Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30-04-2015
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧιΛΛΕγΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡογ
ποτε-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡογ
ςι974-1997)
Λησμονημένη ἐπέτειος
Γ ραφει ὁ Β. Α. Κόκκινος .η
Σ τίς 5.15 τό πρωί τής 5ης Ἀπριλίσυ τού 1941, ή Γερμανία
έπετέθη έναντίον τής 'Ελλαδας, με 12 έπίλεκτες Μεραρχίες τού 12ου Σώματος Στρατού, ὐπό τή διοίκηση τού
στραταρχου Φαν Λίστ. 'Ο Γερμανικός Στρατός διέθετε καί
τό 7ο Σώμα Ἀεροπορίας ὐπό τόν περίφημο Πτέραρχο Ριχτχὸφεν μέ 1000 αεροπλανα, ἐκ τῶν ὁποίων τα 250 ήσαν καθέτου έφορμήσεως.Ἐναντι αὐτῶν. οἱ Ἑλληνοβρεταννικές
Δυνάμεις διέθεταν μόνο 45 ελληνικά καί βρεταννικα αεροπλανα. Στίς 9 Ἀπριλίου καί ένω ὁ 'Ελληνικός Στρατός, πού
έπανδρωνε τα αχυρα τής Γραμμής Μεταξά. έμαχετο μέχρις
εσχάτων. ή Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στή Δεύτερη Γερμανική Μεραρχία Ἀρματων. ή οποία εἱσέβαλε από τό Πετρίτσι,
προήλασε δυτικά κατα μήκος τού ποταμού Στρούμιτσσ.
έφθασε στόν Ἀξιό. πέρασε τίς γέφυρες τούτου καί έκείθεν
είσήλθε στή Θεσσαλονίκη χωρίς αντίσταση.
Οἱ μαχητές τῶν όχυρών τής Γραμμής Μεταξά έμαχοντο μέχρις εξαντλήσεως τῶν πυρομαχικῶν τους. 'Ο Λοχίας
Γεώργιος "|τσιος. από τα άνω Πορόϊα. μέ 12 στρατιώτες
απέκρουσαν μέ τό πολυβολείσ τους ὁλόκληρο Σύνταγμα
της θης 'Ορεινής Γερμανικής Μεραρχίσς στα Μπέλες καί
στό ύψωμα ίΟμορφοκκλησια. Τό απόγευμα. αφού ἐξήντλησαν τα πυρομαχικα τους. έξήλθαν τού πολυβολείσυ. Οἱ
Γερμανοί πού τούς περιεκὐκλωσαν. ρώτησαν έαν ύπαρχουν καί αλλοι στρατιώτες στό όχυρό. "Οταν τούς απήντησαν-ότι ήσαν μόνον ὁ λοχίας καί οί παρόντες, οἱ Γερμανοί τούς συνεχάρησαν έναν-έναν, τούς παρουσίασαν
όπλα καί ακολούθως τούς έξετέλεσαν έν ψυχρώ. Τό δίκαιο τού πολέμου ποδοπατήθηκε βάναυσα από τή γερμανική μπότα. Σκηνές αφανταστσυ ήρωϊσμού συνέβησαν
στό Ρούπελ καί στα Ἀνατολικὸ Μπέλες.
Στίς 18 Ἀπριλίου τού 1941 αὐτοκτόνησε ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξανδρος Κορυζής. Στίς 20 Ἀπριλίου ὁ Στρατηγός Τσολακογλου ὐπέγραψε την πρώτη συνθηκολόγηση στα χωριό Κοντονασι. Στίς 21 Ἀπριλίσυ ὁρκίσθηκε
Πρωθυπουργός ὁ 'Εμμανουήλ Τσουδερός. Στίς 23'Ἀπριλίου ὁ Βασιλεύς Γεώργιος καί ή κυβέρνηση ανεχώρησαν
μέ βρεταννικό ὐδροπλάνσ για τήν Κρήτη. ενώ πσρητήθη
ὁ Ἀρχιστράτηγος Παπάγος.
Στίς 27 Ἀπριλίου τού 1941 οἱ Γερμανοί εἰσήλθσν στήν
Ἀθήνα. Στή γωνία τών Λεωφόρων Κηφισίας καί Ἀλεξάνδρας, ὁ Στρατιωτικός Διοικητής τών Ἀθηνῶν Στρατηγός
Καβράκος. οἱ Δήμαρχοι Ἀθηναίων καί Πειραιώς Ἀμβρόσιος
Πλυτσς καί Μανούσκσς. ὁ Νομαρχης Ἀττικής Πεζόπσυλος
καί ὁ Συνταγματάρχης Κανελλόπουλος. ώς διερμηνεὐς.
