνισμοί τής Κυβερνήσεως Τσίπρα. οι εἶχε συνεχισθεί ή ανάκαμψη, απότε τα μέτρα πού θα απαιτούντο θα ήταν πιό ανώδυνα.
Για να έπανεκκινηθεί ή οἱκονομία, απαιτείται χρόνος.
Ἀν κάθε πρόγραμμα διακόπτεται ένα διετία καί Με μέ
καθε κυβερνητική μεταβολή, τό αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. Ἀκόμη καί ένα όχι απολύτως σωστό πρόγραμμα,
φέρνει καλύτερα αποτελέσματα αν έφαρμοσθεί μέχρι τέ
ήταν οἱ έκλογές  
λους, παρα αν διακοπεί στήν μέση καί αντικατασταθεί από
νέο πρόγραμμα. Καί έδώ φθασαμε μέσα στήν τελευταία
πενταετία να έχουν διενεργηθεί τέσσερεις έκλογές καί να
έχουν σχη ματισθεί πέντε διαφορετικές κυβερνήσεις: Παπανδρέου, Παπαδήμσυ, Πικραμμένου, Σαμαρα καί Τσίπρα. Ἡ
κάθε μία, πλῆν τῆς ΜρεσΜῆο Μίσβητ0ῦσ8 τήν Φώτητα τού προγράμματος πού είχε συμφωνηθεί μέ τό Μνημόνιο
καί τορπίλλιςε ή “ιδια τήν έφαρμογή του. Πώς λοιπόν, να πετύχει ὑπό τέτοιες προϋποθέσεις τό πρόγραμμα;
Σέ αλλα κρατη είναι αδιανόητη ή μή ὁλόκλήρωσις τής
κυβερνητικής θητείας, ᾶκριβῶε λόγω τῆς ζημια; πού θα προ
καλείτο στήν οἱκονομία. Στίς ΗΠΑ ό Πρόεδρος έκλέγεται
για τέσσερα χρόνια καί τίποτε δέν μπορεί να διακόψει τήν
θητεία του. Στήν Γαλλία ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, πού
έχει έκτελεστικές αρμοδιότητες καί διορίζει τόν Πρωθυπουργό, έκλέγεται για πέντε χρόνια Στήν Βρεταννία, όπου
ή Βουλή καί ὁ Πρωθυπουργός έκλέγονται έπίσης για πέντε
χρόνια, αποφεύγεται ή προσφυγή στίς καλπες αν δέν έχει
συμπληρωθεί τουλαχιστον μία τετραετία. Οἱ κυβερνήσεις
αφήνονται να ὁλόκληρώσουν τό έργο τους καί κρίνονται
από τόν λαό  τού συνολικού αποτελέσματος.
Θεσμική ατέλεια
ΣτήνἙλλάδα, δυστυχώς, έχουμε τήν παρεμβολή τής
προεδρικής έκλογής πού έπιτρέπει σέ μία κοινοβουλευτική μειοψηφία 121 βουλευτών να προκαλέσει
έκλογές καί να ρίξει στό μέσον τής θητείας της μία Κυβέρνηση πού διαθέτει τήν απόλυτη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Καί τό χειρότερο: Ἐνώ στήν συνταγματική αναθεώρηση πού εἱσηγήθηκε ή Κυβέρνησις Σαμαρα προεβλέπετο να μήν διαλύεται ή Βουλή κατα τήν
προεδρική έκλογή, μέ τίς ένέργειες τού Σύριζα τορπιλλίσθηκε ή συνταγματική αναθεώρησις, ὁπότε ή θεσμική αύτή ατέλεια πού έχει προκαλέσει τόσο μεγαλη καταστροφή, δέν διορθώθηκε."Ετσι, μπορεί καί στό μέλλον να διαλύεται ή Βουλή έπειδή αὐτό ὐπαγορεύει τό
συμφέρον μιας κοινοβουλευτικής μειοψηφίας.
Τώρα λοιπόν, πού οἱ πολίτες αρχίζουν να διαπιστώνουν
τί συνέβη στόν τόπο μας μετατίς έκλογές καίπού θαήμασταν αν αὐτές εἶχαν αποφευχθεί, πρέπει όπωσδήποτε να
τεθεί στίς δημοσκοπήσεις τό έρώτημα: ς Επρεπε ή όχι να
γίνουν οἱ πρόωρες έκλογές;»."Ωστε τουλαχιστον να ὐπαρζει συλλογική συνείδησις ότι οἱ έκλογές, πού είναι φυσικα
ή πεμπτουσία τής Δημοκρατίας, καλύτερο είναιναγίνονται
στήν ώρα τους. Καί ότι όταν γίνονται συχνότερα από ό,τι
πρέπει, μπορεί να ὁδηγήσουν στήν καταστροφή.
