Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9909

1,30€

www.ethnos.gr

ΓΙΝΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2-1 ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ

Στην κορυφή
με πέντε σερί
νίκες ο ΠΑΟΚ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Κερδίστε 2 αυτοκίνητα και
δώρα συνολικής αξίας 85.000€

16
σελ

ίδες

»25

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ SECURITY ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
νόμος και τάξη στα ΑΕΙ

«

ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Σκάβουν με
τα χέρια στον
τρίτο θάλαμο
Πόντο πόντο και με ιδιαίτερη προσοχή
προχωρά η ανασκαφή. »42

€

ΔΕυτΕρα 2014
ιου

έs
επαγγελματικ
20 οΚτώβρ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ώργου
Της Εφης ΚαραγΕ
προϊόντα καα βιολογικά
καταναλωτές
τακτούν τους
περίοπτη
και κερδίζουν

Τ

167

ΤΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

»

Θ. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Γ. ΓΚΟΛΙΑΣ

Κ. ΓΑΤΣΙΟΣ

Δεν θα μπαίνει
κανένας που
δεν έχει δουλειά στις σχολές

Ελεγχος που να
συνάδει με την
ακαδημαϊκή
δεοντολογία

Διαγωνισμός
με ιδιωτικές
εταιρείες για
τη φύλαξη

Α

ποφασισμένοι να απαλλάξουν τις πανεπιστημιακές σχολές από κάθε μορφής παρείσακτους και από
φαινόμενα ανομίας εμφανίζονται οι πρυτάνεις. Εχοντας
να αντιμετωπίσουν την ογκούμενη απαξίωση της λει-

Επιδοτήσεις
για νέους
και γυναίκες
 Σελ. 2-3

ρό μέλλον
Κλάδος με λαμπ ία
ργ
η βιολογική γεω

των σούπερ
θέση στα ράφια
έχει
λα η Ελλάδα
μάρκετ, παράλλη
τημα τόσο στην
συγκριτικό πλεονέκ
ής παραγωγής
αύξηση της βιολογικ
ν,
των εξαγωγώ
όσο και στο κομμάτι
να πρωταγωνιστήσει
καθώς μπορεί
αγορές.
στις διεθνείς
βιοανάπτυξης της
Τα περιθώρια
είναι
στη χώρα μας
λογικής γεωργίας
ότερο όμως είναι
μεγάλα. Το σημαντικ ι καθοριστικά
συμβάλε
ότι μπορεί να
και
έμηση της ανεργίας
στην καταπολ
ση
ικότερη αξιοποίη
στην ορθολογ
ων οιμένων διαθέσιμ
των περιορισ
Οι θέσεις απακονομικών πόρων. γούνται είναι
δημιουρ
σχόλησης που
συμαπό εκείνες της
περισσότερες
εργασίες δεν
αφού πολλές
βατικής,
τιαλλά χειρονακ
γίνονται με χημικά
ά μέσα, ενώ αυξάνεκά ή με μηχανικ
των εκική αυτονομία
εται η οικονομ
λόγω των χαμηλότ
μεταλλεύσεων
νται. Η
που απαιτού
ρων εισροών
τερων θέσεων
δημιουργία περισσό σχεδόν των βισύνολο
ισχύει για το
ειών και σε σύολογικών καλλιεργ ές αυξάνεται
συμβατικ
γκριση με τις
το παραγόμενο
με
20-60% ανάλογα

