Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9943

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΑΟΚ »27

Ολυμπιακοσ »24-25

Κράτησε
την πρωτιά
με ανατροπή

Βρήκε λύσεις
στην επίθεση και
περιμένει τον ΠΑΟΚ

16
σε λ

ίδες

ΒΑΘΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ

ΜΕΤΡΑ συμβιβασμό
ΦΩΤΙΑ
για επώδυνο

ΜΗΝΥΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

Ορος για τον διάλογο
ο σεβασμός στην Κύπρο

Τέλος στις πρόωρες συντάξεις πριν από τα 62

Προϋπόθεση για επανάληψη των συνομιλιών ο
σεβασμός των δικαιωμάτων της Κύπρου. »13

Ορόσημο για τις
πολιτικές εξελίξεις
η τελική απάντηση
της τρόικας

Αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά
Ψαλίδι στο ΕΚΑΣ με νέο τρόπο υπολογισμού

Νέο πρόγραμμα

2014 -

η
για μεταποίησ
επιδοτήσεις ϊόντων
αγροτικών προ

α
νεο προγραμμ

: 173

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

Δευτερα 1

ΔεΚεΜΒρΙου

Επιδοτήσεις 30 εκ. €
ραν
Νέεςιάπροτάσεις, που περιλαμβάνουν και μέτραόσχεται η κφωτιά, έστειλε η κυβέρνηση στην τρόικα. Σε αυτά,
υπ
Υψηλά κέρδη
εκτός των όσων έχουν συμφωνηθεί για το ενιαίο μισθογια μεταποίηση
λόγιο στο Δημόσιο και τα εργασιακά, περιλαμβάνονται
Α
αγροτικών
προϊόντων »51-54
EΘΝΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Του Κώστα

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

«το

 σελ. 2-3

ΙΚΕσ
μΕ πΡοοπτ

ΝαΝου

ελειμμένες
ξιοποιεί εγκαταλ
εημιορεινές
ορεινές και
απαιτεί εντατικτάσεις, δεν
φροντίδα
κή καλλιεργητική
ικανοποιηνα προσφέρει
και μπορεί
την κρανιά,
α. Ο λόγος για
γεια,
τικό εισόδημ
ως γνωστή καλλιέρ
μια όχι ιδιαιτέρ
η της οποίας
ατική απόδοσ
ν
η στρεμμ
των δένδρω
ανάπτυξη
σε πλήρη
έσοδα έως
έναν τόνο, με
ξεπερνά τον
το στρέμμα.
ελμακαι 800 ευρώ
ει στις «Επαγγ
Οπως αναφέρ
ος Κάσσανες» ο γεωπόν
τικές Ευκαιρί
της κρα, η καλλιέργεια
δρος Γάτσιος
σε ορεινές
να αναπτυχθεί
ρο
νιάς μπορεί
ς με υψόμετ
περιοχέ
και ημιορεινές
μπορεί να
και γι’ αυτό
300-900 μέτρα
λύση για
μια εναλλακτική
αποτελέσει
λελειμμένων
ίηση εγκατα
την αξιοπο
που αυένα δένδρο
περιοχών. Είναι
περιοχές της
αι στις ορεινές
τοφύετ
καλά προκαι είναι πολύ
χώρας μας
λιματικές
στις εδαφοκ
φυτό
σαρμοσμένη
Ελλάδας. Είναι
συνθήκες της
ς θερμοσε πολύ χαμηλέ
-25οC.
που αντέχει
φθάνουν τους
κρασίες που
που φθάνει
όλο δένδρο
να αΕίναι φυλλοβ
μέτρων. Μπορεί
εδασε ύψος 5-10
σε όλα τα είδη
ναπτυχθεί σχεδόν το ρΗ κυμαίνεται
φών των οποίων έχει ευαισθησία
. Δεν
μεταξύ 6,0-7,5
Δεν έχει
στα ξηρά εδάφη.
στα υγρά ή
ιες ώστε
ς και ασθένε
φυπολλούς εχθρού
εφαρμογή πολλών
να απαιτεί την
μάτων.
κών σκευασ
πολύ
τοπροστατευτι
κρανιάς είναι
Το ξύλο της
αντοχή στη
έχει μεγάλη
σκληρό και
ειδικά στην
Ευρώπη και
θραύση. Στην
ι είναι το
που υπάρχε
Ελλάδα το είδος
κοινή κραδηλαδή η
Cornus mas,