Νέα παρέμβασις
τού Βόλφγκανγκ Σώύμπλε
ρεϊες στήν Φλόριντα αρχίζουν
Μ- δρομολόγια από καί πρός τήν
Ε _ Κούβα. Πρόκειται για μία
ΥΛΕΣ· πραγματικά ιστορική ἐξέλιξη!
ΠΕΡ|ΕΡΓΑ> Π `Δέν φθάνει πού έχουμε τό
Ο 'Ηταν 1962 όταν οι' ΗΠΑ
έπέβολαν τό εμπάργκο στήν
Κούβα, όπου από τό Ι 959
«απόλυτος άρχων», μετά τήν
ἀνατροπή τού Μπατίστα
ήταν ό Φιντέλ Κάστρο. Καί
από τότε μηδέν έπικοινωνία.
Τώρα όμως μετά από 53 χρόνια συνδέονται ξανά άκτοπλοίκώς, ἀφοῦ ή κυβέρνηοις
'Ομπάμα χορήγησε τίς πρώτες
άδειες γιά μεταφορά έπιβατών
μέ φέρρυ! 'Ηδη τέσσερεις έται
πρόβλημα μέ τήν οίκονομική
κρίση, τώρα μας φοβερίζουν
καί μέ άλλη κρίση. Αι7τήν τῆς
παχυσαρκίας! 'Ο Παγκόσμιος
Όργανισμός ”Υγείας προειδοποιεί γιά έιτιδημία παχυσαρκίας στήν Εύρώπη έως τό
2030. Τότε όλοι οι' ίρλανδοί
θά είναι παχύσαρκοι ή απέρβαροι, όπως καί τό 33-36%
τών Βρεταννών, μεγάλα ποσοστά τών ίσπανῶν, τών
Σουηδών, τῶν Τσέχων, αλλά
καί τών Ἑλλήνων, τό 40%
τών όποίων θά είναι πάνχοντροι... Τί ωραία  ι
Ζημια τής 'Ελλαδος σημαίνει ζη μια καί τής Γερμανίας, είπε ό υπουργός
Οίκονομικῶν τής Γερμανίας, σχολιάζοντας τίς τελευταίες εξελίξεις σχετικά
μέ τήν πορεία ι τῶν διαπραγματεύσεων. °Ο Βόλφγκανγκ Σώύμπλε ύπεγραμ.μισε, σύμφωνα μέ τό Βίοοιιιυετς, ότι χωρίς συμφωνία, 'Ελλαδα καί Γερμανία
θα αποφέρουν μαζί, ένῶ
προσέθεσε ότι <<ή 'Ελλάδα
χρειάζεται τήν βοήθειά
μας». Λίγα 24ωρα πρίν τό
κρίσιμο Ευτοςτουρ τής ί ίης
Μαίου, ό κ. Σώύμπλε δήλωσε ότι είναι δύσπιστος ώς
πρός τό αν ή 'Ελλάδα είναι
σέ θέση έως τότε να όλοκλη ρώσει τίς απαιτούμενες
,εργασίες για τήν σύναψη
συμφωνίας.
Άπό τήν αλλη πλευρα ο
Γερμανός υπουργός χαι
ρέτισε τίς έποικοδομητι
κές έξελίξεις στίς διαπραγματεύσεις, αν καί
έσπευσε να προσθέσει ότι
ήλθαν καπως αργά. ίΕπί
πλέον ό κ. Σώύμπλε δήλωσε ότι δέν πρέπει νά επιρρίπτονται εύθύνες στήν
Εύρώπη, τήν Γερμανία ή
τήν τρόίκα για τα δημοσιονομικά προβλήματα τής
'Ελλάδος, διότι ή χώρα μας
-ζούσε έπί έτη <<υπερανω
τῶν δυνατοτήτων της».
'Σημερινά θέματα] ,
Σέ δύο φάσεις
η χρηματοδότησις
Σέ δύο φάσεις θα ξεκλειδώσει
ή χρηματοδότησις τής 'Ελλαδος από τούς πιστωτές, ένώ
κομβικό σημείο αποτελεί ή ψήφισις τού πολυνομοσχεδίου
από τήν Βουλή.
Σελίς 2
Κοινή δήλωσις
Τοίπρα-Γισύνκερ
Για τρώτη φορά Τσίπρας καί
Γιού τκερ έκδίδουν κοινό ανακοινωθέν για τίς διαπραγματεύσεις. Θετικό κλίμα από τίς
χθεσινές τηλεφωνικές συνομιλίες τού Πρωθυπουργού.
