Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9938

1,30€

www.ethnos.gr

Επτά νέα προγράμματα

2014 -

Τα αδύνατα σημεία στην άμυνα που εντόπισε ο Μίτσελ

ατα
νεα προγραμμ

198 εκατ.
επιδοτήσεις
ήσεις
ευρώ σε επιχειρ

: 172

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ

ικέs
επαγγελματ

Δευτερα 24

NOEMβριου

Με αντεπιθέσεις θέλει να
αιφνιδιάσει την Ατλέτικο

€
Επιδοτήσεις
ς
ει τις ρίζες τη
ρόνια απλών
Η
200 εκατ. € σε Χ α
μικρομεσαίους
EΘΝΟΣ

 Σελ. 2-3

ΚΕΡΔΟΦΟ

Του

ΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡ

ΓΕΙΑ

το
νται 200 φυτά
δηλαδή φυτεύο δεν απαιτεί πααρόνια
να
στρέμμα. Η
α. Πρέπει
το κλάδεμ
ύς που
ρά ελάχισ
τους βλαστο
κλαδεύει κανείς
τους πιο
ς ζημιές ή
έχουν κάποιε
χρόνια,
ύς κάθε 5-7
του
παλιούς βλαστο
η είσοδος
ται
ώστε να ευνοεί ικό των φυτών.
εσωτερ
φωτός στο
κρύνονται
να απομα
ς
Πρέπει επίσης
όταν ο αριθμό
οι παραφυάδες, λικός, άλλωστε
υπερβο
τις ερτους γίνει
α διευκολύνει
ιδής
αυτή η εργασί
ησης και συγκομ
γασίες συντήρ
ρονα ευνο, ενώ ταυτόχ
των φυτών
ύ φωτός
του ηλιακο
εί την είσοδο
.
ικό των φυτών
ητη
στο εσωτερ
δεν είναι ευαίσθ
Η αρόνια
ως δεν απαικαι επομέν
σία
στο ψύχος
μέτρα για προστα
τούνται κάποια
. Είναι αναπό το ψύχος
των φυτών
ολές από
στις προσβ
θεκτικό φυτό
ασθένειες.
εχθρούς και
απόδιάφορους
υν σε πλήρη
.
Τα φυτά φτάνο
υ 5 χρόνια
από περίπο
δοση μετά
μέσο όρο
δώσει κατά
Μπορεί να
α. Οι καρτο στρέμμ
ι με
800-1000 κιλά
ς συγκομίζοντα
ποί της αρόνια
μέσα.
με μηχανικά
των
τα χέρια ή
της είναι μεταξύ
Οι καρποί
ιδωτικές
ων σε αντιοξε
πλέον πλούσι
σε ανθοκυβιταμίνη C,
νωπή
ουσίες, σε
νοειδή. Για
άνες και φλαβο παρουσιάζουν
δεν
έχουν
κατανάλωση
έρον επειδή
μεγάλο ενδιαφ
να χρηαλλά μπορεί
στυφή γεύση,
χυμών,
σε κοκτέιλ
σιμοποιηθούν ενεργητικών πονή
ματα
αλκοολούχω
κευτικά σκευάσ
τών, σε φαρμα
τροφίμων.
κές
και ως χρωστι

