Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9897

1,30€

www.ethnos.gr

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
»4-6

Σαμαράς: Ευθύνη
και σταθερότητα
κόντρα στον λαϊκισμό

Τσίπρας: Εκλογές
και μετά κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας

Βενιζέλος: Να μας
πει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα
κάνει με το χρέος

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 20.000 «ΜΠΑΤΑΧΤΣΗΔΕΣ» ΜΕ ΓΕΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

Ερευνητικό σκάφος
της Τουρκίας
έξω από τη Λεμεσό
Προκαλεί η Τουρκία. Αμφισβητεί
κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. »12

€

Δευτερα 2014
ιου

έs
επαγγελματικ
6 οκτωβρ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

165

ΠΟΙΟΙ ΚΛΕΒΟΥΝ
το ρεύμα από τη ΔΕΗ
Κ

λοπές ρεύματος και «φέσια» στη ΔΕΗ από «έχοντες» αποκαλύπτουν έλεγχοι της εταιρείας για
τους μεγαλοοφειλέτες. Εχουν εντοπιστεί 20.000 «μπαταχτσήδες» με πολυτελείς μεζονέτες και κερδοφόρες
επιχειρήσεις με χρέη 200 εκατομμυρίων ευρώ. »32

Βίλα στην Πεντέλη
με δύο πισίνες
χρωστά 13.000€

Πολυτελές ρεστοράν
στο Σύνταγμα έβαλε
«φέσι» 150.000€

προγραμμα

Επιδότηση 60%
για μικρές
μονάδες αλιείας
 Σελ. 2-3

ι
από το σπανάκ
Δυνατό εισόδημα
ΤΟΥ κωστα

ι με σπορά στο
Πολλαπλασιάζετα
, που απέχουν
χωράφι σε γραμμές
και 10 ε25 εκατοστά
μεταξύ τους
των φυτών επάνω
κατοστά μεταξύ
Η σπορά γίνεται
σε κάθε γραμμή.
μέχρι τον Φετον Σεπτέμβριο
από
καλλιέρδιάρκεια της
βρουάριο. Η
μήνες.
είναι 1,5-2,5
γειας
νται
που απαιτού
Οι εργασίες
ατα για την καταείναι τα σκαλίσμ
και η
ζιζανίων, αλλά
στροφή των
αυτά να
φυτών ώστε
αραίωση των
τον 10 εκατοστά
απέχουν τουλάχισ φύτευσης.
γραμμές
επάνω στις
δή αρχίζει 1,5Η πρώτη συγκομι
η δεύτη σπορά και
2,5 μήνες μετά
μετά την πρώτη
τερη 20 ημέρες
η συγκοΓια να γίνει
συγκομιδή.
έθα πρέπει να
μιδή των φύλλων
τικά
στεί 5-6 πραγμα
χουν σχηματι
ή με
με εκρίζωση
φύλλα. Γίνεται
φύλμεγαλύτερων
αποκοπή των
τεγίνονται περισσό
λων, ώστε να
να
το έτος. Μπορεί
ρες συγκομιδές
τόνους ανά στρέμαποδώσει 1,5-2
ασία
ίται σε θερμοκρ
μα. Διατηρε
η90-95% για 14
0οC και υγρασία

νανου

στην
αρότι δεν ανήκει
πολλά υκατηγορία των
εναλλακτιποσχόμενων
γειών, θεωκών καλλιερ
τάξης λύση στον
ρείται μία πρώτης
για εύκολο και
πρωτογενή τομέα
α.
γρήγορο εισόδημ
ζήτηση για κατεΗ αυξανόμενη
λαχανικά στην
ψυγμένα πράσινα καταστήσει το
έχει
εγχώρια αγορά
ρουσα
πολύ ενδιαφέ
σπανάκι ως
προμε σημαντικές
καλλιέργεια,
ης.
οπτικές ανάπτυξ
να καλλιεργηΜάλιστα, μπορεί
και να δώως βιομηχανικό
θεί και
εισόδημα στους
σει επίσης καλό
της
με το σύστημα
παραγωγούς
γεωργίας.
συμβολαιακής
για την
, οι αποδόσεις
Αλλωστε
είναι
σπανακιού δεν
καλλιέργεια
το
ρόνητες. Με
καθόλου ευκαταφ να ανέρχεται
γής
κόστος παραγω
ευρώ ανά
250-400
περίπου σε
ς 0,6με τιμή πώληση
στρέμμα και
ερη
κιλό τη μεγαλύτ
0,7 ευρώ το
το σπαεμπορίας του,
περίοδο της
ένα καθαρό
να δώσει
νάκι μπορεί
ευρώ
650 έως 1.000
εισόδημα από
πώληΣε περίπτωση
το στρέμμα.
στις
παραγωγούς
σης από τους
κυτου σπανακιού
λαϊκές οι τιμές
το κι1,5-2 ευρώ
μαίνονται από

