Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
27-ΟΔ-ΖΟί5 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑχιΑΑΕΥΣ Α. κΥΡοΥ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κΥΡοΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡογ
ς1974-1997)
τα χειρότερα
έρχονται
Γράφει ὁ Εύθ. Π Πέτρου
Γ ιό τήν Κυβέρνηση, ή τακτική τήν ὁποία ακολουθεί,
έχει αποτρέψει τα <<χειρότερα>>. Καί <<χειρότερα>› θα
θεωρούσε τό ένδεχόμενο να ὐποχρεωθή να προχωρήση
σέ διαρθρωτικές αλλαγές ή να θίξη τόν δυσλειτουργικό καί
ὐπερδιογκωμένο δη μόσιο τομέα. Διότι ναί, τό Δημόσιο παραμένει τεραστιο καί τό τελευταίο τρίμηνο πιό γραφειοκρατικό καί πιό δυσλειτουργικό από ποτέ. Αυτό βεβαίως
ούδόλως τήν απασχολούν. "Οπως οὐδόλως τήν απασχολούν καί οί επιπτώσεις τῶν ένεργειῶν της. Τό γεγονός δηλαδή. ότι ή αβεβαιότης στήν ὁποία έχει φέρει τήν χώρα.
έχει εντείνει τήν στασιμότητα. καταδικαζοντας τόν ἰδιωτικό τομέα στόν απόλυτο μαρασμό.
Τό γεγονός ότι αὐτός ὁ ίδιωτικός τομεύς χρηματοδοτεί
τό Δη μόσιο, διαφεύγει προφανῶς τήν προσοχή τῶν κυβερνώντων μας.'Ἀλλοι έξ αὐτῶν απλῶς αρνούνται να δούν τήν
πραγματικότητα καί. αλλοι απο; αδυνατούν. Τόσο είναι
τυφλωμένοι από τήν κομματική ίδεοληψία. .. Κατα τα λοιπό
εὐαγγελίζονται αναπτυξη.
Ἀποδεικνύεται από όλα αὐτό. ότι έχουν καί πλήρη
αγνοια. όχι απλως τής πραγματικής οίκονομίας, αλλα καί
τής πραγματικής ζωής. Μόνον έτσι εξηγείται να θεωρούν
έπιτυχία τό γεγονός ότι συμβάλλουν στήν διαιώνιση τῶν
προνομίων τῶν πλέον παρασιτικῶν στοιχείων τής 'Ελλαδος. Αὐτοί πού πληρώνονται από τό Κρότος έξακολουθούν
να μήν είναι πλήρως καταγεγραμμένοι, ένῶ οἱ <<κωδικοί>>
τού προύπολογισμού πού κατευθύνονται πρός απροσδιόρίστους <<πίθους Δαναίδων>>. παραμένουν εκατονταδες.
Κάποτε βέβαια οἱ αντίστοιχοι << κωδικοί» ήσαν χιλιαδες
(τα μεγέθη είναι πραγματικα) αλλα ὁ περιορισμός τους δέν
είναι έργο τής σημερινής κυβερνήσεως. Ἀπεναντίας ή τότε αξιωματική αντιπολίτευσις αντιδρούσε έπιθετικα σέ καθε προσπαθεια έξορθολογισμού τού Κρατσυς. 'Επέκρινε
μέν τήν φοροδιαφυγή, αλλα αντιδρούσε στήν όργανωση
πλέον αποτελεσματικών μηχανισμῶν έλέγχου της. ,Εκεί
ὁδηγούσε ή αρνησίς της να δεχθή τήν παραμικρή αλλαγή
στα Κρότος. Διαρθρωτική ή μή. Φυσικα ως Κυβέρνησις σήμερα. ούδέν πραττει για να βελτιωση τήν κατασταση. Αὐτό
κατα τήν γνώμη της αποτρέπει τα <<χειρότερα>>.
Στήν πραγματικότητα, μέ τήν μέχρι σήμερα τακτική
της, τό μόνο πού επιτυγχάνει είναι να αποτρέπει τό να
συμβούν τα χειρότερα στούς ποικιλοτρόπως αμειβομένους από τό Δημόσιο, τούς ὁποίους έχει επιλέξει ως κομματική της πελατεία. Ἀφήνει να πλήξουν όλους τούς ὐπό
λοιπους. Τούς ὁποίους όνομαζει συλλήβδην <<έχοντες>>. Τό.
