Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέα ατζέντα για το ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
23 μαρτιου 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10033

1,30€

www.ethnos.gr
ολυμπιακοσ - κερκυρα 3-0

2-1 η μπαρτσελονα

«Σημαιοφόροι» της νίκης
ο Τσόρι και ο Φορτούνης

«Δάγκωσε»
τη Ρεάλ
ο Σουάρες

»20

»24-25

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΝΕΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ
για το Ασφαλιστικό

περιφερειακεσ
εκλογεσ

φρενο

σαρκοζι στη
μαριν λεπεν

Ενοποίηση Ταμείων  Περιορισμός πρόωρων συντάξεων με
φρένο στην εθελούσια έξοδο
 Δημιουργία «κουμπαρά»
ασφαλείας για το σύστημα
 Μπλόκο στην εισφοροδιαφυγή
 Ρυθμίσεις για τον ΟΑΕΕ

Προβάδισμα Σαρκοζί στις κάλπες.
Χάνει την πρωτιά η Μ. Λεπέν. »18, 31
ΕΝΘΕΤΟ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»

προγραμματα €
κοινοτικων
ατζέντα
τίες προωθεί η κυβέρνηση στις
λμα
αγγεέα
ια επΝ
γ
ια
ρ
ά
ιν
διαπραγματεύσεις
με τους εταίρους για
μ
ε
επιδοτησεων Σ
το Ασφαλιστικό, με ένα πακέτο πέντε παρεμσε 472 χωρια Δ
βάσεων και βασικό στόχο το «νοικοκύρεμα»
EΘΝΟΣ

μαρτιου 2015

-

15 δωρεαν

Της Εφης

»43-46

ατα
νεα προγραμμ

έως 50%
επιδοτήσεις
σε 472 χωριά

: 187

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

ΔΕυτΕρα 23

 σελ. 2-3

προγρα

αρτισησ
μματα κατ

ου
ΚαραγΕώργ

ρια εκπαίωρεάν σεμινά
τες και
δευσης σε εργοδό
ς σε μικρές
εργαζομένου
επιχεικαι πολύ μικρές
ύτο της
έρει το Ινστιτο
ρήσεις προσφ
καλύτερη
στόχο την
για 15
ΓΣΕΒΕΕ, με
ιται
τους. Πρόκε
κατάρτισή
70 ωρών,
α, διάρκειας
προγράμματ
ύν μέχρι
ολοκληρωθο
τα οποία θα
υ.
Ιουνίο
συμμετο τέλος
α δικαίωμα
Συγκεκριμέν
έχουν οι ααμμα
πρόγρ
και
τοχής στο
νοι στις μικρές
πασχολούμε
, δηλαδή
επιχειρήσεις
πολύ μικρές
λούμενοι,
αυτοαπασχο
εργοδότες,
ηθούντα
ι και συμβο
και
εργαζόμενο
ν βιοτεχνικών
μικρώ
μέλη των
ν άνω των
επιχειρήσεω
εμπορικών

του συστήματος. »7

ρια
18 ετών.
τοχή στα σεμινά
Ενώ η συμμε
οικονομιμβάνει καμία
δεν περιλα
καθώς το επιμορ
κή επιβάρυνση, σύνολό του, υστο
φωτικό έργο,
ηματοδότημε τη συγχρ
λοποιείται
ς (Ευρωαϊκής Ενωση
και
ση της Ευρωπ
ΕΚΤ)
–
υ
νικό Ταμείο
παϊκό Κοινω
το τέλος Ιουνίο
.
ηρωθεί μέχρι
θα
ίου
εθνικών πόρων
έχουν ολοκλ
επιθυτις 30 Απριλ
και πρέπει να
στις οποίες
Επίσης μέχρι
τις αιτήια 70 ωρών
τις περιφέρειες
και τις
υποβάλλουν
θα έχουν διάρκε
οληθούν
ματικές
μπορούν να
κατάρτισης
έρονται να
ν σε «πραγ
μούν να απασχ
έχουν δηόσοι ενδιαφ
Τα σεμινάρια
ίας.
αποκτήθηκα
σεις τους
ενότητες που
αμμα ως εκζωής και εργασ
θεματικές
Το μητρώο
στο πρόγρ
συνθήκες»
συμμεμετάσχουν
αίτησή τους.
έρονται να
από
λώσει στην
Οσοι ενδιαφ
ά προρήθα αξιοποιείται απαιδευτές.
δευτικ
Επιχει
ν
εκπαι
Μικρώ
εκπαιδευτών
με τις
τάσχουν στα
Το Ινστιτούτο
Ε αναλόγως
ι να υποβάλουν
υλοποιήσει
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ
ων εκπαίατα θα πρέπε
ΓΣΕΒΕΕ θα
αμμάτ
μορφή
γράμμ
βίου
προγρ
σεων της
ονική
διά
α
σε ηλεκτρ
νάγκες των
προγράμματ
αίτηση είτε
ία του ΙΜΕ
80 δωρεάν
αριθμός
στα γραφε
ιεί το
δευσης.
ο συνολικός
φοείτε εντύπως
άμματα υλοπο
μάθησης και
νεται να
ν
σότερες πληρο
Τα προγρ
υμένων αναμέ
υπον Επιχειρήσεω
ΓΣΕΒΕΕ. Περισ
των ωφελο
πανελλαδιεύθυνση
ύτο Μικρώ
η
πράάτομα
και
Ινστιτο
των
1.600
ρίες καθώς
ς αίτησης
στο πλαίσιο
ριο).
ανέλθει σε
η
ηλεκτρονική
ανά σεμινά
της ΓΣΕΒΕΕ,
ΑΤΑ ΔΙΑ
Διά Βίου Μάθησ ιας
βολής της
λίδα του
«ΠΡΟΓΡΑΜΜ
δικά (20 άτομα
ποιότητα στη
α εκπαίδευσης
διάρκε
ΤΟΥΣ
από την ιστοσε
ξεων με τίτλο
ρια είναι
πολιτικής
παρέχονται
evee.gr).
Τα προγράμματ
ΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
Τα σεμινά
κοινωνικής
ι αξιοΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ
Ε (www.imegs
υθα:
ΓΙΑ
 Ζητήματα
υλοποιούντα
ληση
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ
Σ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ς
είναι τα ακόλο
ασφάλισης
και ετερόότι η πρόσκ
70 ωρών και
ΚΟΙτης μεικτή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
διακρίσεων
και κοινωνικής μίας και εργασιΣημειώνεται
ΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
τη μέθοδο
υποψη Ζητήματα
ΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟ
7
ποιώντας
α οικονο
αίτησης των
ία
ώρες εκπαίΑ.Π.
ΑΝΑΠ
λή
–
35
Θέματ
Ν
εργασ
ή

