Πρωτοσέλιδο Έθνος: Δώστε & διαγράψτε πρόστιμα στην εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
5 μαρτιου 2015

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
5 μαρτιου 2015

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 202

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10018

1,30€

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ανοίγει παράθυρο
εξόδου για άνδρ
ες
γονείς στο Δημό
σιο

www.ethnos.gr

ΡεποΡτάζ κατερινα

Μ

ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

Κλείνουν
οι πόρτες,
ανοίγει το
πρωτάθλημα
Ο Στ. Κοντονής
προανήγγειλε κατάθεση νομοσχεδίου
εντός των προσεχών
15 ημερών. »21

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ - σοκ

Εκατοντάδες
ανηλικα στα
δίχτυα του
παιδόφιλου
Σοβαρά ερωτηματικά εγείρει ο τρόπος
με τον οποίο ΕΛ.ΑΣ. και δικαστικές αρχές
χειρίστηκαν την υπόθεση. »20, 29
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗ

Επιχείρηση
της ΕΛ.ΑΣ. για
να ανοίξουν
στόματα »19

κοκκαλιαρη

εγάλες ανατροπές
στο καθεστώς συνταξιοδό
των ανδρών ασφαλισμέ
τησης
νων του Δημοσίου
να φέρει απόφαση
μπορεί
του Ελεγκτικού
κοινοποιήθηκε στις
υπηρεσίες του ΓενικούΣυνεδρίου που
Η απόφαση δίνει
Λογιστηρίου.
το δικαίωμα σε πατέρα
χε συμπληρώσει
ανηλίκου που είτην απαραίτητη για
θεμελίωση 25ετία
από την 31η Δεκεμβρίο
πριν
υ 2010 να λάβει
τη συμπλήρωση
πλήρη σύνταξη με
του 50ού έτους της
ηλικίας του.
Ουσιαστικά έρχεται
να
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίο επικυρώσει την απόφαση
του
υ που είχε διατάξει
διάκρισης μεταξύ
την άρση της
ανδρών και γυναικών
συνταξιοδότησης
στα όρια ηλικίας
των γονέων στο
Δημόσιο.
Οπως σημειώνει
ο
πουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, τέως υκαι
γκεκριμένη απόφασηΚοινωνικής Ασφάλισης, «η συδικαιώνει τους άνδρες
εργαζομένους στο
γονείς
Δημόσιο που είχαν
25ετία μέχρι την
συμπληρώσει
πλέον και την εν
31η Δεκεμβρίου
λόγω
2010 και είχαν εξαιρεθεί από την
δικαστική απόφαση. κατηγορία αντικατοπτρίζοντας
εξίσωση των ορίων
τη
αντίστοιχες γυναίκες
ηλικίας με τις
Παράλληλα, η εν
μητέρες ανήλικων
λόγω απόφαση
τό σημαίνει ότι δημιουργε
τέκνων. Αυσε όσους πατέρες
δίνει τη δυνατότητ
ίται ευνοϊκότερο
ανηλίκων έχουν
α
συνταξιοδότησης
καθεστώς
συνταξιοδοτηθεί
για να θεμελιώσο
για
-αλλά
υν το δικαίωμά
νους με ό,τι βέβαια τουλάχιστον 50.000 εργαζομέτους είχαν αποποιηθε
χρόνο ασφάλισή
αυτό συνεπάγεται
ς τους
ί
αντίστοιχο κόστος
σε
πως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ)- από έτερους φορείς ασφάλιση
για το Δημόσιο και σχέση με το
ς (ότα Ταμεία».
Μέχρι τώρα δεν
νταξή τους και του να ζητήσουν την προσθήκη στη
προβλέπεται ευνοϊκό
σύεν
συνταξιοδότησης
καθεστώς
σαύξηση του τελικού λόγω χρόνου ασφάλισης για προγια τους
ποσού της σύνταξης.
που είχαν θεμελιώσε άνδρες με ανήλικα τέκνα
ι δικαίωμα μέχρι
Αντιθέτως, σε περίπτωση
το 2010.
Παραδείγματα
που η 25ετία συμπληρώνεται το 2011
Ενδεικτικά αναφέρον
και υπάρχει ανήλικο
ται
δύο
«έξοδος» γίνεται
τέκνο η
παραδείγμ
Ερώτηση: Δημοτικός
ατα:
στα 52, ενώ το 2012
υπάλληλος, 55 ετών
(από το 2013 δεν
στα 55
τέρας 2 παιδιών
σήμερα, παυπάρχει ειδικό καθεστώς
που έχουν γεννηθεί
γονείς ανηλίκων)
για
το
προσελήφ
1991
και το 1992,
θη με σύμβαση στον
.
δήμο το 1984 ως
Σε περίπτωση που
χρόνου και το 1991
αορίστου
μονιμοποιήθηκε.
γκτικού Συνεδρίου η απόφαση του Ελετικό δικαίωμα;
Εχει θεμελιώσει
καταστεί αμετάκλητ
σχεάνδρες ασφαλισμέ
η, οι
Απάντηση: Ο υπάλληλο
νοι
ς του παραδείγμ
είχαν ανήλικο τέκνο του Δημοσίου που
λιώσει δικαίωμα
ατος έχει θεμεσυνταξιοδότησης,
και ταυτόχρονα 25εκαθώς είχε συμπληρω
τία πριν από την
μένη 25ετία το 2010.
31η Δεκεμβρίου
μπορούν να λάβουν
νταξιοδοτηθεί στην Μέχρι σήμερα θα μπορούσε να
πλήρη σύνταξη από
συηλικία των 58 ετών
50ό έτος της ηλικίας
το
35ετία. Εφόσον
με συμπληρωμένη
τελικά
τους.
να συνταξιοδοτηθεί επεκταθεί η απόφαση, θα μπορέσει
Οπως τονίζει ο Διονύσης
άμεσα
με
Ρίζος,
πλήρη
που
είναι ειδικός σε
ως πατέρας ανήλικου
αναλογική σύνταξη
θέματα ασφαλιστι
κού
δικαίου, εάν δεν
ρωμένη 25ετία και τέκνου, καθώς το 2010 είχε συμπληπροσβληθεί επομένως
ανηλικότητα.
η απόφαση εντός
Ερώτηση: Εκπαιδευτι
της απαραίτητης
κός, διορισμένο
προθεσμίας από το Δημόσιο
μήνες στρατιωτικ
ής θητείας και είναι ς το 1985 έχει 24
νομολογιακό δεδομένο θα αποτελέσει
ναι πατέρας ενός
σήμερα 58 ετών.
τέκνου
Είσυντάξεων του Γενικού και η υπηρεσία
ρεί πλέον να συνταξιοδο γεννηθέντος το 1990. Πότε μποΛογιστηρίου θα
τηθεί;
πρέπει υποχρεωτι
Απάντηση: Ο ασφαλισμέ
κά
νος του παραδείγμ
το εν λόγω καθεστώς να εφαρμόζει πλέον
συνολικά 30 έτη
ατος έχει
ασφάλισης. Είχε
σε όλες τις υποβαλλόμενες αιτήσεις
θεμελιωμένο δικαίωμα
το 2010 και μπορεί
των ασφαλισμένων
να
πρακτική. Εναλλακτι
κατά
ηλικία των 60 ετών. αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στην
κά, θα πρέπει να
Εφόσον
τροποποίηση του
υπάρξει
του Ελεγκτικού Συνεδρίου τελικά επεκταθεί η απόφαση
νόμου που να περιλαμβά
, θα μπορέσει να
νει
ξιοδότησης με τις
αιτηθεί συνταδιατάξεις για τους
πατέρες ανηλίκων.