παιδί ακριβως είναι αὐτοί οἱ <<έχσντες>>, οί ὁποίοι καλούνται
να πληρώσουν, χρηματοδοτώντας τό αχρηστο Κρότος.
ούδέποτε βεβαίως θέλησε να τό προσδιορίση. Είναι οἱ έπιχειρηματίες, οἱ ελεύθεροι έπαγγελματίες καί. αὐτοί οἱ
έργαζόμενοι πού έχουν ατυχία να μήν έργαζονται στό Δημόσιο ή σέ καποιον από τούς αναρίθμητους όργανισμούς
ή εταιρείες πού ανήκουν σέ αὐτό. Οἱ περισσότεροι από
τούς ὁποίους είναι επίσης περιττοί αν μή καί αχρηστοι.
Τό «έγκλημα» πού έχουν κανει δέν είναι ότι «έχουν».
Άλλωστε παρα πολλοί έχουν πολύ λιγότερα από εργαζομέ
νους στό Κρότος. Τό πρόβλημα είναι ότι δέν εξαρτώνται από
αὐτό. Καί οί κυβερνῶντες μας. όπως όλοι όσοι διακατέχονται
από αριστερές ἰδεοληψίες θεωρούν έγκλημα τό να είναι κανείς ανεξάρτητος. Θέλουν να είναι οἱ ίδιοι είς θέσιν να έπιβαλλουν σέ όλους τό τί θα κανουν καί πῶς θα τό κανουν!
Τό αδύνατο σημείο τού σκεπτικού τους. είναι ότι ή
εκλογική τους πελατεία ούτε στό έθνικό είσόδημα συμβάλλει. ούτε όμως καί στήν πολυπόθητη αναπτυξη. 'Εαν
λοιπόν τα <<χειρότερα>> πλήττουν όλους τούς ὐπολοίπους.
πολύ σύντομα δέν θα είναι είς θέσιν να συμβαλλουν στήν
χρηματοδότηση τού Κράτους, ή ὁποία ούτως ή αλλως δεκαετίες τώρα, κατα κύριον λόγο. γίνεται μέ δανεικό. Αυτα
τα δανεικό πού έρριξαν έξω τήν οίκονομία.
Ἡ δέ διαχείρισις τῶν διαφόρων εὐρωπαίκῶν <<πακέτων>>
βοηθείας. είναι χαρακτηριστικό δείγμα τής... ἱκανότητος
τού Κράτους όποτε αποφασίζει να ασχοληθή μέ τήν αναπτυξη. Συνεπώς καί ή καταληξις τῶν κυβερνητικῶν σχεδίων για δημόσιες έπενδύσεις, δέν είναι απλως προβλέψιμη. Είναι προδιαγεγραμμένη. Σέ περίπτωση βέβαια πού οἱ
λειτουργικές δαπανες τού πωπω Κράτους αφήσουν
καποιο περίσσευ μα για τέτοιες δραστηριότητες. Συνεπώς
τό μόνο βέβαιο είναι ότι τα <<χειρότερα>> ακόμη δέν τα
έχουμε δεί. 'Η δέ περίφημη συμφωνία μέ τούς εταίρους
δέν θα τα αποτρέψη. Μπορεί μόνον να τα καθυστερήση.
Μέ όπηρεσιακή
οἱ τυχόν έκλογές
Τό Σύνταγμα στό αρθρο 41, παρ. 4 ὁρίζει:
«Ἡ Βουλή πού έκλέχθηκε μετά τήν διάλυση τής
προηγούμενης δέν μπορεί νά διαλυθεί πρίν περάσει
ένα ἔτος αφότου αρχισε τίς έργασίες της».
Μοναδική έξαίρ εσις, κατά τό Σύνταγμα, είναι ή περίπτωσις τού αρθρου 37, πού παραπέμπει στήν διαδικασία των διερευνητικῶν έντσλῶν.
