Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι 7 αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10015

1,30€

www.ethnos.gr

Το μισό Αιγαίο δέσμευσαν
οι Τούρκοι για ασκήσειs

πρωτοφανησ
προκληση
 διαβημα απο
ελλαδα σε νατο
και ευρωπαϊκη
ενωση »7

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΙ 7 ΑΛΛΑΓΕΣ
που έρχονται στις συντάξεις

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΕ

Ιδιώνυμο και
αποκλεισμός για
τους χούλιγκαν

Σε κύριες, επικουρικές
και εφάπαξ οι
μεγάλες παρεμβάσεις

Αρκετές ομάδες συμφωνούν με τις
θέσεις Πλατινί και σήμερα θα τις καταθέσουν στη Σούπερ Λίγκα. »22-23

Τ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ

ο χρονοδιάγραμμα των αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα καταρτίζει η κυβέρνηση και το επόμενο τετράμηνο έρχεται σειρά παρεμβάσεων. Μια πρώτη εικόνα θα
από οκτώ
Υψηλά κέρδη ϊόντα
υπάρξει
μέσα
στον μήνα, οπότε και θα κατατεθούν οι νέες
ικά προ
βιολογ

Τα 8 βιολογικά
προϊόντα που €
εις
νέες επενδύσ
ια
γ
%
0
6
ς
υ
ο
ν
προσφέρουν Μπό
μεγάλα κέρδη Ε
EΘΝΟΣ

ΜαρτΙου 2015

-

: 184

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

ΔΕυτΕρα 2

επιδοτη

Της Εφης

»43-46

σεισ σε ιωαν

νινα και

ΑΓΡΟΤΕΣ

 σελ. 2-3

θεσπρωτια

γραμμα
απο το προ

τή τοτην:
ή μια διακρι
ικών
σχετικές με
κτήσει η περιοχ
ωγή ιδιαξίας των γεωργ
ν και των
ητα με παραγ
 Αύξηση της
ντων.
επιχειρήσεω
πική ταυτότ
ντων που
ομικών προϊό
τητας των
μίας, δηκών προϊό
μάτων
και δασοκ
ν της οικονο
αίτερα ποιοτι
και θα
μικρών καταλυ
ταυωνιστικά
τριών τομέω
 Δημιουργία
ρήσεων
διακριτή τοπική
θα είναι ανταγ
γών, και
ης και επιχει
μιουργώντας
να αγαθά
ότητες εξαγω
διανυκτέρευσ
ανάπτυπροσφερόμε
έχουν δυνατ
ηρίζουν την
ρήσει μια
τότητα στα
να προχω
που θα υποστ
σίες).
ρου.
ληλα
υπηρε
παράλ
και
υλλεκτιμού υπαίθ
λειψης
(προϊόντα
νη και πολυσ
ης και
ξη του τουρισ
Αρση της εγκατά οικιτικού
ολοκληρωμέ
χώρων εστίασ
ν
του τουρισ
 Στόχος 7:
 Δημιουργία
των ορεινώ
κή αξιοποίηση
πάντα με
ηλων
και απομόνωσης
αναψυχής.
σε συνάρτηση
οικοτεχνίας,
φωση κατάλλ
προϊόντος
προϊόντα
μονάδων
σμών με διαμόρ
διαβίωών ει Ιδρυση
παραγόμενα
συνθηκών
τες.
τα τοπικά
, παραδοσιακ
και ελκυστικών της ποιότητας ζωδραστηριότη
χειροτεχνίας
λοιπές
τις
ση
και
σης και βελτίω
ων.
σμού.
ς
δών.
κού πληθυ
νικών μονάδ
ης οικολογική
θυνθώ
ής του αγροτι
τούμενη
απευ
ν παου, μεγάλ
 Ιδρυση βιοτεχ
θα
πεοφοδο
ρήσεω
σπάνι
Πού
ικού
Αυτοτρ
Α.Ε. –
επιχει
του
ού και οικιστ
 Στόχος 8:
των δύο
ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
 Δημιουργία
η εξειδίκευση
αξίας φυσικ
περίμετρο
διαφορεδιατροφής.
 ΑνΑΠΤΥΞΙΑ
Εταιρεία
Επιδίωξη είναι
και
αλλά και η
ή υπηρεσιανάπτυξη στην
Ανώνυμη
ραγωγής ειδών
στόχοι του
και η παροχ
ν (Ιωαννίνων
ριβάλλοντος
προστιΑναπτυξιακή
Μώκος,
οι βασικοί
τουρισμού
μέσω της
προσδίδουν
αστικών κέντρω Σημαίνει υγιείςΟκτώ είναι
r και
υνοι κ. Ηλίας
ς ποιότητας
τικότητά του
και υπης).
ΟΤΑ (υπεύθ
άμματος Leade
Διεύθυνών υψηλή
, χώρων
ωνισε προϊόντα
Ηγουμενίτσα
Καρακώστα).
τοπικού προγρ
τη
καταλυμάτων
θέμενη αξία
ρήσεις, ανταγ
κ. Κατερίνα
σε μια ευέλικ
α:
ύ επιδημιουργίας
και Μιχ. Αγόβιώσιμες επιχει
και οδηγούν
συγκεκριμέν
ντα, δυνατ
πολύ υψηλο
ία Πύρρου
προϊόντων
οικορεσίες
προϊό
κ.λπ.
Πλατε
ωγή
ινα.
κά
ης
τοπική
ση:
Παραγ
εστίασ
με τον χώρο
στικά-ποιοτι
υλλεκτική
45332, Ιωάνν
ελματισμό,
 Στόχος 1:
ικά - πινα δένουν
και πολυσ
γών, επαγγ
γέλου 1, Τ.Κ. 6 5 1 0 3 6 6 8 6 –
ράς (ποιοτ
ται το
πέδου, που
α, χρήτητες εξαγω
κά) του
ειδικής αναφο
να: 2
οση, να σέβον
νομία.
της απαηματικό πνεύμ
Τηλέφω
33419,
- ανταγωνιστι
έρουν
και την παράδ
5: Ενίσχυση
ώριμο επιχειρ
, ανθρώ, fax: 26510
στοποιημένα
αγροτικές
και να προσφ
 Στόχος
ρηματικότεχνολογιών
2651083087
ς τομέα στις
περιβάλλον
ντα που να
ση των νέων
και της επιχει
pirussa.gr,
ευμένο και
πρωτογενού
και
και προϊό
σχόλησης
ικό εκπαιδ
website: www.e
υπηρεσίες
η στους νέους
ussa.gr
του αγροπινο δυναμ
ογιών.
περιοχές.
κές βιο: [email protected]
τητας με έμφασ
ν με την έννοια
νέων τεχνολ
e-mail
Ανταγωνιστι
των
2:
δένου
ς
απογνώση
ες.
ποι Στόχο
ξη είναι να
τις γυναίκ
της ανταες (παραγωγή
τουρισμού.
και ανάΒασική επιδίω
6: Ενίσχυση
των
τεχνικές μονάδ
4: Προστασία
 Στόχος
βιωσιμόνιστικών προϊόν
ικού
 Στόχος
τας και της
ού και οικιστ
οτικών ανταγω
γωνιστικότη
εξαγωγών).
δειξη του φυσικ αξιοποίηση του
με δυνατότητες
υψηλής
ος. Η
3: Τουρισμός
περιβάλλοντ
 Στόχος
ν μορφών.
και ειδικώ
ποιότητας

