Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στο κόκκινο πέντε ομάδες ασφαλισμένων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10054

1,30€

www.ethnos.gr
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

42ο με θρύλο τον Τσόρι
 ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΖΟ »19, 20

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ - ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

πέντε ομάδες ασφαλισμένων
δικη χρυσησ αυγησ

Επιμένουν οι δανειστές
για κατάργηση όλων των
πρόωρων συντάξεων και για
μειώσεις στις επικουρικές

Πρεμιέρα με
αντιφασιστικές
διαδηλώσεις
Δυναμικό «παρών» αναμένεται να
δώσει το αντιφασιστικό κίνημα. »13

Π

έντε μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, καθώς οι δανειστές ασκούν ασφυκτικές πιέσεις για παρεμβάσεις στο ΑσφαλιστιΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
έs
επαγγελματικ
κό. Σε περίπτωση που υιοθετηθούν τα μέτρα
€
των δανειστών, για τα οποία η κυβέρνηση
όσχεται η ρίγανη
Υψηλά κέρδη υπ
βάζει «κόκκινες γραμμές», απειλούνται
Π
220.000 ασφαλισμένοι. »4-5

Επιδοτήσεις
για μεταποίηση
11 προϊόντων
»43-46

EΘΝΟΣ

Δευτερα 20

αΠριλιου 2015

-

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

α
τροφικα προϊοντ
γεωργικα-κτηνο

190

60%
επιδοτήσεις έως οίησης
σε μονάδες μεταπ
 σελ. 2-3

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Του Κώστα

μΕ ΙΚΑνοπ

οΙητΙΚο ΕΙσοδη

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ… ΤΑΝΓΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
»
6-7

μΑ

ΝαΝου

αποδόσεις
ρωταθλήτρια σε
ελληνική
θεωρείται η
μπορεί να
ρίγανη, που
ικό
προσφέρει ικανοποιητΕνα
καλλιεργητές.
εισόδημα στους
ατού της καλλιέργει
ι
από τα βασικά
να αξιοποιήσε
ας είναι ότι μπορεί
τα
εδάφη, ενώ
η
φτωχά και άγονα
σιάζονται όταν
κέρδη υπερδιπλα με βιολογικό
παραγωγή γίνεται
τρόπο.
το κόστος εγκαένα,
Συγκεκριμ
φυτείας ανέρχεται
Η
τάστασης μίας
ευρώ το στρέμμα.
σε 250-300
συμβαδρόγης στη
τιμή της ξηρής
ευρώ
ια είναι 1,5-2
τική καλλιέργε
ς ρίγατης βιολογική
το κιλό, ενώ
σε σχέση με
νης είναι τριπλάσια
σε 5-6
και ανέρχεται
τη συμβατική
δηλαδή μία παραγωευρώ το κιλό,
πλήρη
ς ρίγανης σε
γή βιολογική
να
κιλών μπορεί
300
παραγωγή
στα
εισόδημα γύρω
δώσει καθαρό
το στρέμμα.
1.000 ευρώ
ι σε πολλές
Η ρίγανη αυτοφύετα της Ασίας
Ευρώπης,
περιοχές της
Στη χώρα μας
και της Β. Αφρικής. σε ολόκληρη
σχεδόν
αυτοφύεται
κυρίως σε ημιορεινές
την Ελλάδα,
καλλιπεριοχές, ενώ
και ορεινές
νομούς (Καρεργείται σε πολλούς
Θεσσαλονίκης,
δίτσας, Τρικάλων,
Η ελληνική ρίγανη
Ροδόπης κ.ά.).
πλευράς ποιότητας
θεωρείται από
στον κόσμο.
ως η καλύτερη