"Ετσι, ή γνωστή διαδικασία μέ τήν ὁποία ό Πρωθυπουργός μπορεί να ζητήσει από τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας τήν πρόωρη διάλυση τής Βουλής καί τήν διενέργεια έκλσγῶν «για να αντιμετωπιστεί έθνικό θέμα έξαιρετικής σημασίας», στήν προκειμένη περίπτωση; δέν
μπορεί να έφαρμοσθεί, Με δέν έχει παρέλθει έτος από
τήν διάλυση τής προηγουμένης Βουλής. Καί εύλόγως,
αφού ή έν λόγω διαδικασία αποσκοπεί, κατά τό Σύνταγμα, «στήν ανανέωση τής λαϊκής έντολής». Ἡ δέ Κυβέρνησις Τσίπρα έχει λάβει τήν λαϊκή έντολή μόλις πρό
τριων μηνών! Τί είδους ανανέωση λοιπόν χρειάζεται;
"Ομως ή Κυβέρνησις δικαιούται να παραιτηθεί. Καί σέ
αὐτή τήν περίπτωση, πράγματι μπορούν νά γίνουν νέες
έκλογές. Μέ τήν διαφορά ότι θα ακολουθηθεί ύποχρεωτικῶς ή διαδικασία τού αρθρου 37 περί διερευνητικῶν
έντολῶν. Ἡ σειρά τῶν πραγμάτων είναι ή ακόλουθη:
Ό Πρωθυπουργός μεταβαίνει στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας καί ύποβάλλει τήν παραίτηση τής Κυ βερνήσεώς του. Όπότε, βάσει τού αρθρου 38:
«Ό Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας απαλλάσσει από τά
καθήκοντά της τήν Κυβέρνηση, αν αὐτή παραιτηθεί».
Καί σύμφωνα μέ τό ίδιο αρθρο. έφαρμόζονται αναλόγως οί διατάξεις τού αρθρου 37, τό ὁποῖο ὁρίζει:
«Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρέχει .διερευνητική έντολή στόν άρχηγό τού δεύτερου <σέ~κοινοβσυλευτική δύναμη κόμματος. 'Εάν αὐτή δέν τελεσφορήσει, δίνει διερευνητική έντολή στόν άρχηγό τού τρίτου
σέ κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος».
Καί τό Σύνταγμα συνεχίζει:
«Κάθε διερευνητική έντολή ίσχύει γιά τρείς ήμέρες.
Άν οἱ διερευνητικές έντολές δέν τελεσφορήσουν, ὁ
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καλεί τούς αρχηγούς των
κομμάτων καί, αν έπιβεβαιωθεῖή αδυναμία σχηματισμού
Κυβέρνησης πού νά έχει τήν έμπιστοσύνη τῆς Βουλής,
έπιδιώκει τόν σχηματισμό Κυβέρνησης απο όλα τά κόμματα τής Βουλής για τήν διενέργεια έκλογῶν».
Καί ἱδού ή κρίσιμη διάταξη:
«Σέ περίπτωση αποτυχίας, ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άναθέτει στόν Πρόεδρο τού Συμβουλίου τής
'Επικρατείας ή τού Ἀρείου Πάγου ή τού Ἐλεγκτικού
Συνεδρίου τόν σχηματισμό Κυβέρνησης, ὅσο τό δυνατόν εύρύτερης αποδοχής, γιά νά διενεργήσει έκλογές
καί διαλύει τή Βουλή».
Μέ αλλα λόγια, δέν είναι στό χέρι τού Πρωθυπουργού
να ζητήσει αμεσα τήν διενέργεια έκλαγῶν. 'Υπάρχει μία
διαδικασία πού πρέπει να τηρηθεί, ή ὁποία πιθανώτατα
νά καταλήξει στόν σχηματισμό ὐπηρεσιακής Κυβερνήσεως ύπό τόν Πρόεδρο ἑνὸς έκ των τριων Ἀνωτατων Δικαστη ρίων, γιά να διενεργηθούν έκλογές έντός 30ήμερῶν. *Η δέ Ἀντιπολίτευσις, σέ περίπτωση πού ὁ κ.
Τσίπρας αποφασίσει τήν προσφυγή στίς κάλπες, λογικά
θα απαιτήσει τήν τήρηση αὐτῆς τής διαδικασίας.
°Υπενθυμίζεται ότι τόν Μάϊο τού 2012, όταν αποφασίσθηκε ή προσφυγή σέ νέες έκλογές τόν °Ιούνιο, στήν
σύσκεψη ὑπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας ὁ αρχηγός
των ΑΝΕΛ δέν αποδέχθηκε νά διενεργηθούν οἱ έκλσγές
από τήν Κυβέρνηση Παπαδήμου καί έτσι δόθηκε έντολή σχηματισμού Κυβερνήσεως στόν τότε πρόεδρο τού
Συμβουλίου τής 'Επικρατείας κ. Π. Πικραμμένο.