Σελίς 8
| Ανοίγουν οἱ κάλπες
στήν Βρεταννία
Σήμερα ανοίγουν οἱ καλπες για
τίς πιό αμφίρροπες έκλογές
στήν Βρεταννία τα τελευταία 40
χρόνια. Νταίηβιντ Κάμερον καί
"Εντ Μίλιμπαντ διεκδικούν σχεδόν έπί ίσοις όροις τήν νίκη.
Σελίς θ
θ 77ί°1ΠΒ ίθ°1ίΜ
'Η κυβέρνηση τού Σύριζα ἀει καθιερώσει τόν όρο τών «κόκκινων γραμμών» οί ὁποῖες πρέπει να μείνουν άπαράβατες καί απαραβίαστες. Στήν
πραγματικότητα όμως δέν πρωτοτυπεῖ ή σημερινή κυβέρνηση. Πρόκειται
περί εθνικών ταμπού», τά ὁποῖα κληρονομούνται από κυβερνήσεως είς κυβέρνηση καί παραμένουν ακλόνητα
στή θέση τους έπειδή ούδείς τολμάει νά
τα αγγίξει. 'Οποιος αγνόησε τήν προειδοποίηση σύμφωνα μέ τήν ὁποία
«δέν δικαιούται διά νά ὁμιλεῖ» πόσο
μᾶλλον καί διά να προτείνει μεταρρυθμίσεις στό κεφάλαιο τών «έθνικών ταμπού», έλαβε αύτσμάτως φύλο πορείας
για νά αποτρέψει άρον-άρον στό σπίτι
του καί νά φάει τή γλώσσα του.
Είναι δέ «έθνικά ταμπού» έν "Ελλάδι
τό συνταξιοδοτικό καί τό έργασιακό.
Χρόνια τώρα ή μᾶλλον δεςαετίες παραδεχόμαστε όλοι σέ αύτόν τόν τόπο ότι
πάσχουν καί οἱ δύο αὐτοί κοινωνικοί
τομεῖς καί ότι είναι απαραίτητο νά μεταρρυθμιστούν. Μέ τήν πάροδο τών
τι έθνικα ταμπού
δεκαετιών τά προβλήματά τους έπιβαρύνονται έτι περισσότερο, αλλά καί ή
αναισθησία μέ τήν ὁποία το αντιμετωπίζουν οί κυβερνήσεις λαμβάνει όλα καί
μεγαλύτερες διαστάσεις! Στό έργασιακό
ούτε κάν ή έπαγγελματική απελευθέρωση έχει πραγματοποιηθεί. Στό συνταξιοδοτικό βασιλεύει τό χάσς.'Ετσι τά
ασφαλιστικά ταμεία είναι σήμερα άδεια
καί οί συνταξιούχοι αγωνιούν άν θά(
πάρουν σύνταξη στό τέλος τού μηνός,
ένώ αναγκάζονται να πληρώνουν καί
τά φάρμακά τους από τήν τσέπη τους
πού είναι ήδη άδεια.
'Η κυριώτερη μεταρρύθμιση γιά νά νοικοκυρευθεῖ ὁ τόπος είναι Μισβήτητα τό
συνταξιοδοτικό. Ούτε τό ΠΑΣΟΚ τού
λαοφίλητου Άνδρέα Παπανδρέω, ούτε ή
Νέα Δημοκρατία τού Κώστα Καραμανλή, ούτε ή συγκυβέρνηση τού
Άντώνη Σαμαρα καί τού Εὐαγγέλου
Βενιζέλου άγγιξαν τό έθνικό ταμπού
τού συνταξιοδοτικού. Μόλις πήγε νά
τό αγγίξει ή κυβέρνηση τού Κωνσταντίνου Σημίτη κάηκε ή πρόταση
γιά τήν μεταρρύθμιση μαζί με τόν μεταρρυθμιστή Γιαννίτση. Πιστός στίς
έθνικές παραδόσεις καί τούς έθνικούς
θεσμούς πού παρέλαβε -μαζί φυσικά
μέ τήν καμένη γή- από τόν προκάτο
- χό του ό κ. Τσίπρας δέν θα ήταν δυ
νατόν νά περιμένουμε ότι αριστερός
άνθρωπος αύτός- θά είχε τό θάρρος ή
τό θράσος νά αγγίξει τό συνταξιοδο- _
τικό, πού είχαν ...σεβαστεῖ δεξιοί καί
σοσιαλιστές πρίν από αὑτὸν.
