Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
21-04-2015
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ί ΑΔΩΝΙΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ῦΙδεοληψίες
καί πραγματικότητα
Γράφει ὁ Γ. Α. Γράτσος
Α Στήν «Εστία» 28-3-ί5 παρέθεσα λόγια τού Τεσηιιεε
· Ευρύ. 'Επιγραμματικό: ...αποδεικνύεται ότι στήν οίκονομική σκέψη δέν ύπαρχουν αρχές ή δόγματα αλλα μόνον
βέλτιστες πρακτικές γιό να επιτευχθεί ή οίκονομική εύημερία. Τούτου δοθέντος οί λειτουργικοί νόμοι δέν είναι παρα
ή έφαρμογή βέλτιστων, επιστημονικό αποδεδειγμένων,
πρακτικών. «Κόκκινες γραμμές» όπου ύπαρχουν παραμορφώνουν. Αναγκαστικα έπαναλαμβόνω στοιχειώδη.
Βασική αρχή είναι για να έχεις έσοδα πρέπει να πουλήσεις προϊόντα ή ύπηρεσίες σέ τιμή πού καποιοι είναι διατεθειμένοι να τα αγορασουν.,Ἀρα ή παραγωγικότητα είναι
πρώτιστο μέλη μα. Παραγωγικότητα είναι ή παραγωγή
έργου ανα μοναδα κόστους. Παραγοντες πού έπηρεόζουν
είναι δεξιότητες, έξοπλισμός/ύποδομές καί λειτουργικό
σύστημα.'Αρα ή αριστεία είναι απαραίτητη όπως λιτό κρότος καί εύνοϊκή νομοθεσία. Αιτό κρατος για να υπαρχουν
πλεονασματα για Φθηνή, ανετη χρηματοδότηση ύλικοτεχνικών επενδύσεων, έπίτευξη παραγωγικότητας καί αναπτυξης μέ αξιοπρεπείς μισθούς καί βιοτικό έπίπεδο. Τό
αντίθετο αύξανει φόρους, καταστρέφει αξίες, ανεβαζει
έπιτόκια καί έπιβραδύνει τήν αναπτυξη.
'Επιβαλλεται καί από τήν φύση. Οί ΚηΦήνες είναι απαραίτητοι μόνον για τήν γονιμοποίηση τής Βασίλισσας.
"Οταν ύπαρχει έλλειψη τροφής (χρηματων) έκδιὡκονται
από τό μελίσσι. *Άρα όταν τό δημόσιο στραγγαλίζει τήν
οίκονομία απλουστεύεις διαδικασίες καί απολύεις ύπαλλήλους. Τόσο απλα. Φορολογίες για να έκτρέφεις ΚηΦήνες
επιβαρύνουν παραγωγικό εργαζομένους (Μέλισσες 'Εργατες), καταρρέει ή παραγωγή, αρα ή κυψέλη (τό κρατος).
τα να κρατήσεις ύγιείς παραγωγικές μοναδες πρέπει να
έχεις εύελιξία στήν διαχείριση παραγόντων κόστους."Ο,τι
ίσχύει στή Φύση ίσχύει καί στήν οίκονομία. Αυτα τα απλό,
πού μυαλό εντόμων καταλαβαίνουν, είναι δυσνόητα στούς
παρ! ἡμῖν ήγέτες ανεξαρτήτως πεποιθήσεων.
7 ,Εφ' όσον ένεργούν <<παρα Φύση» προφανώς υπαρχει
τουλαχιστον μπερδεμένη σκέψη αν όχι ίδιοτέλεια. Τό
σκεπτικό τών μέχρι σήμερα <<ήγετών» μας ήταν ακατανόητο: αύξανουν μισθούς καί συντόξεις ένώ ποικιλοτρόπως καταρρακώνουν τήν παραγωγικότητα. 'Η καταστροφή ήταν μαθηματικα προβλέψιμη. σε έπιταθεί αν δέν
αλλαξουμε τρόπο σκέψης. Δέν είμαστε ό περιούσιος λαός. <<Μαννα» έξ ούρανού δέν ύπαρχει.
