Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9917

1,30€

www.ethnos.gr

Νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Απίστευτο και όμως ελληνικό

Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗ

30 oktΩΒριΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 187

Οι αλλαγές που έρχονται
το 2015 στο Ασφαλιστικό
ΓΙΑ ΠΟΙεσ κατηγοριεσ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ »48-50

Γνώμη

Παρακράτηση
των οφειλών

της νέας ρύθμισης
ε τη διαδικασία
σε εξέλιξη, καθώς
οφειλών να είναι
λεπτομέρειες, ένα
αναμένονται οι τεχνικές -και δυστυχώς δεν
προκύψει
είζήτημα που έχει
με την εν λόγω διάταξηαντιμετωπίστηκε
παρατης δυνατότητας
ναι αυτό της αύξησης το ποσό της σύντααπό
κράτησης οφειλών
να παρακρατηξης. Δηλαδή η δυνατότηταάνω των 20.000 ευποσά
θούν από συντάξεις
το όριο.
ρώ που είναι σήμερα
πάρα πολλοί οι ασφαλιΤούτο καθώς είναι
έχουν χρόνο ασφάλισης
εισμένοι, ειδικά όσοι
οποίων οι οφειλόμενες
ευστον ΟΑΕΕ, των
το πλαφόν των 20.000
σφορές ξεπερνούν
και 5.000 από πρόρώ (15.000 σε εισφορές Το εν λόγω αίτημα
σθετα τέλη και πρόστιμα). σημαντικό έρειέχει
σμα στο ότι τουλάχιτην
στον εξασφαλίζει
πληρωμή των οφειλομε
μένων, σε αντίθεση
αν χατη ρύθμιση που
θεί τότε δεν υπάρχουν
εξασφαλίσεις.
από
Αλλωστε, ύστερα
σχετική υπουργική
απόφαση η παρακράτηση των εισφορών
Γράφει o
θα γίπου οφείλονται
Διονύσης Ρίζος
από το
νεται πλέον και
είναι εκείακόμα κι αν δεν
απονέμον Ταμείο,
η οφειλή. Για παράδειγνο στο οποίο υπάρχει
ζητήσει
ς του ΙΚΑ που έχει
μα, ασφαλισμένο
έτος με
Ιδρυμα στο 58ο
σύνταξη από το
και συνυπολογι11.100 ημέρες ασφάλισης
πληρώσει
στον οποίο έχει
σμό χρόνου ΟΑΕΕ,
οφειλό30.000 ευρώ από
4 έτη και χρωστάει
λίγους
ενώ μέχρι πριν από
μενες εισφορές,
μεταφέρονα λάβει σύνταξη
μήνες μπορούσε
χρόνο, σήμερα η
μόνο τον πληρωμένο
ντας
θα πρέπει
δεν υπάρχει και
δυνατότητα αυτή
το ποσό έως τα
να εξοφλήσει ολοσχερώς του παρακρατηοποία θα
20.000 ευρώ, τα
της σύνταξης.
επέθούν από το ποσό
στα Ταμεία με την
Η εξασφάλιση πόρων
θα πρέπλαφόν επομένως
κταση του εν λόγω
προτεραιότητα.
πει να είναι η επόμενη

Μ

Συντάξεις
Την αΣφαΛίΣη
εφημερίδα γία
Πέμπτη
διανέμεται κάθε
δωρεάν μαζί με το

Κοκκαλιάρη
Αρχισυνταξία: Κατερίνα
νίκος Σιγαλός
Υπεύθυνος ύλης:
φώσκολος
Ρεπορτάζ: γιάννης
διονύσης ρίζος, δικηγόρος
Ειδικός συνεργάτης:
s.gr
Επικοινωνία: [email protected] Χαλανδρίου
Οδός μπενάκη, μεταμόρφωση
κέντρο: 2106061000,
152 38. Τηλεφωνικό
Fax: 210-6003785