ται
δραστηριοποιούν
ς
χειρήσεων που
όπως
μικρού μεγέθου
ιδιαιτερότητες
στον κλάδο είναι
χαραοποία διαθέτει
οικογενειακού
λότητα, ευνοϊκές
και συνήθως
η μεγάλη βιοποικι
εταιρείές
μεγαλύτερες
γεωμορφολογικ
κτήρα, ενώ στις
κλιματικές και
χαμηλό
ά καλύπτουν
παραγωγή υψηλής
ες τα βιολογικ
ερσυνθήκες για
ών προϊόντων,
συνολικού κύκλου
ποσοστό του
ποιότητας βιολογικ περιβάλλοντος
η
γασιών.
εξαιρετική κατάστασ περιορισμένη
Βιοκαρ,
ΑΣΠΕΡΣΑ και
Οι εταιρείες
ές καλσε αρκετές περιοχές
στις βιολογικ
μέγεθος εκμεταλπός επένδυσαν
αγοα
παραγωγή, μικρό
κέρδισαν τις ξένες
αναγνωρισιμότητ
λιέργειες και
ενταλεύσεων, υψηλή
εταιρείες έχουν
ν (νησιά, ορεινές
ρές. Και οι δύο
τοπικών προϊόντω
μα συμβολαιακής
περιοχές κ.λπ.).
χθεί στο πρόγραμ
, το
και ιστορικές
ελληνικό εξαγωΤράπεζας Πειραιώς
ό
γεωργίας της
Ενα μελλοντικό
και
ι τόσο τον παραγωγ
α υποστηρίζεται
οποίο καλύπτε
γικό εγχείρημ
ενιση.
ότι το 30% των
όσο και την επιχείρη
από το γεγονός
της
ιοποιείται
δραστηρ
πρώτου πυλώνα
Η ΑΣΠΕΡΣΑ
το
σχύσεων του
-2020
βιολογικών από
περίοδο 2014
στην αγορά των
κρηΚΑΠ για την
τικά με παραί αποκλειστικά
2000, τυποποιε
συνδέονται υποχρεω περιβάλλον,
περίπου 130 παραγωπρος το
τικά προϊόντα
γωγή φιλική
Κρητικά
βελσυσκευασίες.
διατήρηση και
γών σε μικρές
αποκατάσταση,
, αγγούρια, πεπόημάτων που εξαρτοματίνια, πιπεριές
τίωση των οικοσυστ
ια, περίπου 3.000
και δασοκομία,
νια και καρπούζ
σε Αυτώνται από γεωργία
τας
ι καθημερινά
αποτελεσματικότη
τόνοι, εξάγοντα
α,
προαγωγή της
οικονο, Δανία, Ολλανδί
μετάβαση σε
στρία, Γερμανία
προϊτων πόρων και
άνθραΡουμανία. Ενώ
διοξειδίου του
Βουλγαρία και
μία χαμηλού
νται και από εγχώόντα της διακινού
κα.
σούπερ μάρκετ.
ριες αλυσίδες
ικές
τις εγκαταστάσεις
Η ΑΣΠΕΡΣΑ έχει
Μεγάλες προοπτ της Τράπεζας
Καστελίου Κισσάα με μελέτη
στην περιοχή
της
Σύμφων
άτομα
ο δρ
απασχολεί 40
οποία συνέταξε
μου της Κρήτης,
Πειραιώς, την
οποίησε τζίρο
δης, το συνολικό
και πέρυσι πραγματ
για το
Αθανάσιος Δαγκαλί ς αγοράς εκτιεκατ. ευρώ και
κοντά στα 4
μέγεθος της ελληνική εκατ. ευρώ,
ι ο τζίρος της να
από 200
τρέχον έτος αναμένε εκατ ευρώ.
μάται σε λιγότερο
αφο4 με 4,5
πάνω από το 60%
κυμανθεί στα
ιακή
εκ των οποίων
είναι οικογενε
τα οποία θα μπορούΗ ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ,
2006
ρά εισαγόμενα,
Ελιδρύθηκε το
παραχθούν στην
επιχείρηση που
σαν εύκολα να
και παένι Αργολίδας
ευνοϊκών καιρικών
.
στο Μαλανδρ
λάδα, λόγω των
φρούτα και λαχανικά
ράγει φρέσκα
συνθηκών.
προϊόντα
στην
βιολογικών
κομμάτι από τα
Σημαντικό
την
Η αγορά των
εφόσον
απευθείας από
προοπτικές
της προέρχεται
ζεται
Ελλάδα έχει
ενώ συνεργά
προσφοράς εγτης
ιδιόκτητη φάρμα,
και
υπάρξει αύξηση
τιμές
από την Ελλάδα
ν σε λογικές
με παραγωγούς
υν τις
χώριων προϊόντω
στα
οποίοι καλύπτο
παρουσίας τους
το εξωτερικό οι
και αύξηση της
σε προϊόντα.
πώλησης.
υπόλοιπες ανάγκες αλυσίδες σούσημεία λιανικής
αγορά
η ελληνική
Πελάτες της είναι
Προς το παρόν
μικρά
ίζεται από μικρό
χονδρέμποροι,
περ μάρκετ,
βιολογικών χαρακτηρ
ωβιολογικών, μεταποιη
στα βιολοβαθμό συγκέντρ
καταστήματα
εστιμέγεθος, χαμηλό
αίων καταναλωτών
παιδικοί σταθμοί,
έλλειψη ισχυρών
τές, σχολεία,
ξενοσης παραγωγής,
Η στροφή των Ευρωπ ισχυρά συγκριτικά πλεομένη
ρόπλοια και
ς και περιορισ
ργεί
ατόρια, κρουαζιε
και
δικτύων διανομή
στην Ελλάδα
ν εγχώριας παγικά προϊόντα δημιου
γούς, οι οποίοι
δοχειακές μονάδες
προσφορά προϊόντω
Ελληνες παραγω
πλειοψηφία των
νεκτήματα για τους ποιότητας προϊόντα και μποτο εξωτερικό.
ραγωγής. Η μεγάλη
επιμεταποιητικών
υν εξαιρετικής
εμπορικών και
αγορές
παράγο
διεθνείς

