Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μεταλλια στον στιβο

ασημενια
ελληνοπουλα

δευτερα
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10021

1,30€

»19, 29

www.ethnos.gr

4-3 τον ΠΑΟΚ

Νίκη ΠΑΟ με
έκρηξη Μπεργκ
»20-21

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
υπαλλήλων στο Δημόσιο

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ:

Το θέμα ηγεσίας
στη Νέα Δημοκρατία
έχει κλείσει...
Παραίτηση με αιχμές από Αβραμόπουλο. Επιμένουν για Συνέδριο
Ντόρα - Δένδιας. »8-9

Νέα οργανογράμματα για όλα τα υπουργεία με
συγχωνεύσεις υπηρεσιών και ομοειδών φορέων
Αντικατάσταση των αποκεντρωμένων κρατικών
διοικήσεων με νέες δομές και μεταφορά
ικέs
επαγγελματ
αρμοδιοτήτων σε δήμους και περιφέρειες
χαΐα
μοντέλο για την αξιολόγηση και επιστροσεις στην ΑΓαλλικό
ύ
δ
εν
επ
ια
γ
Πριμ
φή των υπαλλήλων στα Πειθαρχικά Συμβούλια
Ε
Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ
7
ΔΕυτΕρα 9

€

EΘΝΟΣ

Της

μαρτιου 2015

-

ων
τΑ εΠιδοτησε
κΑι δυνΑτοτη

αρωματικά
κέρδη από 23 τικά φυτά
και φαρμακευ

: 185

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

 Σελ. 2-3

νεο προ
eρxetai

γραμμα

leader

οφής
ς ειδών διατρ
, όπως
παραγωγή
α΄ μεταποίηση ψωμετά την
ωγής
ήσεις παραγ
άτων,
είναι: Επιχειρ
αρτοσκευασμ
μιού και άλλων
νωπών
παραγωγής
επιχειρήσεις
ζαχαροουμένων ειδών
και διατηρ
παραγωγής
επιχειρήσεις
ωδών
πλαστικής,
και άλλων αλευρ άδες
μακαρονιών
τραχαν
χυλοπίτες
ειδών όπως

