Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23-04-2Οί5 Ο
ΑΔΩΝιΣ κΥΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. κΥΡοΥ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡσγ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κΥΡοΥ
(1974-1997)
Ἀναντικατάστατες
οἱ έφη μερίδες
Γράφει ὁ Β. Ζ Καραχάης
έσα στό δύσκολο σημερινό κλίμα οί δη μοσισγρά
φαι έργάζονται καί στίς έντυπες καί στίς ήλεκτρονικές έκδόσεις τῶν έφημερίδων καί προσαρμόζουν τή
δουλειά τους αναλογα μέ τίς καταστάσεις. "Ο σχεδιασμός παίζει μεγάλο ρόλο στήν προσέλκυση ανάγνωστών
πού θά πληρώσουν για κάτι τό ὁποῖο υποτίθεται ότι βρίσκουν δωρεάν στό Διαδίκτυο αλλά καί σέ δωρεάν έφημερίδες. Άλλα τό μεγαλύτερο καί αποτελεσματικότερο
όπλο τῶν έφημερίδων είναι ή σοβαρή καί καλή δημοσιογραφία όχι μέ είδήσεις πού θα είναι ήδη γνωστές από τά
ήλεκτρονικα Μέσα, αλλα μέ αναλύσεις, έρευνες, αρθρα
καί σχόλια πού θα δίνουν τό πλεονέκτημα στούς
αναγνώστες έφημερίδων. Θα σας φανεί ίσως περίεργο,
αλλα σέ παρόμοιες περιπτώσεις οίκονομικές, κοινωνικές καί πολιτικές, μέγιστο ρόλο παίζουν οί σοβαρές
εφημερίδες καί έν γένει ή συμπεριφορα τού Τύπου.
'Η οίκονσμική κρίση θα περασει. 'Η αναγκη για σωστή
ένημέρωση είναι μόνιμη. Τό στοίχημα τών έφημερίδων
δέν είναι να είναι πρώτες μέ τήν είδηση, αλλα καλύτερες
στήν έρμηνεία, στήν ανάλυση, στό αρθρο. Οἱ καλύτερες
θα έπιζήσσυν. "Ενα συμπέρασμα τό ὁποῖο φαίνεται να
συμμερίζονται όλοι. 'Η νέα αἰσθητικὴ καί ή αναδιοργάνωση τής ύλης μπορεί να ανανεώσει μια έφημερίδα καί να
προσθέσει αναγνώστες πού να έχουν μεγαλώσει μέ τό
Διαδίκτυο, τα κινητα τηλέφωνα καί αλλα ήλεκτρονικα μέσα. Ζούμε στή μέση μιάς έπανάστασης στό χώρο τής
ενημέρωσης καί τής έπικοινωνίας. Μια από τίς μεγαλύτερες είρωνείες τής ἐποχῆς μας είναι ότι ένώ οί εφημερίδες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ως περιττές, τήν
ίδια ώρα γίνονται όλα καί πιό αναγκαίες. Άλλα ή πληθώρα
αλλων Μέσων 'Ενημέρωσης, ή εξάπλωση τού Διαδικτύου, τών ψηφιακών κοινοτήτων, καθώς ή αύξουσα
οίκονομική κρίση, καθιστούν έπιτακτική τήν αναγκη για
σοβαρή διερεύνηση καί αναλυση τών προβλημάτων τού
κόσμου, όταν τίποτε δέν είναι σίγουρο.
Συνέπεια όλων αὐτῶν, είναι ή πολλαπλή κρίση πού
βιώνει σήμερα ή χώρα. Δέν είναι μόνον ή διεθνής αναταραχή, αλλα καί τό έσωτερικό οίκονομικό πρόβλημα μέ τή
διόγκωση τού δημοσιονομικού χρέους. Επιπλέον, ή κοινωνική αναταραχή πού εκδηλώνεται μέ τό ξέσπασμα βίας
στούς δρόμους καί τήν έπανεμφάνιση τής τρομοκρατίας,
μεγεθύνοντας τό αίσθημα ασφαλειας αλλα καί μέ τίς θορυβώδεις κινητοποιήσεις έπαγγελματικών ομάδων πού
διεκδικούν οίκονομικά αίτήματα. Άκόμη είναι καί ή αναξιοπιστία τού πολιτικού συστήματος πού δέν έμπνέει
έμπιστσσύνη στούς πολίτες. Μονόδρομος καί μαγικές
συνταγές δέν ύπάρχουν. °Ωστόσο, ενώπιον αὐτῆς τής
πραγματικότητας, οἱ ήγεσίες τών πολιτικών κομμάτων θα
έπρεπε να αναζητήσουν τουλαχιστον καποιους κοινούς.
τόπους για νά αναστρέψσυν τό κλίμα, αρχίζοντας ίσως
από πολύ ταπεινα προβλήματα σέ σχέση μέ τήν οίκονομική λαίλαπα. Αὐτό πού χρειάζεται είναι ή έπεξεργασία
προτάσεων για τή συνολική αντιμετώπιση τής πολυεπίπεδης κρίσης καί σίγουρα οί πρόωρες έκλογές ή τό Δημοψήφισμα δέν έντάσσονται σέ αὐτή τή λογική. Παντως, πολιτικοί καί πολίτες πρέπει έγκαίρως να αντιληφθούν ότι ή
κατασταση είναι πραγματικα δυσχερέστατη. Σχεδόν τρομακτικώς όδυνηρή. Να τό πούμε μέ αλλα λόγια. ,Εκλογές
δικαιολογούνται μόνο έφόσον ὁ Πρωθυπουργός αίσθανθεί ότι δέν αντέχει αλλο τήν διακυβέρνηση τής χώρας ή
για καποιο λόγο ή κυβέρνηση χασει τήν δεδηλωμένη.
Άλλιώς είναι μονόδρομος ή συνέχιση τής διακυβέρνησης
τής χώρας μέχρις ότου ὁ καπετάνιος αντιληφθεί ότι τό
καραβι <<κάνει νερά» καί ότι είναι αδύνατον να πλεύσει
ὑπό παρόμοιες συνθήκες όπως οί σημερινές.
Τέλος, ή ἱστορικὴ ανανεωτική Άριστερα είχε κάποτε
πολύ μεγαλύτερη ακτινοβολία από αὐτήν πού καταμετραται στίς κάλπες. Είχε σοβαρούς συνομιλητές σέ
όλα τα έπίπεδα καί τήν ενδιέφερε τό πού παει ὁ τόπος.
Διακρίνονταν από μία αίσθηση εὐθύνης πού 'ίσως λειτουργούσε αντιπαραγωγικα για τα ποσοστό της. Ταυτοχρόνως είχε τή στήριξη ενός μεγάλου μέρους τού λαού.
'Η σημερινή ανανεωτική Άριστερά έχει καί έκείνη μεγαλύτερη ακτινοβολία από έκείνη πού τής δίνουν οί δημοσκοπήσεις. Άλλά είναι δυστυχώς καταστροφική δύναμη.
Στά Πανεπιστήμια, φέρί εἰπεῖν, παίρνει διαρκώς τίς πιό
ακραίες θέσεις, θεωρώντας πώς ό,τι έπιχειρηματικό
είναι καί κακό."Οταν κατι δέν τής αρέσει, συχνά απειλεί
ότι <<μπορεί να κατέβει καί να τα σπάσει», προκειμένου
να επιβάλει τήν αποψή της. Άύτές ακριβώς οί συμπεριφορές μάς κάνουν να διερωτώμεθα πόσο άνανεωτική
μπορεί να είναι αὐτή ή Άριστερα. Διότι ή χώρα δέν άντέχει αλλο σέ πολιτικούς ακροβατισμσύς καί βία.
Ύ ά πρόθυρ
τής πτωχεύσεως  
"Οταν μία ἱδιωτική έπιχείρησις αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα σίκονσμικά προβλήματα, ῦπάρχουν συνήθως κάποια στάδια πού θα διανύσει μέχρι να φθάσει στήν τελική
πτώχευση, μέ τα έξής συμπτώματα:
Ο Τὸ πρώτο σύμπτωμα είναι ή ταμειακή στενὸτης.
Είδικώς στήν Ἑλλάδα, όπου ή αγορά λειτουργεί μέ αέριανὸ ή μεθαυριανό χρήμα (βλέπε 6μηνσ ή 12μηνσ), οἱ πε ρισσότερες έπιχειρήσεις λειτουργούν μέ πολύ περιορισμένα
ταμειακά διαθέσιμα. Καί συνήθως καταφεύγουν στίς τράπεζες ζητώντας αύξηση τού «πλαφόν» για κεφαλαια κινήσεως, πού κατά τι τελευταία χρόνια τής κρίσεως απορρίπτεται ή παρέχεται μέ μεγάλη φειδώ.
Ο Τὸ δεύτερο σύμπτωμα είναι ή δραστική μείωσις τών
δαπανών της, αν βεβαίως ένεργεί ὁρθσλογικά."Οταν μία
έπιχείρησις δέν μπορεί να ίσοσταθμίσει τα έσοδα μέ τίς
δαπάνες της καί, λόγω κρίσεως ή αλλων αἱτιών, αδυνατεί
να αὐξήσει τα έσοδά της, δέν τής απομένει παρα να περιορίσει τίς δαπάνες της. Στήν Ἑλλάδα ή διαδικασία αὐτή
είναι λίαν δυσχερής καί έπώδυνη, κυρίως αν συνεπάγεται
καί απολύσεις έργαζομένων.
ο Τὸ τρίτο σύμπτωμα είναι ή καθυστέρησις τών πληρωμών της. Πρώτα πρός τούς προμηθευτές της καί σέ
όποιους αλλους έχει ύποχρεώσεις πού μπορούν να καθυστερήσουν χωρίς να διακυβευθεί ή λειτουργία της. Μετα
πρός τὸ προσωπικό της, μέ καθυστέρηση τής μισθοδοσίας. Καί τέλος τών ύπσχρεώσεών της πρός τήν έφορία
καί τα ασφαλιστικά ταμεία, ή μή έγκαιρη καταβολή τών
ὁποίων έπιφέρει πρόστιμα καί ποινικές κυρώσεις.
Άν ή έπιχείρησις έχει περασει όλα αὐτά τα στάδια καί
δέν μπορεί να αναστρέψει τήν κατάσταση, τότε μοιραία
τίθεται στήν διαδικασία πού θα τήν ὁδηγήσει αργα ή γρήγορα στήν πτώχευση.
Ταμειακή ασφυξία
Σκεφθείτε τώρα πού βρίσκεται αντίστοιχα τό ἑλληνικὸ
δημόσιο. 7
Ο 'Η ταμειακή στενὸτης του είναι δεδομένη, έδώ καί πέντε χρόνια. Κατέφυγε στούς ξένους δανειστές καί έξασφαλισε τήν συνέχιση τής χρηματοδοτήσεώς του καί τήν
αποφυγή τής χρεωκοπίας, ὑπὸ συγκεκριμένους όρους καί
δεσμεύσεις. Τούς ὁποίους όμως αρνείται να τηρήσει. Μάλιστα τό 2012 πέτυχε καί τήν απομείωση (κσύρεμα) μεγαλου τμήματος τού χρέους του πρός τούς ἰδιώτες, κάτι πού
δύσκολα μπορεί νά πετύχει μία ίδιωτική έταιρεία.
Ο 'Η μείωση τών δαπανών έγινε μέν, Με μέ μεγαλη καθυστέρηση καί κατά τρόπο ανεπαρκέστατο. Τό ἑλληνικὸ
δημόσιο προέβη μέν σέ περικοπές μισθών καί συντάξεων,
αλλά αρνήθηκε νά περιορίσει τὸ ύπεράριθμο προσωπικό
του, όπως οι έκανε κάθε ὁρθολογικώς ένεργούσα έπιχείρησις. Καί παρά τήν περικοπή κάποιων δαπανών, συνέχισε νά σπαταλα χρήματα αφειδώς, μέσα σέ ένα πλαίσιο κακοδιαχειρίσεως καί αδιαφάνειας.