Β. 'Εφ' όσον τό προσδόκιμο ανεβαίνει, ό χρόνος συνταξιοδοτήσεως πρέπει να έπιμηκύνεται, αλλως δέν βγαίνουν σί αριθμοί. "Ως έχει θα έπιβαρύνει τόν προϋπολογισμό αύ_ξόνοντας Φόρο:υς. '
Δέν νοείται μείωση δημοσίων ύπαλλήλων μέ πρόωρη
συνταξιοδότηση. Συνεχίζουν να τούς πληρώνουν οί έντιμοι
Φορολογούμενοι, ένώ αύτοί μαλλον απασχολούνται στήν
<<παραλληλη αγορα» για να τρέχει ή σύνταξη λόγω
στρεβλής νομοθεσίας, κανοντας τήν βιωσιμότητα τού συνταξιοδοτικσύ μας συστήματος κόκκινο πανί για τήν ΕΕ.
Προφανώς αν' έκπληρώσεις ένα συμβόλαιο δικαιούσαι
τίς απολαβές.°Άν μετα συνόψεις αλλο δέν διακόπτονται.
Τό σημερινό μπέρδεμα καί αλλα έκτιναζουν τήν <<παρόλληλη οίκονομία>> στό 24% τού ΑΕΠ. Οί συνεπείς είναι τα
<<κορόίδα» πού ύπερφορολογούνται για να καλυφθεί τό
έλλειμμα, καί λιγοστεύουν.
Γ. θέλουνε καί συντηρούνε στρεβλώσεις τής αγορας
καί κλειστα επαγγέλματα. Είναι αδιανόητο σύμβουλοι,
αντί να προωθούν ανταγωνισμό, ύποστηρίζουν ανερυθρίαστα ότι περισσότεροι παίκτες θα συγκροτούσαν
<< καρτέλ». Δηλαδή προκρίνουν << μονοπώλιο», παραγνωρίζοντας ότι 'Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργούσα σωστό
αποτρέπει <<καρτέλ»!
'Η αρνηση ὁμαδικών απολύσεων καταδικαζει έταιρείες
σέ πτώχευση. Δυσκολότερα στήνεις νέα έταιρεία, αρα
αργεί δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προσγείωση
στήν πραγματικότητα έπιβόλλεται.
Δ. Δέν αρθρώνουμε πειστικό έπιχειρήματα. Παραδειγμα: Μέ τήν Συνθήκη τού Κιουτσούκ Καναίρτζή
(ί774) ή Ρωσία απέκτησε δικαίωμα προστασίας τού
όρθοδόξου χριστιανικού πληθυσμού ύπηκόων τής Πύλης, προστατεύοντας τόν 'Ελληνισμό. *Επίσης παρείχε
αδεια επιτηδεύματος σέ "Ελληνες πλοιοκτήτες για να
ύψώνουν Ρωσική σημαία, εκτελώντας έτσι απρόσκοπτα
έμπόρισ μεταξύ Εύξείνου Πόντου καί Μεσογείου. Ἀποτέλεσμα: θεαματική αναπτυξη τού 'Ελληνόκτητου στόλσυ καί εύημερία των νησιών μας. Άγγλοι, Γαλλοι καί
Ρώσοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στή 'Ελληνική `Επανασταση. Κεντροευρωπαίκα κρατη απουσίαζαν!
Στήν «Εστία» 28-3-ί5 ύπογρόμμισσ τό πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τού ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπανες (διασφάλιση συνόρων ΕΕ) πού επωφελούνται οί έταίροι μας
ούσιαστικώς <<λουφαροντας». Οί διαΦορές από ένταξεως
πρέπει να είναι σημαντικές. Παρόμοιο, ήθικα σωστό έρεισμα ας στοιχειοθετηθεί για τό συνολικό κόστος λαθρομεταναστευσης αντί τού χρησιμοποιούμενου λεκτικού.