γΕώργου
Εφης Καρα

πρόγραμμα
ρχεται νέο
Αχαΐα και
Leader στην
ήσεις που
, εκκ.λπ.
φέρνει επιδοτ
επεκτάσεις
60% για επενΙδρύσεις,
φτάνουν στο
οί βιοτεχνικών
καταλύσυγχρονισμ
τουριστικά
μβάνονται:
δύσεις σε μικρά μονάδες παραγωόπου περιλα
μονάδων,
λουργίας,
νικές
ατα μεταλ
των, εματα, βιοτεχ
Xειροτεχνήμ
προϊόντων
οσιακών προϊόν
παραγωγή
γής παραδ
παραδοξυλοτεχνίας,
ευές (καά εργαστήρια,
παγγελματικ
ξύλινες κατασκ
ταβέρνες,
κεραμικής,
κουζίνας),
εία, ουζερί και
καφεν
έπιπλα
,
αμμα
σιακά
ρέκλες, έπιπλα ικών μηχανημάωλεία. Το πρόγρ
μό υγεωργ
μικρά παντοπ
ήρια –
κατασκευή
τον εκσυγχρονισ
είων, πλεκτ
αφορά και
.
των και εργαλ
επιχειρήσεων
παρχουσών
ανακοι, εκυφαντήρια.
α όπως έχει
επεκτάσεις
Συγκεκριμέν
» διν
Ιδρύσεις,
Α Αναπτυξιακή ύν
οί επιχειρήσεω
νώσει η «ΑΧΑΪ
μπορο
συγχρονισμ
για την
προγράμματος
καιούχοι του
υπηρεσιών
πρόσωπα
σμού
παροχής
ά ή νομικά
τουρι
φυσικ
του
ούείναι
η
να
επιδοτ
εναλεξυπηρέτησ
ανά δράση,
Επιδοτούνται
και αναλυτικά
υπαίθρου.
και
ριότητες.
της
μού
δραστη
ς τουρισ
γεωρνται οι εξής
αξίας των
λακτικές μορφέ
μού όπως:
Αύξηση της
ψιμα αγροΕιδικότερα
μορφές τουρισ
ς
επισκέ
,
τικός
ντων.
ειδικέ
ορειβα
καταλύματα
γικών προϊό
τουρισμός,
ο εκσυγτων, τουριστικάαμμα
Ιαματικός
η ίδρυση και
τουρισμός,
ικών προϊόν
οίησης
προβλέπεται
αεραθλητικός
στο πρόγρ
ν και γεωργ
υτικός
τουρισμός,
μονάδων μεταπ όπως
δασοκομικώ ες μπορούν να ενταχθούν
μός, καταδ
χρονισμός
ες μεταποίησης
ιππικός τουρισ
ς προϊόντων,
μονάδ
- τυπο- Μονάδ καθώς και βιοτεχνικές
και τυποποίηση
, εκτα
τουρισμός.
ες τεμαχισμού
επεκτάσεις
σκευα- κτήμα
είναι: μονάδ
Ιδρύσεις,
δυνας και κρεατο
οί μικρής
μονάποίησης κρέατο
συγχρονισμ
μεία, μικρές
διανυκτέυποδομών
σμάτων, τυροκο
μονάδες
της,
ητας
μικότ
γιαούρ
ς).
ι 40 κλίνε
δες παραγωγής
υασίας
με
ρευσης (μέχρ
ς και συσκε
ες, ανάλογα
και
ς
δαπάν
τυποποίηση
ιμες
πεΕπιλέξ
ες τυποποίηση
η διαμόρφωση
ες ανααβγών, μονάδ
κευή
τη δράση, είναι
μελιού, μονάδ
κατασ
η
,
υασίας
μεχώρου
ες
συσκε
ριβάλλοντος
υλιών, μονάδ
η προμήθεια
πήνισης κουκο αριών.
ακινήτων,
ή βελτίωση
μηχανολοσαλιγκ
ταποίησης
οι επενσταση νέου
μβάνονται
και εγκατά
στάσεις
ν,
Επίσης περιλα
ισμού, εγκατα
ριακώ
εξοπλ
δημητ
κες
γικού
δαπάνες
καθαρισμού,
δύσεις σε αποθή ριβεία, σε επιχειβιολογικού
υς μελέελαιοτ
η του κόστο
οίησης
οινοποιεία,
μάτων
για την κάλυψ
υασίας- τυποπ
και
άστασης συστη
ρήσεις συσκε
οπωροκηεπεκτάσεις
της - εγκατ
και ακόμα
ης νωπών
Ιδρύσεις,
έψιν,
ποιότητας,
-αποθήκευσ
σμοί επισκ
ν
ς, σύκων, οσπρίω
διασφάλισης
ών ξύλινω
εκσυγχρονι
πευτικών, πατάτα
παραδοσιακ
των. H δράση
οιητικές μοαγορά
περικτημά
Mεταπ
η
ν.
ύσεων
μων αγρο
τις περιπτώσεις μού,
παραξηρών καρπώ
ενίσχυση επενδ που
σκαφών για
ων, εργαστήρια
τουρισ
αφορά την
τήματα
νάδες φρούτ
καταδυτικού
γλυκών
ή
και
ού
αγροκ
για τις
ηγητικ
ψιμα
λάδων
σε: Eπισκέ
ς οχημάτων
σκευής μαρμε
μβάνουν υποπεριλαμβάδαπάνες αγορά
Και ακόμα
ύν να περιλα
ης,
ακτικού τουριμπορο
και
εστίασ
ς
εναλλ
κουταλιού.
ης,
τέρευσ
επιχειρήσεις
ες τυποποίηση
δομές διανυκ
ης εναλνονται μονάδ
και φαρχώρους άσκησ
σμού κ.λπ.
αρωματικών
χής,
ηριογασίας
αναψυ
επεξερ
τικών δραστ
τα οποία θα
φυτών.
θυνθώ
ς - οιλακτικών τουρισ
η παιδιών
δαμακευτικών
και φύλαξ
Πού θα απευ ς σχετικά με την
ς γευσιγνωσία
αξίας των
τους με δηΣτη δράση
τον χρόνο
τήτων, χώρου
Αύξηση της
Στη
- τυποποίφορίε
η.
αναψυχής.
αξιοποιούν
προϊόντων.
ος και
μεταποίησης
 Για πληρο
ασης και
όληση και μάθησ
οσιακές
νογνωσίας,
σοκομικών
των, εγκατου προγράμματ ς οι
επιδοτηούνται: Παραδ
μιουργική απασχ το leader θα ενιικών προϊόν
προκήρυξη
μπορούν να
αυτή επιδοτ
από
ησης γεωργ
ς πληροφορίε
δράση αυτή
ονται με την
ού
καφενεία.
ίδρυση και
Ακόμα μέσα
τις καταληκτικέ θα πρέπει να επιπου σχετίζ
, εκες για την
ρήσεις λιανικ
ταβέρνες και
ταστάσεις
ωγής του
μετανοι
θούν δαπάν
επεκτάσεις
σχυθούν επιχει
α:
η της παραγ
μό μονάδων
ν
ενδιαφερόμε
Ιδρύσεις,
ελίδα της
συγκεκριμέν
καθετοποίησ
την ιστοσ
οί επιχειρήσεω
τον εκσυγχρονισ ίας δασοκομικών
εμπορίου και
ό εμπόριο
ς.
www.
σκέπτονται
συγχρονισμ
τικά
λιανικ
εμπορ
τήματο
α,
και
και
Ενδεικ
ς
αγροκ
τυξια κή»,
σιών.
ποίηση
ες μεταΠαντοπωλεί
επεκτάσεις
α καταστή«ΑΧΑ ΪΑ Αναπ
όπως: Μονάδ
παροχής υπηρε θεί η ίδρυση ή ο
Ιδρύσεις,
ιρήυλής
σε εξειδικευμέν
προϊόντων,
σμοί επιχε
τουριsa.gr
στρογγ
ενισχυ
ποτών
ίας
να
ί
χρονι
ειδών
achaia
για
ιο
εμπορ
μπορε
εκσυγ
οπων,
ικής
ό εμπόρ
ποίησης και
τήσεων κωμός: παιδότ
ματα, λιανικ
γενούς γεωργ
των διαστά
ων αλτέχνης, κομμω
εκσυγχρονισ
σεων πρωτο
των κατοίκ
ν, καυξυλείας όλων
σμού και λαϊκής
πλατύφυλλω
την εξυπηρέτηση πτών, δημιουρία.
νοφόρων και
επισκε
ρια- κουρε
ύ, ερικόριζας.
ονή
λά και των
φελλο
παραμ
ων,
εκτην
,
σόξυλ
ς για
επεκτάσεις
γώντας χώρου
Ιδρύσεις,
εστίοί χώρων
συγχρονισμ