Ο 'Η καθυστέρησις πληρωμών πρός προμηθευτές, πιστωτές κα. έχει αρχίσει από έτών, προκαλώντας ασφυξία στόν
ίδιωτικὸ τομέα τής οίκονομίας. Τό μέν δημόσιο απαιτεί
από τούς ίδιώτες τήν αμεση καταβολή τών δποχρεώσεών
τους πρός αὐτὸ, έπιβάλλσντας πρόστιμα καί προσαυξήσεις
για τίς καθυστερήσεις. Ἀλλά τὸ ίδιο αναστέλλει τίς πληρωμές του μέ τὸ «έτσι θέλω». Καί μέχρι πρό τινος χωρίς
έκείνο να καταβάλλει τόκους όπερημερίας.
Τώρα, τό ἑλληνικὸ δημόσιο έχει ξεπεράσει όλα αὐτά τα
στάδια καί βρίσκεται ένα βήμα πρὸ τής κηρύξεως στάσεως
πληρωμών. “Η αψυχολόγητη στάσις τής Κυβερνήσεως τού
Σύριζα έναντι τών ξένων δανειστών έχει ὁδηγήσει σέ πλήρη
διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεα τῆς χώρας ἐκ μέρους τους·
Ἀλλά οἱ ύποχρεώσεις τρέχουν. Τόσο οἱ δανειακές, όσο καί
οἱ τρέχουσες, μέ κυριώτερη τήν πληρωμή μισθών καί συντάξεων. Καί έτσι έχει έπέλθει ταμειακή ασφυξία. ι
Μέτρα απελπισίας
Για να αντιμετωπισθή τὸ αδιέξοδο, ή Κυβέρνησις καταφεύγει στά αποθεματικά τών όργανισμών καί έπιχει
' ρήσεων τού εὐρυτέρου δημοσίου τομέως καί τών όργα
νισμών τοπικής αὐτοδιοικήσεως, τι ὁποία θέλει να συγκεντρώσει στήν Τράπεζα τής Ἑλλάδος για να καλύψει
τίς ταμειακές ανάγκες τού κεντρικού κράτους."Ετσι, για
να καταβληθούν κανονικά οἱ μισθοί τών δημοσίων ύπαλιλήλων, οι χρησιμοποιηθούν χρήματα τών νοσοκομείων
πού έχουν δεσμευθεί για τήν πληρωμή προμηθευτών,
αποθεματικά τών πανεπιστημίων πού μπορεί να προέρχονται ακόμη καί από κληροδοτήματα, κονδύλια τής τοπικής αύτοδιοικήσεως πού προορίζονται για συγκεκριμένα έργα ή έχουν είσπραχθεί ως ανταποδοτικά τέλη
φωτισμού καί καθαριότητας, καθώς καί χρήματα από τά
αποθεματικά τών ασφαλιστικών ταμείων!
Ἀν αὐτά συνέβαιναν σέ μία ίδιωτική έπιχείρηση, όλοι οι
έγνώριζαν ότι έχει ούσιαστικώς πτωχεύσει. Πολλώ μαλλον
αφού ἐκεῖ δέν ύπάρχει δυνατάτης προσφυγής σέ τρίτους
όργανισμούς για τήν κάλυψη τών ταμειακών αναγκών. Τὸ
γεγονὸς λοιπόν, ότι τό δημόσιο καταφεύγει σέ τέτοια μέτρα απελπισίας, τά ὁποία μάλιστα έπιβάλλονται μέ Πραξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δείχνει ότι βρίσκεται
πλέον στὸ τελευταίο στάδιο, πρὸ τής πτωχεύσεως.
Ἐλπίζουν οι' συμμετοχές νά
ύπερβούν τίς Ι 0.000...
Π Δέν ύπάρχει ἑλληνικὸ σπί
ΠΕΝΜεΣ
Καί οἱ Βρεταννοί
αντιδρούν για τόν Ξήρό
ΕίΔΗΣΟΥΛΕΣ
Π Στό Πέρθ, πρωτεύουσα
τῆς δυτικής Αύστραλίας ὁργανώνεται κάθε χρόνο ἑλληνικό φεστιβάλ. Γιά τήν έφετινή
διοργάνωση στίς 26 Ἀπριλίου, οί όργανωτές του απηύθυναν ανοικτή πρόσκληση
στούς κατοίκους τῆς πόλεως
νά στηρίξουν τήν προσπάθεια νά καταρρίψει ή πόλις τό
ρεκόρ Γ κίννες γιά τό μεγαλύτερο, σέ συμμετοχές χορευτών, συρτάκι «Ζορμπάς».