Ε. Σέ μελέτη τών Γγιιπ καί Ματαίωση, ό μέσος δείκτης
εύΦυ'ίας τών Ελλήνων ύπολείπεται ί0% αύτού τών Γερμανών, ,!ταλών, Αύστριακών καί 'Ολλανδών, περισσότερο
δέ χωρών τής Άπω Ανατολής! 'Η μειωμένη αντίληψη δυσχεραίνει κατανόηση πραγματικότητας. Παρασυρόμαστε.
"Εχουμε ελλιπή κρίση. Φαίνεται από τήν σκέψη καί ποιούς
ψηφίζουμε. )Ελόχιστοι διαχρονικό παρουσίασαν θετικό
απολογισμό. Οί περισσότεροι αναζητούσαν τό χειροκρότημα. Φταίνε για τήν οίκονομική καταρρευση τής χώρας.
Ανερματιστες πολιτικές αποβιομηχανοποίησαν, αύξησαν
έλλείμματσ, χρέος καί ανεργία, μείωσαν αναπτυξη, πού
μέ τήν χρεωκοπία κατέρρευσε. Ανεύθυνοι τραπεζίτες
δέν <<πλήρωσαν» καί χρεωθήκαμε. 'Η <<έξεταστική» πρέπει νό παει τουλαχιστον 40 χρόνια πίσω.
Τό χειρότερο, δέν προσπαθησαν ποτέ να μας έξηγήσουν τό <<δέον γενέσθαι» μέ τρόπο κατανοητό, χωρίς
ξύλινα λόγια καί ανούσιες αντιπαραθέσεις. 'Ενδεχομέ
νως επειδή ούτε αύτοί τό είχαν αντιληφθεί. Ἡ ασυνόρ- ι
τητη πολυνομία καταστρέφει. Δέν κατάφεραν να όργανώσουν αποδοτικό λειτουργικό σύστημα για τήν χώρα.
°Εκεί όΦείλονται τα σημερινα μας χαλια.
οποσ)φ Μ
"Ο γεννήτωο
τής ανεργίας
Τό ΒΒ(3 προέβαλε πρό ήμερών μία ἐξαιρετική έρευνα
μέ θέμα τήν ἐργατική νομοθεσία στήν Γαλλία. Ἀπὸ τα στοιχεία πού παρουσιάσθηκαν προέκυψε αβίαστα τό συμπέρασμα ότι ένας από τούς κύριους λόγους πού είναι σήμερα τόσο ύψηλή ή ανεργία στήν Γαλλία, είναι ή δαιδαλώδης
έ ργατική νομοθεσία καί οἱ ύπέρμετρες αποχρώσεις πού
βαρύνουν τούς έργοδότες."Οπως αναφέρθηκε χαρακτη ριστικα, δύσκολα θα προτιμήσει καποιος έπενδυτής τήν Γαλιλία, όπου όποιος προσλαμβανει προσωπικό, πρέπει να μελετήσει έναν 'Εργατικό Κώδικα (Ευας ότι ΤτενείΙ) πού
έφθασε να αριθμεί πανω από 3.000 σελίδες καί έξακολουθεί
να έμπλουτίζεται καί να πε ριπλέκεται διαρκώς!
εΙ·Ι έργατική νομοθεσία
τα στοιχεία πού δείχνουν τόν συσχετισμό τής περιπλόκου ἐργατικής νομοθεσίας μέ τήν ανοδσ τής ανεργίας, είναι συγκλονιστικό:
Ο Τό 1990, ὁ °Εργατικός Κώδικας αριθμούσε περί τίς
1.000 σελίδες καί ὁ αριθμός τών ανέργων στήν Γαλλία
ανήρχετο σέ 1 έκατομμύριο.
Ο Τό 2000, ὁ 'Ερωτικός Κώδικας έφθασε να αριθμεί περί τίς 2.000 σελίδες καί ὁ αριθμός τών ανέργων διπλασιασθηκε σέ 2 έκατομμύρια.
