Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεταρτη
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9963

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
ενθετο «παιδεια»

Οι σπουδές
Ψυχολογίας
στην εποχή
της κρίσης »43-46

43 |

Σ
υ 2014 EΘΝΟ
24 Δεκεμβρίο
TΕΤΑΡΤΗ

Παιδεία

1

Υ: 494

AΡ. ΦΥΛΛΟ

εις
ς τΟυ ς γΟν
ικω ν πρΟ

α παιδιά
ρίς πίεση στ
ιακοπές χω
Δ
Οδ ηγι ες

εκπ αιδ ευτ

DVD

ΚΛΗΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
BERETTA

από των
σότερο και
ρημένο περισ
θα πρέπει
Αλλωστε, δεν
ενηλίκων.
πές δεν εότι οι διακο
να ξεχνάμε
ροή της σχοτυχαία στη
ντάχθηκαν

ιτσα
Γράφει: Νικολ

πάπαιδιά να
φήστε τα
τις ημέρες
ρουν μια ανάσα
και μην τα
των διακοπών
Αυτό συνιδιαβάσουν.
τους
πιέζετε να
δευτικοί προς
στούν οι εκπαι
των Χριτις διακοπές
γονείς, για
χρονιάς.
και της Πρωτο
στουγέννων
που αντιβασικά άγχη
Ενα από τα
ς είναι πώς
όλοι οι γονεί
των
μετωπίζουν
την επαφή
ύν
θα διαχειριστο
το διάβασμα.
παιδιών με
ή απολύουν δηλαδ
Να τα αφήσ
επαφή
χωρίς καμία
τως ελεύθερα,
να προσπακό βιβλίο ή
ουν το
με το σχολι
ής να εντάξ
ητα των
θήσουν εξαρχ
καθημερινότ
διάβασμα στην
διακοπών;
ο Θεόδ.
τηση δίνει
ερειΤην απάν
ηρωτής Περιφ
Μπαρής, αναπλ Εκπαίδευσης Δυυντής
ακός Διευθ
ας
υτη ατικής Ελλάδ
έχουν απόλ
Τα παιδιά
ύν και
ξεκουραστο
νάγκη να
ώσουν.
σκληνα χαλαρ
δουλεύουν
Ολα τα παιδιά
κής χροεια της σχολι
ρά στη διάρκ
τις σχολικές
ς εκτός από
ται και
νιάς, καθώ
τες απασχολούν
δραστηριότη
ς, όπως ξέεξωσχολικέ
ισμό.
με αρκετές
μουσική, αθλητ
εώσεις
νες γλώσσες,
με τις υποχρ
Αν αναλογιστού νται να ανταπος καλού
τώστις οποίε
ερινά, θα διαπισ
κριθούν καθημ φορές το ημερής
σουμε ότι πολλέ τους είναι επιβαπρόγραμμά
σιο

Εξορμήσειs για μεγάλα θηράματα

άς.
λικής χρονι
ερο χρότον ελεύθ
Σεβόμαστε
ών.
νο των παιδι
το ίδιο
σημαίνουν
Οι διακοπές
μεγάλους:
μικρούς και
για όλους,
ς που διχρόνος. Χρόνο
νως,
Ελεύθερος
βούληση. Επομέ
ώσουν
ατίθεται κατά
ύν να αφιερ
οι γονείς μπορο
τους και
στα παιδιά
ποιοτικό χρόνο μαζί τους κοινές
να απολαύσουν
ητες.
να
δραστηριότ
τα παιδιά
ουμε
Ενθαρρύν
νωση
υν την ανάγ
απολαύσο
ν.
ών βιβλίω
με το
λογοτεχνικ
παιδιών μας
με
Η επαφή των
συνεχιστεί
μπορεί να
διάβασμα
οποία δεν
βιβλία, τα
τα εξωσχολικά
της «υπον το στοιχείο
εμπεριέχου
τα καθιστά
γεγονός που
χρέωσης»,
για τα παιο ελκυστικά
περισσότερ

2

τριγκα

Α

3

εκόμαστε τους
Συμβουλευ
ν μας
ύς των παιδιώ
παιδευτικο
όν αντιμεπου πιθαν
για τα κενά
κή ύλη.
στη σχολι
τωπίζουν
μο στο τέλος
πολύ χρήσι
Είναι
και λίγο
κής περιόδου
κάθε σχολι
κές διασουν οι σχολι
με τους
πριν ξεκινή
ινωνήσουμε
κοπές να επικο
ητές των
ή τους καθηγ
κενά
δασκάλους
για ενδεχόμενα
παιδιών μας
σχέση με τη
όν έχουν σε
που πιθαν
διδακτέα ύλη.

διά.

4

1

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ή ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΙΚηκαι εκπλήξεις
ΕΥΘΕΙΑ
με γρίφους
Τα παιδιά έχουν

η να
απόλυτη ανάγκ

ς, τονίζουν οι
ώσουν στις γιορτέ
και να χαλαρ
ξεκουραστούν

ειδικοί.