"Ολα αὐτά ακούγονται σήμερα έφιαλτικα. Φαντασθείτε ή χώρα να είναι ένα βήμα πρίν από τήν έπίσημη
πτώχευσή της καί ὁ Πρωθφπουργός νά δρομολογήσει
τέτοια διαδικασία. Εἶναι ένας από τούς λόγους για τούς
ὁποίους θα έπρεπε να αποκλείεται ακόμη καί συζήτησις για πρόωρες έκλογές. ι
*Η «Ἑστία», τήν μεθεπομένη ή των έκλογῶν τής
'25ης ῦΙανουαρίου εἶχε γράψει ότι τό «λογικό» σχέδιο
τού κ. Τσίπρα είναι ή διενέργεια νέων έκλογων, ώστε
να έξασφαλίσει τήν απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία καί να έδραιώσει τήν θέση του στήν πρωθυπουργία για μία τετραετία.
Τά έμπόδια στό σχέδιο αὐτό είναι δύο: Πρῶτον ὁ
κίνδυνος νά προηγηθεί ή, πτώχευσις. Καί δεύτερον,
τα προβλεπόμενα από τό Σύνταγμα, πού καθιστούν
τήν διαδικασία προσφυγής στίς κάλπες περίπλοκη
καί έπικίνδυνη.Ἀραγε θα αποτολμούσε ὁ κ. Τσίπρας
να ρίξει τόν τόπο σέ τέτοια περιπέτεια;
Χιλιάδες οἱ νεκροί
από τόν σεισμό στόΝεπάλ
θώκο». Ἐξήγησε ότι δέν μπορεί
Μ να πάει κινηματογράφο, θέατρο ή για ψώνια, αλλά άπο
ΕίΔΗΣΟΥ^Ξ ζημιώνεται από τό ότι κάνει
Π ότι είναι δυνατόν για τόν λαό.
Μ ο .ο ...Μ ,,,,,, ....
Βρεταννίας είναι ό Οὐκρανός δι
Ο Ό Πούτιν φαντάζπαι από σεκατομμυρισι7χος Δέν Μπλατώρα πως θα είναι ή ζωή του βάι·νικ σύμφωνα μέ τήν «λίστα
όταν εγκαταλείψει τό απατα
αξίωμα τής χώρας! Σέ σχετικό
ντοκυμανταίρ είπε: (Εάν ένας
άνθρωπος μπορεί να έπιστρέιμει σέ ένα συνηθισμένο διαμέρισμα καί νά ζήσει ἐκεῖ καί όχι
στό ἐσωτερικό ἑνὸς παλοτιοιΖ
πιστεύω ότι δέν έχει χασει
τούς δεσμούς του μέ τόν έξω
κόσμο. Εγώ μπορώ ήδη να
φαντάζομαι τήν ζωή μου μακρυά από τόν προεδρικό
των εὐπσρων» των 3ιιι1ιίεγ Πίεσε. Δεύτεροι είναι οί 7νδοί
αδελφοί Χιντούτζα πού άοχολοι7νται μέ τήν βιομηχανία καί
τα χρηματοοικονομικά. Ἡ Βασίλισσα Ελισάβετ αν καί αύξησε τήν περιουσία της «απο»
στήν κατάταξη. Γεγονός είναι
ότι οί 117 δισεκατομμυρισι7χσι
τής χώρας διπλαοίασαν τήν
περιουσία τους μετά τήν οίκονομική κρίση...
Είκόνα βιβλικής καταστροφής παρουσιαζει τό Νε
πόλ μετά τόν ἰσχυρότατο σει
σμό τῶν 7,9 Ρίχτερ πού έγινε
αἰτία να χασουν τήν ζωή τους
καί να τραυματισθούν χιλιαδες ανθρωποι. Καί δυστυχῶς
έκφρόζονται φόβοι ότι ὁ
αριθμός τῶν. θυματων θα
αὐξηθεί. Διασῶστες καί κατοικοι σκαβουν στα συντρίμμια. αναμεσα στό πτώματα,
μέ τα χέρια μέ τήν ελπίδα να
βρούν έπιζῶντες."Εργο πολύ
δύσκολο. καθώς αμέτρητα
κτίρια έχουν μεταμορφωθεί
σέ μαζα από πέτρες καί ξύλα. . .Άλλα δέ στέκουν έπικίνδυνα γερμένα καί όλοι ανησυχούν ότι οἱ συνεχιζόμενοι
ίσχυροί μετασεισμοί θα προκαλέσουν καί νέες καταστροφές. Ἀκόμη καί ὁ πύργος Νταραχαρα σημαντικό
τουριστικό αξιοθέατο καί
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιός τής
Οὐνέσκο κατέρρευσε.