Ο Τό 2010, ὁ °Βργατικός Κώδικας ξεπέρασε τίς 3.000 σελίδες καί ό αριθμός τών ανέργων στήν Γαλλία ξεπέρασε
τα 3 έκατομμύρια!
Τα καταλυτικα αύτό στοιχεία εἶχαν δημοσιευθεί πρό
έτους από τήν έφημερίδα Ισα Μανία καί είχαν προκαλέσει παταγο στήν Γαλλία. Καποιοι μαλιστα έφθασαν στό
σημείο ακόμη καί να ζυγίσουν τό βιβλίο πού περιέχει τόν
°Εργατικό Κώδικα, πού καποτε ήταν περί τα 500 γραμμαρια καί σήμερα πλησιαζει τα 2 κιλα! 'Η αύξηση αὐτή
φ όφείλεται στίς αμέτρητεςπροσθήκες καίγτροποποιήσεις
του, πού είναι αποτέλεσμα συνδικαλιστικών πιέσεων καί
αφορούν σέ σωρεία λεπτομερειών, πίσω από τίς ὁποίες
συνήθως κρύβονται νέες έργοδοτικές ύποχρεώσεις.
"Οπως απεκαλυψε ή έκπομπή τού ΒΒ(Ξ, παρα πολλές
ἐπιχειρήσεις στήν Γαλλία έχουν προσωπικό τής ταξεως
τών 48-49 ατόμων, διότι αν δπερβούν τούς 50 ἐργαζομένους αμέσως έντασσονται σέ διαφορετικές διαταξεις οἱ
ὁποίες είναι ασφυκτικές για τούς έργοδότες. Πόσα τετραγωνικό μέτρα πρέπει να αναλογούν ένα ἐργαζόμενο,
πόσες τουαλέττες ένα αριθμό έργαζομένων, μέχρι καί
πόσο Φώς πρέπει να έχουν οί χώροι ἐργασίας. Καί
ο ω ο ε ι 3 ι ι π ο ι
ασφαλως όλα αυτα ειναι θετικα για τους εργαζόμενους.
Άλλα λειτουργούν αποτρεπτικα για τούς έπενδυτές καί
όδηγούν σέ διαρκή ανοδσ τής ανεργίας.
Τό ΒΒ(Σ, πού διακρίνεται για τήν αντικειμενικότητα
του, έζήτησε καί τήν γνώμη συνδικαλιστών καί έπιθεωρητών έργασίας."Ετσι, ένας έπιθεωρητής ἐργασίας εἶπε
ότι ἐμας μας ένδιαφέρει ό ανθρωπος καί τίποτε αλλο.
Ἀδιαφορούμε για τα κέρδη τών έταιρειών, τών μετόχων
καί τών ἐπενδυτών. Ἀδιαφορούμε για τούς αριθμούς.
"Ομως μέ τέτοια λογική, πώς οι δημιουργηθούν θέσεις
έργασίας ώστε να βρίσκουν οί ανθρωποι δουλεια;Ἀραγε
είναι καλύτερο να ἰσχύουν τόσο ασφυκτικές καί αποτρεπτικές δεσμεύσεις, ώστε τελικα να μήν προσλαμβάνεται
προσωπικό καί οἱ ανθρωποι να παραμένουν ανεργοι;
Τό κόκκινο βιβλίο
Άλλο ένδιαφέρον συμπέρασμα πού προέκυψε από
τήν έρευνα είναι ότι ή δαιδαλώδης ἐργατική νομοθεσία
πλήττει καί δυσχεραίνει πρωτίστως τίς μικρομεσαίες
έπιχειρήσεις. °Εκείνες πού δέν διαθέτουν τήν όργανο)ση καί τήν ύποδομή πού απαιτείται, για να αντιμετωπίσουν τίς γραφειοκρατικές καί αλλες ύποχρεώσεις πού
συνεπαγεται ή ἐργοδοτική ἰδιότης. Ρωτήθηκαν σχετικώς δύο ἐπιχειρηματίες τής ἐπαρχίας, ὁ ένας μέ μικρή
κτηνοτροφική μοναδα καί ὁ αλλος μέ μικρές έκδόσεις,
οἱ ὁποίοι σχεδόν γελούσαν περιγραφοντας τούς όρους
καί τίς προύποθέσεις πού τούς ύποχρεώνει να τηρούν ὁ
'Εργατικές Κώδικας. 'Ο ένας μαλιστα κρατούσε στα χέρια του τό βαρύ κόκκινο βιβλίο καί διαβαζε ὁρισμένες
διαταξεις, ἐν εἴδει ανεκδότου!