Κώστα ΝαΝου

ς καλλιεργηωρίς μεγάλε
σεις, με τις
τικές απαιτή
κλιματικές
εδαφικές και
μας
στη χώρα
συνθήκες
αρόνια
ιδανικές, η
να θεωρούνται
κτική λύση
μια εναλλα
προσφέρει
να ασχολη
επιθυμούν
για όσους
τομέα. Η
πρωτογενή
χαθούν με τον
καρπη, όπως
ένα
αρόνια η μελανό
λέγεται είναι
ρακτηριστικά
εύκολα,
ι
καλλιεργείτα
και
φυτό που
στον παγετό
ανθεκτικό
τύείναι
ους
αι σε διάφορ
προσαρμόζετ
αυτό παράν. Το φυτό
πους εδαφώ
καρπούς που
ς μαύρους
γει μικρού
οποιούνται
και χρησιμ
τρώγονται
κευτικών
των φαρμα
και στον κλάδο
.
στην
σκευασμάτων
τη όμως είναι
Οσο άγνωσ
κνύδιάσημη αποδει
,
Ελλάδα, τόσο
την Τσεχία
στη Ρωσία,
εται η αρόνια
και στην Πονία, αλλά
ι σε χιτη Λιθουα
καλλιεργείτα
λωνία, όπου
α, οι Λιατα. Μάλιστ
το
λιάδες στρέμμ
ουν από αυτούς
θουανοί παράγ «Aronijos», που
κρασί
φημισμένο
για την πρόακόμη και
συνιστάται
παθειών.
επιληψη καρδιο
είναι μια πολύ
«Η αρόνια
να ασχοργεια, αρκεί
κερδής καλλιέ
Αντέχει
ς σοβαρά.
ύς
ληθεί κάποιο
(-25 βαθμο
σε παγετό
ακόμη και
νερό και
θέλει πολύ
Κελσίου), δεν
μεγάλη»,
της είναι πολύ
τικές
η απόδοσή
«Επαγγελμα
στις
αναφέρει
Κάσσανδρος
ο γεωπόνος
ργεια
άρΕυκαιρίες»
. ατά την καλλιέ
Ελλάδα η αρόνια ία
παραφυάδων
σεις μεΓάτσιος. Στην
ς, οι αποστά
ργείται τα τελευτα
της αρόνια
χισε να καλλιε
ργειας της
ν φυτεύσεως
κόστος καλλιέ
ταξύ των γραμμώ
φυχρόνια. Το
δε στρεμείναι 3m και
χαμηλό, η
πρέπει να
αρόνιας είναι
απόδοση
επάνω στη
οικονομική
τού από φυτό
ματική και
οιητική.
ντως ικανοπ
γραμμή φυτεύμα
είναι αρκού
εισόδη
δώσει καθαρό
σεως 1,7m,
σει τα
Μπορεί να
ι και να ξεπερά
που να φθάσε
υπολογίείται σε
το στρέμμα,
ς που ασχολ
1.000 ευρώ
ωγή 3-5 κιδρος Γάτσιο
την καλλιμέση παραγ
και είναι
επίπεδο με
ζοντας μία
έτος και
ται νωποί, αν
ερευνητικό
είναι να
μετά το 5
καταναλώνον
όξινη γεύαρόνιας- καλό
λών ανά φυτό
κιλό.
ί και έχουν
ονται
έργεια της
2-3 ευρώ το
για την
πολύ στυφο
φυτά που ευρίσκ
μία μέση τιμή
οποιηθούν
φυτό που
ριζα
φυτεύονται
είναι ένα
ση, ή να χρησιμ ρων μειγμάτων
παρά γυμνό
Η αρόνια
Αμερική
σε γλάστρες,
το στρες
ωγή διαφό
,ή
από τη Βόρεια
παραγ
ύγεται
λούχων ποτών
προέρχεται
η και την
ώστε να αποφε
θεί από το
η στην Ευρώπ
χυμών, ή αλκοο
την πανα προκλη
Η
και εισήχθ
ποτών, ή για
που μπορεί
του 20ού αιώνα.
μάενεργητικών
Ασία στις αρχές έχει αναπτυχθεί
κευτικών σκευασ
φύτεμα.
να παραχθούν
του
ραγωγή φαρμα
διαφόρων
καλλιέργειά
Τα φυτά μπορεί
και κυρίως
χρωστικές
ά μοσχεύική Ευρώπη
των και ως
ένα φυτό
υς ή με μαλακ
στην Ανατολ
υσών
Σοβιετικής
Αν και είναι
από σπόρο
-όπως
της πρώην
τροφίμων.
η των υπαρχο
τικών
στις χώρες
τεύεται εύκολα
ματα ή με διαίρεσ
των σημαν
νπου μεταφυ
νος Κάσσα
Ενωσης, λόγω
κευτικών ιδιρει ο γεωπό
και φαρμα
μας αναφέ
ύν να
θρεπτικών
Οι καρποί μπορο
οτήτων της.

»43-46

12
σε λ

ίδες

»20-21

!

ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Ανδρική και γυναικεία
φιγούρα στα επιστύλια
Οι νέες αποκαλύψεις έγιναν κατά την επίσκεψη
του υπουργού Κ. Τασούλα στο μνημείο. »36-37
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ
»17

υνθώ
Πού θα απευθ
, Γεωπόνος-

Γάτσιος
 Κάσσανδρος λος Επιχειρήσεων
Σύμβου
o.
- www.symagr
ονικό
com. Επιστημ
Πάρ& Τεχνολογικό
υ. Τηλ.
κο Ηπείρο
5 6944- 84647
26510 07653.

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

στρέμτα 1.000 € ανά ηπου ξεπερνούν
Με αποδόσεις αρχίσει να καλλιεργείται συστφέέχει
Ελλάδα, προσ
μα, η αρόνια
ταία χρόνια στην
ες
ματικά τα τελευ ακτική λύση για τους αγρότ
ροντας μια εναλλ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ

για τα όρια συνταξιοδότησης
Α

σφυκτικές είναι οι πιέσεις από
την τρόικα για αλλαγές στο Ασφαλιστικό, με αιχμή την κατάργηση της
15ετίας για τη λήψη της κατώτατης
σύνταξης, καθώς και των κοινωνικών
πόρων για τα Ταμεία δικηγόρων και
μηχανικών. »4-5

Στα 20 χρόνια από τα 15
ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης
Κατάργηση κοινωνικών
πόρων για τα Ταμεία
μηχανικών και δικηγόρων

ΟΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Παζάρια για
συμφωνία στο
παρά πέντε

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΤΕΡ ΜΠΟΦΙΝΓΚΕΡ

Η γερμανική πολιτική έχει χαρακτηριστικά θεολογίας...
»13

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

«το

χρεοσ» τομος α´

πασοκ

Θύελλα για
τα φάλτσα
του Γιώργου
Εντονες αντιδράσεις στο
ΠΑΣΟΚ για τη στάση και την
τακτική του Γ. Παπανδρέου.

»6-7

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η αυτοβιογραφία
του
μεγάλου
Ελληνα

Γιατί έβαλαν
χειροπέδες
στον Σόκρατες
»32-33

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - ΟΠΛΑ - ΤΡΑΦΙΚΙΝΓΚ

Μέλος της αλβανικής μαφίας
ο μανιακός με το καλάσνικοφ
Σεσημασμένος είναι ο δράστης της επίθεσης στο Μικρολίμανο.
Χαρακτηρίζεται αδίστακτος και άκρως επικίνδυνος. »18, 31