Π

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιδοτήσειs για μικρέs
μονάδεs αλιείαs
λό.
που
οι ποικιλίες
Γενικότερα
μιτην άνοιξη έχουν
σπέρνονται
με
εις σε σχέση
κρότερες αποδόσ ται το φθινόαυτές που σπέρνον .
πωρο ή τον χειμώνα
ένα φυλλώδες
Το σπανάκι είναι
χρησιμοποιό, του οποίου
λαχανικ
πίτες
σε διάφορες
ούνται τα φύλλα
α κοκώνονται βρασμέν
ή καταναλ
φαγητά αλλά
κινιστά σε διάφορα προϊόντα.
μένα
και ως κατεψυγ
ι είναι διαθέΑν και το σπανάκ τον χρόνο,
όλο
σιμο στην αγορά
αι
οποίες θεωρείτ
οι περίοδοι στις
η γεύση είναι
ότι έχει την καλύτερ τον Μάιο και
έως
από τον Μάρτιο
ριο έως τον Οκτώαπό τον Σεπτέμβ
και πιο
οποίες είναι
βριο, κατά τις
φρέσκο.

Η καλλιέργεια

το
μπορούμε να
Στην αγορά

μέρες.
του διενεργείται
Η καλλιέργειά
40σε μία έκταση
στη χώρα μας
των με μία παρα45.000 στρεμμά
Τα
58.000 τόνων.
γωγή 55.000γηέχει καλλιερ
τελευταία χρόνια
παρααπό μία ομάδα
θεί, επίσης,
νία με το σύστη Μακεδο
γωγών
ιακής γεωργίστημα της συμβολα
εταιρεία.
με μία ιταλική
ας
γνωστό κυρίΤο σπανάκι είναι
περιεκτικότητά
ως για τη μεγάλη
ένα
Είναι επίσης
του σε σίδηρο.
σε πολλά άλλα
τρόφιμο πλούσιο
ά, όπως σε βιθρεπτικά συστατικ
Α, βιταμίνη C,
ταμίνη Κ, βιταμίνη
ομάδας Β, φυλλικό
βιταμίνες της
ασβέένα
ιο, μαγγάνιο,
φτάνει μέχρι
που
οξύ, μαγνήσ
ένα στέλεχος
φυτικές
είναι
ψευδάργυρο,
Ο καρπός του
στιο, κάλλιο,
μέτρο ύψος.
με
έναν σπόρο
ίνες κ.ά.
σκληρός, περιέχει
ια.
λεία επιφάνε
ακανθωτή ή
νθώ:
εποχής, αΠού θα απευθυ
Είναι φυτό ψυχρής ς με μέση
Γάτσιος
σε περιοχέ
 Κάσσανδρος
,
ναπτύσσεται
λος Επιχειρή
τους 16-18 βαθμούς
Γεωπόνος - Σύμβου
θερμοκρασία
θερμοχαμηλότερες
σεων
ακόμη και σε
των 10οC. Μπορεί
Εταιρεία Symagro
Πάρκρασίες πέριξ
&Τεχνολογικό
σε μία ποικιλία
Επιστημονικό
να καλλιεργηθεί
μέπροτιμά εδάφη
Είναι φυτό δίοικο,
κο Ηπείρου
εδαφών, αλλά
σε
ή κυματοειδή.
6475, 26510ά και θηλυκά
ς, γόνιμα, πλούσια Τηλ.: 694484
έχει αρσενικ
σης σύσταση
δηλαδή
επιμε καλή στράγγι
τικά φυτά. Η
07653
οργανική ουσία,
άνθη σε διαφορε
Το
με τον άνεμο.
ση και pΗ 6-7.
κονίαση γίνεται
σε
γείται επάνω
άνθος του δημιουρ

! »41-44

ται περίπου
ωγής να ανέρχε
Με το κόστος παραγ στρέμμα και με την τιμή
ανά
κιλό, το πράσε 250-400 ευρώ
0,6-0,7 ευρώ το
πώλησης να φτάνει ί να αποδώσει από 650 έως
σινο λαχανικό μπορε α
το στρέμμ
1.000 ευρώ

Είναι
ή κατεψυγμένο.
βρούμε νωπό
ύπου φτάνει σε
ένα ποώδες φυτό
μία
εκατοστά. Εχει
.
ψος τα 10-15
και πολλές πλάγιες
κεντρική ρίζα
η, λεία
είναι σαρκώδ
Τα φύλλα του

ΤΗΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΦΕΣΗ

ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΒΡΗΚΑΝ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
»34-35

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Μίτσελ ετοιμάζει
διορθωτικές κινήσεις
Οι σκέψεις του Ισπανού τεχνικού για να
βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του. »21

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η πορεία του

Μεγά λου
Α λεξάνδρου
Την Κυριακή ο τριτοσ τόμος

Κάρτα από ΔΝΤ
στη Γερμανία
για τη λιτότητα
Χαμηλώνει την ανάπτυξη για τη γερμανική οικονομία το ΔΝΤ. »33

Tο γερμανοελ ληνικο
λεξικό
Λεξικό για όλουs