Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΣ ΜΠΑΣΗΣ
Η ΚΠΣ" ΠΑΝΩ ΠΟ
ΜΟΝΟΗ'ΣΗΑ“. || εεΑ. 3243
“ - ___ 7“_“`“ _“_“ Μ.τοχννπι.ετ Η' ΝΜ.πεΜ.ετ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2015 | ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Ιω | Τ'ΜΗ: Ί,5 €
η_ δω
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - Π. ΑΑΦΑΖΑΝΗΣ ο
«Συμφωνία με βασπ τ·4εΜε4εΑ ο Η χ “ Σω :ω
το πρόγραμμα μας, «Η ΕΛΛΑΔΑ ΗΤΑΝ...
Ι Ι !
η τι"°τ°!» πΑΡΑπΑεγΡΗ ΑποΑειΑ »
«Καμία ΑΜ" χώρα δεν υπέστπ τόσο
απαίσια νεοαποικιακπ μεταχείριση»,
 ·ΑποκΑΕιεΤικο! ΤΑ ΒΑΣικΑ ΣΗΜΕ|Α ΤΟΥ Ν Σ ΠΑΠΠΑ ΠΑ ΠΣ ΤΗΛΕΟΠΤ|κΕΣ ΑΔΕ'ΕΣ
λεει Στο ΧΩΝ' ο υπουργος ΠΑΠΕΝ. 'Υ η: ο Ν. Π Η ς Με".
ΣΕΛ. 8-9 ἑ το 7 Ντους καναΜρχες.
 τ Μετα τον κομό
100 ΔοΣειΣ: χΡΗΣΤικοΣ οΔΗΓοΣ ο  : τουτέλους2%καιτο
Ρυθμίστε μονοι σας ῖ( 1,1 Ο νΜαγἑ“Μἴΐἄ
νομος για τον αδειοδοτπσπ των καναλιών.
τις οφειλές σας
σε τέσσερα βήματα
ΣεΑ. "8-"9
ΟΛΕΣ Ο' ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ'ΕΣ
Ερχονται 28.385
νέες θέσεις εργασίας 
ΣΕΛ. 22-23 
¦τ.:"! ί " / ` _( `
Το Νεο ΝοΜοεχεΔ·ο  ΩΣ μΩ.Ω 
Ολες οι αλλαγές 
για τπν Παιδεία γ ἙΩῳ |_μΩνΜ Ο»
ΑΝπΜΝΗΜοΝιΑκο ΑΜ Η Σω. 40-41 Κ _ ζ ΙΜΟ Ο ςε[1 ατε
ΔεοΠοΜι Σωκρατης Ηλιας Αω~.<:Πωνωος ΑΝΝΑ ΒΑΠ-ΕΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΜΑ Γ|^ΝΝΗΣ ΜΟ|Ρ^Σ Γ Γ ΑΝΕ/Ύ
Χοραλομυ·ὁου Μιμάκος 'ωοννιὁνκ ;`.ηωῦολιιπς
«ΜΕΤΑΝΑΠεΥΤικο: Β'ΩΣ|ΜΗ Δ'ΑΣΠΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕ.»
ΣΕΑ. Ί2-Ι3
ό. ”ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΑΦΡΟΔ'ΤΗ ΜΑΝΟΥ
 «οσο "ιο καλα · · °: Ως 20% κατω, φέτος, 150% αυξήθηκε π πορνεία
ι' | |
` - "αμε, τ°9°  οι τιμες των ακινητων - - στα Χρόνια του μνημονίου!
Π'° Π°λ" θα ΠΉως ΘΕΜΜΑ ως >ΙΗμ(1Μ1γοως. με £1ωΜΜως ` ί '
μας τρ°μ°_ ¦ Αντίκες ΜΗ ΜΜΜ; Μ ΠΜ ΙΜ Ο[Οω της [ηωΜ;_
Πμω3Αε ψ ις η πω τις τα Μες Με ς' Ηε1ΜινΟγΩτ1φΜ“
κρατουν»! ωχκηηιωμω ΜΗ Ι1μΜτηωγ Πως ΟιΟμΟρφω.εΜ η
ΣΕΛ. 46-47 ςτΗΗωΜμω ΜΜ1ιΠ Μ1ιωοὁμΝτο ΠΜΜΠί1
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Ε-ΗΕΑΕ Ε5ΤΑΤΕ5 //ἶ· ” ΣΥΓΚΑΟΝ|ΣἩκΑ ΣΤΟ'ΧΕ|Α //
Ι "Ου μι @ΝΑ ΚΕΠ μμ· Ο ι`ἶἶ'
Δ:ΑκΑ|·""Α ΚΑ| ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ πΑΡΑιΤΗοΗκΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕοΝικΗ ΚΥΡ|ΑΡΧ|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα