Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τεταρτη
19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9934

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

Πρόταση πρυτάνεων

Ηλεκτρονικό
δημοψήφισμα για
τις καταλήψεις
στα ΑΕΙ »41-44

2014
Νοεμβρίου
TΕΤΑΡΤΗ 19

Παιδεία

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

489

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ρεπορταζ

ουν
Ας ΑνΑ ΛΑβ

Εξορμήσεις
για λαγοκυνήγια

νΑ οριζ ουν
την έυθ υνη

ΤΡΙΓΚΑ

Σ

δίνει
και στα ΤΕΙ
τα πανεπιστήμια
καθοριότητα για τον
ων
την αρμοδι
ύ των εισακτέ
σμό του αριθμο
ο υπουργός
μεταγραφών
ενώ, όπως
αλλά και των
ς Λοβέρδος,
μαΠαιδείας Ανδρέα
ν να κάνουν
ΑΕΙ μπορού
κα για να καδήλωσε, τα
τα Σαββατοκύρια
ν που
θήματα και
αριθμό φοιτητώ
μεγάλο
Αναφερόλύψουν τον
τις μεταγραφές. για τον
προέκυψε από
σεις των ΑΕΙ
αντιδρά
μενος στις
και μεταγραφοεισακτέων
μεγάλο αριθμό υπουργός Παιδείας δήΑΕΙ, ο
της
μένων στα
τη μεταφορά
εισηγηθεί
ων
λωσε ότι θα
των εισακτέ
καθορισμού
αρμοδιότητας
ικούμενα ιδρύστα αυτοδιο
Ανεξάρτητη
από το κράτος
ασία με την
ματα σε συνεργ
τας (ΑΔΙΠ).
λισης Ποιότη
ά: «Μαζί
Αρχή Διασφά
χαρακτηριστικ
Τόνισε μάλιστα
ότητας, ας αναρά της αρμοδι
ίας.
με τη μεταφο
ιση της κοινων
τη διαχείρ
κοιλάβουν και
κύματα της
στε εμείς τα
Τώρα δεχόμα
τα δεχόμαστε
τυρίας, και
νωνικής διαμαρ ΑΕΙ θέλουν και την πίτα
Τα
; Ωραία, ας
υπομονετικά.
τον σκύλο χορτάτο τη διεκδιολάκερη και
αφού
αρμοδιότητα,
ή κοινωνία
πάρουν την
ελληνικ
πουν στην
των
κούν, κι ας
ο αριθμός
λόγου χάρη
α να περότι μειώνεται
κάβουρ
Εδώ σε θέλω
ς θα μας κάεισακτέων.
να. Μαγκιέ
πατάς στα κάρβου
απόφαση. Δεν
ας πάρουν την
ορθονουν; Ωραία,
αλλά είναι
ή η λογική,
είναι επιθετικ
γιση».
λογική η προσέγ

ων
μού των εισακτέ
ότητας καθορισ
ρά της αρμοδι Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
εί τη μεταφο
ότι θα εισηγηθ τητη Αρχή Διασφάλισης
Παιδείας δήλωσε
ασία με την Ανεξάρ
Ο υπουργός
τα σε συνεργ
ικοι
κούμενα ιδρύμα
έκπΑ ιδέυτ
των
νέων φοιτη
υποδοχης
Αδυν ΑμιΑ