ως η καλύτερη

αι σε πολλούς
στον κόσμο. Καλλιεργείτ

νομούς (Καρδίτσας,

ης, Ροδόπης)
Τρικάλων, Θεσσαλονίκ

αιο είναι ένα
νης. Το οριγανέλ
μικρή
ουσιών, κυριέκταση είναι
μείγμα οργανικών
πάνια όταν η
όταν
είναι η καρβατική μηχανή
ότερη των οποίων
ή με χορτοκοπ
του ελαίου αυκαι στη συνέχεια
κρόλη. Η σύνθεση
παράείναι πιο μεγάλη
ο. Πολαπό πολλούς
στο ξηραντήρι
τού εξαρτάται
μεταφέρεται
ξηρακαλλιεργητικές
δεν υπάρχει
γοντες (κλίμα,
λές φορές όταν
κ.λπ.).
αι σε ένα αλώνι,
τον
τεχνικές, υψόμετρο ση των φυ-σύμφωνα με
ντήριο, μεταφέρετ
Το φυτό αυτό
νεται στον ήλιο.
Μετά την αποξήραν και το κοο Γάτσιο- το
όπου αποξηραί
και σε σκιά
εί
τρίψιμο
το
γεωπόνο Κάσσανδρ σσια αλλά
τών, γίνεται
να
Μπορεί να αποξηρανθμικρή, σε μαπαραθαλά
γίνεται
ρίγανης ώστε
συναντάμε σε
είναι
είναι
Η φύτευση
σκίνισμα της
αν η ποσότητα
μέρη. Η ρίγανη
αρδευόμενη.
μηχατα μεγάλα τεμάκαι σε ορεινά
στις
ση Οκτώβριο
μία φυτευτική
απομακρυνθούν
αυτσάκια.
αντέχει πολύ
με το χέρι με
Υστερα από
έτοιμα για μεταφύτευ
σε γραμπου
πολυετής πόα,
ένα φυτό που
του καπνού,
χια των βλαστών.
ίες του χειμώΗ ρίγανη είναι
Αλλες περίοδοι
νή φύτευσης
διαρκεί
α η χοντροτριμ
- Νοέμβριο.
είναι
χαμηλές θερμοκρασ
το
καλλιέργεια
απέχουν μεταξύ
τήν την κατεργασί
καταστρέφεται
της οποίας η
να γίνουν σπορεία
μές. Οι γραμμές
φυτρίτο έτος
έχει απομείνει
μπορούν
το
από
που
να. Τον χειμώνα
Μετά
συφυτό
Νοεμβρίενώ
μένη ρίγανη
Οκτωβρίου
της, ενώ στη
12-15 χρόνια.
τους 50-60 cm,
την περίοδο
το 50% της αρχικής
γίνει
κιλά ανά στρέμυπέργειο τμήμα
γραμμές φύτευσης
είναι περίπου
η φύτευση να
ξαναβλαστάνει
αποδίδει 180-300
τό επάνω στις
καλλιου εάν θέλουμε
περιέχει 3-5%
νέχεια την άνοιξη
ιο - Μάνα πετύχει η
ποσότητας.
τον Φεβρουάρ
τμήμα της. Είναι
μα. Η ξηρή ρίγανη
ιο, που
30-40 cm. Για
την άνοιξη ή
ση να
από το υπόγειο
πρέπει να καΤο οριγανέλα
στην
η μεταφύτευ
αιθέριο έλαιο.
θώ
πολύ ανθεκτικό
υπέρέργεια της ρίγανης,
το
ιο εάν θέλουμε
φυτό, επίσης,
απόσταξη του
Πού θα απευθυν Γεωπόνος
τα ζιζάνια ιδίως
άνοιξη ή το φθινόως ξηρική καλλαμβάνεται με
χρησιταπολεμούνται
της ρίγίνει αργά την
Γάτσιος.
φυτού,
ος
ξηρασία. Η ρίγανη
φυτά
του
τα
όταν
 Κάσσανδρ
Εταιγειου τμήματος
τη
έχει πολλές καλλιερπρώτο έτος,
ηπωρο.
προΕπιχειρήσεων.
λιέργεια δεν
φαρμακευτική,
Η καταπολέμ
ρίγανης που
- Σύμβουλος
.
μοποιείται στη
και την
γανης είναι μικρά. με σκαλίσμα6944846475
Τα φυτά της
γητικές φροντίδες
τότροφίμων αλλά
από μοσχεύSymagro. Τηλ.
ή
γίνεται
σιάζεται
ρεία
να
σπόρο
agro.
βιομηχανία
μπορεί
είναι
ση
[email protected]
ήλθαν από
Η ρίγανη πολλαπλα με μοσχεύΤο χρώμα του
ες μπορούν
- 26510 07653.
αρωματοποιία.
όσο και
τα.
ματα ή από παραφυάδ
ί και με οσμή
(Οκτώσο με σπόρους
ρίγανης γίνεται
com
ες. Οι σπόροι
το φθινόπωρο
κίτρινο - πορτοκαλ
Η συλλογή της
άνθινα φυτευτούν
την
στική της ρίγαματα ή με παραφυάδ Η περίοδος
είναι σε πλήρη
) αλλά και
έντονη, χαρακτηρι
σπορεία.
όταν τα φυτά
δρεβριο - Νοέμβριο
σπέρνονται σε
σπόνα γίνεται με
Η ρίγανη μπορεί
σπέρνονται οι
ση. Αυτή μπορεί
άνοιξη (Μάρτιο).
ή ως
που πρέπει να
θεί ως ξηρική
είναι στις αρχές
να καλλιεργη
ροι στο σπορείο
είναι
τα φυτάρια να
Ιουλίου, ώστε

ειας
τεχνικές καλλιέργ

Η ελληνική ρίγανη

!

θεωρείται από

πλευράς ποιότητας

εδάφη
σει φτωχά και άγονα
Μπορεί να αξιοποιή ιητικό εισόδημα στους
και να δώσει ικανοπο υπερδιπλασιάζονται
κέρδη
ό τρόπο
παραγωγούς. Τα
γίνεται με βιολογικ
όταν η παραγωγή

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Σε οικονομική
ασφυξία τα ΑΕΙ
Σε δυσχερή οικονομική κατάσταση
έχουν περιέλθει τα πανεπιστήμια. »15

700

ΨΥΧΕΣ ΣΤΟN ΒΥΘΟ...
απιστευτη τραγωδια

Νεκροταφείο
απελπισμένων
η Μεσόγειος
Παγκόσμιο σοκ και συναγερμός στην
Ευρώπη για την πρωτοφανή τραγωδία με
τη νέα εκατόμβη μεταναστών στη
Μεσόγειο. Φόβοι για 700 νεκρούς.

»18, 31-33

κοινο αιτημα τσιπρα - ΡΕΝΤΣΙ
για εκτακτη συνοδο κορυφησ