Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9971

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
ενθετο «παιδεια»

Οι ναυτιλιακές
σπουδές και
οι προοπτικές
πληρησ οδηγοσ για τις
πανελλαδικεσ εξετασεισ »43-45

2015
7 Ιανουαρίου
TΕΤΑΡΤΗ

Παιδεία

43 |

EΘΝΟΣ

1

: 496

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ετεγγραφή
αμοιβαία μ
Αιτήσεις για
προ θεσ μια

ιαν ουα ριου
εωσ τισ 31

Σεπτεμέως την 30ή
1η Σεπτεμβρίου τα δικαιολογητικά,
με
να προβρίου.Σχετικά
οι θα πρέπει
οι ενδιαφερόμεν ση εγγραφής του
βεβαίω
σκομίσουν
και κοινή αίπροέλευσης
ων φοιΤμήματος
ενδιαφερόμεν
τηση των δύο
θέσης εισαγω
μεταφορά
τητών για
στις αντίυποβάλλεται
γής, η οποία
τα των ΑΕΙ.
/ Τμήμα
στοιχες Σχολές

ΑΝΙΤΗΣ
ΗΣ ΝΙΒΟΛΙ
Γράφει o ΜΙΧΑΛ
θα
Ιανουαρίου
ως την 31η
σουν αιτήπρέπει να καταθέ
ές που ενδιασεις οι φοιτητ
ία μεταφορά
για αμοιβα
παφέρονται
σε τμήματα
ραφή)
θέσης (μετεγγ
ογικών ιδρυκαι τεχνολ
νεπιστημίων
υπουρμάτων.
απόφαση του
Σύμφωνα με
ές σε Σχοας, οι φοιτητ
γείου Παιδεί
των Ανωτα των Ιδρυμά
αι να αιλές ή Τμήμα
ευσης δύναντ
τάτης Εκπαίδ
ρά θέσης
ία μεταφο
τηθούν αμοιβα τον περιορισμό ειχωρίς
εισαγωγής
ή κριτηρίου
κριτηρίου
σοδηματικού
θα πρέπει
Οι φοιτητές
ποσόστωσης.
ο, ότι η αμοιουν, ωστόσ
να γνωρίζ
επιτρέπερά θέσης δεν
και
βαία μεταφο
Πανεπιστήμια
από και προς
Θεσσαται
Αττικής και
ΤΕΙ των νομών απαραίτητη προϋς. Επίσης,
λονίκη
τοποίηση της
την πραγμα
ές να
πόθεση για
είναι οι φοιτητ ο.
μετεγγραφής
εξάμην
εί στο ίδιο
έχουν εγγραφ

Ε

έγκρισης
Διαδικασία
μετααμοιβαίας

σία της
 Η διαδικα
ολοκληρώεισαγωγής
φοράς θέσης
αρίου 2015
27η Φεβρου
σεων
νεται έως την
νωση των αποφά
με την ανακοί
του Τμήμα
ς Συνέλευσης
της Γενική
μαϊκού Συμή του Ακαδη
της
τος του ΑΕΙ
Επιτροπής
Διοικούσας
βουλίου/
ύχων θα
Α.Ε.Α.
ή των δικαιο
 Η εγγραφ
τις Γραμμα
ηθεί από
Υποδοπραγματοποι
ν/Τμημάτων
τείες των Σχολώ
ερόμενοι προν οι ενδιαφ
χής, εφόσο
πρωτοκόλλου
τον αριθμό
σκομίσουν
τους από το
ς διαγραφής
της αίτηση
υσης.
Τμήμα προέλε του Τμήματος προτεία
 Η Γραμμα
να αποστείλει
ούται
έλευσης υποχρε φάκελο του φοιτητον
η βευπηρεσιακά
μβάνεται και
τή, όπου περιλα
φής του.
βαίωση διαγρα ότι οι φοιτητές που
ία μεΕπισημαίνεται
ήσουν αμοιβα
τητα
θα πραγματοποι
έχουν τη δυνατό διών
ταφορά θέσης
των σχετικ
κάνουν χρήση
να
ώριση των
την αναγν
ατάξεων για
παρακολούπου έχουν
εισαγωμαθημάτων
αρχικό τμήμα
θηση στο

Φοιτητές

σία υπομε τη διαδικα
Αναφορικά
τρέχον ακαων, για το
ές που
βολής αιτήσε
οι δύο φοιτητ
ία μεδημαϊκό έτος
ι για την αμοιβα
υποβάλενδιαφέροντα
εισαγωγής
ταφορά θέσης
τις 31 Ιανουαίτηση έως
λουν κοινή
Σχολές ή Τμήαντίστοιχες
αρίου στις
εγγραφής
προϋπόθεση
ο
ματα, υπό την
ίδιο εξάμην
ών στο
των δύο φοιτητ
σπουδών.
αϊκά έτη η
α ακαδημ
Για τα επόμεν
λεται από την
θα υποβάλ
κοινή αίτηση

επιτρέπεται
ρά θέσης δεν
η αμοιβαία μεταφο Θεσσαλονίκης.
ς και
γνωρίζουν ότι
θα πρέπει να και ΤΕΙ των νομών Αττική
Οι φοιτητές
Πανεπιστήμια
από και προς

DVD

ΤΑΙΝΙΑ
Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΛΗ

Μπεκατσοκυνήγια στην Ελλάδα
+ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ WINCHESTER ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΙ 500 ΦΥΣΙΓΓΙΑ

γής.

