Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
ΜΜΜ ζ ΜΜΜ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8634 - Πο: 3Ίο - Τ|ΜΗ Ί ευρώ · ΤΕΤΛΡῖΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2°Ί5
ΗἔΗ ΠΡ©ΜΜΓΕΜΠ © ΜΞ,Π (Ν ΜΕ ΕΨΨΜΗ ΜΗΝ] ΜΜΕΠΞῖΩΜ
αι» Β
- · - 7 _ ..73 Δα.. >~ .
ε Μ>· Μ·Ψ < -. . ¦ Η . .,
¦ Ξ" Η., ϊ -~·-~·“·“ _ - '
" ρ η ι . _
“ρ_ . ρ.-“- αμκ. Η `
ι Ψ,ωω-  ' “ἡ ι '$.Νγ··ἰ
Ν|ΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
Βαση Ιαν ανκαιδιαιρώσιηκε
Σχὲ6|ο μετεγκατάστασης των Ρομά
 θα θέσει σε ῇε|τουργία η κυβέρνηση
αμα αιν ηαρέμΒααη "αμαν διάα
επαναφέρει ια ενδεχόμενα η αγενώς ελλείψεως. φαει· '
αρνηακα σηιν συμφωνια για τα δημοσιονομικό της διειίας 20Ι52016 και πωπω κάθε ηρασηΦ
θεια για χαλάρωση της ΜΜΜ.
Κι ανια παρα τα γεγανός ότι Μα
"καύρῳα" που χρέους, τα οποία 
Μωρό. Ασια, όπως σημειώνει,
ωηςδιαφαρέςηωΜΜ
σιωςκΜιωνδανασΜ.
ΣεαναἰνιηνηαρἡιΒασηΜΔΝΤ
αηαδί8παι εν Με; και η νέα
Ί πιωΜ.ηαναρΜαιαηόιαιρίΜα Μαη Μ τώρα
σιαθέραιαηω ' νααιισιεΜκα·νό ,ΜΜΜ
σηγιανασνιέξειηκῷρα.Μ ·
._ · ι η # ι
'  ` - · Ν ·
.  4 Ν ι
||π°ρμἡ|ΜΜ, ξ ' ν_ ὅ 'Β η
ια κρέας, ηιν καλυφη Μ οικω  ·¦¦ !
μικών αναγκών της ΜΜΜ αι- δ· κ.
καναρίας και ια αναΜακό σνα- ' ;.__
Μα. ή· ΥΓ · : ἴ'
' | · °'- τ" η
 7-“`3Ψ`“' 
Ξ - ,.- 
Βιιἑ@ ' ὁ ὶ
_> _ -Μ έ
'= ι ι
γ Ί ι
,7 .Ρ
δ. Η·
ζῇ,1ἶ,-;ῳΜ
.¦ η ¦ ` ·
 να ι
.η :1 '4  ·· 'Σελ
Η: . · 3
ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Για να
αραλαΒανμ
'διαΜρα α κή είναι η παρέμ
|Μρ·κή Μ'  
Τα" πω και
“η Σομαλί· Μ
Α|Σ|οΔοΞ|Α Στο γΠο|κ
.`-ἰ 7->
· ι ο ›·'γἐ ή
αφ αηαρριΨει". ανα κι»
Μκαςηαραγανιας. έισιερ- π α Φ .