τι πού να μήν διαθέτει φύλλα
δάφνης γιά τήν μαγειρική.
Ξεχάστε όμως πλέον ότι αὐτά
είναι απαραίτητα γιά τίς φακές ή τό στιφάδο. τά φύλλα
δάφνης έχουν καί μία άλλη
χρησιμότητα, όπως απεκάλυιμε πάπυρος τού 2ου μΧ.
αίώνος, γραμμένος στά ἑλληνικά πού είχε βρεθή στήν
αρχαία αίγυπτιακή πόλη τής
'Οξυρρύγχου. 'Ο πάπυρος
γράφει ότι γιά νά ξεμεθύσει
κανείς αρκεί νά τά φορέσει
στόν λαιμό του ώς κολιέ!
Άραγε ή Πυθία πού τά μασουλούσε δέν εᾶε μεθύσει ποτέ, ή μόνο τό κολιέ πιάνει;
Δύο μόλις ἡμέρες μετά
τήν αύστηρή ανακοίνωση τού
Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί τής
αμερικανικής πρεσβείας
στήν Άθήνα για τήν ψήφιση
νομοσχεδίου πού έπιτρέπει
τήν από όρους αποφυλάκιση
ίσοβιτών γιά ίατρικούς λόγους, μεταξύ αὐτῶν καί τού
Σάββα Ξηρού, ήλθε καί ή
έντονη άντίδρασις τού βρεταννικού ύπουργείου *Εξωτερικών, πού έκανε λόγο για
<<απαράδεκτσ μήνυμα πρός
τούς τρομοκράτες».
ή Τό Ροτείςυ Οίίἰοε έπεσήμανε ότι <<ἡ βρεταννική κυβέρνησις πιστεύει ακράδαντα
πώς οί τρομοκράτες πού
έχουν διαπράξει αὐτά τά σο
βαρα έγκλήματα θα πρέπει
να έκτίουν όλη τήν ποινή
τους όπως αὐτή έχει ὁρισθεῖ
από τά ελληνικά δικαστήρια»
καί πως <<ή πρόωρη απελευθέρωσίς τους στέλνει ένα
απαράδεκτο μήνυμα πρός
τούς τρομοκράτες καί τούς
ύποστηρικτές τους καί απο
τυγχάνει νά δείξει τόν σεβα- ς
σμό πρός τίς οἱκογένειες
τών θυμάτων». Ἡ ανακοίνωσις αὐτή ἀκολούθησε τήν
σκληρή δήλωση τού Άμερικανσύ πρέσβεως στήν Άθή
να, περί <<βαθειά μή φιλικής 7
ένέργειας». Δείχνει δέ τό
πόσο τεταμένες είναι πλέον
οί σχέσεις τής 'Ελλάδος μέ
τίς δύο συμμάχους της.
 `Στειναιθέμα ή
Φακός χάρτης»
μεταρρυθμισεων
«Οδικός χάρτης» μεταρρυθμίσεων θα εξετασθεί αύριο
στό Ευιοςτοιιρ. Πολιτική ή
απόφασις για τό έαν θά ύπαρξει συμφωνία.
Σελίς 2
Οί δηλώσεις
τού κ. Μάρδα
Αίσθηση έχουν προκαλέσει οί
δηλώσεις τού κ. Μαρδα περί
έλλείμματος 400 έκατ. εύρώ
καί έν συνεχεία ή εύρεσις τών
χρημάτων. 'Η αντίδρασις τής
Νέας Δημοκρατίας.
Σελίς 8
| Σήμερα ή Σύνοδος
_ για τήν μετανάστευση
Στόν σχεδιασμό μιας μακρόπνοης στρατηγικής για τήν μετανάστευση καλεῖτήν ΕΕ ο 'ιταλός Πρωθυπουργός Ματτέσ
Ρέντσι έν όψει τής σημερινής
έκτακτου Συνόδου Κορυφής.