ΑΜ συμβαίνουν στήν Γαλλία, όπου ή ανεργία καλπαζει. Άραγε στήν Έλλαδα τί γίνεται; Πόσες σελίδες
αριθμεί ὁ δικός μας 'Εργατικός Κώδικας καί πόσα κιλα
ζυγίζει; 'Η-απαντησις φοβούμεθα ότι είναι χειρότερη.
°Βδώ δέν ύπαρχει καν κωδικοποιημένη ή ἐργατική νο μοθεσία. Στήν Γαλλία τουλαχιστον ύπαρχει τό ἐπίσημο βιβλίο (Οοαε θα ΤτενεἰΙ), τό όποίο μπορεί να συμβουλεύεται καθε ένδιαφερόμενσς. Στήν Έλλαδα, οί διαφορες
διαταξεις είναι κρυμμένες πίσω από δυσνόητες τροποποιήσεις καί τροπολογίες νόμων, ώστε χρειαζεται ή συνδρομή είδικών ἐργατολόγων να τίς αποκρυπτογραφήσουν. Μή διερωτασθε λοιπόν γιατί στήν χώρα μας έχουμε περί τό 1,2 έκατομμύριο ανέργους. Ό γεννήτωρ τής
ανεργίας είναι ένας: Ἡ ἐργατική νομοθεσία!
Νταίσελμπλου μι
°Εφικτός ό συμβιβασμός
σέ σωστή πορεία. Αύτό
είναι εφικτό». Προσέθεσε
όμως ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος από τήν ώρα
πού ανέλαβε ή νέα κυβέρνησις καί πρέπει να καλυΦθεί καί να γίνουν ρεαλιστι
"Ενας συμβιβασμός για
τό ἑλληνικὸ ζήτημα είναι
έΦικτός έκτίμησε χθές ό
πρόεδρος τού Ευτοςτοιιρ,
προσθέτοντας όμως ότι οἱ
διαδικασίες πρέπει να έπιταχυνθούν, διότι ή κατα
16η θέση Μπούρα Παγκο
Μ .με .ά ΜΜΜ..
τα (κυρίως κινητά τηλέφωνα,
ΕΤΔΗΣΟΥ^Ξ σεσουάρ καί ψυγεία) ανέρχονΠ ται σέ 41,8 έκατ. τόννους!
ΕΡ|ΕρΓΑ Π ΜίαθέσηστόΒιβλίοτώνΡε
κόρ Γ κίννες διεκδικεί ένας Βούλ
γαρος ὁ ὁποῖος διαθέτει συλλο
Π Πρώτες στόν κόσμο σέ γή από 1200 τσαγιέρεςί Οί πε
ἀπόρριψη ήλεκτρονικών απο- ρισσότερες τσαγιέρες πού έχει ό
βλήτων έρχονται οί ΗΠΑ μέ 37χρονος Άντον Ντιμιτρώφ
Ζ] εκατομμύρια τόννους καί από τήν πόλη Ρούσε, είναι έμα
δεύτερη είναι ή Κίνα μέ 6 έκα- γιέ, αλλά έχει καί κάποιες από
τομμύρια τόννους. Ακολουθούν χαλκό καί αλλα ύλικα, ένώ πολ
οί ίαιτωνία Γερμανία καί ίνδία.