ανέμεναν τήν άφιξη τῶν γερμανικών στρατευματων. Στίς
10.15 φανηκε να πλησιαζει τό Γερμανικό Ταγμα μέ Διοικητή τόν Ἀντισυνταγματαρχη Φαν Σέ'ίμπεν. Στό τραπεζάκι
ἑνὸς καφενείου, κοντα στήν έπαυλη τών Θών, ὐπεγραφη
τό Πρωτόκολλο Παραδόσεως τής πόλεως τών Ἀθηνῶν,
στίς 10.30. Ξαφνικά ακούστηκε ένα σπαρακτικό καί ανατριχιαστικόςκλαμα μπας γυναίκας πού βρέθηκε κοντα. 'Ο
_ Στρατηγός Καβρακος τήν ὐπσχρέωσε να παὐσει. Στή συ
νέχεια ὁ Φαν Σέϊμπεν. πού ήταν χαρούμενος καί διαχυτι
· κός. εἶπε: <<Κὐριοι. έξ όνόμστος τού Φύρερ, σας δηλῶ. ότι
': ερχόμαστε ως φίλοι καί όχι ως εχθροί». Πολύ γρήγορα
όμως οὶἘλληνες διεπίστωσαν τό αντίθετο.
Οἱ Γερμανοί συνήντηοαν τή σκληρότερη ώς τότε αντίσταση στήν Εὐρώπη. Τό ανακοινωθέν τού Στρατηγείου τού
Φύρερ πού έκδόθηκε στίς 11]ίουνίου τού 1941 καί έκανε
γενική εκτίμηση τών έως τότε επιχειρήσεων. ανέφερε:
<<'Εκλεκτα Ελληνικα Στρατεὐματα ὐπερήσπισαν μέ έξαιρετικόν ήρωίσμόν τα αχυρα τής Γραμμής Μεταξά. Προεκλήθησαν ώς έκ τούτου συγκρούσεις έξ έγγυτάτης αποστάσεως, τόσον πείσμονες καί έντονοι, όσον δέν είχον λαβει μέχρι τούδε χώρσν είς κανένα αλλο πολεμικό θέατρο».
Τα λόγια αὐτά. άς θεωρηθούν ως μνη μόσυνον για τούς
πεσόντες στούς αγώνες έκείνους. τήν τέλεση τού ὁποίου
παραλείπει να όργανώσει δεόντως ή 'Ελληνική Πολιτεία. Δέν
είναι τυχαίο τό γεγονός ότι τό ὐπέρ τής Πατρίδος φρόνημα
ὁρισμένων νέων Ἑλλήνων έχει χαλαρωθεί. Τό Διαδίκτύσ. τα
δι, αὐτού παίγνια καί οί συνεχώς διευρυνόμενες έπικοινωνίες. νοθεύουν τήν ψυχή τών εφήβων. Οἱ περισσότεροι δημοσιογράφοι. πού άλλοτε διεκρίνοντο για τή βαθύτατη γνώση τής ὁ|στορίας καί τόν πατριωτισμό τους. σήμερα μαχονται κυρίως για τήν διστήρηση τών προνομίων τους καί τήν
επιρροή τους στή διαμόρφωση τῶν πολιτικών πραγματων.
`Εσχάτως, ὁρισμένοι τηλεοπτικοί καί ραδιοφωνικοί σταθμοί αριστερὸφρονες. καλλιεργούν στό λαό τήν ανησυχία,
τήν αβεβαιότητα καί τήν αγωνία για τό μέλλον, αποδίδοντας είς τήν Κυβέρνηση πρόθεση διεξαγωγής δημοψηφίσματος πού θα ζημιώσει τή χώρα. "Οσοι αγαπούν τήν πατρίδα τους. θα έπρεπε να αγωνίζονται για τήν σίκσνομική
σταθερότητα τού λαού καί τήν αύξηση τής γεωργικής. κτηνοτροφικής καί πτηνοτροφικής παραγωγής. πού μπορούν να
μειώσουν τίς δαπανες είσαγωγής κρεατων καί γεωργικών
προϊόντων. να εξασφαλίσουν δέ τή διατροφή τού λαού.