Οι δανειστές μας τώρα. είχαν έ όπως
θέσα όρους πού αφορούσαν σέ μεταρρυθμίσεις τού ἐργασιακού καί τού συνταξιοδοτικού. 'Οπως καί οί περισσότεροι
ύπουργοί, δέν Με διαβάσει καί ἐγώ τό
Μπάνιο. γιάνἀ άρτο τα όπως είχαν
διατυπώσει τούς όρους τους οί δανειστές.
Αύτό πού ξέρω είναι ότι μεταρρυθμίσεις
δέν έγιναν. Άτόφια τά έθνικό τσιμπού μαζί
μέτίςπολυθρόνεςκαίτούς καναπέδες τού
Μαύροι περιήλθαν στήν προσωρινή κατοχή τα άσπρα μας Μπασκετ. ή
ὁποία μάλιστατάώεοεέντόςιωρνίζας μέ
παστταρτού από κόκκινες γραμμές καί τά
κρέμασε στόν τοῖχο αντί για είκόνες,
ώστε νά τούς ανάβουν ένα κερί οί αρμόδιοι ύπουργοί. Τό έμπόδιο, λοιπόν,
πού έχει περιπλέξει τίς διαπραγμστωσεις μας καί δέν μπορούμε νά απογράψουμε τήν «έντιμη συμφωνία» για νά
μας στείλουν τά δίς από τίς Βρυξέλλες,
είναι ότι οἱ δανειστές μας αρνούνται νά
αναγνωρίσουν ότι είναι ίερά Το έθνικά
μας ταμπού καί να τά προσκυνήσουν.
γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
“ _  ,στην σελίδα 4 η
Πινακοθήκη καλλονών
Ἀπό τό βιβλίο
«Ματιές στά ξένα» “
τοϋ Κύρου 346. Κύρου
_ Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.22' - Δύσις 8.22'
Σελήνη 20 ήμερῶν
,Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, αποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ.
Οἱ σημερινές έκλογές
στό °Ηνωμένο Βασίλειο
τού Α. Π Δημόπουλου
9 γγλία, Σκωτία, Ούαλία, Βόρειος )|ρλανδία, τό Ἡνωμέ
νο Βασίλειο σήμερα έκλέγει τα 850 μέλη τής Βουλής
τῶν Κοινοτήτων καί τή νέα κυβέρνησή του. Καί μπορεί να
αποτελεί τόν σκιώδη διάδοχο τής Βρεταννίας τής Κάστοτίε, τής αύτοκρατορίας, δηλαδή, πού μόλις έναν αἰώνα
πρίν <<κυβερνούσε το κύματα» καί τόν κόσμο, όμως τό
'Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ακόμα παγκόσμια δύναμη.
Γιατί μπορεί ό ΤτοτεΚγ, να χαρακτήρισε κάποτε τήν Άγγλία
ώς <<τελευταία πτέρυγα τού φρενοκομείου, πού λέγεται
Εύρώπη>›, για πτέρυγα φρενοκομείου, ωστόσο, ή χώρα
τού Οίτυτοίι111, τού Αιτίες καί τής Τύειοίιετ τα κατάφερε καλα ακόμα καί ως σκιά τού άλλοτε εαυτού της.
Δέν είναι παράδοξο. Τό 'Ηνωμένο Βασίλειο ήταν καί παραμένει παγκόσμια δύναμη. Άπό τό παρελθόν διατηρεί ένα
πυρήνα <<σκληρής ἰσχύος>> (118τάροννοτ). Θέση στό Συμβούλιο Ασφαλείας τού ΟΠΕ. Τό διπλωματικό βάρος, πού έπιτρέπει ό ήγετικός ρόλος σέ ΝΑΤΟ καί Κοινοπολιτεία, αλλά
καί ή <<εἰδική σχέση» μέ τίς ΗΠΑ."Εναν ἰσχυρό στρατό καί
μια πυρηνική δύναμη αποτροπής. Καί να μήν ξεχναμε, ότι
λόγω θετικών τιληθυσμιακῶν ροῶν, τό (Ηνωμένο Βασίλειο
θα καταστεί τελικά σέ δεκαπέντε ίσως χρόνια ή μεγαλύτερη
σέ πληθυσμό καί έν συνεχεία σέ οἰκονομικό μέγεθος χώρα
τής Εύρώπης. Με ταυτόχρονα ή χώρα διαθέτει τήν <<μαλακή ίσχύ>> (έσα ροψετ), πού αποτελεί καί τήν πραγματική
δύναμη κρούσης στόν μεταμοντέρνο κόσμο. Τήν δύναμη
τής αγγλικής γλώσσας. Τήν πρωτοπορία σέ λογοτεχνία,
μουσική, μόδα, αθλητισμό. Πανεπιστήμια παγκόσμιου κύρους. Τήν ήθική ακτινοβολία μιας χώρας πού νίκησε τόν Ηττ1ετ. Καί φυσικά τό παγκόσμιο γόητρο πού απολαμβάνει τό
Στέμμα. Μέ τήν έννοια αυτή, το αποψινα εκλογικά αποτελέσματα ενδιαφέρουν όλους. Τί ακριβώς θα συμβεί; Οαττ1οτοΠ
ή Μύίύει1α; Συντηρητικοί ή ίΕργατικοί; Συνέχεια ή αλλαγή;
"Ομως ένώ αὐτό, ή ταυτότητα δηλαδή τής ὲπόμενης
πλειοψηφίας, αποτελεί τό προφανές πολιτικό έρώτη μα τῶν
σημερινών έκλογῶν, στήν πραγματικότητα τα πλέον καίρια
ίσως ερωτήματα είναι αὐτά πού δέν τίθενται. Μέ αλλά λόγια,
τό 'Ηνωμένο Βασίλειο δέν αποφασίζει, σήμερα, μόνο για νέα
Βουλή καί κυβέρνηση. Άποφασίζει καί για αλλα πλέον ύπαρξιακα. Πρῶτον, για τήν, σχέση τής χώρας μέ τήν Ευρώπη.