Σελίς 8
θ ίίίίΠθ ΜΜΜ
Μία μυστηριώδης ἱστορία έχει άπασχολήσει αὐτές τίς ήμέρες την καινωνία
μας. Λίγο μετά τό Πάσχα κατέστη γνωστό ότι οί μετανάστες πού έρχονται κατά κύματα στή χώρα Με, κυρίως από
τά παράλια τής Τουρκίας, παραμένουν
μόνο γιά δύο ή Τρείς Μέσο στήν 'Ελλάδα καί στή συνέχεια έξαφανίζονται! Λογικά, βω,καλάκάνσυνκαί δένπαραμἐνοψ να χώρα μας γιὰ τάσσεται
χρονικό διάστημα. Οί ανθρωποι αὐτοί
έχουν φύγει από τόν τάπο τους αναζητώντας μιά καλύτερη ζωή, αλλά άματή
αμα τους έδώ διαπιστώνουν ότι όσο
παμε όλα καί χειροτερεύει ή δική μας ή
ζωή, άρα δέ· περισσεύει ἑλπίδα καί γιά
τή δική τους. Οί μετανάστες, λοιπόν,
έξαφανίζονται μυστηριωδώς από τήν
'Ελλάδα καί έμφανίζονται μυσπιριωδώς
σέ άλλες χώρες τής Εύρώπης!
Μόλις έγινε γνωστό αὐτό τό μυστήριο ήταν αναμενόμενο νά προκληθεί ή
περιέργεια για τόν τράπο μέ τόν οποίον
πραγματοποιούνται αὐτές οί έξαφανίσεις. 'Επί αρκετές ήμέρες έρεύνησα τό μυ
Μυστήριο ἐξαφανίσεων
στήριο τών έξαφανίσεων καί έντόπισα
όχι ένα, αλλά τρείς τρόπους πού χρησιμοποιούν οί μετανάστες πού φθάνουν
στήν 'Βλάδα καί μετά από πέντε ή έξι
ήμέρες βρίσκονται στή Γερμανία, στό
Βέλγιο ή στήν Σουηδία.
'Ο πιό κοινός τρόπος έξπρές μεταβάσεως μετανάστη από τά πεζούλια
τής 'Ομόνοιας τής Ἀθήνας στήν πύλη
τού Βρανδεμβούργου τού Βερολίνου
είναι νά προμηθευτεί ένα είσιτήριο για
νά μπεί στό τούνελ τής Μηχανής τού
Χρόνου τού δημοσιογράφου Χρίστου
Βασιλόπουλου. Τό μεταφορικό αὐτὸ
μέσον δέν σέ μεταβιβάζει ἐντὸς δειτερολέπτων μόνο σέ αλλη χώρα, αλλά
σού παρέχει καί τήν δυνατότητα νά
ὲπιλέξεις καί χρονική περίοδο τής προ
τιμήσεώς σου, αφού χωρίς έπιπλέον
έπιβάρυνση περνάει αστραπιαία από
τή μια δεκαετία στην άλλη, όπως .
έχουν διαπιστώσει οί τηλεθεατές πού
παρακολουθούν τήν πολύ ένδιαφέρσυσα αὐτή έκπομπή.
'Ενας άλλος τρόπος ταχείας μεταβάσεως μεταναστών σέ εὐρωπαῖκές
πρωτεύουσες είναι ή χρησιμοποίηση
τής σμικρύνσεως. Στήν περίπτωση
αὐτή ὁ μετανάστης άναζητεί σύνδεση
μέ τό τηλέφωνο ἐκείνου τού πατέρα
πού μέ τή μανία του νά κάνει πειράματα σμίκρυνε κατά λάθος τά παιδιά του
σέ διαστάσεις τερμιτῶν! Όρίζεται μία
συνάντηση μέ τόν έν λόγω αφηρημένο
έπιατήμονα ὁ ὁποῖος έλαχιστοποιεῖ τό
σώμα τού μετανάστη, ὁπότε περνάει
Τα σύνορα χωρίς νά τόν παίρνει κανείς
είδηση καί όταν φτάσει στή χώρα τής
έπιλσγής του καταπίνει τό χάτπ-αντίδστο καί αποκτάει καί πάλι τίς φυσιολογικές του διαστάσεις. Τό μειονέκτημα τού μέσου αὐτοῦ είναι μήπως πατήσει κάποιος κατά λάθος τόν μετανάστη σέ σμίκρυνση καί γι° αὐτό δέν τό
προτιμούν οί περισσότεροι.