Σ

Ερχονται επιδοτήσεις
για 23 αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά

αρωτικό κύμα μετακινήσεων υπαλλήλων στο Δημόσιο φέρνουν οι αναδιαρθρώσεις υπηρεσιών και
8
φορέων που σχεδιάζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ο χάρτης των αλλαγών περιλαμβάνει νέα
9
οργανογράμματα και μεταφορά αρμοδιοτήτων. »15

1

»43-45

2

!

μικρά
επενδύσεις σε αέως 60% για
δες παραδοσι Επιδοτήσεις
λύματα, μονά
ουζε
τουριστικά κατα παραδοσιακά καφενεία,
ν,
ας
Leader Αχαΐ
κών προϊόντω
φέρνει το νέο
ρί και ταβέρνες

4

3

5

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

6

Θύελλα για
τα εμβάσματα
του Χαρδούβελη
Ελεγχος του πόθεν έσχες του
Γκίκα Χαρδούβελη. »14

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Πόρισμα - σοκ
για τα βασανιστήρια
στον Βαγγέλη
Καταγγελίες-φωτιά για σκληρά καψώνια εις βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη
καταγράφει το πόρισμα. »16-17

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ΟδηγοΣ υγείας

για τον διαβήτη
με την εγκυρότητα τηs Ιατρικήs Σχολήs

του Harvard

πυρετοσ διαβουλευσεων

πηραν φωτια τα e-mailS
για το EUROGROUP
ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Χωρίς κοινωνική πρόνοια
το 25% των Ελλήνων »4-7

Μυστικά
& συμβουλές
της γιαγιάς
από τη
LAROUSSE
Την Κυριακή ο α´ τόμοs
για την υγεία