Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το νέο σύστημα Πανελλαδικών εξετάσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10038

1,30€

www.ethnos.gr

Ο Τσίπρας ενημερώνει τη
Βουλή για την πορεία των
διαπραγματεύσεων

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Σκληρό παζάρι

για να «κλειδώσει» η λίστα

Πρόσω ολοταχώς για
την αξιοποίηση του ΟΛΠ »4-7

ΝΕΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΟ
ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Πανελλαδικών Εξετάσεων
Οι υποψήφιοι θα
διαγωνίζονται σε τέσσερα
μαθήματα ανά κατεύθυνση

ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 0-0

ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗ ΝΙΚΗ

μακριά από την
πρόκριση »21-23
η βια χτυπησε σε βολεϊ, χαντμπολ »24-25

μαρτιου 2015

-

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Τ

τότητα να διαγωνιστούν και σε ένα 5ο μάθημα-μπαλαντέρ,
διευρύνοντας έτσι τις επιλογές τους στο μηχανογραφικό
δελτίο με σχολές και από 2ο επιστημονικό πεδίο. Το νέο
σύστημα θα ισχύσει στις Πανελλαδικές του 2016. »15

ΟΛΟΙ ΗΞΕΡΑΝ...

ΦΑΡΜΑΚΑ

Ενοχη σιωπή για
τον πιλότο της
μοιραίας πτήσης

Με εισοδηματικά
κριτήρια
η συμμετοχή

Νέες αποκαλύψεις για τα προβλήματα υγείας του πιλότου, τα οποία
κάλυπτε ένα πέπλο σιωπής. »30-31

Εισοδηματικά κριτήρια για τη
συμμετοχή των ασφαλισμένων
στη φαρμακευτική δαπάνη. »16

από το
Επιδοτήσεις ιοχές
ΕσΠΑ σε 6 περ

37 αυθεντικεσ
ες
λ
λ
ξέ
υ
ρ
τις... Β
συνταγεσ
Κέρδη από
to λαχανακι

 σελ. 2-3

ι ελκυ
υποσχετα

στικο εισο

για το ΠΑΣΧΑλινο
τραπεζι

ΟΙ επιδοτήσεις για ΤΑ
τουριστικα καταλυματΑ
»41-44

!

- 2.000 κιλά το
παραγωγή 1.5001-1,3 ευρώ το κιλό,
Με μία μέση
παραγωγού
στρέμμα και τιμή ί να δώσει εισόδημα 1.500
μπορε
η καλλιέργεια
στρέμμα
2.600 ευρώ το

Harvard

νανου

μα σε μία
λκυστικό εισόδη
επιχείρηση
οικογενειακή
στραφεί στον
που θέλει να
τομέα μπορεί
πρωτογενή
γεια ενός
λίσει η καλλιέρ
κηνα εξασφα
σώπου» των
εκλεκτού «εκπρο
πευτικών.
κι Βρυτο λαχανά
Ο λόγος για
του οποίου
καλλιέργεια
ξελλών, η
να απαιτεί
κέρδη, χωρίς
ικό
υπόσχεται
ις και σημαντ
μεγάλες εκτάσε Η καλλιέργεια
ιο.
αρχικό κεφάλα ύπαιθρο αλλά και
στην
κηπευτικών
δυνατότηήπιο δίνει τη
στο θερμοκ
θούν με
να ασχολη
τα στους νέους γιατί έχει πολλά
αυτόν,
τον τομέα
α.
ς.
πλεονεκτήματ
μεγάλες εκτάσει
μία
 Δεν απαιτεί
να είναι βιώσιμη έχει
Σήμερα για
που θα
επιχείρηση
γεωργική
καλλιέργειαροτραίες
ως βάση τις
καλλιέργειενεργειακές
ες (σιτηρά,
πρέπει κάι κ.λπ.), θα
στρεμες, βαμβάκ
μεγάλο αριθμό
ποιος να έχει
οι εκτάσεις
ικά
κηπευτ
μάτων. Στα
κό εείναι μικρές.
μεγάλο μηχανι
φάση.
 Δεν απαιτεί
την αρχική
ξοπλισμό κατά να ξεκινήσει το
ς
Μπορεί κάποιο λμα καλλιεργώεπάγγε
γεωργικό
πολλά καλικά με όχι
ντας κηπευτ
μέσα.
λιεργητικά
ικό αρχικό
σημαντ
 Δεν απαιτεί πρώτο ξεκίνημα.
για το
ξεκικεφάλαιο
ερόμενος να
ου και
Μπορεί ο ενδιαφ
ικά υπαίθρ
πρόνήσει με κηπευτ
να δημιουργήσει στάστην πορεία
ηπιακές εγκατα
χειρες θερμοκ

