Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
THN κυριακη
μαζι με το

Η πορεία του

Μεγά λου
Α λεξάνδρου

Tο Γα λ λοελ ληνικό λεξικό
Λεξικό για όλουs

Ενα πολυτελές τετράτομο έργο για
τη ζωή του μεγάλου στρατηλάτη

Την Κυριακή ο πρώτος τόμος

L e a r n e r ' s

D i c t i o n a r y

ΠΕΜΠΤΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9888

1,30€

www.ethnos.gr

Η ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

αξιολογηση

Στον εισαγγελέα
πέντε δήμαρχοι
Δεν επέτρεψαν στους επιθεωρητές
δημόσιας διοίκησης να προχωρήσουν σε ελέγχους συμβάσεων. »12

στους ένστολους από τον Νοέμβριο
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ
ΤΟ 2016 ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Σ

τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου θα
περάσουν οι αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων, για να καλυφθεί
τμήμα των απωλειών από τις περικοπές
που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Εως 232 ευρώ η μηνιαία αναπροσαρμογή
στους μισθούς και
στις συντάξεις και
4-18% στα επιδόματα
»31

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΦΡΑΓΗ
ΣΤΙΣ ΚΛΟΠΕΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ »40-42

ΠΕΜΠΤΗ

2014

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 182

7 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

»17

Συντάξεις
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι ρυθμίσεις
στο ΕΤΑΤ
ισχύουν για τη
Διαφορετικές ρυθμίσεις ΕΤΑΤ, με βάση όαπό το
συνταξιοδότηση
του ΤΕΑστο καταστατικό
κασα αναφέρονται
αυτές -που έχουν
ΠΕΤΕ. Οι διατάξεις
για την
σύλλογο ΕΝΑΣ
ταγραφεί από τον
αφορμή
εργαζομένων με
είενημέρωση των
εθελουσίας εξόδουκαι το πρόγραμμα

Επτά κλειδιά ο
για ασφαλή έξοδ

ναι οι εξής:
ρυθμίσεις προβλέΑνδρες. Οι βασικές
ση:
πουν συνταξιοδότη
με τα απαιτούμενα
 Χωρίς όριο ηλικίας πρακτική του ΤΕΑΠάγια
έτη ασφάλισης.
του ΕΤΑΤ τα τελευΠΕΤΕ και στη συνέχεια απονέμει σύνταξη
είναι να
ταία 20 χρόνια
θέμα αυ6 μήνες. Για το
σε 31 χρόνια και
σχετικά εέχει αποστείλει
τό ο Σύλλογος
ταμείου ζητώστη διοίκηση του
,
ξώδικα
του καταστατικού
ντας την εφαρμογή
30 έτη υπηρεσίας.
που προβλέπει
ετών με 25 συνταξιοδοτι Σε ηλικία 55
15 στην Εμπορικά χρόνια (τουλάχιστον

1

των Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
- Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΥ

κή).
Γυναίκες.
τα εξής:
Προβλέπονται
με 24,6 συντάξιμα
 Χωρίς όριο ηλικίας
χρόνια
και 6
ετών με 19 χρόνια
 Σε ηλικία 45

2

μήνες
με 20 χρόνια υπηρε Χωρίς όριο ηλικία
γυναίκες.
σίας για έγγαμες
και 6
ετών με 17 χρόνια
 Σε ηλικία 42
15 χρό(με τουλάχιστον
μήνες υπηρεσία
αν υπάρχει ανήλικο
νια στην Εμπορική)

ΤΗΛΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

Εκτός από
την Αμφίπολη
αμφισβητεί και
τη... Βεργίνα

Η Ολγα Παλαγγιά έχει προκαλέσει
αντιδράσεις με τις θέσεις της για τις
ανασκαφές. »34-35

