Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9951

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr
Πανελλαδικές εξετάσεις

Τα όπλα για
επιτυχία στις
Στρατιωτικές
Σχολές »43-46

43 |

Σ
υ 2014 EΘΝΟ
10 Δεκεμβρίο
TΕΤΑΡΤΗ

Παιδεία
Υ: 492

AΡ. ΦΥΛΛΟ

νεπ ιστ
ισ στα πα

ημ ια

1

DVD

ητικών
οιήσεις διοικ
έες κινητοπ
Ν
θεσ ιμο
για τη δια

ΗΣ
ΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤ
Γράφει ο ΜΙΧΑΛ
ποιήσεων
έο γύρο κινητο
ακά ιδρύστα πανεπιστημι διοικηύν οι
ματα ξεκινο
μή τη διηλοι με αφορ
ς
τικοί υπάλλ
επικείμενε
α και τις
αθεσιμότητ
ο σύλλογος
στα ΑΕΙ, ενώ
απολύσεις
διστριακό
ν στο Καπο
διοικητικώ
άρει σήότι θα μπλοκ
ικού
ανακοίνωσε
ργία του κεντρ
μερα τη λειτου ατος.
Ιδρύμ
η Οκτιρίου του
νη εβδομάδα
Για την επόμε
ύ ΠροσωπιΔιοικητικο
μοσπονδία
ίδευσης
βάθμιας Εκπα 48ωρη
κού Τριτο
αμματίζει
(ΟΔΠΤΕ) προγρ
που θα
ημερομηνία
με
απεργία σε
συνεργασία
ιορισθεί σε
προσδ
α ζητά να
Η Ομοσπονδί
την ΑΔΕΔΥ.
τρόπο η επαεί με κάθε
διασφαλιστ
ς των διανεξαιρέτω
ναφορά όλων ήλων στα ιδρύμαυπαλλ
οικητικών
να διεκδικεί:
για τη
τα. Συγκεκριμέ
ηση των ΚΥΑ
 Την ανάκλ
επανένταξη
ητα και την
διαθεσιμότ
σιμότητα συυπό διαθε
όλων των
υπηρεσίες
μας στις
ναδέλφων

με
τισ επι κει
τητα κα ι

υσε
νεσ απ ολ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

συγκεντρωήλους να
κούς υπαλλ
από τον
σκευή έξω
ιηθεί η
θούν την Παρα
θα πραγματοπο
προκειχώρο όπου
Πρυτάνεων,
Σύνοδος των
για το θέμα
παρέμβουν
τας
μένου να
- κινητικότη
σιμότητας
της διαθε
απόλυσης
ιλούμενης
και της επαπε
ν.
γου
συναδέλφω
ά του συλλό
Από την πλευρ πικού του Παπροσω
ι
διοικητικού
αναφέρετα
υ Αθηνών
ράει
νεπιστημίο
βέρνηση προχω ση
ότι «η συγκυ
για την απόλυ
τις διαδικασίες ν από το ΕΚΠΑ και
ομένω
260 εργαζ
8 ΑΕΙ. Η δια440 από τα
συνολικά
ς όσων έμειδοσία
κοπή της μισθο
τας έχει αρχίκινητικότη
ράναν εκτός
και προχω
καλοκαίρι
υ
σει από το
του 8μήνο
με τη λήξη
ει σταδιακά
κλάδο. Η
ητας για κάθε
διαθεσιμότ
ικότητας θα
η της κινητ
ολοκλήρωσ
απολύσεις».
σημάνει

Ν

Στα καρτέρια για φάσσεs

λευση
θα
Γενική συνέ
το μεσημέρι

τους.
δημόσιου
σπιση του
 Την υπερά
τικού συού συνταξιοδο
ασφαλιστικ
ματος δηκαι του συστή
στήματος
ς.
εργασιμόσιας υγεία
τάσταση των
 Την αποκα
ασφαλιλογικών και
ακών, μισθο
. Την καδικαιωμάτων
στικών μας
ξεων του
των διατά
τάργ ηση
την αξιολόγηση
0/2014 για
Ν.425
ροπής των
ο της μετατ
και τον έλεγχ
σε αορίστου
ορισμένου
συμβάσεων
χρόνου.
διοικητικαλεί τους
Η ΟΔΠΤΕ

12
Σήμερα στις
ή συνέλευιηθεί γενικ
πραγματοπο
ιμένου να
γου προκε
ση του συλλό
εια των κινηεί η συνέχ
αποφασιστ
ν.
τοποιήσεω
το θέμα των
μεταξύ, για
Εν τω
ουργός Παιν, ο υφυπ
μεταγραφώ
, ανέφερε στη
αντάς
τώδείας, Γ. Γεωργ
ουν περιπ
εάν υπάρξ
Βουλή ότι
ι ο νόμος
εφαρμόζετα
σεις όπου δεν
του υπουρ
παρέμβαση
θα υπάρξει
ουργός αίας. Ο υφυπ
γείου Παιδε
υτή σχεερώτηση βουλε
πάντησε σε
εκπαιδευγελίες ότι
τικά με καταγ
να δεχτούν
αρνούνται
τικά ιδρύματα
ς από παιδιά
ραφή
αιτήσεις μεταγ των 23 ετών.
άνω
πολυτέκνων

Κλειδί οι ανεξάρτητοι και οι βουλευτές ΔΗΜΑΡ και ΑΝΕΛ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ

ς (ΟΔΠΤΕ)
ς Εκπαίδευση
Υ.
Τριτοβάθμια
Προσωπικού σε συνεργασία με την ΑΔΕΔ
εί
α Διοικητικού
η Ομοσπονδί μηνία που θα προσδιορισθ
νη εβδομάδα
Για την επόμε 48ωρη απεργία σε ημερο
ίζει
προγραμματ

- καθηγητών
κελοι πρύτανη
υπηρεσιακοί φά
καταληψιών οι
Στα χέρια

τυχόν άλλη
διαπιστωθεί
χος για να
βάσεως.
βαση.
επί 24ώρου
κατέαν στη παρέμ οι πρυτανικές αρχές
σκονται εκεί
φα της
ηψίες μπήκ
Χθες
ορά στον
τικά έγγρα
Ακόμη οι καταλ
Κινημαήρια αναφ
για διοικη
του Τμήματος
ομικές
θεσαν μηνυτ
εξέλιξης.
και α- σεις
γραμματεία
ν τους φαν Τεχνών
και στις αστυν
σιακής του
όπου έψαξα
νησαν ζημιές
Σχολής Καλώ
τα χι- υπηρε
- εισαγγελέα η πράξη αυτή διώκε
ν
της
προξέ
τογράφου,
σσονται
ται δεν χρησι
Οι εισβολείς
καθώς
Μάλιστα, έψαξα
προσταόπου φυλά
- αρχές,
ς, αλλά φαίνε
ναρχικούς.
βρήκαν
σιδερένια
Στο αρχείο,
ά.
γιστικό σύστη
ένα από τα
των καθηα αρχεία και
και έ- κέλου
σε
ποινικ
έντυπ
ί φάκελοι
ισογείου
ησαν το υπολο
φάκελο
- λιάδες
ι έλεγ- ται
ά ρολά του
οι υπηρεσιακο
ενώ μοποί
υπηρεσιακό
τικού προσω
ν, ενώ γίνετα
, τον τευτικ
της εισόδου,
τον ατομικό
του διοικη
μα βαθμολογιώ
γητών και
εραν να
Περικλή Μήτκα έ- σπασαν τζάμια
κες που βρίΑΠΘ, κατάφ
του πρύτανη,
πάνω σε
τους φύλα
πικού του
αν ανοιχτό
για τρεις μέεκδίωξαν
άφησ
ί που
αν σημειώΔιοί- οποίο
μπουν οι νεαρο
ενώ έγραψ
άβει το κτίριο
να τραπέζι,
ρες είχαν καταλ στάτες φοιτητές
πρωτο
κησης, με

αρι στο τελ

ειο

εξίσωση με 3 άγνωστους «Χ»

μενησ
κουμανταρεασ

Οι καμερεσ
εγραψαν τον
δολοφονο »18

Κινούμενη άμμος
οι βουλευτές των ΑΝΕΛ
Πρόωρες εκλογές
προεξοφλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης ο οργανισμός
του Ν. Ρωμανού. Εμφανίζεται έτοιμος να
ξεκινήσει και απεργία δίψας. »20

Η ΨΗΦΟΣ
ΤΩΝ 24 ανεξαρτητων

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ανα

6

π ο φ ά σ ι στ ο ι

Σε δυσεπίλυτη εξίσωση έχει μετατραπεί η αναζήτηση των 180 ψήφων για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Κλειδί για τη διαμόρφωση
της απαραίτητης πλειοψηφίας αποτελούν η στάση των 24 ανεξάρτητων βουλευτών
και η ψήφος που θα δώσουν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ και των ΑΝΕΛ. »4-12

Οι αποφάσεις στα χέρια
των βουλευτών και
του ελληνικού λαού

Δραματικό SOS
από τους γιατρούς

9ψ

Ι

θετικα σχολια για δημα

ΓΡΙΦΟΣ ΣΟΪΜΠΛΕ

νικοσ ρωμανοσ

ΝΑ

ίζο υ ν O ΧΙ

Ο Ολυμπιακός έχασε τελικά την πρόκριση
στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. »21-23

Σύμπραξη με τον Τσίπρα
προτείνει ο Κουβέλης

ηφ

Καταιγίδα από
γκολ και πρόκριση
στο Γιουρόπα Λιγκ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ στη δημαρ

9 ψ η φί ζ ο υ ν

ολυμπιακοσ-μαλμε 4-2

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η μεγαλύτερη
πτώση
από το 1987

Οι μυστικοί
διάλογοι Σαμαρά
με Καραμανλή
και Βενιζέλο
για τον Δήμα
Από την πρώτη στιγμή ο Στ.
Δήμας ήταν το φαβορί ως υποψήφιος για το αξίωμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας.

Oι εορταστικές κάρτες του
Την Κυριακή
αποκτηστε
εξι καρτεσ

«το χρεοσ»
τομος Γ´

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου
Ελληνα