Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
  0% ΓΚΑ|ῦ;ἶ;:'
νννννν.5αηττααοα|.9τ
' Η κακη εικονα Με φαω ανάγκασε τον Ελληνα τεχνικα να ανει τοαε τόνουε
' Δύο τέρματα ο ΜΒΜ. γκολάρα ο Μηακὐκηε ' Μεταγραφικη σύσκεψη
Ω · ·
= ΑΠΛΜΤ||Τ0Σ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ "ΕΠΣΕ Φ ,ε ;-ἶ .
τριτη ε κΑιον Με | τικκ ι.3ο ε| Αν. αλλον 3.955 | κΑοκκεΡικιι Αολιιτικκ Μακαρι . Μ' ΑΠΟ Το" ΒΒΔ" Η -0 Το" ΜΝΗΜΗ) γ το
ἶἶιΛκοιιτιι,ιΣνΜιιιιἶἴι,  ·   ΣΐΞἔἔἔ:Μ 
ΠΕΡΜ'|0ΤΜΡ|Λ    , τ »
κΛιτιιΣκιιικιιΔιιΣ, χ σ 0”""Μρω”ῦ
ιιιιΛιΔοκιιιιιιΜιι0 .4
τοκ κΛΡκιικΛκιι τικ-πιω)
ΤΗΣ4ΧΡ0ΝΗΣΛΝΝΥ
Δφωνηηελληνικη κοινωνια ἶ
ααα τα ειδεχθε5 Με ηραεη5 (τεμαχισμοεΞ
βρασιμσ και ηεταμα στα σκοαηιδια)_
ηαωταφανη5 στα ηαγκσσαια χρονικα!
' £ηικσινωνισ μεταμέλεισ5
ηρσε τον Σησνοαλη και γσσητη
δηλωση: «Οσα συνέβησαν δεν
με εκφροζσσν ω5 σνΒρωηο»
ανεφερε μεταξύ αλλων
· «Δεν μίλησαν. αλλα αφησε
μηνυμα στον τηλεφωνητη»
η ταηαθετηση του Ολαμηισκσὐ
' Στον ΜΜΜ εισαγγελέα
η σανέκαια
ΠΡ0ΧΩΡΑ ι _
ι τ , 4 κι. “ 
Π Σε τελικα εηαοέε με ηαίκτη Α
σοκ το σοκ ο Παναθηναϊκαε
' Παει Αργεντινή ο ΜΜΜ
Π οι |+2 «μνηστημεε»
για τον καρέλη
  Ειικι Η _ῦΕιΛΛιιϊι“”ὸ ΜΜΜ 
τικ-Μ ΜεταΒΕΛΖιΛιΛκο,ΣιιικπιικιιΝοτη ,
ΜΜΜ  Η"Ρ0ΤΣΗΓ|Μ0ΜΡΓΕΝΤ|Ν0
. σ Χ Ο
· Στην ΠΕΡΑ ο αφαηαιιμγόε για
να αηοοὐγει τα αεκ" ' 0 Σηανόε.
ηοσ αηολογείται σημερα.
κατέθεσε μήνυση Με τομ Φύσσα
' Σμμφωνια Λίγκαε - Νανα μεχρι
· ΐ . 3 Μ  · _λ . ,›'·@““
ω 20¦9·χωρΒ ΠΑΟ “ΜΑΜ ' Ο ΡαισΝλα ηταν στην Ελ“λα6α|κα· κανονιαεὴμε τοαεἔραθασλεακοαῷ τι5 κινησει5“για 7 _ η·
να φερει αμεσα τον ααα Με Σαντοε ' Δηοφααισμενοε να ηρσλαβει σλλοαε εαρωηαικοαε - _- μ,
σαλλὸνδιΤ5 για τον στραικερ Με ΕστοΠντΤαντἐὲ" Ματσε να κλει'σοαν οι αηδθεΜ'μεχρι ι _ το
τὸ'τελ65τοα μηνα ' ΜΜΜ Πεαειρσ για Νετο_ θελει και τον Αλεξ ο σορτοωσΞτεχΜε ὅ ξ Φ
Η Α   Γιασβὲντοαε - Ρεαλ και Αλέγκρι νε Αντσελοτι στον πρώτο
ημιτελικό (9.45 μμ.. Ν52) τον Τσαμηιον5 Λιγκ
αν· @
«ει·ηι:Μοι.
'ΤΕΛΟΣ»
Ομιλία Γεωργισδη με σηο6έκτεε
τουε Μακ και Νομηόα