υποβο
για
δηλαδ
θα παραν στον
τητας στην
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩ
μάθησης,
τοχή και
ευομένων
ΝΩΝΙΚΩΝ
και Διά
εργαζομένω
ική οακός βίος
φίων εκπαιδ
φυσική συμμε
νωσυμπλή«Εκπαίδευση
 Δεξιότητες
επιχειρηματ
δευση με
ή μέχρι τη
εκπαίδευ& 8» του Ε.Π.
και στην επικοι
ύ
 Ξενόγλωσση γλώσσα)
αποστάσεως
μείνει ανοιχτ
η».
γραπτό λόγο
ή
όρ35 ώρες εξ
επόμενου αριθμο
Βίου Μάθησ
ονικής πλατφ
ρολογία (Ρωσικ βασης στην λειρωση του προβλ
ή θα τηνία
συγκρούπαρέμ
ση μέσω ηλεκτρ
Για την επιλογ
διαχείρισης
 Τεχνικές
και αντιθυνθώ
σύμαιτήσεων.
 Ικανότητα
ραιότητας
ίας
επιχείρησης
ευσης
μας.
Πού θα απευ
φορίες
αρνησειρά προτε
της εκπαίδ
χώρο εργασ
υ
τουργία της
πληρο
της
στον
λήξη
ρηθεί
και
κόλλο
ρες
τη
σεων
κρίσης
Μετά
ευθέντες
Αναλυτικότε
αριθμό πρωτο
μικού και επιχει
προγραμμετώπιση της
ρίας
στους εκπαιδ
φωνα με τον
όμενα των
 Θέματα οικονοαμματισμού
μικής συγκυ
κής υπαρέχεται
ς.
για τα περιεχ
μένη
ευσης στον
τικής οικονο
προγρ
ευσυμβουλευτι
της αίτηση
ρησιακού
βίου εκπαίδ
φιοι εκπαιδ
γλώσσα εστιασ
η δυνατότητα
, με την
ές ικανότητες
μάτων διά
megsevee.
 Αγγλική
Επίσης οι υποψή ς κατόπιν της
(mentoring)
 Μεταγνωστικ ονης εργατικής
http://www.i
ει την
της εργασίας
ποστήριξης
εύτριε
σύνδεσμο:
.
σύγχρ
στον χώρο
κεται να αυξήσ ευστην εργατές και εκπαιδ
σσονται
-10-13-43-23
 Στοιχεία
ιακές σχέασφάλεια
οποία επιδιώ
τους κατατά
εκπαίδ
gr/2014-07
και εργασ
 Υγεία και
κότητα της
αξιολόγησής
διαμονής,
νομοθεσίας
μικό πεαποτελεσματι
καλύτεμε την πόλη
ονο οικονο
σία
ωτικές ισυμβάλει στην
σύμφωνα
σεις στο σύγχρ
και οργαν
σης και θα
γνώσεων που
Διοικητικές

των
ον
ίηση
ριβάλλ
και καινορη αξιοπο
οικονομία
κανότητες
δευτών και
 Κοινωνική
ρηματικότηδευση εκπαι
επιχει
ς
Εκπαί

τόμες μορφέ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

!

εσμία για τις αιτήΑπριλίου η προθ ς της ΓΣΕΒΕΕ. ΕρΜέχρι τις 30
ραμμα κατάρτιση ς και πολύ μισεις στο πρόγ
ς
ζόμενοι σε μικρέ
γοδότες και εργα έχουν δικαίωμα συμμετοχή
εις
κρές επιχειρήσ

τας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η θύελλα και
οι εξηγήσεις
Κατρούγκαλου
Το συμφωνητικό για τους σχολικούς
φύλακες αποκαλύπτει το «Ε». »8-9

Αποκρατικοποιήσεις
και κατάργηση φορολογικών εξαιρέσεων στην
κορυφή της λίστας »6

ΟδηγοΣ υγείας

τι θα συζητησουν

ραντεβου για ολα

μερκελ - τσιπρα στο βερολινο

Εφ’ όλης της ύλης και για όλα τα κρίσιμα θέματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Βερολίνο η καγκελάριος Α. Μέρκελ και ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας. »4-5

ΤΗΝ κυριακη μαζι με το

για την απωλεια βαρουσ
με την εγκυρότητα τηs Ιατρικήs Σχολήs

του Harvard

Μυστικά & συμβουλές
της γιαγιάς
από τη LAROUSSE

Ο γύρος
της Γαλατίας

Γ’ τόμοs: Σπίτι - κουζίνα - κήπος

Β´ κύκλοΣ: Την Κυριακή ο Β’ τόμοs