1.ΜΜλῳ “τις
Ποοεκλογικα ψέματα
μετεκλογικές αδύνες
“Η ἱστορία έπαναλαμβανεται για τρίτη φορα μέσα σέ
μία πενταετία. Τὸ κόμμα πού ήταν στήν αντιπολίτευση
ἐξεβίασε τήν διενέργεια προώρων έκλογών καί ἐξελέγη,
μοιράζοντας ψευδεῖς ή ανέφικτες ύποσχέσεις. Καί όταν
ανήλθε στήν ἐξουσία, αναγκασθηκε να ανακρούσει πρύμναν. Οἱ περισσότερες από τίς προεκλογικές ὐποσχέσεις
πήγαν περίπατσ.Άλλες ἐγκατελείφθησαν αμέσως, αλλες
απλώς ξεχασθηκαν καί αλλες μετετέθησαν αορίστως για
τό μέλλον. Άλλα οὐδέποτε πραγματοποιήθηκαν. Μέχρι
να έλθει τό ἐπὸμενο κόμμα τής αντιπολιτεύσεως, να ἐπαναλαβει καποιες από αὐτές, να ρίξει πρόωρα τήν Κυβέρνηση καί, ἐρχόμενο στήν ἐξουσία, να τίς αθετήσει. Ρ
Σέ αὐτή τήν φαση βρισκόμαστε τώρα. Πέρυσι τόν Σεπτέμβριο, ὁ κ. Τσίπρας, ώς αρχηγός τότε τής Ἀντιπολιτεύσεως, διεκήρυξε από τό βήμα τής Διεθνούς °Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ένα ὐπότιθέμενο οίκονομικὸ πρόγραμμα Στήν πραγματικότητα ἐπρὸκειτο για σειρα ὐποσχέσεων πού ἐξηγγέλ¦θησαν αδαπανα, για να παρασυρθούν οἱ πολίτες καί να θεωρήσουν ότι ή τυχόν ανοδος τού Σύριξα στήν ἐξουσία θα ἐσήμανε τὸ τέλος όλων τών δεινών πού ὐφίσταντσ μέχρι τότε.
:Ανακοινώθηκαν τα παντα: Αὐξήσεις μισθών καί συντάξεων,
«σεισαχθειες» για τούς όφειλἐτες τού δημοσίου καί τών τραπεζών, δωρεάν αραιές πως Φύσα, μείωσε τῶν Φορολογικών βαρών καί έπανοδος τού κράτους προνοίας."Ισως τὸ
πλέον κραυγαλέο ήταν ή ρητή δέσμευση τού κ. Τσίπρα για
τήν αμεση κατάργηση τού ΕΝΦΙΑ, τόν ὁποῖο είχε χαρακτηρίσει ώς «φόρο-σύμβολο τής κοινωνικής αδικίας».
Μέ τα ακουσμα τού «προγράμματος» αὐτοῦ, αρχισε ή
πολιτική αντιπαράθεσις για τήν κοστολόγησή του.Ό “ιδιος
ὁ Σύριξα έλεγε ότι ή ἐφαρμογή τών έξαγγελιών θα ἐστοίχιξε στὸ δημόσιο περί τα 10 δίς εὐρώ ἐτησίως, αλλα διεβεβαίωνε ότι θα εόρισκε τα χρήματα από τὸ νοικοκύρεμα τών
δημοσίων οἱκονομικών καί από τήν είσπραξη τών φόρων
από τούς πλουσίους! Δηλαδή μία παραλλαγή τού «ύπαρχουν και», μέ τό ὁποῖο ὁ Γ. Παπανδρέου είχε ἐξαπατήσει τόν ἑλληνικὸ λαό τόν Όκτώβριο τού 2009. 'Η Κυβέρνησις Σαμαρά από τής πλευρας τικ, αντέτεινε δέιτε τα
στος τών έξαγγελιών τής Θεσσαλονίκης θα ὐπερέβαινε τα
20 δίς εὐρώ."Οποιο καί αν ήταν τὸ πραγματικό κόστος, σημασία έχει ότι «λεφτα δέν ὐπήρχαν»."0χι τα 10 δίς, για τα
ὁποία μιλούσε ὁ Σύριξα, αλλα ούτε τό 1 δίς πού θα έλειπε
από τόν κρατικό προϋπολογισμό αν κατηργεῖτο ὁ ΕΝΦΙΑ
καί αντικαθίστατο από έναν φόρο «μεγάλης ακίνητης περιουσίας». :μια ὁ κ. Τσίπρας ὐπέσχετο...
Ό έλληνικὸς λαός όμως, δέν θέλει να ακούει τήν αλήθεια. Θέλει οί πολιτικοί να του χαίδεύουν τα αύτια καί να
τού λένε ψέματα. Τὸ απέδειξε μέ τήν σταση του τὸ 2009,
ἐν μέρει τό 2012 καί περίτρανα παλι τὸ 2015.
Ο Τὸ 2009 έδωσε πίστη στα χονδρσειδή ψέματα τού Γ.
