Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9957

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
ενθετο «παιδεια»

Οδηγός για
τα 47 τμήματα
Πληροφορικής
»43-46

Παιδεία
Υ: 493

AΡ. ΦΥΛΛΟ

επα ΓΓε λμ
ν κα ι τα

ΤΑΙΝΙΑ
Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ A & G
LUGARI

ς. Από την
εκπαίδευση
ώντας
χνολογικής
ά τα ΤΕΙ απαντ
αϊκό εάλλη πλευρ
ότι και σε ευρωπ λυθεί,
δηλώνουν
τα θέματα έχουν
πίπεδο αυτά
ότι τα τελευ
αμμίζουν
μας
ενώ υπογρ
α στη χώρα
15-20 χρόνι
ταία
ως ΑΕΙ που
ια και ΤΕΙ,
πανεπιστήμ
νομοθεσία,
από την ίδια
διέπονται
ράμματα
4ετή Προγ
καλειτουργούν
κουν
οποία διδάσ
Σπουδών στα
ά προσότα ίδια τυπικ
ή και εθηγητές με
ουν τεχνολογικ
γούνται
ντα, διεξάγ
έρευνα, αξιολο
φαρμοσμένη
Αρχή (Αανεξάρτητη
πών
από την ίδια
των ίδιων Επιτρο μεύ
ΔΙΠ) και μέσω
από κοινο
ουν
και διοργανών
χιακά.
ταπτυ

Εξορμήσειs για αγριόχοιρουs

α
ιτσα τριγκ
Γράφει η Νικολ
ξεσπάσει για
όντρα έχει
στους κόλάλλη μια φορά
της εκπαίπους της ανώτα
ιστησα στον πανεπ
δευσης, ανάμε
ό τομέα
τον τεχνολογικ
μιακό και
προγραμότητα» των
για την «ταυτ
ικά δικαιτα επαγγελματ
μάτων και
.
των αποφοίτων
ιστημίώματα
των πανεπ
Οι διοικήσεις
επιχειτα ΤΕΙ ότι
ων κατηγορούν πιστημιοποίησή»
«πανε
ρούν την
τρατεύεται
α που αντισ
τους, πράγμ
ιτούς και
ληλους, διακρ
τους παράλ
υς των δύο
νους στόχο
νομοθετημέ
δευσης,
ανώτατης εκπαί
τομέων της
και του τειστημιακού
του πανεπ
.
έρουν
χνολογικού
τομείς προσφ
ών,
Οι δύο αυτοί
ίμενα σπουδ
ρετικά αντικε
διαφο
στην τεχνο
εστιάζουν
με τα ΤΕΙ να
τα πανεδευση, ενώ
λογική εκπαί
ν, μεταξύ
αναπτύσσου
πιστήμια να
ή ερευνηη και συνεχ
άλλων, έντον
στηρίζει
ηριότητα που
τική δραστ
κύκλους
ά τους τρεις
συστηματικ
σπουδών.

Κ

«κατηγορώ»

τους
ΤΕΙ κατηγορούν
Μάλιστα τα
ν προότι παραμένου α σχήπρυτάνεις
ι σε παρωχημέν
τάσεις
σκολλημένο
χημένες κατασ
ματα και παρω
εποχές οι οζουν άλλες
θει
που εκφρά
πολλού παρέλ
έχουν προ
ποίες
τί.
ανεπιστρεπ
ατα τακαι μάλιστα
όμως τα ιδρύμ που
Στο μεταξύ
ήματα
από τα προβλ
ουν
λανίζονται
να αντιμετωπίσ
έχουν και φέτος
και οικοσε προσωπικό
(ελλείψεις
ς).
νομικούς πόρου τικοί υπάλληλοι
Χθες οι διοικη
πρύτααν από τον
ΕΚΠΑ ζήτησ
του
α διότι όσο
ει το Ιδρυμ
νη να κλείσ
399 διαθέ
χωρίς τους
εία δεν
λειτουργεί
ήλους, η Πολιτ
σιμους υπαλλ
σει την κααντιμετωπί
πρόκειται να
επαναφέρει
και να τους
τάσταση
οποίο τους
ιστήμιο, το
στο πανεπ

Παιχνίδια σύγχυσης με αμφίσημες δηλώσεις από τους ανεξάρτητους

δήλωσε
Πρυτάνεων
Η Σύνοδος
η απαραίνα διατηρηθεί
ότι πρέπει
της χώρας
ανάπτυξη
τητη για την
προγραμητα μεταξύ
διακριτή ταυτότ
και των
ών των ΤΕΙ
μάτων σπουδ
ς και των αίων, καθώ
πανεπιστημ
ικών δικαιεπαγγελματ
αναδειντίστοιχων
ιμένου να
ωμάτων, προκε και βάσει νόμου
δης
χθεί ο ουσιώ
νας της τεΤΕΙ ως πυλώ
ρόλος των

$ / βαρελι

τα

1

Ι
τάνεων - Τε
κόντρα πρυ
Ξέσπασε
υμ ατω
α» των ιδρ

υτο τητ
Για την «τα

Μήνυμα

84,17 πετρελαίο

αιω μα
ατι κα δικ

DVD

43 |

Σ
υ 2014 EΘΝΟ
17 Δεκεμβρίο
TΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΤΟ ήΤΕΣΤ
για Πρόεδρο εκλογές
την
σή» τους. Από
πιστημιοποίη
ρούν την «πανε σε παρωχημένα σχήματα
ένοι
τα ΤΕΙ ότι επιχει
ων κατηγορούν παραμένουν προσκολλημ
νεις
των πανεπιστημί
Οι διοικήσεις ΤΕΙ διαμηνύουν ότι οι πρυτά
τα
πλευρά τους

η.
έχει ανάγκ

ιτητές
ς
ής για τους φο
λής εξεταστικ
Δυνατότητα διπ

δο
α. λο βερ

μπορούν
ψηφίστηκε,
εξεταρύθμιση που
υν μόνο στην
γός Παιδείας
να συμμετάσχο
ίνωσε ο υπουρ
υ.
οι φοι- ανακο Λοβέρδος.
του Φεβρουαρίο
έρουν
ας
να εξεταστούν
η τρο- στική
τα, δεν καταφ
των ΤΕΙ Ανδρέ ωνα με πληροφορίες,
Τη δυνατότητα
στην
Οσοι, μάλισ
ιστημίων και
Σύμφ
τα μαθήματα
στη Βουτητές των πανεπ τική του Φεβρουαπεράσουν όλα
θα καταθέσει
να
ία που
υαρίου, τότε
εξετασ
-πιθανόταυ πολογ
του Φεβρο
τόσο στην
αι ότι
του Ιουνίο
γός Παιδείας
εξεταστική
λή ο υπουρ
και σε αυτήν
ν. Υπενθυμίζετ τές
δεν αφορά
αφού
ρίου όσο
ατα που
της εβδομάδας- καθώς οι θα διαγρ
όλα τα μαθήμ
άζοντες» φοιτη
- τα εντός
του 2015 σε
ους φοιτητές,
για τους «λιμν
ούμενα εξάμη
αιώνι
προηγ
ότερη
κο- τους
βάση παλαι
οφείλουν από
κριμένοι με
εάν αυτά διδάσ
νο, συγκε
ανεξάρτητα
να,
ό εξάμη
ινό ή εαριν
νται σε χειμερ

0,0230$

ρουβλι δολαριο
59,50

0,0125$
1 νοεμ.

1 δεκ.

8 δεκ.

15 δεκ.

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΡΟΥΒΛΙ

Στα πρόθυρα της
συναλλαγματικής
κρίσης η Ρωσία
Πτώση των τιμών πετρελαίου και
καθίζηση στο ρούβλι. »30-31

ΟΜΟΝΟΙΑ

Η ιστορία μιας
ταλαιπωρίας »20, 29

πρέπει να
η στα ΤΕΙ. Θα
κτική άσκησ
ότι αρκετοί
εκτός αί, πάντως,
διαγραφεί,
- επισημανθε πρόεδροι ανώτατων
που δεν έχουν
ύν να συμμε
και
ν να
πρυτάνεις
που μπορο
άτων ζητού
του Φεπό αυτούς
λογικών ιδρυμ
εξεταστική
αση για
ορία ε- τεχνο
τάσχουν στην
μικρή παράτ
στην ίδια κατηγ ηρώ- υπάρξει μια
ειδικά για
βρουαρίου,
ολοκλ
ους φοιτητές,
όσοι έχουν
τους αιώνι
ούν ελάχιντάσσονται
τους στα
ς όπου χρωστ
τις εξετάσεις
- περιπτώσει
σει επιτυχώς
ουν διπλω
ατα.
μαθήμ
αλλά οφείλ
ή πρα- στα
μαθήματα,
κές εργασίες
ματικές ή πτυχια

Στόχος του Μαξίμου
τουλάχιστον 165 ψήφοι
στη σημερινή ψηφοφορία

ΓΝΩΜΗ

Ηπιοι τόνοι και
σοβαρότητα

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

6 «ναι» στον Πρόεδρο,
9 «όχι» και 9 στην
αδιευκρίνιστη ψήφο

Η

πρώτη ψηφοφορία απόψε στη
Βουλή αναμένεται να αποτελέσει
βαρόμετρο για το εάν θα υπάρξει τελικά η προεδρική πλειοψηφία των «180»
ή όχι, οπότε η χώρα θα οδηγηθεί σε
εκλογές. »4-8, 14

ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ

Κήρυξε πόλεμο στον
Στουρνάρα ο ΣΥΡΙΖΑ
»9

Γ. Στουρνάρας:

Είχα χρέος
να μιλήσω
δημόσια

Η κρισιμότητα των
αποφάσεων που επίκεινται είναι αναμφισβήτητη. Και είναι βέβαιο ότι
θα επηρεάσουν καταλυτικά την πορεία του τόπου για δεκαετίες. Γι’
αυτό και η λήψη τους θα
πρέπει να γίνει υπό προϋποθέσεις που θα εγγυώνται την ψύχραιμη και
υπεύθυνη αξιολόγηση
των δεδομένων. Χωρίς
κραυγές και οξύτητες.
Με ηπιότητα, σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα
ευθύνης.

»συνεχεια σελ. 3

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

βαρβαροτητα στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ

132 παιδιά στοΝ βωμό
των Ταλιμπάν »32-33

«το χρεοσ»
τομος Δ´

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου
Ελληνα

Οι 4 ταινίες της πιο ξεκαρδιστικής
περιπέτειας κινουμένων σχεδίων
Την Κυριακή η πρώτη ταινία και η κασετίνα