Βέβαια δέν εκπλήσσει τό γεγονός καθώς ή Κίνα έχει τόν μεγαλύτερο πληθυσμό στόν κόσμο
καί ακολουθούν ή 7νδία καί οί
ΗΠΑ, ένώ Ταπωνία καί Γ ερμανία βρίσκονται στήν 10η καί
λές έχουν κατασκευασθεί στήν
Ρωσία τήν Ρουμανία τήν Γερμανία καί τήν Αύστρία. Τόν μεγαλύτερο αριθμό αὐτῶν τόν
βρήκε στα ...σκουπίδια καί ή
παλαιότερη είναι βουλγαρικής
ΚΜΜ$ Τοῦ 1
στασις στήν έλληνική οίκονομία, έν αναμονή τής νέας
συμφωνίας, διαρκώς δυσκολεύει. Μιλώντας στό
ΟΝΒ(Ξ ό κ. Νταίσελμπλουμ
ύπεγραμμισε ότι <<από τίς
20 Φεβρουαρίου συμφωνήσαμε πώς μπορούμε να
έπανασχεδιασουμε τό πρόγραμμα καί να θέσουμε καινούργιες πολιτικές προτεραιότητες, διατηρώντας
ταυτόχρονα τό πρόγραμμα
κα σχεδιασμένες μεταρρυθμίσεις.
Αναφερόμενος στόν"Ελληνα Πρωθυπουργό, ό κ.
Νταίσελμπλουμ είπε ότι έχει
μεγαλο ποσοστό αποδοχής
στήν χώρα του καί αύτό
ένας ήγέτης πρέπει μερικές
Φορές να τό αξιοποιεί αδηγώντας τόν λαό του στό μέλλον, ακόμη καί αν αύτό σημαίνει τήν λήψη δύσκολων
μέτρων βραχυπρόθεσμα.
Οί καφενόβιοι τής Βιέννης
Ἀπό τό βιβλίο
«Ματιές στα ξένα»
τού Κύρου Ἀό. Κύρου
_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀνατολή ήλίου 6.41' - Δύσις 8.07'
Σελήνη 4 ήμερών
Θεοδώρου ὁσίου τού Συκεώτου. Ναθαναήλ αποστ.υ,
Θεοχαρους καί Ἀποστόλου όσων τῶν έν,Άρτη, Νέαρχου Μπίρος.
Τό κρυφό σχέδιο
τοῦ Παναγιώτη Μ ποκοβοῦ
το κυβερνητικός εκπρόσωπος, λίγο μετά τόν σχηματισμό τής κυβέρνησης, απαντώντας σέ καποια
σχόλια, είχε δηλώσει: <<Κωλοτούμπες;»"Εχετε λίγη ύπο- '
μονή καί θα δείτε. Τότε μαλλον δέν είχε έκτιμηθεί σωστα το ακριβές νόημα τής δήλωσης καί τήν έκπληξη
πού έκρυβε για τό αμέσως προσεχές μέλλον, αν καί
ήταν γνωστό, ότι ό Γ. Σακελλαρίδης δέν ήταν απλώς
ύΦυπουργός στόν πρωθυπουργό, αλλα καί μέλος τού
σκληρού πυρήνα καί μιλούσε για καποιο αλλο σχέδιο,
πού δέν είχε σχέση μέ αποχωρήσεις έναντί των δανειστών καί <<κωλοτούμπες» τύπου Ανδρέα Παπανδρέσυ."!σως καί να τού ξέφυγε, μέ τήν αλαζονεία πού τού
παρείχε ή ξαφνικα αποκτηθείσα πολιτική δύναμη, γιατί
δέν ξαναδήλωσε κατι παρόμοιο.
