Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τα κριτηρια, τα μορια και τα χρονοδιαγραμματα

Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία

»15

δευτερα
3 Νοεμβριου 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9920

1,30€

www.ethnos.gr

Μια ιστορική προσφορά

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η αυτοβιογραφία
του μεγάλου Ελληνα
Οι δρομοι του αρχαγγελου
τομος Α'

«Οι δρόμοι του Αρχάγγελου» & «Το Χρέοs»

οδηγιεσ για τη συμπληρωση του νεου ε9 απο τουσ ιδιοκτητεσ

ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Κερδίστε 2 αυτοκίνητα και
δώρα συνολικής αξίας 85.000€

η εγκυκλιοσ

για τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ
Μ

ε τροποποιητική δήλωση στο Ε9 μπορούν
οι φορολογούμενοι να κερδίσουν τις εκπτώσεις
που έχασαν στον ΕΝΦΙΑ. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία ακινήτων
που πρέπει να διορθωθούν. »40-41

Μειώσεις 20-60% για 1 εκατ. φορολογούμενους. Πώς να δηλώσετε τα κενά
και μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα

ΑΜΦΙΠΟΛΗ

μπροστα 5 βαθμουσ

Προέλαση ο ΠΑΟΚ,
γρίφοι στον Θρύλο

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ
»42

ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
στα ελληνικα ΑΕΙ

€
Του Κώστα

Δευτερα 2014
ιου
3 NOEMβρ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΝαΝου

ια των βιε τα συμβόλα
βιοκαυσίομηχανιών
να εμων για το 2015
κινηθούν
κτιμάται ότι θα
των
στα επίπεδα
όπως και φέτος
ενων
κιλό παραγόμ
0,40 ευρώ ανά
άμβης, η καλλισπόρων ελαιοκρ
αυτού
ενεργειακού
έργεια του
ιηαι ένα ικανοπο
φυτού υπόσχετ

Μ

εκατ.
κονδυλια 100

έs
επαγγελματικ

Τα φωτεινά
μυαλά
της Νομικής

ευρω

ερχεται νέο
πρόγραμμα για
νέες επιχειρήσεις

169

 Σελ. 2-3

ό την
Σίγουρα κέρδη απ ράμβης
οκ
καλλιέργεια ελαι

έπειτα από καλνα καλλιεργηθεί
, καλαμποκιού
λιέργεια λιναριού
ύ,
, τεύτλων, σιναπιο
και πατάτας

α.
τικό εισόδημ
ατος,
του εισοδήμ
Πέραν όμως
την εβιοντίζελ από
η παραγωγή
και ενερεξασφαλίζει
λαιοκράμβη
α για ίδια χρήση
γειακή επάρκει
ών.
ο
των επενδυτ
λ είναι «πράσιν
Το βιοντίζε
δηλαδή πρά» -προσφέρει
καύσιμο
στην
συμβάλλοντας
σινη ενέργεια
ένου
του φαινομ
καταπολέμηση
ίζοντας
πίου, εξασφαλ
του θερμοκη
ων εκπομπών
μειώσεις προστίμ
παεπίπεδο-, που
CO2 σε εθνικό
ους
από ελαιούχ
ράγεται κυρίως
και
άμβης κ.ά.
σπόρους ελαιοκρ
ποιηθεί είτε μόμπορεί να χρησιμο
σε
μείγμα με ντίζελ
νο του είτε σε
ρες.
πετρελαιοκινητή
είναι φυτό που
Η ελαιοκράμβη
θερμοκρασίανέχεται τις χαμηλές ανάπτυξής
στάδια της
ες, σε όλα τα
ει στις «Εαναφέρ
του, αλλά -όπως
γεωΕυκαιρίες» ο
παγγελματικές
είναι
δρος Γάτσιοςπόνος Κάσσαν
ές
μεγάλες εναλλαγ
ευαίσθητο στις
θερασιών. Οι άριστες
των θερμοκρ
η της
την ανάπτυξ
μοκρασίες για
.
είναι 16-24°C
μπορεί να ανεΗ ελαιοκράμβη
-10°C,
ασίες μέχρι τους
χθεί θερμοκρ
με αν και υβρίδια
ενώ υπάρχου
Οι υ-18°C έως -25°C.
ντοχή μέχρι
ωασίες κατά την
ψηλές θερμοκρ
ύν
σπόρων προκαλο
ρίμανση των
του περιεχομέεπίσης τη μείωση
λάδι.
νου τους σε
ς υγρασίας,
Η έλλειψη εδαφική ί καθυστέπροκαλε
κατά τη σπορά,
ης
της βλάστησ
και μείωση
ρηση
ες να
, με τις συνέπει
των σπόρων
την
αρνητικές για
ς
είναι ιδιαίτερα
ειας. Συνήθω
εξέλιξη της καλλιέργ
αικανοποιητικά
οργαεπιτυγχάνονται
πρώτο
πλούσια σε
όταν, κατά το
βαθιά, γόνιμα,
γποτελέσματα
φυτών
με καλή αποστρα
ανάπτυξης των
νική ουσία και
στάδιο της
σημειτα.
ανθοφορία,
γιστική ικανότη
είναι
και την πλήρη
ύέδαφος που
ά βροχοπτώσεις
Γενικά κάθε
γεια
ωθούν συνολικ
για την καλλιέρ
mm.
κατάλληλο
κατάλψους 450-500
ευδοκιμεί σε
τεύτλων είναι
σιτηρών και
της
Η ελαιοκράμβη
ελατην καλλιέργεια
εδαφών, από
ληλο και για
μεγάλο εύρος
η μέχρι ελααργιλώδ
ελαιοκράμβης.
φρώς βαριά
τα
, αλλά προτιμά
φρώς αμμώδη

