Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ο κρυφός πόλεμος Γιάνη - Μαξίμου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αι·ιὁ 3|5 ὲωΞ 8 ΜΜ0'|5 για αγορἑ: οι· και ανω θ 8 8 8 88
 ·ΣΕΛ.ΖΑ-25  .
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 
ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ _
ΣΤΟ... ΑΙΓΙΟ  Ι  
Το μοναδικό αεροδιαιωμιδἡ5 ασθενών ι;ΙΞ'ἑἶγιεἑμι5 Δ Ο
ΑΑ|ΑΝΟ|·|'|'Ο| Α|ΑΛΟΓΟ| Σ'|'|·| ΜΥΣΤ||(|·|
ΣΥΝΕΑΡ|ΑΣ|·| Τ|·|Σ ΕΠ|'|'Ρ0Π|·|Σ ΕΞ0|'|Λ|ΣΜΩΝ
«Φωκιων» του:   
ΔΗΜσΣισΓΡΑΦσνΣ °·
«ΑνοἰΞτε τουε λογαριασμουε τουε» - «Δεν θα μεινουμε έτσι»
ΠΡΩΤ0ΦΑΝΕ|Σ ΑΠΕ|ΛΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ):
Ν. ΝικολὁΠουλοε (Γραμμστὲαε τΠ5 ΚΟ. ΑΜΕΑ): ...Η αλητεια... Αυτοι Που θέλουν καθε Κυριακὴ
κυρἰω5 να ε φανἰΖουν ακομα και μια διακρατικΠ συμφωνια Που εκανε ο υΠουρνο5 Εθνικὴ5 Αμυναε
για την ανα αθμισΠ των αεροσκαφών σον κατι το Περιεργο...
Ν. Τόσκα5 (ΥφυΠουρνοε Αμυναε): ...Μη νομὶΖετε οτι Π σημερινή κυβὲ νΠσΠ θα μεινει
με σταυρωμένα χέρια αΠὲναντι στη λασΠΠ Που ευ ει αΠο τον οΠοιον ΠΠοτε ανεμιστήρα
και αΠἑναντι στα κυκλώματα συγκεκριμένων Πα ιο ιγαρχὡν...
Ν. ΝικολὁΠουλοε: Φάτε του5 λογαριασμουε του5. κ. υΠουργἑ. Εχουν του5 λογαριασμουε του5...
Ν. Τοσκα5: και τα λετε, κ. ΝικολοΠσυλε!
Ν. ΝικολὁΠουλοε: Καλα τα λέω. Με...
Ν. Τόσκα Συγκεκριμἑνων ολιγαρχὡν Που σγγἱΖουν συγκεκριμένα ΜΜΕ. δεν θα μεινουμε έτσι!
ΣΤΗΝΕΤΑ| ΚΑΝΟΝ||(ΟΣ |'|ΑΡΑ|(ΡΑΤ||(ΟΣ Μ|·|ΧΑΝ|ΣΜΟΣ
|'|0Δ0ΣΦΑ|Ρ0
ΚΔ' ΤΑ|Ν|ΕΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛ|Α
+ ΠοναΜε
· Με την τηλεόρασή σαε αν ειστε ή ἡαασταν
αυνδρομητἑε ΝονΑ · Από το Μωβ το ΜΜΜ και
το ειπαπρ|ιαιιε Με αν δεν ειστε συνδρομητἑ5 ΝονΑ
ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΣΥΝ
ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ «ΤΕΞΑΣ»
ο  έ.
ιτὁλεμσε 
Γιαν" - 
ΜαΕὶμοιι = 
Πισω ααα το ερὡτιιμα · ΣΕΛ. 14-16
αν θα Παει και ν .
με ΠΟΙΟυδ Ο ο ν ο · ο ο ·
Γ.ΒΠρουφὸΚΠ8 ο · ο ο · ο
αΠειλε8,
υΠονσουμενα,
φἰιμε8 κατα
του ροκ σταρ
τον υΠοβιβα .
αΠειλεὶ με - · ι . . . . .
τα σειρα του με κ . . . .
:Βιιιιιονιιι-τι·Μονιιι 'ΓΑ ΠΕΙΡΑ ΕΠΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
· · ν ν
Ο Τα καλο σεναρια, Νεοι φα μοι
- 30% αὑἔΙ1σΙ1 στον εισφορα αλλαλεγγὺΠε για εισοδήματα Πανω αΠὸ 30.000 €
- Παραμενει οριστικα ο ΕΝΦΙΑ - Βαρύ Χαρατσι στου8 500 μεγαλυτερου8 · ΣΕΛ. ιο-ιι
στοΕι1τοΒτοαρ,
εκτοξευονται | _ · ι· . . ι . . .
σα. Οικονομικ ' - Ξ “ “ Δ
-Θιγμὲν08 ο ο ο ·
εντυΠωσιακὴ εδο . . . .
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΧΡΕΩ “ · ι ι· Δ
φορολογούμενου8 - Κὸβονται η 13ο σύνταξη και το αφορολόγητο των 12.000 €
νΠοΘΕΣΠ σεων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕτΕιον ΠΔ ΠΡΟΣΩΠικΔ ΔΕΔΟΜΕΝΑ · Σω 32.33
Πρωτοβουλία
Μωαβ!
ΗΜΜΜΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
της Τράπεζας Πειραιώς
για την ανθρωπιστική κριση.