Ε
ολα τα προγραμματα

ΤΗΝ κυριακη μαζι με το

δημα

λών ακι των Βρυξελ
Το λαχανά
ς θερμοκρασίες.
ντέχει σε χαμηλέ μέχρι τους -12°C,
αντέξει
Μπορεί να
κυρίως
καλλιεργείται
γι’ αυτό και
τερες θερς με χαμηλό
σε περιοχέ
νται χαεπειδή απαιτού αρθεί
μοκρασίες,
να
ρασίες ώστε
μηλές θερμοκ
ών του. Το
οφθαλμ
των
ο λήθαργος
αναπτύσΒρυξελλών
ρασίες
λαχανάκι των
σε θερμοκ
ρα
σεται καλύτε
σπορά στα
και 22°C. Η
μεταξύ 14
την αρχή της
από
σπορεία γίνεται
τον ΜάΜάρτιο, μέχρι
άνοιξης, τον
ων γίνεη των φυταρί
ιο. Η φύτευσ
Για όψι35 ημέρες.
ται έπειτα από μεταφύτευση των
η
γές
μπορεί
μες παραγω
λαχανόκηπο
φυτών στον
τον Ιούλιο.
τεί μέχρι και
να συνεχισ
ης στο χωσεις φύτευσ
των
Οι αποστά
εκατοστά επί
40-50
τά μεράφι είναι
60-70 εκατοσ
γραμμών και
ν.
γραμμώ
από
ταξύ των
που έχει ανάγκη
Είναι φυτό
οι ανάεις. Γενικά
αρδεύσ
ς
τακτικέ
με την αύαυξάνουν
των
γκες σε νερό
και την άνοδο
φυτών
των
ξηση
.
το
θερμοκρασιών
ικό όσον αφορά
Είναι απαιτητ
ιάζει
κάλιο και παρουσ
άζωτο και το
η βορίου
στην έλλειψ
ησία
ευαισθ
αινίου.
και μολυβδ
α με την
ιδή ανάλογ
Η συγκομ
το τέης ξεκινά από
χειεποχή φύτευσ
ώρου με αρχές
φθινοπ
του
σταδιλος
τοποιείται
μώνα και πραγμα
των κεΗ ωρίμανση
ακά σε χέρια.
και η συγκοεπομένως
των
φαλών και
από τη βάση
μιδή τους γίνεται ά προς τα πάνω.
προχωρ
κεφυτών και
τα πιο μεγάλα
Συγκομίζονται
και κλειείναι σφιχτά
για
φαλάκια όταν
κια είναι έτοιμα
φυταρίων γίνεται
στά. Τα λαχανά έχουν φτάσει σε
Η φύτευση των
όταν
έσυγκομιδή
, μέχρι τον Μάιο.
εκατοστά και
, τον Μάρτιο
ς τα 2,5-3,0
άνοιξης
μέγεθο
της
πράσινο χρώμα.
από την αρχή
χουν έντονο
Η σπορά γίνεται
τους δεν μποβιημέρες
τη συγκομιδή
35
αυτό έχει διετή
Μετά
τερο
από
φυτό
Το
έπειτα
να
νο κ.ά.
θούν περισσό
σεις.
ι προϊόαλλά μπορεί
ρούν να διατηρη αυτό θα πρέπει
γητής παράγε
ολογικό κύκλο, ως μονοετές. Συ, γι’
 Ο καλλιερ
σε μία αγορά
4-5 ημέρες
και
α, είαπό
νεται
γηθεί
καλλιερ
να παράλωθούν σύντομ
ντα και απευθύ λαχανικά. Εύκοξη.
φυτό μπορεί
είτε να κατανα
λώνει
Υπάρστην κατάψυ
νήθως κάθε
που κατανα
ει ο ίδιος
οδηγηθούν