αρίου
ερο του Ιανου
ειΟ
ο δεκαπενθήμ
ύτανη το πρώτ
λογή νέου πρ
Εκ

Μήτκας,
ητές: οι Π.
έχουν έξι καθηγ Ι. Παπαδογιάνς,
του ΣτΕ. ΣηΣτ. Λογοθετίδη
Γ. Παντής
της απόφασης
πουλος
ακουδάκης,
νη, πτικό
ητα
πως ο κ. Μυλό
νης, Α. Γιανν
ή του πρύτα
ι υποψηφιότ
μειώνεται
λθει στα
σε την εκλογ
διεκδικήσε
σε να επανέ
τεχνικής Σχον από το
20ής κύρω
του ως (είχαν
προσδοκού
ρίασης της
προκρίθηκα
ητή της Πολυ
ς
να καθήκοντά
τον Μάιο και
επίμαχης συνεδ προσβλήθη- καθηγ
πρώτοι), καθώ
προηγούμε
ερο της
μέχρι τη
Μήτκα.
ύλιο οι τρεις
πρύτανης
δεκαπενθήμ
, λής, Π.
2014, η οποία
πιστηός
Συμβο
ατείας
πρώτο
υπηρεσιακ
ητής του Πανε ο οι να ε- Μαΐου
Ωστόσο, τα
Μέσα στο
ύλιο της Επικρ
εκλογών.
αναμένετα
ος,
και ο καθηγ
δεν
κε στο Συμβο
ότι σε αυτήν
του Ιανουαρίου
απόφαση στΕ έχουν κληθεί διενέργεια αυτά ανέλαβε ο Θ. Λα- μίου του Τενεσί, Π. Δάτσκυποψητου ΑΠΘ.
πρύτανης
το αιτιολογικό
Γ. Μυοντα
την
ρίαση
ληρωτής
πρύτανης,
ών θα με
ς καθήκ
αποσύρει
κλεγεί ο νέος
Στη συνεδ
τείχε ο τότε
των εκλογ
πρώτος αναπ
ποίος είχε
Γ. Μυλόπουλο
συμμε
λος,
τη φορά ο
Η ημερομηνία κρίσιμη συνεδρίκατά όπου
Μήτκα.
ιαΔΗσ
φιότητά του.
ηρωτές του
έκανε αυτήν
στην
νη του Π.
λόπουλος.
υ πρύτα
ν υποψηφικαθοριστεί
ΒασιλΗσ ιγΝατ
οι τρεις αναπλ
το δικαστήριο
Ιδρύματος,
ιμένο
να θέσου
η- και
ουλίου
Το ανώτα
Δικαίωμα
ήρωσης, προκε
του καθηγ
αση του Συμβ
νεία του ΑΠΘ
σειρά αναπλ
30 Δεκεμβρίληρωθεί
την προσφυγή
για την πρυτα
ενη Τρίτη
νης να αναπ
ενός εκ των
και δεκτή
την ερχόμ
σκε- ότητα
ακουδάκη,
ο τέως πρύτα
θα επιλεγούν
ωνα με το
τή Α. Γιανν
καν» στη
εται, σύμφ
ου, στην οποία
της πρυν που «κόπη
α- αν κωλύ
διεκδικητές
υποψηφίω
ρίαση, και
οι -έως τρειςκριμένη συνεδ
ληψη συγκε
τανείας.
για την επανά
Πρόκειται

αρι ςτΟ τελ

ΝΕΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΑΠΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Εθνική προδοσία
η αντισύλληψη

Νέο σκοταδιστικό παραλήρημα, αυτήν τη
φορά για την αντισύλληψη. »20, 29

168 «ΝΑΙ»
131 «ΠΑΡΩΝ»

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ρύθμιση - ανάσα
για γρήγορη σύνταξη
»16

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Εθνικός
κίνδυνος
η προσφυγή
στις κάλπες

Τη νέα
χρονιά η χώρα
θα γυρίσει
σελίδα

Ανοιχτά για
τον Γιώργο τα
ψηφοδέλτια
του ΠΑΣΟΚ

O
ΜΙΛΟΥΝ 7 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ο ταχυδρόμος δεν
πέθανε ακόμη...
Η γοητεία της επιστολής επιβιώνει ακόμη
και στην εποχή του e-mail. »18-19

λα για όλα θα παιχθούν μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, εν όψει της τρίτης και κρισιμότερης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ή τις πρόωρες εκλογές. Τα επιτελεία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ, θέτουν με ευθύτητα τα διλήμματα στους βουλευτές. Καθοριστική
θα είναι η στάση των ανεξάρτητων βουλευτών αλλά και στελεχών της ΔΗΜΑΡ
και των ΑΝΕΛ για το αν θα υπάρξει η πλειοψηφία των 180 ή κάλπες. »4-9, 14

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ

4+1 βουλευτές μπαίνουν στο Ποτάμι

Το παρασκήνιο
των οκτώ
μετακινήσεων
στη δεύτερη
ψηφοφορία
Οκτώ ανεξάρτητοι βουλευτές προστέθηκαν στους 160
που είχαν ψηφίσει «ναι»
στην πρώτη ψηφοφορία για
την προεδρική εκλογή.

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ

ΤΗΝ κυριακη
ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το
μαζι με το

Με δύο εισιτήρια
στην τιμή του ενός

ημερολογιο
2015 απο τον
Οι 4 ταινίες της πιο ξεκαρδιστικής
περιπέτειας κινουμένων σχεδίων
Την Κυριακή η ΔΕΥΤΕΡΗ ταινία