ηλίανθου.
μπορεί να καλΗ ελαιοκράμβη
και να
αναπτυχθεί
λιεργηθεί, να
ιητικά και χωρίς
αποδώσει ικανοπο
ου ότι στις πεάρδευση, δεδομέν της Ελλάδας
ς
ρισσότερες περιοχέ και τον Μάρο έως
από το Νοέμβρι
ώσυνήθως βροχοπτ
τιο υπάρχουν

σεις.
ούν
δεν σημειωθ
Εφόσον, όμως,
καβροχοπτώσεις
ικανοποιητικές
τότε
αυτές φάσεις,
τά τις κρίσιμες
γή
ητη η εφαρμο
κρίνεται απαραίτ
αύνα επιτευχθεί
άρδευσης, ώστε
εων.
ξηση των αποδόσ
φυενεργειακών
Η καλλιέργεια
άμβη
η ελαιοκρ
τών όπως είναι
σει μεγάλο μέμπορεί να αξιοποιή
που
αγροτική γη,
ρος ή όλη την
τική ασε υποχρεω
σήμερα είναι
μποΟι παραγωγοί
γρανάπαυση.
ν εύκολα οι ίδιοι
ρούν να παράγου
λ) που χρειάτα καύσιμα (βιοντίζε
- αυτογια κίνηση (τρακτέρ
ζονται
πέθέρμανση, ενώ
κίνητα) και για
περιβιοντίζελ είναι
ραν αυτού το
ό και ιδιαίτερα
ζήτητο στο εξωτερικ
με άριστες προοπτι
στην Ευρώπη
ν.
κές εξαγωγώ
βιοντίζελ εκτός
Η παραγωγή
πολύυ παράγει δύο
του καυσίμο
και τη
όντα: την πίττα
τιμα υποπροϊ
ν
ται και φθάνου
γλυκερίνη.
50δόσεις αυξάνον
ού τους, όπου είναι περίπου
δυναμικ
Η πίττα,
ων
στο 100% του
με
ας των ελαιούχ
καλλιεργείται
ή
60% της ποσότητ
ταν η ίδια έκταση
χρόάριστη ζωοτροφ
κάθε τέσσερα
σπόρων, είναι
γάελαιοκράμβη
άμβη
για παραγωγή
, όταν η ελαιοκρ
και αξιοποιείται
νια. Αντίθετα
ίδιο έ, δηλ. ανοίγει
συνεχώς στο
λακτος και κρέατος
φόρα
καλλιεργείται
αμία προσοδο
λιέργεια, οι
την πόρτα για
της
δαφος ως μονοκαλ
πέή την εμπορία
μειωμένες και
δραστηριότητα
ποδόσεις είναι

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Επιδοτήσειs 100 εκατ.
για νέεs επιχειρήσειs
ιακή επάρεισόδημα και ενεργε μπορεί
Ικανοποιητικό
των παραγωγών
ζελ από την
κεια για ίδια χρήση
η παραγωγή βιοντί από την
να εξασφαλίσει
τικές προοπτικές
ης
ελαιοκράμβη. Σημαν
χώρες της Ευρώπ
εξαγωγή του στις

! »51-54

φτουν στο 77%.

που

πορών
Συστήματα αμειψισ δίνουν ποσιτηρά
θεί ότι από καλλιπεριλαμβάνουν
Εχει διαπιστω
άμαποτελέσματα
γεια ελαιοκρ
λύ ικανοποιητικά
σύστηέργεια σε καλλιέρ
διδιαδεδομένο
παρεμβάλλεται
και το πλέον
βης πρέπει να
ετών,
είναι με σιτηρά
- τεσσάρων
μα αμειψισποράς
άστημα τριών
ηθεί ότι οι α- σιτάρι - κριθάρι
(ελαιοκράμβη
επειδή έχει παρατηρ ν όσο μεγααυξάνου
ελαιοκράμβη).
ποδόσεις της
μπορεί επίσης
μεσολαβεί
Η ελαιοκράμβη
η περίοδος που
λώνει
γειών. Οι απομεταξύ δύο καλλιερ

ζωοτροφής.

νθώ
Πού θα απευθυ

Γάτσιος, Γεωπό Κάσσανδρος
- ΕΕπιχειρήσεων
νος-Σύμβουλος
Πάρκο
&Τεχνολογικό
πιστημονικό
26510
6944846475,
Ηπείρου. Τηλ.:
07653

ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΤΣΙΠΡΑΣ, αυριο ο κουβελησ

Συνωστισμός αρχηγών
και σεναρίων στο Προεδρικό
Με διαφορετικά μηνύματα στον Κ. Παπούλια σήμερα ο Αντ.
Σαμαράς και ο Αλ. Τσίπρας και αύριο ο Φ. Κουβέλης. »4-5

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Ιδρυτικό
Συνέδριο
τον Ιανουάριο
»6

Διαπρέπουν σε διεθνείς
διαγωνισμούς οι φοιτητές της Νομικής. »16-17