'Ο σεισμός προκαλεσε καί
χιονοστιβαδα στό Έβερεστ
σκοτώνοντας όρειβατες. Ἡ
δόνησις προκάλεσε τόν θανατο ανθρώπων καί στό Θιβέτ καί στήν 'ίνδία. 'Επί πλέον χιλιαδες ανθρωποι έμειναν όστεγοι καί χωρίς είδη
πρώτης αναγκης. ένῶ πολλοί φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους. (Λεπτομέρειες σελ. 3).
Σημερινά θέμιιιτιιι` ς
Οί διαπραγματεύσεις
'Ελλαδος - πιστωτῶν
Διαπραγματεύσεις μέ αντίπαλο τόν χρόνο για τήν ελληνική κυβέρνηση. Διορία έως τίς
8 Μαιου για ένα θετικό αποτέλεσμα στίς συζητήσεις μέ
τήν τρόίκα.
έ# Σελίς 2
Προειδοποιεί
ὁ κ Σαμαρός
Οἱ πρ ωρες εκλογές θα είναι
ὁμολογία αποτυχίας δήλωσε
ὁ Πρόεδρος τής ΝΔ. 'Εκλογές σημαίνει έντολή για τήν
δραχμή. προειδοποίησε ὁ κ.
Σαμαριάς. Σ λ' 3
Μήνυμα τού ΟΗΕ
για μετανόστευση
Κατα τής χρήσεως βίας για
τήν αντιμετώπιση τής ανθρωπιστικής κρίσεως στήν Μεσόγειο τασσεται ὁ Γ.Γ. τού ΟΗΕ
Μπόν Κί-Μούν.
Σελίς 8
θ ίίίίύθ ίθ'ίίί3
- Πές μου είλικρινά, τί έχεις ακούσει
ότι θα γίνει τόν επόμενο μήνα; Μέ ρώτησε ή θεία Ἀντιγόνη.
- Σχετικό μέ ποιό θέα;
- Δέν σέ ρωταω για τόν καιρό.
Αὐτόν μοῦ τόν λέει ή Σούζη κάθε πρωί.
Σέ ρωταω για τίς συντάξεις. Αὐτόν τόν
μήνα θα μας πληρώσουν τή σύνταξη
από τα αποθεματικά των Δήμων καί
των Ἀσφαλιστικών Ταμείων μας. Τόν
αλλον μήνα όμως οὐτε οί Δήμοι, σὐτε
τα Ἀσφαλιστικά Ταμεία μας θα έχουν
-Ἡ αλήθεια είναι όπ ὐπόρχει πρό
7 Μίνα, σνιι<ι><ἐιντισ<ιΔ
- Ξέρεις τί λέει ὁ κόσμος; Ἀφοὐ δέν
θα ύπάρχσυν αποθεμαπκά στα συρτάρια των Δήμων καί των Ἀσφαλιστικών
Ταμείων, θα πάρουν μέ πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα αποθεματικά
τών συνταξιούχων, πού θα τα δώσουν
στα Ἀσφαλιστικά ΤΜα, τα όποία θα
Περί αποθεμάτων
αποκτήσουν έτσι αποθεματικό προκει
μένου να πληρώσουν τίς συντάξεις των
συνταξιούχων.
- Μπορεῖνα γίνει καί αὐτό όπως τα
λές, θεία Ἀντιγόνη. Βασική φροντίδα
τής κυβερνήσεως είναι να τηρήσει τήν
ὐπόσχεση πού έχει δώσει να μή μείνουν
οί συνταξιούχοι χωρίς σύνταξη.
