Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Στην τελική ευθεία για 68.000 θέσεις







Recognized text:
έ Προκαταρκτικη για“δανειακη
σύμβαση τησ Ρτοτοη Βαηκ
Προκαταρκτικη εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Διαφθορός Θεσσαλονίκης¦ Αργύρης
Δημόπουλος έπειτα από καταγγελία εφοπλιστή. ο οποίος είχε υπογρόψει δανειακη
σύμβαση ύψους 58.θθθ.θθθ δολαρίων με την Ριοτοη Βεηκ Π σελ. 7
-ιι;··; ω.·.ι.;1ω“ ώναρ
τ:ἑλῶ- ΜΜΜ: ··_>·Μ)ΝΜ Με*
=.'.ΜΜΨιΗ ΑΠεΘιἑ
·ΟΟ000'ΟΟ'ΟΟΟΟΟΟ·"ΟΟ·ΟΟΟ'ΟΟΟΟΟΟ·
νννννν.εαε|ίοἱοτοεῳ
Αννεη·σφόρ
ΤΡ|Τ|·| 5 ΜΑΪΟΥ ΖΟί5 ί ί ΕΥΡΩ
Ϊ] :ί  ι    ίῖἶί^ί;ῖ] ]-ἶ~¦ὅίΪ[Ίί  ίίῇ_ί`ίΕ;
Σην τελικη ευθεία Ι
για 68.000 θεσει5 
4χρονη8 Αννα
7 0πατέρας κατηγορείται πως
ΔΕ ;;Πί'ῦῖ~'ιίἐίΜ από δύο εβδομόδε5 ανοίγει η αυλαία των φετινών Δευτέρα 18 Μαΐου. Η φετινό «φουρνιό» των υποψηφίων θα είναι σκότωσετσπαιδί με αποτρόπανελλαδικών εξετόσεων για την εισαγωγη των υποψηφίων σε η τελευταία που θα διαγωνιστεί με το ισχύον σύστημα στι5 πα· Π0|0ΤρόΠ0
πανεπιστημια και ΤΕ'. Στα λύκεια τη5 Κεντρικύ5 Μακεδονίαε έχουν νελλαδικέ5, καθώ5 από το 2016 εγκαινιόζεται το νέο με τα 4+ί Η σελ. τ
ξεκινησει οι δοκιμαστικέ5 εκπομπέ5 θεμότων και όλε5 οι αναγκαί- μαθηματα, το οποία έχει χαρακτηριστεί μεταβατικό από την ηγεσία
εε προετοιμασίε5, εν όψει τη5 πρεμιέρα5 των πανελλαδικών τη του υπουργείου Παιδεία5. Π σελ.8
Μειωμένε5 |
φετοε οι σχολικε5
εκδρομε5
Η Ελλαδα διαθέτει τις δυνατότητες αλλα δεν υπαρχει εθνικό αναπτυ- Π Μ- "
ξιακό σχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό εκτιμούν τα μέλη των
0μόδων Διαλόγου Ενεργών ΠολιτώνΙ ενός των( τσηκ που συνέστησαν
ανθρωποι του οικονομικού χώρου και στηρίζουν ακαδημαϊκοί και
επιστήμονες. «0 κόσμος έχει αγανακτησει με την κατασταση»Ι επισημαίνει στον «Δ» ο Ταξιόρχης ΣαρδέλληςΙ ιδρυτικό στέλεχος των 0ΔΕΠ
Π σελ. 5
 · Π “ἶμζῖΞ]~ἶι]]ύΟΣΔΕ
 Ση α κινδύνου Ι Ι
 / .  2 ω. _ μ . Πηρε το διπλο
.- ί “ _ . έ . γ|Π την ανασκαφη Ι
Α6 Ι Ι Ενας στους δυο θεσσαλονικεις στο Β0λ0
    δεν ξόδεψε ούτε ευρώ στη «θέλει επειγόντως έργα απο- Ι '
Ι διαρκεια της πρόσφατης εκπτω- στραγγισης»Ι λέει ο αναπληρω- ΗΜ ενα βημα Πω
  τικήςπεριόδου της υπουργός Πολιτισμού, Νίκος κοντα στην "οδο
Π σελ. Η Ξυδόκης Π σελ. 23 Π σελ. Η