Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Παίζουν το "κορόιδο" Μέρκελ και Σόιμπλε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Είμαι". Φιλια Με ΗΜ ΜὑΜ
ιιεΜιααεΜ για ΜΜΜ “ΜΜΜ τσοκ
λΔΊ[ ?6 ε έ ~ ο! ο ΑκγκΔοΦοΡΗιο αι
ξ: Ξ: Ἡ - - ΔΩΡΕΑΝ λ `λ Η* ?λι- ` 
 = ΠοΔοΣΦΑιΡο   
ΚΔ' ΤΑ|Ν|ΕΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑ/Χ|Α
€4-7=|“ , + ΜΝΣΕΛΗΝο:'
ο κΑικΑιι
ΕΚ-ΠΝΟΗ (Β' ΜΕΡΟΣ) .
"ΚΑΛΟ" | Α|.(0
ΒΑΣΤΑΝ Το ιιι>οΒΑΔιΣΜΑ 
ο ΤΣΙΠΡΑΣ, ο Γ.Γ.Τ0Υ ΥΠ. εμ ··
ΑΠ _
καμπανακινια τακτικιὶ μεΕ.Ε.,τρομοκρατἰα και μεταναστε8 ΑΜΥΝΑΣ ΑΝ 1; ,
λ Ξ Λ `
13,1 Ἡ'¦=ἑἩἔἔ¦Ἑ"' 51% θἱ'¦ἔἩἴ8ΝἔἑΜὲ Μ%ΜΥἑ¦ΜἩγΜ ν;
ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΝΙΓΕΤΑΙ... ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ  ο
Ο Γ. Ταφίιλλιι8 ερευναται οδο απο
τα Δικαιοσὐνιι για αντισταθμιστικα
Με εταιρεἱα8, ὐψ0Ι18 $3Ι,5 εκαι.,
Που Ζιιμἱωσαν το Ελληνικο Διιμὁσιο !
«κο μοι ο» . .
Κι ομω5. ΕπιβεβαιωνεΤαι
ο ΣΥΡΜΑ Τον ιιλὴρω5 Το σκανδαλο
εβαλε διπλα με Τα «σαιιακια» 50 ει·ὡν
Μέ  στον Καμμένα _ που αποκαλυψε Το «ΘΕΜΑ»
Ανακαλιιψαν έλλειμμα 2% ανιἱ για “4
Πλεονασμα - και μα8 Ζιιιοὺν νέα μὲιρα
ΔΕΝ ΚΡΑ'|'|Ε'|'λ| |'||Α Ο ΒΑΡ0ΥΦλ|(|·|Σ - «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ ΚΜ Χ0Υλ|λΡλ|(|·|
|'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|°
°ΪΑ" 0 ο'Ξ"ρὸδ ¦ . Νέα Πολιτικὴ Ταφὑλλη ΜΒ Η Σειιιεμβρἰου 20'|4 πῆγε στην εισαγγελέα
Φ^^Μ"°γΡ^Ρ"= Μακ :ε ·' - =ῖ° κγ""" Του Αρεἰου Πανου Ευι·ὲρπη Κουπαμανη. η οποια Τον
Π) Όριο ι κ ' δια ι ασε Νανα ὁδιο ανακ ιι·ἡ που διεΕα ει ὴδη Τα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΜΜΜ: :με ί πι" "Λ°γΣ|Ω" β β ρμ ρ γ
_ Ρ δικαοΤικἡ ερευνα. Παρα ιαὐι·α σιι5 28 |ανουαρἰου 20"5
Ϊ" ΔΑΥ!" -Κλἱν[0ν Ν 7 β έ ΚΔ' Δ|Α="ΜΩ" ανέλαβε γενικὁΞ γραμμαιἑα5 στο υπουργειο
στην Ελλὰ88 ι ΕΜ 40 42 Εθνικἡ5 Αμυνα5. Ηιαν απο ι·ουΞ ιιρὡιουε διορισμοὑ5