την Ιατρική
Αντιδράσεις από κών Επιστημών
Θετι
και τη Σχολή

41 |

Στο στόχαστρο η 15ετία
και οι πρόωρεs συντάξειs

από το κράτος

στα αυτοδιοι-

»6

σχολεία
Εθελοντές στα των κενών
για την κάλυψη
από εκεί, αλλά

ντων και
ασφάλεια διδασκό
εί για την
, αναφέρεται.
α να υποδεχθ
διδασκομένων»
ην πλήρη αδυναμί σε αυτά όπου
-ιδίως
στα τμήματα
ηση
μαθήματαΧρηματοδότ
εργαστηριακά
στην
απαιτούνται
όσον αφορά
ται μετας που δικαιούν
Τα «χέρια ψηλά»
ν φοιη
τους φοιτητέ
μεταγραφόμενω
σε χθες, με ομόφων
υποδοχή των
Σχολή
γραφή διατύπω
Κοσμηι και η Ιατρική
το Συμβούλιο
μέτητών σηκώνε
ών
απόφασή του,
οποία είναι υποχρεω
Θετικών Επιστημ
του ΕΚΠΑ, η
ν σπουδατείας της Σχολής Αθηνών.
240 επιπλέο
τημίου
νη να δεχθεί
των μετατου Πανεπισ
ότι με δεδοίζει ότι λόγω
υποστηρίζει
στές. Υποστηρ
ει σε δυτην
Η κοσμητεία
η σχολή θα περιέλθ πολιτεία
ατοδότηση για
γραφών
την
μένη την υποχρημ
και ζητά από
στηρίων και ανανα
σμενή θέση
προμήθεια αντιδρα τη συντήρηση
δότησης ώστε
της χρηματο
και
αύξηση
εξολώσιμων υλικών
καλυφθούν τουλάχι
τος υλικοτεχνικού καμπορέσουν να
τα εργατου υπάρχον
ιμα υλικά και
και την έλλειψη
στον τα αναλώσ
για
πλισμού, καθώς προσωπικού,
που απαιτούνται
στηριακά είδη
ν των
τάλληλου αριθμού
αυτά
των φοιτητώ
α άσκησης σε
την εκπαίδευση επανεξέταση του
υπάρχει αδυναμί
μμένων
ετών,
ήδη εγγεγρα
προκλινικών
ακόμη και των
ότητας των διοιτης διαθεσιμ
μέτρου
άμεση προτων
φοιτητών.
υπαλλήλων και
αποδυνάμωση
«Η απορρέουσα αμφιβόλω την ποι- κητικών
καθηγητών που
εν
κήρυξη των θέσεων
υσης
τμημάτων θέτει
κενές.
ενης εκπαίδε
παραμένουν
υς
ότητα της παρεχόμ
σοβαρούς κινδύνο
και εγκυμονεί

Τ

στις
Oσον αφορά
να εκπαιδεύσουν
αδυνατούν
ν που προέδρυμάτων ότι
αριθμό φοιτητώ αφών, δήτόσο μεγάλο
λόγω των μεταγρ
λύση να ενικυψε κυρίως
βρεθεί κάποια
χτηκε ότι τα
λωσε ότι θα
ιδρύματα. Παραδέ ότι τα ιδρύσχυθούν τα
α και
τα είναι δύσκολ τα και πρωί και
πράγμα
μαθήμα
ματα θα κάνουν δουλεύουν Σάββατα και
μα και θα
ρουν να
απόγευ
ένου να καταφέ
ς. Ο υΚυριακές προκειμ
τους φοιτητέ
εύσουν όλους
πρύτανη του
εκπαιδ
κε και στον
δήλωσε ότι
πουργός επιτέθη
κη, ο οποίος
ς
ΕΚΠΑ κ. Φορτσά
τους φοιτητέ
να πάρει όλους
«Αιφδεν μπορεί
λέγοντας:
μεταγραφή,
που ζητούν
τον κ. Φορτσά
αρνητικά από
ι τόσο πολύ.
νιδιάστηκα
έχουμε στηρίξε
για τις μετακη, τον οποίο
στεί ο νόμος
Δεν θα εφαρμο εφαρμοστεί για τη φύθα
δηλαδή
γραφές, αλλά
είας; Δύο μέτρα
λαξη της πρυταν
;».
και δύο σταθμά

DVD

μο
τον Αριθ

1

Ποιοι ασφαλισμένοι είναι στη ζώνη υψηλού κινδύνου

αγραφές
σακτέοι-μετ
Από τα ΑΕΙ ει
ος:
Α. Λοβ έρδ

Ιδρυμάτων
των ΙΕνίσχυση των
διαμαρτυρίες

ΜΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ
ΤΩΝ
A. & G.
LUGARI

EΘΝΟΣ

σοι θα έρθουν
είναι καλό.
εκπαιδευτιρόσκληση σε
και ένας να έρθει
ται σε
κ. Κεγκέρογλου,
κούς που βρίσκον ψουν
Το μελετά ο
υική πρωτοβο
να επιστρέ
γονική άδεια
να θέλει νομοθετ στη Βουλή
εθελοντικά και
λία, θα τη φέρω
στα σχολεία
και από εκεί
300 ευρώ από
στις 25 του μηνός λειτουραμειφθούν με
σε
ε χθες ο
και πέρα θα τεθεί
το ΕΣΠΑ απηύθυν ώστε να
ς,
μα και όσοι βουπουργός Παιδεία που υπάρ- γία το πρόγραμ
κενά
ηθήσουν.
καλυφθούν τα

Π

χουν.
Ανδρέας ΛοβέρΟ σκοπός
Οπως είπε ο
ισμό δεν
εί με το υπουρΚαι με τον εθελοντ ουν,
δος, προσπαθ
ρει
προκύψ
ς να προσφέ
ξέρω πόσοι θα
γείο Εργασία
υτικό θέλει
το θέμα χτυπήθη
επειδή αυτό
σε όποιον εκπαιδε
Εμάς δεν μας
ς- που είναι σε
κε πάρα πολύ.
-κυρίως γυναίκε
χτυπάει ο
ής τέκνου το
ενδιαφέρει αν
άδεια ανατροφ
λα να πηΕμάς μας ενδιοποιοσδήποτε.
να μπορεί παράλλη της περιουμε όσο
αφέρει να καλύπτο
γαίνει στο σχολείο
ε
παίρνει από
τερα κενά μπορούμ
χής του και να
και
ίου περισσό
αίνουμε
του υπουργε
και δεν καταλαβ προσπάπρογράμματα
την
ενίσχυσης για
τίποτε σε αυτή
Εργασίας 300€
ή του παιδιού
θεια».
την ανατροφ
«δεν ξέρω πότου. Τόνισε ότι

Αγριο παζάρι και πιέσεις μέχρι... τελικού συμβιβασμού

ΚΑΥΤΟ E-MAIL
για επιστροφή της τρόικας
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

μηνυμα ΒΕΝΙΖΕΛΟυ

Νέος συνδικαλιστικός νόμος και «50%+1»
για τις απεργίες  «Λοκ άουτ» για τους
εργοδότες  Επιμέρους ρυθμίσεις για το
Ασφαλιστικό  Διατηρούνται οι 100 δόσεις
για τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε Εφορία - Ταμεία

Ενιαία γραμμή
με Σαμαρά, δεν θα
ζητήσουμε άλλες
θυσίες από τον λαό

Ε

ντατικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη
με την τρόικα, με στόχο να κλείσει ο κύκλος της πιο
σκληρής διαπραγμάτευσης, που αφορά τόσο την αξιολόγηση όσο και τις προϋποθέσεις για την «προληπτική

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

γραμμή στήριξης». Στα χέρια των δανειστών βρίσκεται
ήδη το e-mail με τις τελικές προτάσεις της κυβέρνησης
επί των θεμάτων που έθεσε η τρόικα, καθώς και ορισμένες επιπρόσθετες διαρθρωτικές αλλαγές. »4-5

ΟΙ «ΧΩΡΙΚΟΙ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα

Σκληρό
ροκ με...
κλαρίνα

ΔΙΔΥΜΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ

Το άγνωστο ρήγμα
φοβίζει τους
σεισμολόγους
ΕΥΒΟΙΑ

ART NOUVEAU

Ξαναζεί
το ξενοδοχείο
Εμπορικόν

Β. Ευβοϊκός
κόλπος

'Οι δρομοι
του αρχαγγελου'
τομος Γ´

18.000 γιατρούς
αναζητεί
η Φινλανδία
»15

18 Νοεμβρίου

5,2 Ρίχτερ
01:06 π.μ.

5,1 Ρίχτερ

»18
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 6.000€

ΝΕΟ ΡΗΓΜΑ

01:09 π.μ.

Η παρέα των «Villagers of Ioannina
City» μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε
το κοινό συνδυάζοντας τις ηλεκτρικές
κιθάρες με τους παραδοσιακούς ήχους
της Ηπείρου. »34

συσκεψεισ και μετρα

Σε επιφυλακή για
δύο μήνες ο κρατικός
μηχανισμός »20, 29