Παπανδρέου καί αγνόησε τίς προειδοποιήσεις τού τότε
Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή ότι μετα τήν διεθνή σίκονομική κρίση τού 2008 θα έπρεπε να ληφθούν καποια
ἐπώδυνα μέτρα. Καί έτσι έφερε στήν ἐξουσία ένα κόμμα
καί έναν Πρωθυπουργό πού μέσα σέ έξι μήνες ὁδήγ·ησε
τήν χώρα στήν πτώχευση.'Ηταν τέτοια ή ανευθυνὸτης καί
ή αγνοια κινδύνου τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου, ώστε
ἐνώ τα ἐπιτόκια δανεισμού τής χώρας σκαρφαλωναν στα
ύψη, έκείνη διεβεβαίωνε ότι δέν ὐπήρχε λόγος να απολυθεῖ ούτε ένας από τὸ δημόσιο! Καί τελικα αναγκασθηκε
να προσφύγει στόν Εὐρωπαῖκὸ Μηχανισμό Στη ρίξεως
καί τὸ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
ο Τό 2012 οἱ πολίτες έδωσαν πίστη στα διαφορα Ζαππεια. Καποιες από τίς προεκλογικές δεσμεύσεις τού κ.
Σαμαρα ήταν έφικτές. Καί αρκετές όντως ἐφαρμὸσθηκαν.
Καποιες αλλες όμως, γρήγορα ξεχασθηκαν, όπως αὐτή
τού φόρου ακινήτων. Στό Ζαππειο είχεπαρασχεθεῖ ρητή
ὐπόσχεσις ότι ὁ φόρος ακινήτου περιουσίας θα κατηργεῖτο καί ότι στήν θέση του θα έπαναφέρετο ένα χαμηλό
τέλος ακινήτων, όπως ήταν τὸ ΕΤΑΚ. Ἀλλ° με αὐτοῦ
ήλθε ὁ ΕΝΦΙΑ."Ενας φόρος παραλογος καί δη μευτικὸς,
ὁ ὁποῖος ἐπεβλήθη στούς ἰδιοκτήτες ακινήτων βάσει έξωπραγματικών αντικειμενικών αξιών, πού ήταν πολλαπλασιες τών πραγματικών τιμών. Καί όπως απεδείχθη, αὐτό
ήταν τὸ μεγαλύτερο πολιτικό λαθος τής Κυβερνήσεως
Σαμαρα.
ο Τὸ 2015 ὁ Σύριξα ὐπερἐβη καθε όριο ψευδών προεκλογικών ὐποσχέσεων. Συγκεκριμένα: Τό «κούρεμα» τού
χρέους έχει ήδη τεθεί ἐκτὸς συζητήσεως. 'Η καταργησις
τής Τρὸῖκα απεδείχθη ἐπικοινωνιακὸ τέχνασμα, αφού
αντικατεσταθη από τὸ χειρότερο καθεστώς τών
«θεσμών». Τὸ Μνημόνιο ὐπαρχει, ὑπὸ αλλη όνομασία. Τὸ
«καταπτυστσ» ατμού Χαρδσύβελη, έχει ἐπαναληφθεῖ κα
τατὸ μεγαλύτερο τμήμα του στό αττική Βαρουφακη. Οί
κατηγορίες για «Κυ βέρνηση Μερκελιστών» καί οί ακομψες απειλές κατα τής «ΜΜΜ Μετ|ςοΙ». ήδη έχουν αντικατασταθεῖ μέ ἱκεσίες τού Πρωθυπουργού πρός τήν Γερμανίδα Καγκελλαριο για τήν συνέχιση τής χ μη ματοδοτήσεως. Καί τώρα, ὁ Πρωθυπουργός ανεκοίνωσε (μέ όδύνη)
ότι δέν θα καταργηθεί ὁ,ΕΝΦΙΑ! Κοινώς τὸ πρόγραμμα
τής Θεσσαλονίκης πήγε περίπατο...
Προεκλογικα ψέματα, μετεκλογικές όδύνες. Αὐτή
είναι ή κομματική καταρα τής συγχρόνου Ἑλλάδος...
Ψήφος έμπιστοσύνης
στήν κυβέρνηση Ρέντσι
αρνητικά από τόν φωτισμό. ΤεἐΜιἑ_ τα .ι τα.. τι ,τι Νά με
5 ΗΣΟΥ^Ξ νουν οί μαρίνα στα οκοτάδια
μ- . ι
Π ΣΤό σαβανες της ΑύστραΠΕρ|ΕρΓΑ Με τα Ἀφρικῆτ καί τῆς Νοτί
Π 'Ενα ακόμη πρόβλημα έχουν
ον Μερικής ή βλάστιισπ
αύξήθηκε λόγω τών πιό
συχνών βροχοπτώσεων, ένώ
στήν Ρωσία καί τίς ἄλλες
νά ΜΜΜ οι' ιδιοκτήτες πρώην σοβιετιιώς δημοκρατίες
σοφῶν. 'Ο Μονό: φώπομός αναβιώνουν δόση σέ Ματαλεσας μαρίνα προσελκύει θαλασσι- λειμμένες καλλιεργήσιμες έκτα=νούς όργανισμούς πού όχι μό- σεις! Ἐπί πλέον ή Κίνα αύξησε
νον ανατρέπουν τό οι'κοούσιη- τήν βλάστησή της μέσω προμοι αλλά προσκολλώνται στό γραμμάτων αναδαοώοεως.
καιω τών σκαφών καί δημιουρ- Όλα από αύξησαν κατά 4 δίς
γούν απρόβλεπτα προβλήματα τόννους τόν όγκο τού διοξειδίκυρίως στήν κίνησή τους. Βρε- ου τού άνθρω<ος πού έχει «παταννική @να έδειξε ότι τό 40% γιδευθεή στήν ζώσα βιομάζα
τών συνολικών θαλαοοίων
είδών έπηρεάσθηκαν θετικά ή
στήν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς. Καί
έτσι δέν θά μας βλάπτει.
Τήν πρώτη έκ τών τριών
ψηφοφοριών στήν ἰταλική
Βουλή για τό νομοσχέδιο
περί τού νέου έκλογικού
νόμου. ή ὁποία είναι ταυτοχρόνως καί ψήφος έμπιστοσύνης, κέρδισε ή κυβέρνησις τού κ. Ματτέο Ρέντσι.
Τό νομοσχέδιο ψήφισαν
352 βουλευτές, ένώ 207
βουλευτές έκφρασθηκαν
αρνητικα καί ένας επέλεξε
τήν αποχή. °Ωστόσο. αρκετα
ἱστορικα στελέχη τού κυβερνώντος Δημοκρατικού
Κόμματος. όπως ὁ πρώην
γραμματεύς τού κ. Πιερλουίτζι Μπερσανι. αποφασισαν να μήν συμμετάσχουν
στήν ψηφοφορία. <<Μετα
τήν απόφαση αὐτή τού Ρέν- 4
τσι να συνδέσει τήν έγκριση τού έκλογικού νόμου μέ
τήν παροχή ψήφου έμπιστσσὐνης, είμαστε βέβαιοι
ότι ή κυβέρνησις πού θα
τόν διαδεχθεί θα είναι χειρότερη από τήν δική του».
δήλωσε ὁ κ. Μπερσανι.
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού έχει δη μοσισποιηθεί.
σήμερα τό πρωί καί τό απόγευ μα οἱ βουλευτές πρόκειται να κληθούν να δώσουν
αλλες δυό ψήφους έμπιστοσύνης, ένῶ για τήν ερχόμενη Δευτέρα έχει ὁρισθεί ή
τελική ψηφοφορία, με τήν
ὁριστική έγκριση τής έκλογικής μεταρρυθμίσεως.
Σημερινά θέματα έ
Στό ύπουργικό συμβούλιο
σημεραταμ8τρσ
Στό ύπουργικό συμβούλιο
σήμερα τα μέτρα πού θα
ξεκλειδώσουν τήν δόση.
'Εντείνονται οί πιεσεις τῶν
δανειστῶν για εργασιακά
καί ασφαλιστικό.
__ἑελίς 2
'Η Διακήρυξις
τής Λευκωσίας
Οί  γέτες Ελλαδος. Κύπρου καί Αἰγύπτου συμφώνησαν να ὁριοθετήσουν
αμεσα τίς θαλάσσιες ζώνες
τους στην συναντηση που
ειχαν χθες στήν Λευκωσία.
'Η «'Εστία» αύριο
Ἡ <<Ἑστία›>, όπως καί οί ὐπόλοιπες
έφημερίδες. δεν θα έκδοθεί αύριο
λόγω τής Πρωτομαγιας. Ἡ <<Ἑστία»
θα κυκλοφορήσει κανονικα το
Σαββατο 2 Μάιου 2015.
111 111 11
Η Π11ββ ?ύ°11Μ
Για να ξεφύγουμε .λίγο από τήν
ἀσΦνΚ“κίι ΜόσΦαιρα τῶν ἡμερῶν.
σκέφθηκα να γράψω μιά σειρά από ποιραμύθια για παιδιά καί για μεγάλους.
Τήν έμπνευση δανείστηκα από τίς παλιές κινηματογραφικές ταινίες πού είχαν
θέματα από τήν Άγρια' Δύση τής Άμερικής. Ἀπὸ έκεῖ πήρα ύλικό για να κατασκευάσω καί τόν τίτλο πού είναι «Ό
Καλός, ὁ Κακός καί ό Άσχετα». Σήμερα
δημοσιεύω τήν πρώτη προσπάθειά μου
τα Μεστά παραμυθιού
«Μιά φορά καί ένα καιρό ήταν σέ
μια μικρή χώρα ὁ Καλός. 'Οταν μιλούσε ὁ Καλός ήταν γεμάτος αίσιοδοξία καί έλεγε πάντα ωραία πράγματα
πού άρεσαν σέ όλον τόν κόσμο ὁ
ὁποῖος πίστευε ότι ὁ Καλός είχε τή
βούληση καί τόν τρόπο για να Το
πραγματοποιήσει καί νά κάνει εύτυχισμένους τούς ανθρώπους πού ζούσαν
στή μικρή χώρα. Οὐδείς αμφισβητούσε
τίς καλές προθέσεις πού είχε ὁ Καλός
καί γι' αύτόν τόν λόγο τόν στήριζε καί
τόν έμπιστευόταν ὁ κόσμος. 'Οταν τα
Ό Καλός, ὁ Κακές
καί ὁἈσχετος
ξίδευε ὁ Καλός ήταν καλοδεχούμενος
όπου πήγαινε, έπειδή ήταν χαμογελαστός καί φιλικός καί προκαλούσε τήν
αύθόρμητη συμπάθεια σέ γυναίκες καί
ανδρες πού είχαν πάντα μια καλή κουβέντα νά τού πούν. "Υπήρχαν μάλιστα
καί περιπτώσεις πού τόν έπαιρναν
από τό χέρι ή τόν αγκάλιαζαν μέ σχε
δόν πατρική στοργή γιά νά τού έκδηλώσουν μέ πόσο ένδιαφέρον τόν περιέβσλαν καί πόσο εἱλικρινής ήταν ή θέλησή τους να προσφέρουν τήν βοήθειά
τους στό έργο του.
Τήν ίδια έποχή μέ τόν Καλό ζούσε
σέ μια μεγάλη χώρα ὁ Κακός. Δέν είχε
ποτέ κανείς δεῖ τόν Κοκό νά χαμογελάει.
'Οταν μιλούσε ὁ Κακός έξέφρσζε πάντα
τήν απαισιοδοξία του ότι τα προβλή
ματα θα εἶχαν σύντομα λύση καί αανε
προβλέψεις για αδιέξοδα, ρήξεις καί δυστυχίες πού θα προέκυπτσν αν δέν γινόσου σύντομα κατανοητό. ότι ήταν
απαραίτητες οἱ θυσίες προκειμένου νά
άντιμετωπισθούν οί κρίσεις πού ήταν
αποτέλεσμα προηγουμένων αμαρτιών
καί για τίς ὁποῖα έπρεπε να ύπάρξει
είλικρινής μετάνοια ώστε να μήν έπαινοιληφθούν είς τό μέλλον.
Τήν μία ἡμέραι. λοιπόν, επικρατούσε
ή χαρά καί ή αἰσιοδοξίσ. αποτέλεσμα
τῶν δηλώσεων στίς όποῖες είχε προβεί
ὁ Καλός καί σύμφωνα μέ τίς όποῖες τα
πάντα πήγαιναν ρολόι -όχι τής 'Οντίλ
γιά τούς μνημένονε τα στήλη5- καί
όλα καί κοντοζύγωνε ή ώρα για τήν τελική πράξη πού θα έθετε τέρμα στίς δυ
στυχίες καί τα βάσανα καί θά άνοιγε
διάπλατα τήν πόρτα για καλύτερες
στάλες ζωῆς καί γιά Φωτισμένες καί
ήλιόλουοτες ήμέρες. Τήν έπομένη ήμέρα
όμως επικρατούσε ή κατήφεια καί ή
απαισιοδοξία, αποτέλεσμα τών δηλώσεων στίς ὁπσῖες είχε προβεί ὁ Κακές
καί σύμφωνα μέ τίς ὁποῖα τίποτε δέν
προχωρούσε καί όλο καί περισσότερο
ξεμάκραινε ή ώρα πού θά έφευγαν τά
απειλητικά μαύρα σύννεφα τής καταιγίδας καί θα ξαστέρωνε ὁ οὐρανός.
Καί μεταξύ τού Καλού καί τού Κακού ήταν κοί ὁ 'Ἀσχετος. πού δέν τού
αρεσαν Το βαρετά έπίσημα γεύματα
καί προτιμούσε να τρώει μέ τήν παρέα του. Καί έπειτα δέν ήταν πιά ὁ
*Ἀσχετος. Πάει. πάπαλα...»
Καί αφού δέν ήταν πιά ο Άσχετος, λέω να τελειώσω τό παραμύθι
όπως τελειώνουν όλα το παραμύθια,
δηλαδή «καί αὐτοί ζήσσνε καλά καί
έμεῖς καλύτερα».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σημερα σας έν «Ἑστἰα» .