ΚΟΝΤΡΑ ΤΣΙΠΡΑ - ΛΑΦΑΖΑΝΗ

Ανοιγμα στην κοινωνία
και διεύρυνση στα
ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δύο προγράμματα ΕΣΠΑ
για νέουs και γυναίκεs
είδος.

υψηλή ζήτηση

παραγωγής ελληνιΗ αύξηση της
ι
προϊόντων ευνοείτα
κών βιολογικών
όστις σημαντικ
και από τις εξελίξεις
, όπου η
της Ευρώπης
τερες αγορές
δεν
ει υψηλή και
ζήτηση παραμέν
εται από την οιφαίνεται να επηρεάζ
κονομική κρίση.
της Γερμανίας,
Στις ώριμες αγορές
της
ς,
της Μ. Βρετανία
της Γαλλίας,
έντοΔανίας υπάρχει
Ελβετίας και της
ειψης των μεγάλων
νη τάση εγκατάλ
αυθεεπιστροφής στην
σημάτων και
παπροϊόντα μικρών
ντικότητα, σε
ερες χειροποί
ραγωγών με απλούστ υψηλό βαθμό
σίες και
ητες συσκευα
ό της τάποίησης. Ενδεικτικ
διαφορο
ρυθμοί
οι εκρηκτικοί
σης αυτής είναι
προϊόντα
ζήτησης για
αύξησης της
ει«σπιτικό», «οικογεν
,
με την ένδειξη
ή», «συνεταιριστικό»
ακή παραγωγ
γυο
«ΠΟΠ», «αλληλέγ
«χειροποίητο»,
ες
που σε ορισμέν
εμπόριο» κ.λπ.,
ει το 50%.
κατηγορίες υπερβαίν Ευρωπαίων
των
Η στροφή λοιπόν
ά προϊόστα βιολογικ
καταναλωτών
κά
ισχυρά συγκριτι
γεί
η
ντα, δημιουρ
για την Ελλάδα,
πλεονεκτήματα

»51-54

!

τουργίας και των υποδομών τους, και παρά την οικονομική στενότητα, οι επικεφαλής των Ιδρυμάτων προχωρούν στη θωράκισή τους με δραστικές, πλην σύμφωνες
με την ακαδημαϊκή δεοντολογία, παρεμβάσεις. »12-13

σουν στις
ρούν να πρωταγωνιστή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αυτόματος συμψηφισμός
για χρέη προς
και από το Δημόσιο
Σε εφαρμογή σύστημα αυτόματου συμψηφισμού επιστροφής φόρων με οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. »40

4.500 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Κρίσιμο το επόμενο
δίμηνο για τον Εμπολα
Οι επόμενοι δύο μήνες είναι καθοριστικοί
για την ανάσχεση του ιού. »20, 37

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

cook book
Μαγειρεύουμε σε
ένα μόνο σκεύος
35 συνταγεσ

Ανοιγμα στην κοινωνία το βασικό μήνυμα
του Α. Τσίπρα στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. »6-7

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΜΑΡΑ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Αρχίζει η μάχη για
τα προαπαιτούμενα σε
κυβέρνηση - Βουλή »4-5
Tο ΙΣΠΑΝΟελ ληνικο
λεξικό
Λεξικό για όλουs