'Υποχρεωτικό είχαμε ύπομονή καί έκτοτε βλέπουμε
τήν κυβέρνηση, να ανεβαζει διόφορες θεατρικές παραστασεις πρός τέρψη τών αφελών, έκ τών όποίων όσες
απευθύνονται στήν τρόίκα -συγγνώμη, νύν θεσμοί- παρουσιαζουν έναν πρωθυπουργό ατεγκτο καί αλύγιστο,
να μιλαει για κόκκινες γραμμές καί ότι δέν έκβιαζόμαστε
καί ότι σεβόμαστε τήν έτυμηγορία καί έντολή τού έλληνικού λαού, ένώ όσες αποτελούν ύψηλού έπιπέδου δημόσιες οχέσεις πρός ίσχυρα πρόσωπα, όπως ή καγκελλαριος τής Γερμανίας Α. Μέρκελ, προβόλλουν ένα εύγενικό καί διπλωματικό πρόσωπο τού πρωθυπουργού. Μέ
τίς παραστασεις αύτές, χόθηκε πολύτιμος χρόνος για
συνεννόηση καί αποδοτική συνεργασία μέ τούς δανειστές, όπως πολλοί αξιωματούχοι τής Εύρωπαίκής"Ενωσης καί τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επεσήμαναν πολλακις πρός τήν κυβέρνηση. Τίς παραστάσεις
διανθίζει μέ τίς εμφανίσεις του καί κυρίως τίς συνεντεύξεις του, ό ύπουργός Οίκονομικών πού τό τελευταίο
χρονικό διαστημα δείχνει ξεκάθαρα, ότι αδιαφορεί για
τήν αίσιο έκβαση τών συζητήσεων μέ τούς θεσμούς, αλλα
καί στό Ευτοςτοιιρ.Ήδη οί διαπραγματεύσεις έφτασαν
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα
'Ημουν μεταξύ τών δύο: Δέν ήξερα
τα αὐτή ή περίοδος πού ζούμε θα μείνει στήν '!στορία τής 'Ελλάδας ώς «περίοδος τής ανοησίας» ή ώς «περίοδος
τής γραφικότητα». Πιθανόν, σκέφθηκα, να σννδυαστούν καί τά δύο βασικά αύτά χαρακτηριστικά της καί να
μείνει ώς «περίοδος τής ΜΜΜ γραφικότητας» ή μαλλον ώς «περίοδος
τής γραφικής ανοησίας». Τελικά μού
αρεσε ττερισσότερσ ή τελευταία έκδοχή
καί τήν έβαλα στόν τίτλο.
Από τίς έι<λογές μέχρι σήμερα ένώ
κοντεύουμε νά βουλιάξουμε οίκονομικά,
ασχολούμεθα καί συζητούμε για γραφικότητα πού τίς αποκαλούμε μεταρρυθμίσεις. θεωρούμε ούσιώδη πρόοδο τίς
...αντικαταστάσεις λέξεων από αλλες
λέξεις.'Ετσι, λοιπόν, ή μεγάλη μας έπιτυχία είναι ότι αντί νά λέμε «τρόίκα» λέμε «θεσμοί». Ἀντί να λέμε «μνημόνιο» λέμε «συμφωνία» ή «συμβόλαιο». Παλιά
είχαμε τό «συμβόλαιο μέ τόν λαό» καί
τώρα έχουμε τό «συμβόλαιο μέ τούς
έταίρους καί τό ΔΝΤ». Γραφικότητες
Τ ής γραφικής ανοησίας
καθώς προχωρούμε από συμβολαίου σέ
συμβόλαιο μέχρι να παμε ανευ συμβολαίου κατά διαβόλου. Στήν σύσία βέβαια ή αντικατασταση τών λέξεων δέν
Μκαθιστα καί τόν τρόπο τής λειτουργίας τών «θεσμών», ούτε καταργεί τούς
όρους πού πρέπει να περιλαμβάνει ένα
συμβόλαιο. 'Η αλλαγή όμως τών λέξεων Με -μᾶς είπαν- ψυχολογική έπίδραση, χώρια πού έξασφαλίζει στόν
κάθε πολίτη καί μιά δωρεαν μερίδα
αξιοπρέπειας. Ἀνοησίες.
Μέσα σέ αύτό τό πνεύμα τών γραφικών μεταρρυθμίσεων έχουμε καταχωρίσει καί τή σειρά τών γνωστών ασαφειών πού προέκυψαν κατά τίς διαπραγματεύσεις μέ τό Γιουρογκρούπ.