- θυμασαι έσύ να μας είχαν ποτέ
ὑπ0σχεθεῖ ότι ή κυβέρνηση θὰ αυτό
νει τούς συνταξιούχους από τα Με
τους αποθεματικά; Σέ αὐτή τήν περίΜ γιατί χρειάζεται ή γραφειοκρατία πού περιπλέκει τα πράγματα μέ
πράξεις νομοθεπκοὐ περιεχομένου πού
ὁδηγοὐν σέ αναλήφεις των αποθεμα
τικών των συνταξιούχων από τή μία
Τράπεζα, καταθέσεις στήν αλλη Τράπεζα, αίτήσεις αναλήψεων από τήν δεύτερη Τράπεζα, καταθέσεις τής πρώτης
Τράπεζας στα Ἀσφαλιστικά Ταμεία
των συνταξιούχων, καταθέσεις από τα
Ἀσφαλιστικά Ταμεία στήν πρώτη
Τράπεζα για να γίνουν αναλήψεις
από τούς συνταξιούχους των ὁποίων
τα αποθέματα είχαν κατατεθεί από
τήν πρώτη Τράπεζα στήν δεύτερη
Τράπεζα; Δέν θα ήταν απλούστερη
μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου
βάσει τής όποίας οί συνταξιούχοι θα
είσέπρατταν τήν σύνταξή τους κατ
ωθείαν από τα δικά τους αποθεματικά; Πρόε τί αὐτή ή περιήγηση;
- Πιθανόν να μήν είχαν σκεφθεί
αὐτή τή λύση τού προβλήματος για
τήν πληρωμή των συντάξεων. Άνθρωποι είναι καί οί αριστεροί καί δέν σημαίνει ότι δέν κάνουν καί αὐτοί λάθη,
είπα χωρίς πεποίθηση προσπαθω
να ήρεμήσω τήν θεία Ἀντιγόνη πού
βέβαια είχε πέρα για πέρα δίκαιο.
'Εξάλλου, πρόσθεσα, πρέπει νά αναΥνωρίσοννε ότι ή σάρωση έχει βάλει
Μένη γρωμίι στούς εταίρους μας καί
άρνείται πεισματικά να κάνει μειώσεις
στίς συντάξεις. Καί θα δείς ότι στό τέλος θα τό κατορθώσει.
-ΜήμοῦλετθοιαΜνηΜω
μωσε ή θεία Ἀντιγόνη. Πέρασαν τρείς
ωωωωωαωωωωΜΜΤόΜπΜΜΜΜ
τσρθώσεινάπραγματοποιήσεμέέιππιχία πως Μισή τού Νόμουπούανοίγει τήν πύλη τού Κορυδαλλσύγιά τήν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣτΕΦΑΝοπογΑογ
--ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.33' - Δύσις 8.13'
Σελήνη ΙΟ ήμερῶν
Τῶν έν Κυζίκω ἐννέα μαρτύρων, Μέμνονος ὁσίου.
Ό έλληνικός ίός .
τής Εὐρώπης
τοῦ Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλου*
ίναι σαφές ότι ή ελληνική ένταξη στήν Εύρωπαϊκή
Οίκονομική Κοινότητα του ίθθι είχε γίνει για πολιτικούς λόγους καί διότι ὁ τότε γαλλο-γερμανικός αξονας
είχε αποφασίσει ότι τό οίκονομικό κόστος αὐτῆς τής
εἰσόδου ήταν μικρό.
'Υπό αὐτή τήν έννοια, τό να ζητα πολιτική λύση στό έλληνικό οίκονομικό πρόβλημα ὁ ασχετος περί τα εὐρωπαίκό θέματα "Ελληνας πρωθυπουργός. ὐπακούει σέ καποια λογική.
Πλήν όμως, τό πρόβλημα του είναι ότι. σήμερα. τό οἱκονομικό κόστος αὐτῆς τής πολιτικής λύσεως είναι τεραστιο. :Δικόμα χειρότερα, μία πολιτική λύση στό ελληνικό οίκονομικό
πρόβλημα μπορεί πλέον να έχει καί δραματικές πολιτικές
έπιτπώσεις για αὐτό τό ἴδιο τό ευρωπαϊκό οίκοδόμη μα.
Ἡ κατασταση, έτσι. είναι εξόχως σοβαρή για τήν χώρα.
