Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η νποτχιι ΤΟΥ ΒΑ|"'ΕΑ|| ΠΑΠΠΑ!" ΠΑ Τ" ΣΥ'ΕΧΕ|Α...
“20 "ΡΑΤΑθΑ||ΜΑΤΑ Α|ωΜ '
Η' ΜΒΜ" ΑΕΠ" ΜΜΜ" ΑΜΜΑΝ' Η" ΜΜΜ' 'Ι "ΝΠ 'Αυ 'υ' ΑΜΗΝ. 'Η ΕΒΕΝ' Μ' ΝΥΝ
ωωω.ααυτυ8.ατ
Μ ΑΜΜΑΝ 20Ι5. ΓΔΜ ΠΜ ΜάσΜ Εωω Φύλλου ΣΩΜΑ "Με Ρ
Ν __,`
. . Μου ΜΜΜ- 
 ¦ `¦ῇα:·α·ι·6τιυθἑλυυν."λι|ιι¦λλαΒαζὲμιιιυιτιιὶ η ζ;
· ' =ΜηΜΜηαΜ.Αυτῆ που πήρε το πρωταθλημ _¦
__ __ὁ .,  ” _ κ_ λ” ;;“ ααλιμεὁιαφοΡα,αυτῆπαυ τααιτιαε Ατλέτικο και ΓιαυΒὲντους.ὁταν ζ:
ΣΜωωΜωον Γ . _ ' οι πιο» κέρδιζαν μόνο τις ΜΜΜ. ΖἰμιτΡου και Μιναιτ και αυτή 5
ταινια Βλέπουν την πλατη της με κιᾶλια. 
ΜΝ· ΤΜ Η ΜυοΜτιΜ
το ΚαΡιΣΚ'ΜἩΠγια'η ` Ϊ ¦ · · . .
ΠηφΜΜἐΜΜ _. ωΝΜ·'ΜΜ
· ὁπΜΜΜω_ἴ
Μυ"" Β ΠΑΥΜ'||Α|ωΣ ΞΕΡΕ| "Α |'|υΡΤΑΖΕ|
Γι`ματο. αλλα και αΠἑριττο το Παρα των “τρυΘραΜυκων”, Χθες στα Καραιακακη
· Παρών ο Σωκρατης Κόκκαλης. Πλω και τι Ερικ ΑμΠινταλ
· ΥΠὁαΧΣοη ααα τον Μανιατη για κατακτηαη και του ΚυΠέ·λλου
του Δ.|'ιπννπκόπουλου  έδιωξεΜ|ΒΜΒΜ!
Μιλ· στον Ευρυππ γιο το έντοοποτοο ΜΚΑ · Κοτογοπφπ των γεγονοτων γιο › Ανω"Ρ°ς Ψ Πλ" ω "ΜΚΑ"
το.¦. οποιος στο ντέρμπι! ·λ|'ιιππιτπ”τοο υφυπουργού. πλλο το· οι μπὁοιιινές ·: Η" ω ΣδΕ!ξΣ! ηΠΡΣλ80Υ
παιξεις · 'Φυτογοουιοε' τον Γιοννοποποολο ο Κοντονπς. πλλο πλέον ' ' ο Μ“νΡ0ΒωΜ0ς ΑΠ?
οφείλει νο κονειποτι · ΥπολονοτιυοτοΕιποιος · Ε£πφπνιοτπκπν το ΜΝ - τον ΠΠν“θΠνΠἰκ0
την επιοκευπ του έιπτωτου προέδρου του Πονο8πνπϊκου ^γΤοκρ^ΤοΡ^Σ ΤΟΥ Ε^^ΗΜκογ ^θ^ΗἩΣΜογ