Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέα κριτήρια για έκτακτη εισφορά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
4 ΜΑΪΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10065

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΑΟ - ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ

KATAKTHΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Εικόνεs
ντροπήs
και άγρια
επίθεση

Φιέστα 42 αστέρων
στο Καραϊσκάκη
για Μίκη και Θρύλο
»19, 20

»22-23

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 30% ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000€

ΝΕΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
για την έκτακτη εισφορά

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

15.000 για το
«Αξιον Εστί»
με τον Σάκη

Ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν
αναδρομικά  Από 459 έως και
1.260 ευρώ η ετήσια επιβάρυνση

Θερμά χειροκροτήματα από ανθρώπους κάθε ηλικίας. »36-37

Σ

χέδιο για αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση. Το βασικό
σενάριο
προβλέπει κατάργηση της έκπτωσης του 30%
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΕΣΠΑ
στην εισφορά αλληλεγγύης αναδρομικά από 1-1-2015
έs
επαγγελματικ
για ύψος ετήσιου εισοδήματος πάνω από 50.000 ευρώ.
€
Η εφαρμογή του μέτρου θα επιφέρει αύξηση της παραάν
ό το γλυκ ισο
Υψηλά κέρδη απ
κράτησης στις μηνιαίες αποδοχές. »6-7

Επιδοτήσεις
για ειδικά
καταστήματα
σε 7 νομούς
»43-46

EΘΝΟΣ

Δευτερα 4 ΜαΪου

2015 -

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

60%
ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΩΣ

λιανικό
Επιδοτήσεις για εσίες
εμπόριο και υπηρ

192

 σελ. 2-3

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Του Κώστα

μακελειο
με 2 νεκρουσ

και 21 τραυματιεσ

μΕ πΡοοπτΙΚΕσ

έχει
στον ατμό και
με απόσταξη
οσμή και γεύση,
χαρακτηριστική
75-90% την ανηπεριέχει δε κατά
οξέα,
περίπου λιπαρά
θόλη, και 25%
πρωτεΐνες, σάκχαρα.

ΝαΝου

θώ
Πού θα απευθυν Γεωπόνος-

η
έσοδα φέρνει
κανοποιητικά
υ,
του γλυκάνισο
καλλιέργεια
γνωρίζει ζήτηπου ως προϊόν
χρόνια. Με το
ση τα τελευταία
σης και καλλιέρκόστος εγκατάστα
στα 200 ευρώ,
γειας να ανέρχεται να αποδώσει
μπορεί
το γλυκάνισο
στα
ο κέρδος γύρω
ένα ακαθάριστ
το στρέμμα.
ευρώ
800-900
-όπως αναφέρει
Το γλυκάνισο
ο
ατικές Ευκαιρίες»
στις «Επαγγελμ
ος Γάτσιοςγεωπόνος Κάσσανδρ
ηπεισε περιοχές με
αναπτύσσεται
κλίμα, χωρίς
ρωτικό ή εύκρατο θερμοκρασίχαμηλές
πολύ έντονα
και ημιορεινές
ες. Ολες οι πεδινές όπου το κρύο
Ελλάδας
περιοχές της
κατάλέντονο, είναι
δεν είναι πολύ
ιά του. Συκαλλιέργε
την
ληλες για
ιά του γίνεται
νήθως η καλλιέργε
οι πιο
και επομένως
χωρίς άρδευση
αυτές
περιοχές είναι
κατάλληλες
εις τον Μάιπου έχουν βροχοπτώσ

Ι

ίο-Ιούνιο.
οποία καλλιεργε
Τα εδάφη στα
συστάσεως και
ται είναι τα μέσης εδάφη.
ενα
καλά στραγγιζόμ
από τη φύτευση
Στην αρχή πριν
στη συνέχεια
γίνεται ένα όργωμα,
οργανιμία ποσότητα
προστίθεται
ένα
και μετά γίνεται
κής ουσίας
. Ακοτου χωραφιού
φρεζάρισμα
χωτου αγρού σε
λουθεί η σπορά
τισμένο και
ψιλοχωμα
ράφι καλά
υγρασία.
στην κατάλληλη

φυλακεσ κορυδαλλου

Γάτσιος.
 Κάσσανδρος
ων. Εταιρεία
Σύμβουλος Επιχειρήσε 5 - 26510
694484647
Symagro. Τηλ.
agro.com
07653. [email protected]