Δεύτερον, για τήν σχέση τής χώρας μέ τόν ἑαυτό της -τό
ίδιο τό πιούμε νίνειιαί δηλαδή μεταξύ Άγγλίας, Σκωτίας,
Ούαλίας καί Βόρειας "ρλανδίας. Ναί, ή κάλπη είναι μία, αλλά
τα καίρια ερωτήματα είναι τρία. Μπορεί, να γίνει μια πρόβλεψη για τίς απαντήσεις; Καί πῶς τα έρωτή ματα αὐτά
αλληλοεπηρεάζσνται; Γιατί είναι αὐτή τους ή αλληλεπίδραση, ή ὁποία καθιστα τό πραγμα απρόβλεπτα
Σχηματικά, τό πραγμα έχει ως εξής. Μια εκλογή (Ξαιι1ετοΠ
έκλαμβάνεται ως συνεπαγόμενη τρία πραγματα. Πρῶτον,
μια συνέχιση τής βελτίωσης τῶν δεικτών τής οίκονομίας, ή
ὁποία, έπί θαύμασα, χαρακτηρίστηκε από άνοδο τού ΑΕΠ καί
τπώση τής ανεργίας. Δεύτερον, τήν διενέργεια δημοψηφίσματος για τήν παραμονή ή αποχώρηση τής χώρας από τήν
Εύρώπη, δημοψήφισμα, πού μπορεί να αποβεί, τελικα, ύπέρ
τής έξόδου. Τρίτον, τήν ανάσχεση τῶν φυγόκεντρων τάσεων, οὶ ὁποίες, μετά τό δημοψήφισμα για τήν Σκωτία έχουν
παραδόξως ένταθεί, αφού, παρα τήν ήττα τους, οἱ Σκωτσέζοι εθνικιστές ενισχύθηκαν πολιτικά καί τό κόμμα τους, τό
8ΝΡ, αναμένεται να αναδεχθεί απόψε σέ είε ίεοιο ρυθμιστή
τῶν πολιτικών πραγματων. Σχη ματικα, λοιπόν, μια εκλογή
Εικοστού θα έπρεπε να είναι θελκτική -ποιός δέν θα ήθελε,
αραγε, συνεχιζόμενη βελτίωση τής οίκονομίας, λόγο για τήν
σχέση μέ τήν Εύρώπη καί διατήρηση τής ένότητας τής χώρας; Καί όμως! Ἡ πρωτιά τῶν Συντηρητικῶν ούδόλως φαίνεται δεδομένη. Τελικα, τό νήμα τής κούρσας μπορεί, απόψε, να σπάσει πρῶτος ό έπονομαζόμενος <<κόκκινος ΕΦ.
Είναι απλό. 'Η βελτίωση τής οίκονομίας έπί Οεωετοιι είναι
περισσότερο μακροοικονομική καί λιγότερο μικροοικονσμική.
Ναί, ή ανεργία πέφτει δραστικά καί τό ΑΕΠ ως σύνολο
αύξανεται, αλλά ή γενικότερη αίσθηση είναι ότι ή εύημερία,
ατομικά, μειώνεται. Ναί, ύπαρχουν δουλειές, αλλά φθηνές
δουλειές. Οί φόροι αύξανονται. 'Η ζωή ακριβαίνει. Τελικα,
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα