Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
'οεοεοον@οΜ“ετ ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΓΡΑΦΕ|Ο  ν  - |ΓΕ| Η ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΩΝ ΗΤΕΤΩΝ ΤΙΑ ΚΟ|ΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΜΜ ΤΣΑΜΠΑ/ΤΟΥ
Τσιπρας: Ποῇὡνες οιοφοιῇειοις
Εῇῇ€ιὁοις - Κιιιιροιι και Αιγύπτου
Τολμορό
οδόγοσο
Με ένο ποιχνίδι. στο οποίο
δύο ουτοκίνπτο κινούντο σε πορείο μετωπικιίς σύγκρουσος,
μέχρι ο ένος άπό τους δύο οδογούς νο φοδπθεί κοι νο κάνει
στον άκρο, πορομοιά2ει ο
ΨοεΜοωοπ Ροετ τον σντιποράθεσο ονάμεσο στον Ελλάδο κοι
τον Ευρώπο.
Η δισπρογμάτευσπ γίνετοι :όρικο, λέει ο σρθρογράφος, γιοτί ο ΣΥΡ'ΖΑ χρειά2ετοι χρόνο
γιο νο δισπρσγμοτευθεί. άλλά
δεν θέλει ένο θρσχυπρόθεσμο
δάνειο με τους ίδιους περιορισμούς τος πολιάς λιτότοτος, που
φοΒάτσι ότι θά γίνουν μόνιμοι.
"Δεν είνοι έκπλοξο ότι ο ΣΥΠΖΑ θέλει νο ξεφύγει άπό το ορόγρομμο σόμερο κσι όχι νο περιμένει γιο ένσ σύριο που μπορεί
ποτέ νο μπν έρθει.
Η Ευρώππ θέλει το οντίθετο.
ΦοΒάτσι ότι θο πετάξει λεφτά
ον επιτρέψει στον Ελλάδο νο
κάνει πίσω στις μετσρρυθμίσεις. Εχει κολό λόγο γιο οστό.
Ο ΣΥΡΜΑ έχει οδο ξεκινήσει
νο το κάνει". Το τρελό είνσι ότι
ο σομθιθοσμός δεν θά έπρεπε
νο είνσι τόσο δύσκολος, σπμειώνει ο ορθρογρόφος.
Ο λογικός
οι ιιοοιιοοιοι Μ της
Μπος ΜΜΜ
ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΗ Σ. ΑΡΑΒ|Α
"οι Μιμί τοι οχι