Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9967

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα 7 «πράσινα»
επαγγέλματα
με προοπτικές
»43-46

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ημερολογιο

2015

DVD

Σ
υ 2014 EΘΝΟ
31 Δεκεμβρίο
TΕΤΑΡΤΗ

Παιδεία
Υ: 495

AΡ. ΦΥΛΛΟ

43 |

1

υ πα ιδε ιασ

κτέους
νία για εισα
ερής συμφω
Τριμ
πει
τι προ βλε

ση
η εισ ηγη

υ
του εθν ικο

συμ βουλιο

του χρόνου
ές ενώ από
πανελλαδικ
ΕΣΥΠ θα
επιτροπή του
η αρμόδια
ο αριθμός
καθορίζεται
εισηγηθεί να
ίδιο τρόπο
τέων με τον
ντα
των εισακ
, αλλά με ορίζο
όπως και φέτος
.
το
4ετίας
ς, παραμένει
Αγνωστο, πάντω ά στις φετινές
ει τελικ
τι θα ισχύσ
ά το καές, όσον αφορ
Πανελλαδικ
ών.
μετεγγραφ
θεστώς των
ίας, Ανγός Παιδε
Ο νυν υπουρ
επανειδος, έχει πει
δρέας Λοβέρ
τον νόμο
θα αλλάξει
λημμένα ότι
ται υπέρεπιβαρύνον
ενώ το
ώστε να μην
ικά ιδρύματα
μετρα τα κεντρ
προτείνει
διάστημα είχε
ίζουν
τελευταίο
νεις να καθορ
τους πρυτά
προς
ό μετεγπρόσθετο αριθμ αντέξει
οι ίδιοι τον
ί να
ν που μπορε
γραφομένω
.
το κάθε τμήμα

Εξοδοι με ραβδωτά τουφέκια

ΗΣ
ΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤ
Γράφει o ΜΙΧΑΛ
υ προκειμέγώνα δρόμο
ηρωθούν οι
νου να ολοκλ
για το ποιος
διαδικασίες
εισατων
τον αριθμό
θα καθορίζει
και τις αλΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά
κτέων στα
νται για το
δρομολογού
ηγεσία
λαγές που
ίο κάνει η
δημοτικό σχολε Παιδείας, εν όψει
γείου
προκητου υπουρ
εκλογών που
των πρόωρων

Α

πληρορύχθηκαν.
με ασφαλείς
Σύμφωνα
ία», στα
«Εθνους - Παιδε ι η αρφορίες του
ριάσε
η θα συνεδ
μέσα Γενάρ
ού Συμπή του Εθνικ
μόδια επιτρο
θα αναίας η οποία
το
βουλίου Παιδε
πρόταση για
την τελική
κοινώσει
ίζουν τον
ι να καθορ
ποιοι θα πρέπε
για τα τμήεισακτέων
των
αριθμό των
ιστημίων και
των πανεπ
με τις
ματα
ση, σύμφωνα έπει
ΤΕΙ. Η πρότα
ς, θα προβλ
φορίε
ίδιες πληρο
ύ πρυτάωνία μεταξ
τριμερή συμφ
ς της ΠοιΔιασφάλιση
δευση
νεων - Αρχής
Ανώτατη Εκπαί
ίας.
ότητας στην
γείου Παιδε
(ΑΔΙΠ) - υπουρ
θα γίνεται
εισήγηση
Η αρχική
και προνεις των ΑΕΙ
τους πρυτά
από
νοήσεως
κατόπιν συνεν
των
έδρους ΤΕΙ
ρους των τμημά
ό ίδρυμε τους προέδ
το εκπαιδευτικ
επεξερσε κάθε ανώτα
ση αυτή θα
λαμβάμα. Την πρότα
και μετά θα
γάζεται η ΑΔΙΠ
μαζί με την
απόφαση
νεται κοινή
Παιδείας.
υπουργείου
ές
ηγεσία του
ει για τις φετιν
Αυτό θα ισχύσ

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ
Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ
A. & G. LUGARI

Οι αλλαγές

στα δημοτικά

ές στο
με τις αλλαγ
δος
Αναφορικά
ίο, ο κ. Λοβέρ
δημοτικό σχολε
προς τα
ή εισήγηση
σε μία εκτεν
ού Συμα του Εθνικ
ίνει
αρμόδια όργαν
ίας είχε προτε
βουλίου Παιδε
σμό της
ν εξορθολογι
μεταξύ άλλω
ηρώνεται
ύλης, να ολοκλ
διδακτέας
τα μαθήη μελέτη για
στο σχολείο
αλλά και
νης μέρας
ματα της επόμε αυτονομία στους
ή
ρφωση
να δοθεί μερικ
ούς για τη διαμό
εκπαιδευτικ
ών.
αμμάτων σπουδ ΕΣΥΠ
των προγρ
ση από το
Η τελική πρότα
εί το χρονο
-εάν τηρηθ
αρίου.
αναμένεται
ι
εντός του Ιανου
θα ανακοινώσε
διάγραμμαίας, η οποία

Οι συσπειρώσεις και οι μετακινήσεις στην αφετηρία για τις εκλογές
Παιδε
ού Συμβουλίου έων
πή του Εθνικ
εισακτ
η αρμόδια επιτρο ίζουν τον αριθμό των
η θα συνεδριάσει
ι να καθορ
Στα μέσα Γενάρ ση για το ποιοι θα πρέπε
την τελική πρότα