Δικαίωση για δημόσ
ιο υπάλληλο με ανήλικο
που είχε συμπληρώσει 25ετία
πριν από
την 31η Δεκεμβρίου
2010 και
θα λάβει σύνταξη
στα 50 έτη

150.000 διασώζονται από

τιs ανατροπέs στο Ασφαλιστικό
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑ 			

ΔΩΣΤΕ &
ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ

»43-46

ΙΣΧΥΡΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΜΕΧΡΙ τισ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ

πρόστιμα στην Εφορία
Με εφάπαξ εξόφληση οφειλής
μηδενίζονται οι προσαυξήσεις
Ισχύει για ληξιπρόθεσμες
οφειλές έως τέλος Φεβρουαρίου

Ρ

ύθμιση-εξπρές με ισχυρά κίνητρα για τους οφειλέτες του Δημοσίου θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να εισρεύσει «ζεστό χρήμα» στα δημόσια ταμεία. Προβλέπεται ακόμα και ολική
διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων σε
περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της αρχικής οφειλής
μέχρι το τέλος Μαρτίου. »4-5

ΔΕΗ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΤΑ GOLDEN BOYS »18
ΤΟ γευμα των... προεδρων

Στο μενού
το συμβούλιο
των πολιτικών
αρχηγών
Στο τραπέζι του γεύματος
στο Προεδρικό Μέγαρο η
σύγκληση συμβουλίου των
πολιτικών αρχηγών. »11
ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

Βρήκαν
τον μαγευτικό
καθρέφτη
του έρωτα »33

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Οδηγοί υγείας
με την εγκυρότητα τηs Ιατρικήs Σχολήs

του Harvard
Την Κυριακή το 1ο βιβλίο

μεταναστευτικο: το παρασκηνιο

Οι διαταγές,
ο στρατηγός και
οι συσκέψεις »8-9

«Μία μετριοπαθήs
πρόταση για
την επίλυση τηs
κρίσηs του ευρώ»
Το best seller των οικονομολόγων
Γιάνη Βαρουφάκη, Τζέιμs
Γκάλμπρεϊθ και Στιούαρτ Χόλαντ