Χάθηκαν στο ΤΣΑΥ
τα ένσημα για
χιλιάδες γιατρούς

Ερχονται εννέα 15
ανατροπές από το 20

του 2013
χρι και τον Αύγουστο
αλλαγή στο
δεν θα έχουν καμία
(που κατά
καταβαλλόμενο ποσό
ται στα
μέσο όρο διαμορφώνε

ΚΟΚΚαΛιαρΗ
Των Κατερινασ
- ΓιαννΗ ΦΩσΚΟΛΟΥ

29.000 ευρώ).
αίτηΩστόσο, όσοι υπέβαλαν
ννιά αλλαγές σε κύριες
από τον Σεση συνταξιοδότησης
και επικουρικές συντάκαι μετά θα
πτέμβριο του 2013
ξεις, εφάπαξ, μερίσματα
υπολογίζεται
δουν το εφάπαξ να
αλλά και όρια ηλικίας
σύστημα αμε νέο τρόπο. Το νέο
αλλαγές προ«πρεμιέρα»
φέρνει το 2015. Οι
νόναμένεται να κάνει
βλέπονται σε παλαιότερους
2015 και μεαπό τον Απρίλιο του
εφαρμόζονται σταδιακά
να καμους που
των ερτά, οπότε και θα αρχίσουν
σε όσους
και αφορούν το σύνολο
ταβάλλονται τα εφάπαξ
περίπου δύο
έκαναν
γαζομένων αλλά και
ς.
δημοσίους υπαλλήλους
εκατομμύρια συνταξιούχου
αίτηση πέρσι το φθινόπωρο.
που φέρνει
Η βασική αλλαγή
του καταΓια τον υπολογισμό
τρόπο υποτο 2015 αφορά στον
θα λαμβάνοβαλλόμενου ποσού
συντάξεων
δεδομένων,
λογισμού των κύριων
νται υπόψη μία σειρά
και στο σύνοείναι και η
στο Δημόσιο αλλά
μεταξύ των οποίων
φορέων (με
του φολο των ασφαλιστικών
οικονομική κατάσταση καθοΠαράλληβάση νόμο του 2010).
, για να
ρέα. Συγκεκριμένα
«τρέχουν» επιλα συνεχίζουν να
χορηγούμενου
ριστεί το ύψος του
για τις συντάμέρους ρυθμίσεις
τον νέο μαθηεφάπαξ -με βάση
στα ειδικά ταυπόξεις στο Δημόσιο,
ματικό τύπο- λαμβάνονται
με βάση παμεία και στον ΟΓΑ
ετήσιες εισφοψη: οι συνολικές
ς εισφολαιότερους νόμους.
ρές, τα έτη συσσώρευση
ξεκινήσει
Τη νέα χρονιά θα
της βάσης
ρών, η ετήσια μεταβολή
ρήτρας μηκαι η εφαρμογή της
εισφορών, το
υπολογισμού των
στους φοδενικού ελλείμματος
συνταξιοδοτιέτος έκδοσης της
ασφάλισης και
ρείς επικουρικής
κύριου φορέα
κής πράξης του
σε μετοχικά
βιωσιμότο 2015
πρόνοιας αλλά και
της σύνταξης από
σημαίνει
αλλά και ο συντελεστής
ταμεία. Αυτό πρακτικά
Νέος ο τρόπος υπολογισμού
τητας του Ταμείου.
θα προκύπτει
από τα έτη ατύπος θα
πως κάθε φορά που
σύνταξη εξαρτάται
νέος μαθηματικός
Ο
ι αυτομισθό.
χρονιά και
έλλειμμα θα περικόπτοντα
Νέος τρόπος υπολογισμού
σφάλισης και τον
«επεκταθεί» τη νέα
Οι αλΕδώ πρέπει να
θα προστετου ιδιωμάτως οι παροχές.
της κύριας σύνταξης.
• Τα δύο αυτά ποσά η τελική
στους φορείς πρόνοιας
ι στον
από την 1η Ιαεπισημανθεί πως
λαγές αυτές προβλέποντα
θούν και θα προκύψει
ανατροτικού τομέα.
και αφορούν
μερίσμανουαρίου θα υπάρξουν