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ

ια
ύς φοιτητές
για αλλοδαπο
ε νέα τμήματα
Iδρύονται πέντ

ασκ αλ
σσα η διδ
λικ η γλω
στη ν αγγ

να πανοι οφείλουν
σλαμβανόμε
Διευθύνσεις
κε χθες,
στις οικείες
, ανακοινώθη
ρουσιαστούν
δευσης για
Εν τω μεταξύ
ίας η πρόμιας Εκπαί
οι
7
γείο Παιδε
φοιτητές,
Δευτεροβάθ
την Τετάρτη
από το υπουρ
αλλοδαποί
ν εκπαιψη υπηρεσίας,
κλειστικά
τονεια κράαναπληρωτώ
όπου και θα
έχουν ιθαγέ
ν ΠΕ01, ανάλη
σληψη 139
ιστήμιο Αιγαίαρίου 2015,
οποίοι δεν
ν/ειδικοτήτω
αϊκής Ενωών, στο Πανεπ
Ιανου
του Διευών και
Ευρωπ
ών κλάδω
Σπουδ
, ΠΕ06,
έλους της
, με απόφαση
κύκλου
τη- δευτικ
λιακών Σπουδ
, ΠΕ04, ΠΕ05
τα πρώτου
ποθετηθούν
τμήμα Ναυτι
ο Θρά- τους-μ δεν είναι κάτοχοι απολυ
κενές θέσεις
ΠΕ02, ΠΕ03
, ΠΕ12,
Πέντε τμήμα
οφή- ου
δευσης, σε
Πανεπιστήμι
σης και
, ΠΕ10, ΠΕ11
ου. Οι αλλοθυντή Εκπαί
χής, στην
οποία θα απορρ
στο Δημοκρίτειο ικών Σπουδών.
ικού λυκεί
ΠΕ07, ΠΕ09
και ΠΕ19σπουδών τα
ίων της περιο
τές και η
ρίου ελλην
ΠΕ17, ΠΕ18
των σχολε
τμήμα Ελλην
θα επιλέγονται
απούς φοιτη
μέχρι και τη
ΠΕ14,
ν
κης
καν,
τές που
σουν αλλοδ
άτων θα γίν οικο- ΠΕ13, την κάλυψη λειτουργικώ - οποία προσλήφθη
δαποί φοιτη
.
των μαθημ
συμμετέχου
δών
τικού έτους
διδασκαλία
ών 20, για
σα, ιδρύ- Πρόγραμμα σπου
φοίτηση θα
σχολεία Δευτε
λήξη του διδακ
των για
η των δαπαν
σε δημόσια
αγγλική γλώσ
ς. Οι προπανεα σπουδών
ά στην κάλυψ
νεται στην
άτων κενών
Εκπαίδευση
φάση σε τρία
Το πρόγραμμ
κεται νομικ
προγραμμ
ροβάθμιας
των θα διδάσ
ονται σε πρώτη
υργίας των
τρα.
άνω τμημά
σα ενώ λειτο πληρώνοντας δίδακ
ιστήμιο παραπ στην αγγλική γλώσ
πιστήμια.
αυτών
α, στο Πανεπ
εν όλω
ονται αποΣυγκεκριμέν
τα θα εισάγ
ιστήμιο Αιγαίν στα τμήμα
ς και το Πανεπ
στικώ
Κρήτη
τμήματα Τουρι
ου ιδρύονται

τα πρώτα γκάλοπ των κομμάτων
Φλερτάρει με το 65% ο νέος δικομματισμός

Ξεπερνά το 80% η συσπείρωση στον ΣΥΡΙΖΑ

Η ΝΔ εισπράττει από ΠΑΣΟΚ και ΑΝΕΛ

Στις συμπληγάδες των μονομάχων το ΠΑΣΟΚ

Αρνητικό το ισοζύγιο με τον ΣΥΡΙΖΑ

Εισροές στο ΠΟΤΑΜΙ από Δεξιά και Αριστερά

Τα κρυμμένα μυστικά των ερευνών που έχουν στη διάθεσή τους αποκωδικοποιούν τα επιτελεία των κομμάτων στην
αφετηρία ενός δύσκολου εκλογικού αγώνα. Το δημοσκοπι-

κό προβάδισμα το διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι μετακινήσεις
αφορούν όλο το πολιτικό φάσμα. Η συσπείρωση της ΝΔ είναι στο 70% και του ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνά το 80%. »4-9, 14-15

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Ο Γαλάτης και η παρέα του σε ένα
μοναδικό ημερολόγιο τοίχου

Την Κυριακή η τριτη ταινία

ΣΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ
ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ
η αλήθεια για την τραγωδία
ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΥ

Πρωτοχρονιά με
πολικό ψύχος »16

Αμείωτο το χάος με τις λίστες διασωθέντων και αγνοουμένων. Σοβαρές υποψίες ότι τα αμπάρια του πλοίου κρύβουν πολλές από τις απαντήσεις. »18-20, 29

Ελληνοϊταλικός πόλεμος για
τη λίστα με τους αγνοουμένους

Οι άγνωστοι ήρωες
του «Norman Atlantic»