οι
είναι όταν
σπόροι παίρμα
νουν χρώ
Η
γκριζοπράσινο.
απόδοση το στρέμσε 60μα ανέρχεται
70 κιλά στις ξηρικές
και
καλλιέργειες
Το
στις
με το σκάλισμα.
100-120 κιλά
τρόπος είναι
το
γίνεται μετά
.
σκάλισμα
ποτιστικές
πρώτο
τα φυσπόρων, όταν
Μόνο οι καρποί
φύτρωμα των
σκάλιιού10cm. Με το
του χρησιμοπο
τά έχουν ύψος
των
αραίωμα
είναι
ειας
και
νται επειδή
σμα αυτό γίνεται
τεχνικές καλλιέργδίδονται στη
σημείο αφήνουμε
που
πλούσιοι σε αιθέρια
φυτών. Σε κάθε
και
του.
Τα λιπάσματα
που
συνέχεια γίνεται
του σπόρου
ια του γλυκάέλαια και πρωτεΐνες.
3-4 φυτά. Στη
Η ποσότητα
γίβιολογική καλλιέργε
γλυτον
Σε περίπτωση
όταν η σπορά
σύμφωνα με
Οι καρποί του
δεύτερο σκάλισμα.
χρησιμοποιείται
μπορεί
κιλά
ινισου θα είναι
καλλιέργειας
είναι 1,5-2,5
κάνισου χρησιμοπο
βιολογικής γεωργίσυμβατικής
νεται με τα χέρια
κανονισμό της
ενα
άρτυμα
ιηθεί το κατάλληλο
τις μηχανές χρησιτα επιτρεπόμ
ούνται σαν
να χρησιμοπο
το στρέμμα. Με
το
ας που καθορίζει
ν.
κιλά σπόρου
ν λιπασμάτω
σε διάφορα τρόφιμα.
υ
ζιζανιοκτόνο.
μοποιείται 1-1,5
ιείδη των βιολογικώ
γίνεται σε
του γλυκάνισο
ας αυτής
χρησιμοπο
σπορά
δε
Επίσης
η
συγκομιδή
καλλιέργει
Η
ική
στρέμμα,
Οι ανάγκες της
να
και στο
με χορτοκοπτ
απέχουν 0,45-0,70
είται στο ούζο
στοιχεία θα πρέπει
γίνεται τον Ιούλιο
περίγραμμές που
σε θρεπτικά
κοτα χέρια. Στην
πρέπει να γίνεται
τσίπουρο. Η περιεκτιμε μία ποσότητα
μηχανή ή με
μέτρα. Η σπορά
καλύπτονται
ικής μηχανής,
λιπάκαρπών
έχει την κατάλληλη
κότητα των
τα κατάλληλα
πτωση της χορτοκοπτ οι βλαστοί
όταν το έδαφος
πριάς και με
έλαια
ια του γλυκαρποφόρ
ή χημικά) ανάλοτου σε αιθέρια
κόβονται οι
έδαυγρασία. Η καλλιέργε κάνισου
σματα (βιολογικά
ιας,
ύψος από το
Το αιθέριο
1-4%.
καλλιέργε
ορισμένο
είναι
της
ένα
σε
μόγα με το είδος
καλύείναι πολύ
τα χέρια κόβονται
έλαιό του είναι
συμβατική,
φος, ενώ με
ο
βιολογική ή
ευαίσθηες κορυφές.
τερο και ακριβότερ
ανάλυση
νο οι καρποφόρ
που γίη
και τη χημική
μάρατη στην
από εκείνο του
Ακολουθεί αποξήρανσ στο χωπετου εδάφους.
παρουσία
σωρούς
ο
θου γιατί περιέχει
νεται σε μικρούς
συΤο
Το γλυκάνισ
ζιζανίων και
αλώνι και στη
ρισσότερη ανηθόλη.
με
Η
ράφι ή σε ειδικό
καλλιεργείται
παράγεται
ς με μηχανές.
γι' αυτό θα
αιθέριο έλαιο
νέχεια αλωνισμό
σπόρο που σπέργια τη συγκομιδή
πρέπει να γίνεται
κατάλληλη εποχή
νεται στα πεταΟ καλύτερος
καταπολέμηση.
χτά ή με μηχανές. Η κατάλλη-

!

ανά
έως και 900 ευρώ
Ακαθάριστο κέρδοςδώσει στους παραγωγούς
να
στρέμμα μπορεί
γλυκάνισου. Υψηλή
η καλλιέργεια του
τελευταία χρόνια
η ζήτησή του τα

άνοισπορά είναι την
λη εποχή για
σπόρος
Απρίλιο). Ο
ξη (Μάρτιο ενός ή δύο ετών
πρέπει να είναι
ητά
τη βλαστικότ
γιατί μετά χάνει

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΙΚΗ
Αθήνας
με ΔΝΤ

ΜΑΓΙΑ ΠΛΙΣΕΤΣΚΑΓΙΑ

Ο «κύκνος»
του παγκόσμιου
μπαλέτου
Εσβησε στα 89 της η «Απόλυτη
Πρίμα Μπαλαρίνα». »34-35

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης προκαλεί η στάση του ΔΝΤ, που
επαναφέρει στο τραπέζι ως προϋπόθεση για συμφωνία τα
εργασιακά και το Ασφαλιστικό. »4-5, 9

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Να γίνουν αμοιβαίες
υποχωρήσεις για να κλείσει η συμφωνία

Τραγική κατάληξη είχε η άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών μέσα
στις φυλακές Κορυδαλλού. Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους
και άλλοι 21 τραυματίστηκαν. »16