Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 04
Ύ ν έ γ" ΕΓΡΑΨΑΝ
Μ ·Σ0Λ0τΜΜ0 Με ·
| ¦ Γ _ Φ ἶ :15 @Πω
, .. , Ο 8, Η Φ |
ΜΜΜ ΜΜΕ  Μ [ΜΧ Μ|'|0ΥΝ ῖῶΜ = 
ΨΥΧΟΛΟ|'Ο| Σ'|'|Σ ΥΠΟΔΟΜΕΣ · 4ΟΟ Ε|Σ|'|'|·|Ρ|Α Γ|Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ · ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ |'|ΟΪ;
= η» Με: Μ “0
Λ ὁ 010] 
00 σφίξει 7
το δόντια !
· ΣΕΛ.17-19,5;3θ
Η ΜΝΉΜΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Δ/ἶἔ/ γ/μ Ν`_/
Το ντ0μπῆ
σήκωσε . . Ο
(ή) (Ί ΓΗ:ΝΊ(11Ί (033 ΓΙ(3ΓΝἶΓΤ ΓΙ ΕΑ) ΓΙ
φέτος Δ __¦~ Δ· »Η η 7 0
ο Ποντ°κἰδης ΡΔεκΜ.νΞ›: 00τ0τωΦ·εΣ
0369? ϊῇ0¦τΗΝ ἘκΠἘκΤ|κΗθ .
τῇ 1κεΡκ·ΔΑ; '=£ῦ ° Ο
 7 ”τ :4 , |ἀ
. `ῳΔ `2'°
` ` [τ !:α< η
ι ¦ Ο ΩΜ@Μ0Μκ 0 - Ξτ@ΜΜῆῇ@Π@Ν 10ΕνΕ€@¦~
π = . Ι 7 Ο [Ο Ρ γ,
 η . ~ “74 .
¦ ' ~ - . Η : ' ©107ΜΜΜΔ@φ
η! |“7 1 ν Ρ Ζω ι ¦
. 77 ΟΓΑ ›¦τ ν· ι“'·ἴ_ “1 · “ ” γ Ρ' π ' ,- · Ρ ι“
“` . ' η ΚοτέΒηκε
η 1' ποῆὑς
κόσμος
μετά τον
τεῆικό
ΚΩῆμ0ζἰδ% Αν
πονηγυρἔἔἔνἔδ Πιο
Σ - πΑΡ0ΞΣΜὁΣ 0.000 6ἔἱτΩΝ
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 294' ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2015 |Τ|ΜΗ:1¦30€
ΜΝ Ο Ξῖ@Ν τε
Ποπ08όπουῆο
η»“.-›¦^ τ '_ /¦. Α- τ ` '
ΞΕΠἴΜ[]©Ξ
Μ©Ν© Με
©› 0101 ἑῇἴ©Ἡμ@ζ @Μωρ©@Μῆ@© ©Πἶῇ@ίΞΝ η
@[email protected] ©0140 Θέ©©@[email protected]ΜΜη @00000000 Κ <-^
Ζ`ή Β 1
Μονοοτηρίου 196. Θεοοοῆονίκη. ΤΜ.: 2310 546400
| Ρως: 2310 514685 | ε: ἱηΓο@ῳ8ηΜΓἱ5.9Γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα