Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9949

1,30€

www.ethnos.gr

1-1 ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ »24-25

διπλη γκελα »23, 26-27

Ο ΠΑΟ έμεινε
κοντά στην
κορυφή

Δεν εκμεταλλεύτηκε
το στραβοπάτημα
του Θρύλου ο ΠΑΟΚ

16
σε λ

ίδες

ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ Η ΜΑΧΗ του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟυ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
με ακραία διλήμματα

ΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ
1931-2014

Τραγικός
επίλογος

Η πολιτική αστάθεια
καταστροφή για τη χώρα

για τον μεγάλο
συγγραφέα

155

Εκλογή
προέδρου
σημαίνει
παράταση
Μνημονίου

Οξύτατη αντιπαράθεση, με φόντο την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, στη
συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Εκλογή Προέδρου ή αστάθεια, το

ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ

Τρία σενάρια παράτασης
στο Eurogroup

«ναι» στον
προϋπολογισμό

Τι «ψήφισαν» από το βήμα
της Βουλής οι ανεξάρτητοι
δίλημμα που έθεσαν Αντ. Σαμαράς και
Ευ. Βενιζέλος. Παράταση του βίου της
κυβέρνησης σημαίνει συνέχεια Μνημονίων, η θέση του Αλ. Τσίπρα. »4-8

οι ΓΟΝΕΙΣ ΡΩΜΑΝΟΥ
στον πρωθυπουργο

Υστατη ελπίδα
το ραντεβού
στο Μαξίμου

Η αθέατη ζωή
ενός σπάνιου φίλου

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

Η Τουρκία και
η σκακιέρα
της ενέργειας

Ελπίδες για λύση γεννά η
σημερινή συνάντηση. Εκκληση
στον Ν. Ρωμανό και από τον
υπ. Δικαιοσύνης. »20, 37

Ο Γ. Χρονάς και ο Β. Ραπτόπουλος
μιλούν στο «Εθνος» για τον Μένη
Κουμανταρέα »14-19

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ενισχύσεις
έως 40.000€
σε ανέργους
»51-54

2014 -

ΔεκεMβριου

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

για έναρξη
επιδοτήσεις
από ανέργους
επιχείρησης

: 174

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

Δευτερα 8

€

EΘΝΟΣ

εσπα
εξοδα μεσω
μηδενικα

Του κώστα

το στρεμμα

αποδιδε

ι η ΚαΛΛιερ

Γεια τησ

ζαχαρησ

του μεΛΛον

τοσ

ΝαΝου

ως το φυτό
αρακτηρίζεται
ς που πατης νέας χιλιετία μέλλοτου
ράγει τη ζάχαρη
για τη στέβια,
ντος. Ο λόγος
υπόσχεται
της οποίας
ξης
η καλλιέργεια
ικές ανάπτυ
ικές προοπτ
σημαντ
μάλιστα
γούς. Η ζάχαρη
ως
στους παραγω
ίζεται σήμερα
στέβιας διαφημ
της
με μηδέν
τική ουσία
φυσική γλυκαν

Χ

οι
θερμίδες.
η ζάχαρη και
άμη
Μπορεί σήμερα
όπως η ασπαρτ
χημικές ουσίες
μια αγοστην παγκόσ
, όμως
να κυριαρχούν
τικών ουσιών
ρά των γλυκαν
ειδικούς
να με τους
ει
η στέβια σύμφω
τις εκτοπίσ
χρόνου να
είναι θέμα
μερίδια ασει μεγάλα
και να αποσπά
γοράς.
θεί ότι οι χώρες
ύν
Αξίζει να σημειω
Ενωσης συνιστο
της Ευρωπαϊκής αγορά κατανάλωόπου
μια πολύ μεγάλη
τικών,
ς και γλυκαν
σης ζάχαρη
άχαρης ατης τευτλοζ
η κατανάλωση
εκατομμύπερίπου 31
νέρχεται στα
20% της πα(κατέχει το
ανέρρια τόνους
λωσης, που
γκόσμιας κατανά εκατομμύρια τόστα 160
χεται γύρω
).
νους ζάχαρη
να με τον γεωΗ στέβια -σύμφω
είναι μια
νδρο Γάτσιοπόνο Κάσσα
απαιτήχωρίς υψηλές
στικαλλιέργεια
, λιγότερο «κουρα ό,τι
σεις σε εισροές
οφόρα απ'
προσοδ
(σιτάρι,
κή», πολύ πιο
καλλιέργειες
όκι,
πολλές παλιές
τευτλα, καλαμπ
βαμβάκι, ζαχαρό κ.ά.) και μάλιστα
ηλίανθος, καπνός ναμη καλλιέργεια,
αυτοδύ
των
οικονομικά
τη στήριξη
να χρειάζεται
χωρίς
χύσεων.

«το χρεοσ»
τομος Γ´

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου
Ελληνα
τα
η εξαγωγή από
της στέβιας είναιφυσικών γλυκαντικών
Η κύρια χρήση
ή ξηρά, των
γεια
φύλλα της, χλωρά ρεμπαουδιοσίδη. Η καλλιέρ ς, ότι
ίδη,
ειδικού
ουσιών στεβιοσ ται, σύμφωνα με τους
ελληνικής
της στέβιας θεωρεί στη διαφοροποίηση της ν γεωργιει
μπορεί να συμβάλκαι στην αξιοποίηση πολλώ
γεωργίας, καθώς εγκαταλείφθηκαν
που
κών εκτάσεων

!

ς, η στέβια προτους γεωπόνου
στις
Σύμφωνα με αποδίδει ικανοποιητικά
με
σαρμόζεται και συνθήκες της χώρας μας,
και άρδευση
κλιματολογικές
ς σε λίπανση
λές απαιτήσει
χαμη

ας, καθώς
κής γεωργί
ηση της ελληνι
ν γεωρται τον
ίηση πολλώ
εδάφη. Σπέρνε
και στην αξιοπο
λείφθηκαι ο
ελαφρώς όξινα
ων που εγκατα
τεύεται -όπως
γικών εκτάσε
Απρίλιο, μεταφυ
εται τον
σε αγρανάπαυση.
Μάιο και συλλέγ
αναφέκαν ή είναι
καπνός- τον
η στεβιοσίδη
».
Γι’ αυτό και
της στέβιας
απαιΣεπτέμβριο.
ως «ζάχαρη
μειωμένες
τις
κοινή
ρεται και
Επιπλέον, με
περισαστήσει την
προσιδιάζει
Μπορεί να αντικατ ήποτε χρήση της,
τήσεις σε εισροές ική γεωργία και
οποιαδ
βιολογ
ζάχαρη σε
τικά πλεσότερο στη
πολλά συγκρι
εισροών.
ζάμειωμένων
έχοντας όμως
γνωστή μας
είναι
τη γεωργία
της στέβιας
ματα από τη

Μολότοφ αέρος - εδάφους
κατά των αστυνομικών

Μερίδιο στον φυσικό πλούτο της Αν. Μεσογείου διεκδικεί η Τουρκία με όχημα
τους Τουρκοκυπρίους. »9

Oι εορταστικές κάρτες του
Την Κυριακή
αποκτηστε
εξι καρτεσ

 σελ. 2-3

βια
η από τη στέ
Γλυκά κέρδ
250 ευρω

ΕΞΑΡΧΕΙΑ