'Ο τρίτος τρόπος ταχείας μεταβάσεως πραγματοποιείται μέ τό διπλό
μηχάνημα τού αλλου επιστήμονα,
πού τό ένα τμήμα του βρίσκεται στήν
'Βλάδα καί τό αλλο στή Γερμανία. Ό
μετανάστης μπαίνει στό ἑλληνικὸ
τμήμα καί βγαίνει από τό γερμανικό.
Τὸ μειονέκτημα έδώ είναι ότι αν μπεί
μαζί του καί μιά μύγα, μπορεί νά βγεί
αὐτὸς μέ τό κεφάλι της καί ή μύγα μέ
τό δικό του.'Ετσι, λύεται τό μυστήριο. Τώρα ξέρουμε μέ ποιό τρόπο έξαφανίζσνται οί μετανάστες πού αυτι
τής Ἑλλάδος προτιμούν να λιάζσνται
σέ αλλες χώρες τις Εὐρὡπης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Νέμ, Νέμ, Σὸχαί
Ἀπό τό βιβλίο
«Ματιές στά ξένα»
τού Κύρου 346. Κύρου
Μ ΑΠ Η;  Ξ Τί?? Νιλ
_- Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.038' - Δύσις 8.09'
Σελήνη 6 ήμερῶν
Ἐλισαβετ τής αιτίας. Δούκα νεομάρτυρσς
τού ραπτσυ έκ Μυτιλήνης, Νικολάου νεομάρτυρος
τού ἐν Μαγνησία.
Πανδαιμόνιο
τής κατσαρόλας
τού Α..Π. Δημόπουλου
Ο γ πήρξε, σίγουρα, τό πιό μεγάλο αλλά καί πολιτικά
αποτελεσματικό εποετοίεΖο, γνωστό στήν 'Ελλάδα καί
ως <<διαδήλωση τής κατσαρόλας». Τό σκηνικό; Μιά ἱστορική πλατεία, ή τιλατεία Συντάγματος (ΡΙεΖε με Ισ σοΠετιιιιοιόω
στό κέντρο τού Μούτρο, τής πρωτεύουσας τής Χιλής. Είναι
5 Σεπτεμβρίου τού ίθ78 καί ί00.000 γυναίκες, κραδαίνοντας καί χτυπώντας κατσαρόλες, διαμαρτύρονται γιά τήν
έλλειψη κρέατος καίγενικότερα για τήν καθίζηση τού βιοτικού επιπέδου. Δέν πρόκειται, φυσικά, μόνο για τό κρέας.
Ἡ χώρα κυριολεκτικά αποσυντίθεται στα χέρια μιας μαρξιστικής κλεπτοκρατίας, ή ὁποία όχι μόνο έχει αρχίσει να
δημεύει παράνομα τίς περιουσίες τών πολιτών, αλλά καί να
μήν έφαρμόζει τίς αποφάσεις τών δικαστηρίων, οἱ ὁπσῖες
τούς δικαιὡνουν. Λίγες ἡμέρες αργότερα, στίς Τί Σεπτεμβρίου ί973, κάνει τήν έμφάνισή του ὁ Προτιμά.
Φυσικά, ή περίπτωση τής Χιλής ύπήρξε εἰδική -στόν
δυτικό κόσμο, τά <<πανδαιμόνια τής κατσαρόλας» έντασσονται, συνήθως, στήν δημοκρατική πολιτική διαδικασία
καί μόνο σπάνια προοιωνίζουν, όπως στήν Χιλή, έξω-συνταγματικές εξελίξεις. "Υπό μίαν έννοια σηματοδοτούν τό
πολιτικώς αὐτονόητσ, ότι στίς δυτικές δημοκρατίες, δηΜε όποια πολιτική συνεπάγεται συνεχιζόμενη απώλεια
ατομικής εὐημερίας δύσκολα μακροημερεύει. Λογικό.