_` τό πλήοεςποὸγοαμμα
Ξ  τού Φεστιβαλ
θηνών `δι °Επιδαύοου 2015·
--ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΪΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.30' - Δύσις 8.15'
Σελήνη 18 ήμερῶν
Ίερεμίου τού προφήτου. Παναρέτου έπισκόπου Πάφου.
Ό πληοεξούσιος
τών αντίπαλων
τού Α. Π Δημόπουλου
ίμαι ὁ ήρωας τής Ἀφρικής» αναφώνησε καποτε ὁ δι<< κτατσρας τής Πςετ1σεΙώ Αττικ, δέν είναι περίεργο πού
ὁ ίδιος προσφέρθηκε να ανακηρυχθεί Βασιλιάς μιας άνεξαρτητης Σκωτίας. Φυσικά - οί ήρωες στοχεύουν ψηλα. Πρίν από
μερικούς μήνες. μαλιστα. ὐπήρχαν καποιοι στήν Εὐρώπη. πού
πίστευαν ότι ὁ κ. Τσίπρας θα μπορούσε να αλλαξει όχι μόνο
τήν μοίρα τής 'Ελλάδας. αλλά καί τής 'ίδιας τής Εύρώπης. μέχρι καί <<Λίστα Τσίπρα» δημιουργήθηκε στήν 'Ιταλία. Θα ήταν
ὁ ήρωας τής Εὐρώπης. Τό μόνο πού απέμενε, φυσικα. ήταν
αὐτό πού κανει τούς ήρωες. Οί πράξεις.
'Υπήρχε βεβαίως καί τό αντι-άφήγημα. 'Ο κ. Τσίπρας θα
ὁδηγείτο σέ όπισθοχώρηση. "Οχι μόνο δέν θα άλλαζε τήν
Εὐρὡπη τής λιτότητας μέ μέσο τήν πειθώ, πόσο μάλλον τήν
ρήξη, αλλά θα γινόταν, τελικα. ένα ακόμα ὐπακουο όργανα
της - αὐτός πού θα έσκιζε τα μνημόνιο. θα ὁδηγείτο έκών
άκων στήν συνυπογραφή τής ἐπαχθέστερης έκδοχής τους.
Άλλωστε, όπως παραδέχθηκε καί ὁ 'ίδιος ὁ κ. Τσίπρας στήν .
πολυσυζητημένη τηλεοτπική του συνέντευξη τής Δευτέρας.
επέστη ὁ χρόνος να μάθουμε. Πολύ σύντομα θα φανεί ποιός
είχε δίκιο.'Ἡρωας λοιπόν;'Ἡ αντι-ήρωσς;..
Νομίζω ούτε τό ένα, ούτε τό αλλο. Γιατί έαν όντως ίσχὐουν
τα όσα είπε για διεξαγωγή δημοψηφίσματος ὁ κ. Τσίπρας.
απλώς επιχειρεί να δραπετεύσει. Σε διάψευση των όπαδών
του. ὁ κ. Τσίπρας δέν θα αλλαξει ούτε τήν Εὐρώπη, ούτε. φυσικα, τήν 'Ελλάδα τής λιτότητας. Με έπίσης, σέ διαψευση
τῶν προσδοκιών τών αντιπάλων του. δέν θα προσυπογραψει
ούτε τό << μία από τα ἴδια». Ἡ μέθοδος τής διαφυγής; Μα είναι
απλό. 'Ο κ. Τσίπρας θα μετεξελιχθεί σέ πληρεξούσιο τών αντιπόλων του. Θα γίνει ὁ έντολοδόχος τής 'Ελλάδας πού τόν καταψήφισε. Πώς; Μα μέ τό δημοψήφισμα.
Σκεφτείτε το. "Οπως έξήγησε ὁ κ. Τσίπρας, αφετηρία για τό
δημοψήφισμα θα είναι ή έπιση μοποίηση τής διαφωνίας μέ τούς
δανειστές -ὁ κ. Τσίπρας θα μπορεί να ίσχυριστεί ότι δέν είναι ὁ
αντι-ήρωας πού προεξοφλούν, ότι δεν έδωσε τήν συγκαταθεσή του στα <<μία από τα ἴδια». Με. φυσικα. ένα δημοψήφισμα
έπίσης θα σημαίνει ότι ὁ κ. Τσίπρας ὁμοίως δέν ὐπήρξε ὁ αναίμακτος ήρωας, πού θα ὁδηγσύσε τήν Εὐρώπη σέ έθελσὐσια
αλλαγή τής πολιτικής τής λιτότητας. Σύμφωνοι. Μήπως, όμως.
ένα δημοψήφισμα θα αποτελέσει, τελικά. μια καμπή ρήξης.