αλλαγές στο Ασφαλιστικό και αύξηση του ΦΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις για τον επώδυνο συμβιβασμό βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η τελική απάντηση της τρόικας θα
είναι καθοριστική για τις πολιτικές εξελίξεις. »4-7

νωπός,
να καταναλωθεί οποιηθεί
κρανιάς μπορεί
χρησιμ
Ο καρπός της
ίμανση, ή να
κ.λπ.
αι σε υπερωρ
, μαρμελάδων
όταν βρίσκετ
ευή ποτών, γλυκών έτος, οι δε αποδό4ο-5ο
για την παρασκ
αρχίζει από το
.000 κιλά το
Η καρποφορία φθάσουν μέχρι 1.000-2
με μια
να
σεις μπορούν 15ο έτος όταν καλλιεργείται στρέμμα
το
το
στρέμμα μετά δηλαδή περίπου 60 δέντρα
πυκνότητα 4χ4,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

στην κηποοποιείται και
που χρησιμ
ο.
τις μέτο βαθύ κόκκιν
τεχνία.
τρινο μέχρι
χρόνια μέχρι
ες είναι η
Από τα αρχαία
ρες ποικιλί
οποιούνται
Οι κυριότε
μεγάκράνα χρησιμ
ηρίζεται από
ιας
ρες μας τα
Jolico που χαρακτ αρκετά γλυκείς
ώπιση της διάρρο
λόγω
ους και
για την αντιμετ
παθήσεων
λους, κόκκιν
εντερικών
και των
υν. Επίσης
είναι
καρπούς.
ν που περιέχο
Pioneer επίσης
των τανινώ
,
οι ρίζες χρηΗ ποικιλία
με γλυκείς
βλαστοί και
ποικιλία
ο φλοιός, οι
ετικά. Σε
ενδιαφέρουσα
ς χυμούς,
σαν αντιπυρ
οκαι με πολλού
σιμοποιούνται
τα κράνα χρησιμ .
αρωματικούς
των οποίή με ένα
υς καρπούς,
χώρες της Ασίας,
διαβήτη
με τα χέρια
αχλαδόμορφο
θεραπεία του
3 cm.
των
μπορεί να γίνει
κράς φθάνει τα
ποιούνται στη
τελευέπροκαλεί δόνηση
ων το μέγεθο
συστατικά των
. Η κρανιά τα
ta έχει ενδιαφ
μηχάνημα που
Τα κύρια χημικά
που αποτεχεία, όπως σίδηρο γείται για την παΗ ποικιλία Variega της δεν είναι
δένδρου.
ανθοκυάνες
καλλιερ
κλαδιών του
οι καρποί
νων είναι οι
χρωστιργηθεί
μπορεί να κατανα
ταία χρόνια
ρον επειδή
ποικιλιών.
υδατοδιαλυτές
. Εχουν δημιου
Ο καρπός της
αι σε υπετων άλλων
οειδή.
λούν φυτικές
ποιραγωγή καρπών
όταν βρίσκετ
στυφοί όπως
υν φυτών στα φλαβον
παραγωγικές
νιά.
λωθεί νωπός,
άνες
οποιηθεί για
Ελλάδα υπάρχο
κές που ανήκου
αυτόν τον σκοπό
ς καργι’
ές ποιή να χρησιμ
Επίσης στην
περιέχουν ανθοκυ της
οιητικό μέγεθο
ρωρίμανση,
έρουν ελληνικ
γλυκών, μαρΟι καρποί που
ικότευτικά
κιλίες με ικανοπ
ευή ποτών,
ρια που προσφ
Παραγωγή
1» και η
δρύπη
σαν προστα
με υψηλή περιεκτ
ορία
την παρασκ
η «Ντούλια
τα αλλά
θεωρούνται
κρανιάς είναι
πών αλλά και
κ.λπ. Η καρποφ
κιλίες, όπως
Ο καρπός της
ος κόκδιάφορα νοσήμα
α.
μελάδων, λικέρ
κα.
το 4ο-5ο έτος,
καρδιάς από
12-20mm, χρώματ ι έναν
τητα σε σάκχαρ