διότι ή Εὐρώπη έχει. από πενταετίας πλέον, αρχίσει να
αἰσθανεται ότι ὁ ελληνικός ἰός -πού μέ τήν πλήρη ανοχή της
αφέθηκε έλεύθερος να αναπτυχθεί στούς κόλπους τηςμπορεί να αποβεί μοιραίος. Για τόν πολύ απλό λόγο ότι ή
Εύρώπη τού 20ί 5 διαφέρει αίσθητα από αὐτήν τού ίθ7θ πού
ὐπέγραφε στό Ζάππειο τό <<ναί>> στήν ελληνική ένταξη. Τήν
ἐποχή εκείνη. ή Εὐρώπη τῶν εννέα χωρών-μελῶν ήταν στήν
οὐσία μία κοινή αγροτική πολιτική. ένῶ σήμερα ή Εὐρωπαϊκή
“Ενωση τῶν 29 μελῶν είναι πολλα περισσότερα.
Με καί ή Εύρώπη δέν είναι 'ίδια μέ τήν αντίστοιχη τής
εποχής έντόξεως τής Ελλαδας σε αὐτήν. Τήν ἐποχή εκείνη. ή ΕΟΚ όδευε πρός τα 25 έτη ὐπόρξεώς της. ένῶ σήμερα βρίσκεται σέ απόσταση αναπνοής από τα έξηκοστό γεπολύ της. Καί στα 33 έτη πού μεσολόβησαν έγιναν πολλές ανακατατόξεις."Ομως, ὁ έλληνικός ίός παρέμενε ως
είχε -καί τώρα δείχνει ποια είναι ή νοσηρότητα του.
'Ενθυμούμαι τόν Μαρτιο τού 1982, τό περιοδικό Με Εσοποπιί8τ. με τήν εὐκαιρία τής 25ης επετείου τού προδρόμου
τής Εύρωπαίκής Ενώσεως πού ήταν ή ΕΟΚ, φιλοξενούσε
στό έξωφυλλό του μία ταφόπλακα αφιερωμένη στήν τότε
Κοινότητα,καί ὁ τίτλος ήταν: «Γεννημένος στίς 25 Μαρτίου
ί957, έτοιμοθόνατος τήν 25η Μαρτίου ί982>>. Στήν συνέχεια.
ὐπήρχε μία έπιτόφια ρήση τού Πωμαίου ἱστορικού Τα.κιτου:
«ΟαρεΧ ευρεία Με πυρετεεεει», δηλαδή: ,_<εφαινόταν. να μπορεί
να.αποτελέσει μία δύναμη. μέχρι,ποὐ,πρσσπαθησε τνόγίνει
τέτοια». Στίς δέ έσωτερικές σελίδες. τό περιοδικό -μέ τόν
γνωστό καυστικό του τρόπο- γελοισποιούσε τήν ΕΟΚ για
τήν θεσμική αδυναμία της. ὐπερτόνιζε τήν αὐξανόμενη απογοήτευση τῶν πολιτῶν της έναντι τής παραπαίουσας εὐρωπαϊκής ὁλοκληρώσεως καί προειδοποισύσε για μία πιθανή
βρεταννική έξοδο. Επίσης, σέ μία μικρή παραγραφο. μέ
αφορμή τα τότε καμώματα τής κυβερνήσεως Ἀνδρέα Παπανδρέου στήν Ελλάδα, τό βρεταννικό περιοδικό ύπαινισσόταν ότι ή ΕΟΚ <<είχε βαλει ένα φίδι στόν κόρφο της».
Τρία χρόνια αργότερα. μέ τήν σύμφωνη γνώμη τής Γερμανίας. ὁ Γαλλος πρώην ὐπουργός Οἰκονομίας στήν κυβέρνηση Μιττεραν αναλάμβανε τήν προεδρία τής Εύρωπαίκής
Επιτροπής καί ή Εὐρώπη τῶν Δέκα. μέ βρεταννική έπίσης
ὐποστήριξη, δημιουργούσε τήν ενιαία αγορα καί άνοιγε
έτσι ὁ δρόμος για τήν Συνθήκη τού Μααστριχτ τό ίθθ2, ή
ὁποία τελικῶς ίδρυε καί τήν σημερινή Εὐρωπαίκή "Ενωση
"Ετσι, στα δέκα χρόνια τής θητείας τού Ζακ Ντελόρ ὡς προ
έδρου τής 'Επιτροπής. ή νεοσύστατη ΕΕ ενίσχυσε σημαντικό τούς θεσμούς της. έπέκτεινε τίς έξουσίες της σέ νέους τομείς πολιτικής, δέχθηκε πέντε νέα κρατη-μέλη καί.