"Ετσι, τέτοια πανδαιμόνια, βλέπουμε, έπαναλαμβανόμενα, όχι μόνο στήν Λατινική Άμερική αλλά γενικότερα στήν
Δύση. Τα είδαμε, τα τελευταία χρόνια, στόν Καναδά, στό
'ίσραήλ, στήν 'ίσπανία, στήν 'ίσλανδία, στήν 'ίρλανδία στήν 'ίσλανδία μάλιστα καί μέ αφορμή τήν σίκονσμική κρίση τσύ 2009 οἱ διαμαρτυρίες πήραν τόν χαρακτήρα έπανάστασης, πού έπσνομάστηκε <<°Επανάσταση τών Κουζινικών» (ΒύεάΙ1ε1αεύγ1ιώςίΠ). Άλλα καί όταν ακό μα δέν παίρνει τήν μορφή έπανάστασης ή πανδαιμόνιου ή διαδήλωσης, ή δυσαρέσκεια για τήν απώλεια εὐημερίας λειτουργεί ώς πανίσχυρο ὐπόγειο ρεύμα, πού αλλάζει, σχεδόν
πάντοτε, τήν ροή τής πολιτικής διαδικασίας.
Σέ τελική ανάλυση, τό φαινόμενο δείχνει πόσο ξεκομμένη από τήν δυτική πραγματικότητα είναι ή μαρξιστική
θεωρία τής έπανάστασης. <<Οί προλεταριοι», έγραψε διασήμως ὁ Μέσι, «δέν έχουν, τίποτε, να χάσουν παρά τίς
αλυσίδες τους - έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο»."Ομως
ή ἱστορική έμπειρία στόν δυτικό κόσμο δείχνει τό
ακριβώς άντίθετο. Στήν Δύση, οἱ πολιτικές αλλαγές δέν
γίνονται από αὐτούς πού δέν έχουν να χάσουν τίποτε. Γίνονται, άντίθετα, από αὐτούς πού έχουν να χάσουν κάτι.
Στήν Δύση κινητήριος μοχλός τών πολιτικών αλλαγών
είναι οί έχοντες. Ναί, ή διαδήλωση πού συνήθως μετραει
είναι ή διαδήλωση τής μεσαίας τάξης - καί αὐτή είναιῖπαντοτε στήν λογική τού ομοετοΙεΖσ. Πράγμα, πού μέ τήν σειρά
του, σημαίνει ότι στήν Δύση οί πολιτικές ήγεσίες κρίνονται πρωτίστως μέ όρους οίκσνσμικής αποτελεσματικότητας καί όχι μέ όρους ίδεσλσγικής συνέπειας. 'Η ίδεσλογία
έπενεργεί ε ροειε1ίοτί, μετά-οίκονομικά έαν θέλετε. << Είμαι
καλύτερα, σήμερα, από τέσσερα χρόνια πρίν;» - τό έρώτημα ΚεεςεΙι συνοψίζει τό κριτήριο τής επιτυχίας κάθε
δυτικής πολιτικής."Ολα τα ύπόλοιπα είναι δοκίμια.
Άκριβώς δέ, ή ανάδειξη στήν ἐξουσία τού κ. Τσίπρα
ύπήρξε φαινόμενο σειοετοΙεΖο. Ναί, ή πλειοψηφία ΣΥΡίΖΆ δέν ύπήρξε φαινόμενο ίδεσλσγικής μετατόπισης,
ή αριστερα δέν είναι ίωση, πού μεταδίδεται. κάθε
άλλο. Αὐτό πού κεφαλαιοποίησε πολιτικά ὁ κ. Τσίπρας
ύπήρξε ή απο-ίδεολογικοποιημένη εμφάνισή του, ως προστάτη τής περιουσίας απέναντι στήν εὐρωπαίκής προέλευσης πολιτική λιτότητας. Στήν πραγματικότητα, ὁ κ.
Τσίπρας κατόρθωσε, να κανει τούς ψηφοφόρους, να ξεχασουν τήν ἱδεσλογικσ-πσλιτική του ταυτότητα. Άριστερός;
"Ε καί;"Εκανε τό αντίθετο, δηλαδή, από τήν προηγούμενη
Ἡ συνέχεια στην τελευταίο σελίδα