λλίων της
οποιαρχίζει από
«Ντούλια 2».
βητικά φάρμα
με διάμετρο
των δενδρυ
της κρανιάς
ν να φθάκρανιάς χρησιμ μικαι σαν αντιδια
ους, που περιέχε
Η φύτευση
χειμώνα.
Το ξύλο της
εις της μπορού
ων
κινου, σαρκώδ
της είναι
στα τέλη του
στρέμευή διαφόρ
οι δε αποδόσ
. Οι καρποί
.000 κιλά το
κρανιάς γίνεται
υνθώ
χρησιμοποιείται στην κατασκ εργαλείων.
δίχωρο πυρήνα και με την πλήρη
η μπορεί να
σουν μέχρι 1.000-2 όταν καλλιεργείΠού θα απευθ
οςν και
αρχή
Στη φύτευσ
κοπριάς
έτος
κόκκιΓάτσιος, Γεωπόν
κροκατασκευώ
στυφοί στην
τα 1,5-2 τόνων
προέρχεται
μα μετά το 15ο
 Κάσσανδρος
πυκνότητα
ι εδώδιμοι, δηλαδή
του
- Εταιρεία
ηθεί ποσότη
Από τον φλοιό
ατικά με μια
εί λίπανση
ς. Οι
παλαιότερα
ωρίμανση γίνοντα
Επιχειρήσεων
το
οποιηθ
ίμανση
ται συστημ
οδέντρα
την οποία
Σύμβουλος
της υπερωρ
και να χρησιμ
τα 25-30
καρπερίπου 60
ονικό & Τεχνολ
ανη βαφή, με
την εποχή
5 σε ποσότη
α, ενώ με τους
4Χ4, δηλαδή
έχουν πολλά
Symagro. Επιστημ . Τηλ.: 6944846475
τύπου 11-15-1
των κράνων
βάφονταν δέρματ Επίσης παράγεται
ανκαι
καρποί
α.
ργήστρέμμα.
αβγά.
γικό Πάρκο Ηπείρου
(φλαβονοειδή
κιλά το στρέμμ
ία χρόνια δημιου
πούς έβαφαν
ελάχιστο ή καθόΗ κρανιά είντιοξειδωτικά
να αποτεΤα τελευτα
χώρες
σιακό λικέρ.
- 26510 07653
Η κρανιά δέχεται τε επειδή καρευρωπαϊκές
με αποτέλεσμα
φυτό
ένα παραδο
κευθοκυάνες),
των οα. Αλλωσ
θηκαν σε μερικές
καλλωπιστικό
σημαντικό φαρμα
ες κρανιάς,
λου κλάδεμ
προηγούναι πολύ όμορφο
ικότητά
λούν ένα πολύ
το κίβλάστηση του
αξιόλογες ποικιλί
εται
Επίσης η περιεκτ η Α είποφορεί σε
ποικίλλει από
κλαδεύ
τικό φυτό.
δεν πρέπει να
ποίων το χρώμα
η C και βιταμίν
μενου έτους
,
ιδή των καρπών
τους σε βιταμίν
υν επίσης τανίνες
ά. Η συγκομ
αυστηρ
Περιέχο
ναι υψηλή.
ικά στοιπολλά μεταλλ
πηκτίνες και

!

για
ιεργείται τόσο
κρανιάς καλλ
και για το ξύλο
Το δέντρο της
καρπών όσο
ουν
την παραγωγή ευρώ ανά στρέμμα φτάν
800
του. Εως και
τους αγρότες
τα έσοδα για

»12

χρεοσ» τομος Β´

ΓΑΛΛΙΑ

Η αυτοβιογραφία
του
μεγάλου
Ελληνα

Επιστροφή Σαρκοζί
απέναντι στη
δυναστεία των Λεπέν
Επέστρεψε στην ηγεσία της γαλλικής
Κεντροδεξιάς ο Ν. Σαρκοζί. Απέναντί
του η Μαρίν Λεπέν. »38-39

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ - ΠΑΠΑΣ

Μανιφέστο
κατά των
διωγμών
των χριστιανών
»41

αμφιπολη

Στο μικροσκόπιο
των ανθρωπολόγων
ο σκελετός
Η Κ. Περιστέρη αποκάλυψε ότι έχουν
βρεθεί νομίσματα με τη μορφή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. »42-43