!

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΟΥΛΗΣ

Η βαρβαρότητα
στο μικροσκόπιο
Η άγνωστη ταυτότητα των μνημείων
που κατέστρεψαν οι τζιχαντιστές με
κομπρεσέρ και βαριοπούλες. »34-35

επιχειρηματίες
σε αγρότες και 86 χωριά και
Επιδοτήσεις
er Ηπείρου για
φέρνει το Lead ος του προγράμματος
. Στόχ
4 κοινότητες
περιοχής και
ανάδειξη της
ή
ιστικ
τουρ
η
όντων
τοπικών προϊ
η παραγωγή

ρυθμίσεις για συνταξιοδοτικά θέματα που παραμένουν
ανοιχτά. Στη συνέχεια έρχονται αλλαγές σε δόσεις και το
«τοπίο» στα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι το τέλος Ιουνίου. »17

leader

ου
ΚαραγΕώργ

υν
που φτάνο
πιδοτήσεις
ι το Leader
στο 60% φέρνε
αγρότες και
Ηπείρου για
4
86 χωριά και
ιδιώτες σε
ς Ιωαννίνων
στους νομού
ρκοινότητες
που θα δημιου
ωτίας,
και Θεσπρ
χρονίσουνκαι θα εκσυγ
γήσουν -ή
Βασική εεπιχείρηση.
τη δική τους
ανάδειξη
η τουριστική
ωγή
πιδίωξη είναι
παραγ
η
αλλά και
την
της περιοχής,
των με στόχο
τοπικών προϊόν
εξαγωγή τους.
θα πρέπει
ερόμενοι
Οι ενδιαφ
επενδυτικές
λλουν τις
να υποβά
την Παρασεις μέχρι
τους προτά
ίου.
προσκευή 17 Απριλ
του
άξονας
Ο κεντρικός
ιξη της
είναι η ανάδε μέσα
γράμματος
ητας
ικής ικανότ
ών
επιχειρηματ
ητα των τοπικ
από την ποιότ εξειδίκευση των
την
υπηπροϊόντων,
τικών
νων τουρισ
μένη
προσφερόμε
ποιοτικά στοχευ
ρεσιών, την
και φυσικά
παραγωγή
προβιοτεχνική
προβολή και
ασία,
στικών
την προστ
φυσικών, πολιτι
ιώθηση των
ών χαρακτηριστ
και αρχιτεκτονικ παρέμβασης.
ής
κών της περιοχ είναι επενδύσεις
ες
Επιδοτούμεν

Το σχέδιο για τις πρόωρες
και το χρονοδιάγραμμα για
τις ενοποιήσεις των Ταμείων

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΡΑΧΟΪ ΚΑΙ ΚΟΕΛΙΟΥ

Η Ελλάδα δεν αναζητά
εχθρούς, αλλά λύσεις
»14

ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ στισ τραπεζεσ

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Φραγή από
την ΕΚΤ στη
χρηματοδότηση
του Δημοσίου

Βολές κατά της
συμφωνίας από
την Αριστερή
Πλατφόρμα

Εγγραφο της ΕΚΤ βάζει φρένο
στις ελληνικές τράπεζες για αγορές εντόκων γραμματίων και δανεισμό του Δημοσίου. »4-5

Μήνυμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι
η συμφωνία με τους θεσμικούς εταίρους δεν είναι αποδεκτή απέστειλε
η Αριστερή Πλατφόρμα. »8-9