νόμο 3863/2010
σύνταξη.
Παρεμβάσεις στα
ηλικίας συγκεδικαίωμα ατων
πές και στα όρια
όσους θεμελιώνουν
Επιβολή ρήτρας μηδενικού
τα. Για τους δικαιούχους
(με βάση
μετά. Συγκεεπικουριέχει
κριμένων κατηγοριών
πό τη νέα χρονιά και
ελλείμματος στα
μερισμάτων το «νόμισμα» υνόμο Λοβέρεφαρμόστηπαλαιότερους νόμους).
μία πλευρά
κριμένα με βάση τον
κά ταμεία. Το μέτρο
ενδιδύο όψεις. Από τη
στις κύριες
τον Ιούλιο στο
Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο
που λόγω της
δου/Κουτρουμάνη
κε για πρώτη φορά
πάρχουν οι τυχεροί
η «επίσκεψη»
ένα μειμείωση των
στο Ταμείο
αφέρον αναμένεται
συντάξεις θα εφαρμοστεί
ΕΤΕΑ, όπου υπήρξε
με δεέκτακτης ενίσχυσης
κατά
δανειστών στη χώρα,
τους να ξετων
κτό σύστημα:
επικουρικών συντάξεων
θα δουν τις αιτήσεις
κατά καιρούς
μέχρι το
άμεθα εφαρμόδομένο πως έχουν
• Τα χρόνια ασφάλισης
5,2%. Τη νέα χρονιά
(π.χ.
μπλοκάρουν. Συγκεκριμένα
υπολογιστούν
με τον έαναφερθεί στο ασφαλιστικόετών
τέλος του 2010 θα
δοθούν 70 εκατομμύρια
ζεται σε όλα τα Ταμεία,
ν
σα θα
τρόπο. Για
ακόμα και ανά
δημοσίων
αύξηση των απαιτούμενω
με βάση τον «παλαιό»
λεγχο να γίνεται
Ωστόσο,
στο μετοχικό ταμείο
θα μετρήσει
από 15 στα 20, ΕΚΑΣ).
να καταβληπαράδειγμα στο ΙΚΑ
τρίμηνο.
υπαλλήλων, ώστε
δεν επιθυμεί
της τελευπου θα
μερίσματα.
η ελληνική πλευρά
η καλύτερη πενταετία
Ουσιαστικά κάθε φορά
θούν έως και 30.000
στο ασφαλιστιθα πρέπει να
προβλένέες παρεμβάσεις
ταίας δεκαετίας.
προκύπτει έλλειμμα
Από την άλλη πλευρά,
να παρουσιάμετά την
κό και αναμένεται
της ρήτρας μη• Τα χρόνια ασφάλισηςυπολογιμειώνονται οι συντάξεις.
πεται η εφαρμογή
μελέτες για τη
Διαθα
και στα μεσει αναλογιστικές
1η Ιανουαρίου 2011
Αλλαγές στο εφάπαξ.
δενικού ελλείμματος
δηλαδή
Ταμείων.
ισχύεπομένως
βιωσιμότητα των
στούν με το νέο σύστημα,
φορετικές «ταχύτητες»
τοχικά ταμεία. Αυτό
ξεις» παρουκαι αναλοτου εφάΤο «Εθνος-Συντά
για νέες πατο άθροισμα βασικής
ουν για τον υπολογισμό
τις αλανοίγει τον δρόμο
βασική σύνταστο Δημόσιο
σιάζει σήμερα αναλυτικά
γικής σύνταξης. Η
παξ. Για παράδειγμα
αι
ρεμβάσεις.
η νέα χρονιά
χαρτιά τους μέλαγές που θα φέρει
ξη τη νέα χρονιά διαμορφώνετ
όσοι υπέβαλαν τα
έχουν ήδη
η αναλογική
με βάση νόμους που
στα 360 ευρώ, ενώ
ψηφιστεί:

Ε

χαοσ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ »12-13

1

4

2

3

Ευνοούνται 176.000 επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκατ.

ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗ
ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεύμα Σαμαρά
- Καραμανλή με...
μενού τους «180»
Κεντρικό θέμα στη συζήτηση των δύο
ανδρών ήταν η προεδρική εκλογή. »4

ΟΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ

για τα «κόκκινα δάνεια»
Ρ

υθμίσεις-πακέτο ληξιπρόθεσμων
επιχειρηματικών οφειλών στις τράπεζες, στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία φέρνει το νομοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» δάνεια. Δίνονται κίνητρα για τον
διακανονισμό των χρεών μικρομεσαίων και επαγγελματιών που αγγίζουν
τα 73 δισ. ευρώ. »21-24, 33-36

ΠέμΠτη 30 ΟκτωβρίΟυ

2014

21

τα
νομοσχεδιο Για

ισ
ποσεσ επιχειρησε
διο
αφορα το νομοσχε
το υψοσ
και ποσο ειναι
» δανειων
των «κοκκινων

ΕΙΑ
'ΚΟΚΚΙΝΑ' ΔΑΝ Ν
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
21

Μικρές

170.000
(13 δισ.€)

δισ.€

ποσεσ ειναι
οι ΛηΞιπροΘεσμεσ
οφειΛεσ
στο δημοσιο

συνολο

176.000
(40 δισ.€)

12

Μεγάλες

δισ.€

6.000
(27 δισ.€)

Χρέη
προς
Εφορία

Χρέη
προς
ασφαλιστικά
ταμεία

για
Ρύθμιση «ανάσα» τίες
γγελμα
εταιρείες και επα

8

μέχρι τις 30
υποβολής είναι
ευρώ. Η προθεσμία
Ιουλίου του 2016.
με βάση το προφίλ
Οι τράπεζες θα προχωρούνδανείων. Σύμφωνα
του οφειλέτη σε ρυθμίσεις
επιμήκυναυτές θα προβλέπουν
για μία
με πληροφορίες,
επιτοκίου, πληρωμή
ση διάρκειας, μείωση
υπερημερίδιαγραφή τόκων
, ενώ σε
περίοδο μόνο τόκων,
παροχή εξασφαλίσεων
ας, αλλά με την
μέρος του
θα διαγράφουν και
ακραίες περιπτώσεις
πριν
παρουσιάζει το νομοσχέδιο
κεφαλαίου.
δανείου αυρώ. Το «Εθνος»
και κίνητρα
στη ρύθμιση του
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
το οποίο παρέχει
Οσοι υπαχθούν
ΚΟΛΩΝΑΣ – ΕΦΗ
κατατεθεί στη Βουλή,
και τις ληξιπρόθεσμες
και κεφαλαίΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ
τη διαγραφή ακόμη
τόματα θα ρυθμίζουν
με επιπλέζηστις τράπεζες για
α
ασφαλιστικές οφειλές
η αναγνώριση της
φορολογικές και
για μη εξυπηρετούμεν
ων και τόκων. Προβλέπεται αναβαλλόμενη φορουνοϊκές ρυθμίσεις
προστίμων και προσαυξήσεων
ως
«κούρεμα» με επιπλέον διαγραφή 20%
αναμίας από το «κούρεμα»
δάνεια και ταυτόχρονο
100 μηνιαίες δόσεις.
και προη σχετική διάταξη
και εξόφληση σε
στις νέες
απαίτηση. Μάλιστα
20% των προστίμων
κινλογική
δεν είναι συνεπής
ον διαγραφή
το Δηζημία λόγω πιστωτικού τη
Αν ο οφειλέτης
και θα
ν οφειλών προς
από
φέρει ότι «η οριστική
μήνες θα τη χάνει
σαυξήσεων ληξιπρόθεσμω σε 100 δόσεις φέρνει
για τους πιστωτές
ρυθμίσεις για τρεις
τους
δύνου η οποία προκύπτει
από τα ακαχρέος.
μόσιο και την πληρωμή
οφειλετών εκπίπτει
αναβιώνει όλο το
τα «κόκκινα» δάνεια.
διαγραφή χρεών
διαδικασία με αίτηση
δόσεις».
στείτο νομοσχέδιο για
10 ισόποσες ετήσιες
Προβλέπεται ειδική
Νίκος Δένδιας έχει
οφειλών
προς
θάριστα έσοδα σε
για τη ρύθμιση
στις
Ο υπουργός Ανάπτυξης
τον κύριο λόγο ως
στο πρωτοδικείο
τις τελευταίες παρατηρήσεις ΝΔ,
Οι τράπεζες θα έχουν
. Μάλιστα σε ό,τι
λει το κείμενο για
και της
ς οφειλές θα αναδιαρθρώμεγαλύτερων επιχειρήσεων
προς το Δηομάδες του ΠΑΣΟΚ
το ποιες επιχειρηματικέ
ευχέρεια η
συγκεκριμένων
κοινοβουλευτικές
στην Τράπεζα της
στη «διακριτική τους
αφορά τα χρέη των
ευρώ, τότε θα
νουν και θα είναι
η άρνηση της
πάνω από 1 εκατ.
στο υπουργείο Οικονομικών, Τραπεζών και φυρύθμιση, αλλά και
μόσιο, αν είναι
προσαυΕνωση
διαγραφή ή και
τη διαγραφή των
στο νομοσχέδιο.
Ελλάδος, στην Ελληνική
24ώρων η καμπορούν να ζητούν
και η σύμΕίναι θέμα λίγων
αίτησης», όπως περιγράφεται
ενώ θα απαιτείται
αφοσικά στην τρόικα.
της ρύθμισης είναι:
ξήσεων κατά 40%,
στη Βουλή, το οποίο
Εφορίας ή
Οι βασικοί άξονες
τράπεεκπροσώπου της
τάθεση του νομοσχεδίου εκ των οποίων 170.000
αίτησης προς τις
φωνη γνώμη του
τζίρο
Το δικαίωμα υποβολής
ταμείου, ανάλογα.
ρά 176.000 επιχειρήσεις,
μεγαλύτεεπαγγελματίες με
και
του ασφαλιστικού
α
εκατ. ευρώ και 6.000
ÁΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
ζες από επιχειρήσεις
με τζίρο μέχρι 2,5
δάνεια και
που έχουν καθυστερούμεν
συνολικά «κόκκινα»
μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ
μέχρι 500.000
ρες, που έχουν
Εφορία και τα
δάνεια και ύψους
οφειλές προς την
άνω των 90 ημερών
ληξιπρόθεσμες
73 δισ. ευσυνολικού ύψους
ασφαλιστικά ταμεία

δάνεια
εξυπηρετούμενα
διατάξεις για μη
ταυτόσε 100 δόσεις, με
Προβλέπονται ευνοϊκές
προς το Δημόσιο
σεων ληξικαι ρύθμιση οφειλών
ν και προσαυξή
Βουλή
» 20% των προστίμω
η κατάθεση στη
χρονο «κούρεμα
Εντός των ημερών
πρόθεσμων οφειλών.

σελίδες

2

3

Ε

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
για ένταξη στις ρυθμίσεις
Πλαφόν δανεισμού τα 500.000
Επιμήκυνση, μείωση επιτοκίων,
διαγραφές τόκων υπερημερίας και
περίοδος χάριτος από τις τράπεζες

4
5

1

ΟΛΑΝΤ:
ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ
Η ΚΥΠΡΟΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Νέο οργανόγραμμα
στο Δημόσιο
Μειώνονται οι διευθυντικές θέσεις κατά
τουλάχιστον 3.000. »14

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Αφεση αμαρτιών
για τη Μανωλάδα
Να μην ασκηθεί αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης έκρινε ο Αρειος Πάγος. »15

Ελληνική φρεγάτα
και υποβρύχιο στην Κύπρο
Tο ΕΛΛΗΝΟΙΣΠΑΝΙΚΟ λεξικό

»6

ΤΗΝ κυριακη μαζι με το

Ολα γιΑ ΤΟ

πλέξιμο, βελονάκι,
ράψιμο, κέντημα
Την Κυριακή το πρώτο βιβλίο: «Πλέξιμο με βελόνες»