πού θα ὁδηγήσει τήν Εύρώπη να συμβιβσστεί; Μήπως ακόμα
ύπαρχει ή δυνατότητα να γίνει ὁ κ. Τσίπρας ὁ <<ήρωσς» τής
Εὐρώπης;ίἈν όχι μέ τήν τιειθώ. έστω μέ τήν πυγμή;
'Όχι. δέν είναι πιθανό, όσοι θυμούνται τίς Κάννες απλώς
ὐπερεκτιμούν τό δημοψήφισμα ως διαπραγματευτικό όπλο.
Ναί. είναι γεγονός. ότι ή Εὐρώπη είναι αλλεργική στήν ίδέα
τών δη μοψήφισματων. Δέν είναι μόνο ότι ακόμα θυμάται τα
δημοψηφίσματα Γαλλίας καί °Ολλανδίας, πού έβαλαν ὁριστική ταφόπλακα στό <<Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα» τό 2005. Εἶναι
έπίσης, ότι το εὐρωπαϊκό εγχείρημα οίκοδομήθηκε έξ
αρχής <<έκ τών άνω». ως ένα εγχείρημα τών ελίτ, πού κρίθηκε ασφαλέστερο να επιβληθεί στούς πολίτες, παρα να
εγκριθεί από αὐτούς -τό κοινό νόμισμα υἱσθετήθηκε,
ακριβώς. ως αναγκαστική μέθοδος πρός πολιτική ενοποίηση για τήν ὁποία δέν ὐπήρχε λαϊκή συναίνεση."Ομως. ανεξάρτητα αύτής τής φοβικής κουλτούρας πρός καθε τι πού
θέτει τήν Εὐρώπη στήν κρίση τών πολιτών. κουλτούρα, ή
ὁποία αποτελεί καί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τής
ΕύρωπαϊκήςἘνωσης καί έξηγεί καί τήν αὐξανόμενη απώλεια τής δημοφιλίας της. ή Εὐρώπη γνωρίζει ότι δέν έχει τίποτε νά φοβηθεί από ένα ελληνικό δημοψήφισμα.
Γιατί; "Οχι γιατί ή Εὐρώπη θα ήταν επαρκώς έτοιμη να
αντιμετωπίσει τίς συνέπειες μιας έξόδου τής 'Ελλαδας
από τό εὐρώ. ως συνέπειας ενός τέτοιου δημοψηφίσματος. όπως συνήθως λέγεται. Αυτο είναι άστειότητες πρίν από λίγες ήμέρες είχα τήν εύκαιρία να ακούσω τόν
Ρευ1ΚτιιςιτιεΠ στήν Ἀθήνα να ἐξηγεί. όπως καί τόσοι άλλοι.
γιατί αὐτό είναι μύθος. Ἀλλα γιατί ή Εὐρώπη γνωρίζει ότι
στήν 'Ελλάδα δέν ύπαρχουν οἱ πολιτικές συνθήκες να
κερδηθεί ένα δημοψήφισμα κατά τού εὐρώ. Πολύ απλα.
πολιτικό σύστημα καί Τύπος τής χώρας έχουν αναγάγει το θέμα σέ τούοο - έξοδος ίσον καταστροφή. Πῶς θα
μπορούσε ποτέ νά κερδηθεί δημοψήφισμα εναντίον;
'Η πρόσφατη επίσκεψη τού κ. ΚτιιςΠιειι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 'Ο κ. Κτιιςιτιειι πραγματι είπε ότι μια
έξοδος από τό εὐρώ θα ήταν έφιαλτης για τήν χώρα, όπως
γραφτηκε. άλλωστε, κατά κόρον στόν Τύπο. Είπε όμως καί
ὁρισμένα άλλα πού αποσιωπήθηκαν. "Οπως, ότι θα ήταν
εφιάλτης για δύο χρόνια καί μετά ή 'Ελλάδα θα ανέκαμπτε.
"Οτι μια έξοδος είναι κακή ἰδέα. ὐπό τήν προϋπόθεση ότι θα
ύπαρξει συμβιβασμός πού δεν θα διαιωνίζει τήν ύφεση."Οτι ή
είσοδος τής Ελλαδας στό εὐρώ ὐπήρξε. παντως. κολοσσιαίο
σφαλμσ.Όμως θα έπρεπε να είσαι εκεί, όπως ὁ γράφων. για να
τα ακούσεις αὐτά. Στόν δημόσιο διάλογο θα ήταν απαγορευμένα. Καί για τά φιλσευρωπαϊκα κόμματα. τα ὁποία αντιλαμβάνονται ότι μια καταψήφιση τού εὐρώ. ἐκτὸς από τα οίκονομικά
μειονεκτήματα. θα συνιστούσε καί τό τελικό πλήγμα στό κύρος
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα