Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΡτεΘΖἰηα ροννετ Ωω
+ Μ°ΥΦ|=| ΜΒΑ
ΑΠΟ ΜνικονΣ ΠοΝονΣ.
ΡΗΑηΜΑ5ΕΡτ τητττηνΝ
νννννν.5€ηττααοα|.9τ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 20"5 ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΔΡ. ω  “ν 1954 ῖ'ΜΗ ',3° Φ
  905
· Ημι'ωρη ὁτΟκοηη 90" Πριν απτο το τέλο5 του ντερμη|. εΠειὁη ο ΣΠανοΟλη5
_.__. .ω.“·-ν“_·, ··Πανηγυρισε Πιονοντ05 το αυττα του · Εισβολη οττοδων.ολλο οωτε
εκκενωΒτἶὅωτε οωοτικη διοκ0Πηἴὅυμφωνα με τι5 εντολεἔκοντονη
__·γ Μ - . Ο ω.
χ ' ΣΠανοωλη5:αΔεν ΠροκολἘσο'δἐἶεΘτΕο κανεναν,
τΜΜΞ@ ΜΜΜ
Μ!91Μ 3ΜωΜσ ρ.υ.ὲ._..,
Π Παραλήρημα από τον φίλαθλα Δημητρη στην καμερα τη5 ΝονΑ
' Κατααε5 εναντίον του Σπανούλη κατηνγετλαν ο· «εραθραλεακα·». ο· οποία· κατέθεσαν μηνααη εναντίον του
=“ωΜηΜ0 Θ χε. ΔΝ) ° ω «ωηοΜκ»Φ
Ξ ΜΝ ΟΜΩΣ Μ! Ω ` Μ ΜΜΜ'
4 ΜΒΜ ΜΝΗΜΗ) ΟΠΟΥ” Μ ΜΜΜ ΜΜΥ°|ΜῖΑ
:Με Μ η ΜΜΜ χ "ΤΕΜ
ΕΜΧ°ΜΜΜ