μέσα από τήν πτώση τού κομμουνισμού τό ί989. έβλεπε
ὐπό αλλο πρίσμα καί τήν γεωπολιτική της θέση.
'Ηταν έτσι ξεκαθαρο ότι στήν δεκαετία ί985-ι995. ή
Εὐρώπη είχε αλλαξει σέ βαθος καί στό εὐρωβαρόμετρο
τού ιεε2 ή σχετική δημοσκόπηση έδειχνε ότι τό 70% τῶν
πολιτῶν τής ΕΕ ήταν θετικοί στήν συμμετοχή σέ αὐτήν καί
μόνον ένα ιι% εξέφραζε τήν αντίθεσή του.
Στήν περίοδο Ντελόρ. ή 'Ελλαδα -χωρίς να έχει πραγματοποιήσει καμμία θεσμική μεταρρύθμιση- είχε δεχθεί έπιδοτήσεις σημερινής αξίας περί τα 90 δισεκατ. εὐρώ. είχε
αποτύχει να αξιοποιήσει δύο σταθεροποιητικα γιό τήν οίκονομία της δανεια, είχε υπονομεύσει σε πολλές περιπτώσεις
τήν κοινοτική συνοχή καί, βεβαίως. είχε αγνοήσει έπιδεικτικό τίς προειδοποιήσεις τού 'ίδιου τού Ζακ Ντελόρ για τόν
όλισθη ρό δρόμο πού ακολουθούσε ή ελληνική σίκονομία.
'Οσο προχωρούσε ή εὐρωπαίκή ὁλοκλήρωση. ὁ ἑλληνικός ἰός γινόταν πιό ἰσχυρός καί αρα περισσότερο καταστροφικός. "Ετσι, όταν αρχιζε ή διαδικασία για τήν ίδρυση τής
εύρωζώνης. ή 'Ελλαδα ήταν ή πλέον υπερχρεωμένη κατά
κεφαλήν χώρα τής ΕΕ. κατείχε πρῶτες θέσεις σέ διαφθορά
καί ήταν ασήμαντη ή είσοδος τού κοινοτικού δικαίου στήν
έσωτερική της έννομη ταξη. Κατα δέ μία οίκονομική μελέτη
γνωστού εύρωπαίκού ίνστιτούτου, ή ελληνική οίκονομία όχι
μόνον ήταν ή λιγότερο απελευθερωμένη τής ΕΕ, αλλα είχε
καί επικίνδυνες στρεβλώσεις. πού αποτελούσαν κορυφαία
παραφωνία στό όλα εὐρωπαίκό οίκοδόμημα.
Σήμερα, τό ἴδιο ίνστιτσύτο προτείνει τόν αμεσα αποκλεισμό τής χώρας από τό εὐρωπαίκό γίγνεσθαι, τονίζοντας ότι ὁ ελληνικός ίός συνιστά πλέον καί πολιτικό κίνδυνο. "Οχι διότι ὁ κ. Τσίπρας είναι αριστερός. αλλά γιατί ὁ
κυβερνητικός του συνασπισμός θυμίζει αλλες έποχές.
Συμπερασματικα. δηλαδή. τό γνωστό ἱνστιτούτο προτείνει τόν ἑλληνικό αποκλεισμό όχι για οίκονομικούς λόγους
αλλα για αμιγῶς πολιτικούς.
'Υπό αὐτές τίς συνθήκες, θεωρούμε βέβαιο ότι ὁ πρωθυπουργός δέν θα πετύχει τίποτε σε πολιτικό έπίπεδο.
Συνεπως. τό ενδιαφέρον μας εστιάζει στό πῶς θα «σερβίρει» στό έσωτερικό τό νέα μνημόνιο πού θα ὐπογραφεί
τόν προσεχή 'ιούνιο καί τό ὁποῖο, μετά από έξι μήνες καταστροφικής πορείας τής οίκονομίας, ὐπόρχει κίνδυνος
να είναι έπαχθέστερο από τα αντίστοιχα μνημόνιο τῶν
προκατόχων του. Εν αναμονή, λοιπόν -πτωχεύσεως
εντός εὐρωζώνης μή αποκλειόμενης.
*ερεραιιάτοροαΙοε@ΙιοΜιαίΙτοπι