Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
12 ιανουαριου 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9975

1,30€

www.ethnos.gr
Μετά την κατάρρευση του ΠΑΟΚ

εθνοσπορ

Πρωταθλητής
χειμώνα
ο Ολυμπιακός

16

σε λίδε ς

»24, 26-27

Οι παρεμβάσεις ανά μήνα

18 αλλαγές
σε συντάξεις,
όρια ηλικίας
και εφάπαξ »42-43

ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Νίκος
Καζαντζάκης
Ο Β' ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
τακτικής των μονομάχων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

 Επαναφέρει τη θεωρία της χαμένης ψήφου
 Βγαίνει ο ίδιος μπροστά
 Από τον φόβο περνάει στην ελπίδα
 Αναδεικνύει το ευρωπαϊκό του προφίλ

 Επιλέγει τη συνταγή της ήρεμης δύναμης
 Σιωπητήριο στις ακραίες φωνές
 Συγκεντρώσεις ευρωπαϊκού τύπου
 Ανοίγματα στον μεσαίο χώρο

Τα βασικά τους «όπλα», εν όψει της αναμέτρησης της 25ης
Ιανουαρίου, αναμένεται να αρχίσουν να χρησιμοποιούν από
σήμερα οι δύο μονομάχοι, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εκλογική

μάχη μπαίνει στην τελική ευθεία. Με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και τα δύο κόμματα προσαρμόζουν τη στρατηγική τους με βασικό στόχο τους αναποφάσιστους. »4-11, 16

Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίοσταθμός σε μια πολυτελή έκδοση
Αυτή την Κυριακή:

«Αναφορά
στον Γκρέκο»

ΠΑΡΙΣΙ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Α’ ΤΟΜΟΣ

2015 -

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

εις σε
Χρηματοδοτήστο ΕΣΠΑ
ανέργους από

179

ικέs
επαγγελματ

ΔΕυτΕρα 12

€

EΘΝΟΣ

ΙαΝουαρΙου

 σελ. 2-3

εβάντα
ους από τη λ
Αρωμα κέρδ
Του Κώστα

καλλιεργε

ια με υψηλ

εσ προοπτικ

εσ

ΝαΝου

χενιο επανέρ
το προσκή
γεια της
ται η καλλιέρ
ζήη εγχώρια
λεβάντας,
οποία ανοίτηση για την
των
για την αύξηση
ν στην
γει τον δρόμο
ων εκτάσεω
ές Ευκαλλιεργούμεν
«Επαγγελματικ
Ελλάδα. Οι
γεωπότου
τη βοήθεια
καιρίες» με
παρουδρου Γάτσιου
νου Κάσσαν
για την
τα μυστικά
ξη
σιάζουν όλα
και την ανάπτυ
προετοιμασία
του αρωγειας αυτού
να ατης καλλιέρ
που μπορεί
ματικού φυτού, κέρδος έως και
ποδώσει καθαρό
.
ανά στρέμμα
700 ευρώ
υψόμεέδαφος, το
Το κλίμα, το
η βορινή
αέρας και
σύντρο, ο ξηρός
ν τόσο στη
ία επιδρού
και
τοποθεσ
υ ελαίου, όσο
θεση του αιθέριο Η λεβάντα ευνοφυτά.
νεια.
στα ίδια τα
μεγάλη ηλιοφά
είται από τη
συνήθως
σίες που
από
Οι τοποθε
διακρίνονται
καλλιεργείται
δεν έχουν
χειμώνα, αλλά
ξηρό
τον ψυχρό
, ενώ έχουν
Προτιπαγετούς άνοιξης
καλοκαίρι.
και πολύ θερμό ές στις οποίες
περιοχ
Μάιο
μώνται οι
βροχές τον
πέφτουν αρκετές
διαστήματα
και σε αραιά
- Ιούνιο
καλοκαιμήνες του
τους άλλους