ό σχολείο
και δευ τερο
για το Δημοτικ
θα εισηγηθεί
εκπ αιδε
βαθ μια σ

υση σ

ροσιασ
ζητηθεί επαναπ
πρω τοβ αθμ
Ακόμη, θα
της επιμόρ
Στο πλαίτου θεσμού
ιημονάδας.
διορισμός
σχολικής
μένου να υλοπο
σχολείο θα
στους της
μμα
το ίδιο το
φωσης, προκει
ρος χρόνος
σιο αυτό,
ρωμένο πρόγρα
σε ένα ποσότερος ελεύθε
δραστηθεί ένα ολοκλη φωσης των εκπαιπροσαρμόζει
εξωσχολικές
μπορεί να
μμά του,
προς την κατεύύς επιμόρ
μαθητές για
γιο πρόγρα
θα κινείται
τους αντιέκτασης
κά- συνεχο
σοστό το ωρολό
θεί τροπής
γνωστικά
ς.
λογισμού της
τη δυνατότητα
διρίου θα συγκλη
δευτικών στα
-ό- ριότητε
θυνση εξορθο
και να έχει
μεθόδους
αλλά
ενώ στόχος
Στις 8 Ιανουα
προγράμς και
α και στις νέες
ορμογής του
σή
Πρωτοβάθμια με της διδακτέας ύλης
ομία
ρες α- κείμεν ίας, αλλά και στην εφαρμ
ποιας προσα
ι στην εισήγη
το Συμβούλιο
ευσης
ν.
ών στις ιδιαίτε
ση του Συμς Αυτον
είχε ζητήσε
δασκαλ
ιας Εκπαίδ
ιπως
εισήγη
ας Ανδρέα
ματος σπουδ
προγραμμάτω
Δευτεροβάθμ
ς που έικού δυναμ
Επίσης, στην
γός Παιδεί
ς και Δευτεγή καινοτόμων
του μαθητ
του ο υπουρ
θέμα τις αλλαγέ
μένει η τσάντα
υ Πρωτοβάθμια θα ζητείται νάγκες
μοναδικό
υπουργείο
ος- είναι να
- βουλίο
αγγείλει το
να ολοκλη
Εκπαίδευσης
κού.
Εκπαί- Λοβέρδ
χει προαν
ο, δηλαδή
ροβάθμιας
αυτονομία
Πρωτοβάθμια
στο σχολεί
μία σχετική
εντός της σχολιΠαιδείας στην
να υπάρχει
ι η μελέτη
να μένει περισ, η τε- ρώνετα
δευση.
πληροφορίες
μονάδας, ώστε
επι- κής
Σύμφωνα με
αρμόδιας
η της
λική πρότασ

συμ βουλιο

ς
Ποιες αλλαγέ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΝΔ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ

οι κρίνουν το αποτέλεσμα
περιφερειεσ
που

αποκαλυψη

Οι «Πυρήνες» έκαναν
και πρόβες απόδρασης
από τον Κορυδαλλό
Δοκιμές απόδρασης εν αναμονή της
επιχείρησης Ξηρού έκαναν τα έγκλειστα
μέλη των «Πυρήνων». »19, 20, 29

Πονοκέφαλος για τα
κομματικά επιτελεία
οι μετακινήσεις
ψηφοφόρων

Σ

Ανεβαίνει η συσπείρωση
για τους δύο μονομάχους
- Σε «συμπληγάδες»
τα μικρά κόμματα

το μικροσκόπιο των επιτελών του Αντ. Σαμαρά και του Αλ. Τσίπρα βρίσκονται τρεις μεγάλες
περιφέρειες της χώρας, το λεκανοπέδιο Αττικής, η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη, που αποτελούν «κλειδιά» για το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Στην Αττική ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί
το προβάδισμα έναντι της ΝΔ, ενώ το κυβερνών κόμμα προηγείται στους περισσότερους νομούς της
περιφέρειας. Στην Κρήτη το «εκλογικό παιχνίδι» αφορά το σύνολο της Κεντροαριστεράς. »4-11

νεα δημοκρατια

Φορτσάκης
και Φράγκος
φαβορί για το
Επικρατείας

η ελλαδα στο επικεντρο τησ συναντησησ μερκελ - ολαντ
μενησ κουμανταρεασ

Το τελευταίο του
βιβλίο έδειξε τον
δολοφόνο »18

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ απο 1-1-2015

Συναγερμός για
τη μετάλλαξη
του ιού της γρίπης

Η λίστα με όλα
τα επαγγέλματα
χωρίς ταμειακή

ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ »17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ »36

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το
ο διαδοχοσ του μιτσελ

Ο Βίτορ Περέιρα στο
τιμόνι του Ολυμπιακού
Προπονητής με καλό βιογραφικό και δύο
πρωταθλήματα με την Πόρτο. »21

El Greco
Ενα πολυτελές βιβλίο με πλούσια εικονογράφηση και ανάλυση των σημαντικότερων έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου

Την Κυριακή η τεταρτη ταινία