«κεφαλάκια».
να
τε
100
τα πουλήσ
να
γει μέχρι
υβρίδια
λα μπορεί
την εμποποικιλίες και
υνθώ:
μερίδιο από
χουν πολλές
και να έχει
λών.
Πού θα απευθ
τος.
λάχανου Βρυξελ δίνει σε μέτριας
Γάτσιος
ρία του προϊόν
νται θεΚάσσανδρος
επιχειτα που παράγο
Το φυτό αυτό
αποδόμε
- Σύμβουλος
 Τα προϊόν
καλύτερες
ποιοτικά,
Γεωπόνος
επώνυμα,
σύστασης εδάφη
με πλούωρούνται
λίσει καλές
πλούσια και
ρήσεων
να εξασφα
o
σεις παρά σε
στην περίαποτέλεσμα
Εταιρεία Symagr Τεχνολογικό
εις, επειδή
ό πελατολόγιο.
&
το στρέμμα.
σιες λιπάνσ
ι ισχυρά
τιμές και σταθερ μεγαλύτεροι πα-όπως
2.600 ευρώ
Επιστημονικό
δημιουργούντα
οι
με
κι Βρυξελλών
πτωση αυτή
κια. Το
υ
Στην Ευρώπη
να αναπτυχθεί
Το λαχανά
είναι η Ολαραιά κεφαλά
μπορούσε
Πάρκο Ηπείρο
ελματικές Ευθα
και
εξαγωγείς
και
σε
και
«Επαγγ
ο
ί
στελέχη
6475
ραγωγο
ενώ το Ηέσματα.
αναφέρει στις
να είναι πλούσι
Τηλ.: 694484
Κάσσανδρος
η Γερμανία,
καλά αποτελ
γή 1.500καλά
γεωπόνος
έδαφος πρέπει
γή
λανδία και
καιρίες» ο
να στραγγίζει
26510-07653
οικογένεια
μία μέση παραγω μία τιμή
ο έχει παραγω
ουσία,
Με
ή
στην
Βασίλει
και
οργανικ
νωμένο
.
Ολλανδίας,
το στρέμμα
Γάτσιος- ανήκει
είναι το
ρΗ 5,4-6,7
εκείνη της
2.000 κιλά
το κιλό, η
νθών, όπως
και να έχει
εξ οπαρόμοια με
1-1,3 ευρώ
των σταυρα
το λάχας απορροφάται
παραγωγού
να δώσει
το μπρόκολο,
αλλά συνήθω
αυτή μπορεί
ική αγορά.
κουνουπίδι,
στην εσωτερ
καλλιέργεια
μα 1.500λοκλήρου
γειά του
ιστο εισόδη
μας η καλλιέρ ικά, αν
ένα ακαθάρ
Στη χώρα
χθεί σημαντ
δεν έχει αναπτυ

Του κωστα

Αλλάζουν και οι ώρες
διδασκαλίας για τα
εξεταζόμενα μαθήματα

ο νέο σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δημοσιοποιεί, πιθανότατα
εντός της εβδομάδος, το υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα. Θα έχουν όμως τη δυνα-

τουρισμοσ

188

ικέs
επαγγελματ

Δευτερα 30

€

EΘΝΟΣ

Δυνατότητα για
επιλογή περισσότερων
σχολών με 5ο μάθημα

ΟδηγοΣ υγείας
για τα ΚΑΡΔΙΑΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

με την εγκυρότητα τηs Ιατρικήs Σχολήs

Ο Asterix
στην Ισπανία
Β´ κύκλοΣ: Την Κυριακή ο Γ´ τόμοs