Σ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ανοίγει τον
εγχώρια ζήτηση
λεβάντας στην
εκτάσεων στην
Η άνοδος της
καλλιεργούμενων
αύξηση των
δώσει μια μέση
δρόμο για την
ότι μπορεί να
το
ντας υπόψη
τιμή 3-4 ευρώ
Ελλάδα. Λαμβάνο το στρέμμα και μια μέση
κιλά
το εισόδημα
ένα ακαθάρισ
παραγωγή 500
μπορεί να δώσει
εισόδημα της
κιλό, η λεβάντα
με ένα καθαρό
ευρώ το στρέμμα,
1.500-1.800
ευρώ το στρέμμα
τάξης των 700
είναι
ριού.
λα εδάφη
Τα πιο κατάλλη
ασβεστώδη.
χαλικώδη,
ευτική κ.λπ.
τα ελαφρά
τα πολύ
, τη φαρμακ
ξη και
νοποιία
θεωρούνται
ξη και
ι με απόστα
Ακατάλληλα
και λεπτής
πλήρη ανάπτυ Οταν
Παραλαμβάνετα σεις με εκχύλιτα αμμώδη
.
τά είναι σε
κακώς
αργιλώδη,
περιπτώ
ς με
σε πλήρη άνθηση είναι
σε μερικές
ότι η λεόπως και τα
Σε περιοχέ
βρίσκονται
οντας υπόψη
υφής εδάφη,
ρο ή την άνοιξη. τερο από 600
καλλιέργειας
μέση
ενα.
ση. Λαμβάν
μεγαλύ
η έκταση της
ια, ενώ
να δώσει μια
καλαποστραγγιζόμ
ματα. Τα μοσχεύ
υψόμετρο
με δρεπάν
Η φύτευα για την
βάντα μπορεί κιλά το στρέμμα
είναι με μοσχεύ βλαστών μήκους
την άνοιξη.
μικρή, γίνεται
Μεγάλη σημασί ς έχει το υψό500
ειδικές χορμέτρα γίνεται
ς.
μεγάλη με
παραγωγή
το κιλό,
λεβάντα
αφαιματα είναι τεμάχια
σε γραμμέ
όταν είναι
τιμή 3-4 ευρώ
λιέργεια της
οποίων έχουν
δίνει
είδη της ευση γίνεται
μηχανές.
και μια μέση
δώσει ένα
κυριότερα
8-12cm των
της κολιπασμάτων
τοκοπτικές
τον πρώμπορεί να
ρα:
μετρο. Τα
τοΗ προσθήκη
τα φύλλα εκτός
γίνεται από
.800
η λεβάντα
ρεθεί όλα
στα εξής υψόμετ
σματα. Η ζιζανιοκ τη
Η συλλογή
η δε παεισόδημα 1.500-1
δοκιμούν
υψόμετρο
καλά αποτελέ
φυτεύσεως,
ατα ή με
ακαθάριστο
μάτων
ρυφής.
ula vera σε
χρόνο της
, με ένα καθαρό
στρέμμε σκαλίσμ
το
 Lavand
Οι
των μοσχευ
νία γίνεται
μικρή (50 κιλά/
ευρώ το στρέμμα των 700 ευρώ
Η φύτευση
μέτρα
ζιζανιοκτόνων.
(100
- Οκτώβριο
ραγωγή είναι
ρο
τάξης
600-1.300
Αύγουστο
χρησιμοποίηση
και τρίτο έτος
εισόδημα της
είναι μικρές.
spica σε υψόμετ
γίνεται τον
μα), το δεύτερο
, η δε μεταφύ
Lavandula
ς της σε νερό
α), από το

.
Απρίλιο
ανάγκε
στρέμμ
αρδεύσεως
το στρέμμα
ή Μάρτιο καλό ριη μέθοδος
και 200 κιλά/
0 κιλά/
0-600 μέτρα
υψόμετρο
αποκτήσουν
Η καλύτερ
μετά 500-60
hybrida σε
τευση όταν
ες.
ό ριζοβοτέταρτο και
αυτές αφο Lavandula
α. Το ποσοστ
τα φυείναι με σταγόν
ποσότητες
ζικό σύστημ
υνθώ:
γίνεται όταν
δίνει
στρέμμα. Οι
400-700 μέτρα.
Η συλλογή
το 80-90%.
, ενώ η L. vera
Πού θα απευθ Γάτσιος. Γεωπόλίας φθάνει
φθινόπωρούν το υβρίδιο
εις (400 κιλά/
ργεια
η γίνεται το
Κάσσανδρος

αποδόσ
ήσεων.
Η φύτευσ
μικρότερες
Εύκολη καλλιέ
γηλος επιχειρ
ική ζωή μίας
Πάρνος - σύμβου
Η οικονομ
πολλές καλλιερ
ί 7-10
στρέμμα).
Δεν απαιτεί
& Τεχνολογικό
κη κοας διαρκε
6475 Επιστημονικό
ς. Η προσθή
φυτείας λεβάντ
τικές εργασίε
υ. Τηλ. 694484
ποσότητας
κο Ηπείρο
μίας μικρής
ποιείχρόνια.
πριάς και
αποτελέέλαιο χρησιμο
26510 07653
δίνει καλά
Το αιθέριο
σαπωλιπασμάτων
οποιία, τη
ται στην αρωματ
σματα.
ός μπορεί να
και
Ο πολλαπλασιασμ
μοσχεύματα
γίνει με σπόρο,
ρος τρόπος
άδες. Ο κυριότε
ς
παραφυ
μού της λεβάντα
πολλαπλασιασ

Επιδοτήσεις από το νέο
ΕΣΠΑ για ίδρυση
1.250 επιχειρήσεων
!
ευρώ ανά
μα έως και 700
Καθαρό εισόδη να αποδώσει η λεβάντα.
ί
στρέμμα μπορε την προετοιμασία και
Τα μυστικά για καλλιέργειας του φυτού
της
την ανάπτυξη

»51-54

ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
Εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες και ηγέτες από 60
χώρες έδωσαν το «παρών»

Σε μια μεγαλειώδη και ιστορική πορεία στο Παρίσι πάνω
από ενάμισι εκατομμύριο πολίτες και ηγέτες 60 χωρών
από όλο τον κόσμο διαδήλωσαν κατά του τρόμου και
υπέρ της ελευθερίας. »20, 37-40