Προσφάτως προστέθηκαν καί νέες
γλωσσικές μεταρρυθμίσεις βάσει τών
όποίων οί μετανάστες δέν θά αναφέρονται πλέον ώς «μετανάστες» αλλά ώς
πρόσφυγες». Μία βελτιωμένη καί γραφική μεταρρύθμιση έξαλλον τούς Με
ρει ώς «μετανάστες-μοντέλα» έπειδή
προφανώς είναι καλοντυμένοι μὲ σινιέ
δημιουργίες μεγάλων Οίκων!
Μέσα στίς γραφικότητα τών ήμερών
κσιί τα πάμε γιά χρωκοπία, αντί να τά
βρούνε μέ τούς εταίρους διαρρέωνε τήν
είδηση ότι βρήκαμε τήν κόττα πού γεννάει Τα χρυσά αύγά στή Μόσχα! Φουσκώνουμε, λοιπόν, τήν ἱστορία τού
αγωγού τού αερίου πού θά φθάνει έκ
Ρωσίας μέσω Τουρκίας, θά περνάει από
τήν 'Ελλάδα καί θά τροφοδοτεί τήν
Εύρώπη πού τροφοδοτείται τώρα από
τόν αγωγό τής Ούκρανίας. 'Επειδή όμως
ὁ αγωγός, πού τόν βαφτίσαμε κιόλας
Οφεως αργεί νά γίνει, ή Μόσχα θα
μας δώσει από τώρα πέντε δίς -σέ δολλάρια ή σέ εύρώ δέν έχει διευκρινισθεῖπροκαταβολή γιά τήν κατασκευή καί
γιά τά ποσοστό μας από τίς πωλήσεις
τού αερίου. Γραφικά καί ανόητα μαζί.
Ἀνόητα έπειδή δέν είναι δυνατόν νά μήν
περιμέναμε ότι τήν αλλη στιγμή θα
.έβγαινε ή Μόσχα καί θά δήλωνε ότι δέν
ύπεγράφη παρόμοια συμφωνία καί ότι
δέν ζήτησε χρήματα ή 'Ελλάδα. Σοβαροί
ανθρωποι είναι στό Κρεμλίνο.'Ετσι εύκολαθάμαςσιείλειτήν έπιταγή μέτάπέντε δίς ὁ κ Πούτιν; Μιά κουβέντα μπορεί
να γίνεται. Περί αερίου.
Καί έτσι προχωρούμε χωρίς νά
ξέρουμε ποιά θα είναι ή ἑπόμενη γραφική ανοησία πού θα απασχολήσει
τό έθνος, από ποιό ύπουργεῖο θά
έκτοξευθεῖ, καί σέ πόσα τηλεοπτικά
παράθυρα θά σχολιασθεῖ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σημερινό θέματα
'Υποχρεωτική δέσμευσις
καταθέσεων φορέων
Πλήθος αντιδρασεων προεκαλεσε χθές ή έκδοσις Πραξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, μέ τήν
όποία καθίσταται ύποχρεωτική ή
μεταφορα καταθέσεων Φορέων
στήν Τρότιεζα τής 'Ελλαδος.
Σελίς 2
Οί ΗΠΑ αντιδρούν
στήν αποφυλακιση
"Εντονη ή δυσαρέσκεια τών
ΗΠΑ για τήν ψήφιση τού νομοσχεδίου πού έπιτρέπει τήν αποφυλακιση Ξηρού. Οί δηλώσεις
τού Αμερικανού πρέσβεως.
Σελίς 3
"Εκτακτη Σύνοδος
για τό μεταναστευτικό
"Εκτακτη Σύνοδος Κορυφής θα
πραγματοποιηθείτήν Πέμτττη μέ
θέμα τήν κατασταση στήν Μεσόγειο, στόν απόηχο τής πρωτοΦανούς ναυτικής τραγωδιας μέ
τουλαχιστον 700 νεκρούς.
111!! ί!!!
θ ΜΜΜ ίθίίΞθ
Ε! έ!