Μ

ε επτά απλές κινήσεις
η
ανοίγει ταχύτερα
πόρτα συνταξιοδότηασης για χιλιάδες
ετοιμάζονται
σφαλισμένους που
ν" την αγορά
να "εγκαταλείψου
μήνες
εργασίας. Τους τελευταίους
έξοδος,
παρουσιάζεται αυξημένη
ασφαλισμένοι
καθώς αρκετοί
γύρο παρεμβάφοβούνται νέο
να βγουν στη
σεων και σπεύδουν
σύνταξη.
Ρίζος,
Οπως τονίζει ο Διονύσης
σε θέματα εργαπου είναι ειδικός
δικαίου,
τικού και ασφαλιστικού
η ρευστή ατμό"η ανασφάλεια και
με τις εξελίξεις
σφαιρα σε σχέση
3.000 ημέρες
έχει τουλάχιστον
φαίνεται πως και
ασφάλιση εφόσον
στο ασφαλιστικό
τρίμηνο του ένα κάνει προαιρετική
αυτό το τελευταίο
Ο μισθωτός μπορεί
πολλούς αστιγμή εξόδου
τους θα οδηγήσουν
ασφάλισης συνολικά
που ισχύουν τη
δρόμο για τη
εθελουσίας.
σφαλισμένους στον
Απάντηση. Ο ασφαλισμένος
με το πρόγραμμα
από τον φονα φτάσει τον
ς θα μπορεί
σύνταξη. Ανεξάρτητα
σφορές του ώστε
Η θεμελίωση δικαιώματου παραδείγματο
τους, είναι απασύνταξη σε
διατάξεων
ρέα ασφάλισής
απαραίτητο χρόνο.
τος. Μια σειρά
να πάρει μειωμένη
συνταξιούπροπολύ σηδικαιραίτητο οι υποψήφιοι τα μικρά
Η επιλογή αυτή είναι
ηλικία 62 ετών. Απαραίτητη
επιτρέπουν τη θεμελίωση ασφάσύνταξη
τους
τα επόμενα 3
χρόνο
χοι να έχουν υπόψη
μαντική στη μειωμένη
ϋπόθεση να έχει
ώματος μόνο με τον
βοηθήσουν ώστε
να απαιτείται
100 ένσημα.
ΙΚΑ, όπου όπως αναφέρθηκε
"κλειδιά" που θα
στο
έτη από
λισης και χωρίς
να είναι χωνα χρηημέρες ανά έτος
ορίου ηλιη έξοδος στη σύνταξη
απαιτούνται 100
Μπορεί για το 2015
ταυτόχρονη ύπαρξη
δυσάρεστες
πριν από
επιδοτούμενο
ρίς εμπόδια και χωρίς
τα τελευταία 5 χρόνια
σιμοποιήσει τον
κίας.
στο τέλος".
της αίτησης.
ασφαλισμέεκπλήξεις
την υποβολή
χρόνο του ΟΑΕΔ.
Στη συνέχεια οι
πρέπει να
να κάνει
τον Σεσυνεχίσουν να
Τα "μυστικά" που
Ο μισθωτός μπορεί
Για το 2016 θα πρέπει
νοι μπορούν να
στον
εφόσον
αυτασφάλιση
αποχωρήσουν
γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι τα
προαιρετική ασφάλιση ημέρες
πτέμβριο να κάνει
εργάζονται και να
3.000
τη σύνταξη είναι
31/12/2016
όριο ηλικίας,
δρόμο προς
έχει τουλάχιστον
για 100 ένσημα μέχρι
όποτε πιάσουν το
αυτής είναι
από αλγια άλλα 100.
εξής:
συνολικά. Το κόστος
και επίσης το 2017
με
χωρίς να επηρεάζονται ό (με
του 62ου
ασφαλιστικών
Συνέχιση της ασφάλισης
στο 20% επί των
Ετσι, με τη συμπλήρωση μπορεί
λαγές στο συνταξιοδοτικ
ο ασφαΑκριβή επινομοθετου θα
αυτασφάλιση.
εισφορών που κατέβαλε
έτους της ηλικίας
βάση την ισχύουσα
αυτασφάλιση,
την απόλυσή
Η αυτασφάλιση
λογή αποτελεί η
λισμένος πριν από
να αποχωρήσει.
σία).
να δώσει λύση
κοστίσει 235
Δημόσιο, όωστόσο μπορεί
του.
για 8 μήνες θα του
Αυτό ισχύει στο
υποψήφιων
γίνεται με 25εστο αδιέξοδο των
ευρώ τον μήνα.
που η θεμελίωση
και
κόστος μπορεί
όποτε συμπληΠαράδειγμα
συνταξιούχων. Το
Η προαιρετική ασφάλιση τία και η "έξοδος"
ασφαευρώ στο ΙΚΑ
Επίσης
χρησιμοποιού
να είναι από 235
Ετσι, για παράδειγμα,
η αυτασφάλιση
ρωθεί το όριο ηλικίας.
μέχρι και τα 550
προγράμ59 ετών σήμεασφάλισης
για το κατώτατο
λισμένος στο ΙΚΑ
νται στα περισσότερα
μόνο με τον χρόνο
στα Ταμεία
τον Αύγουστο
εξόδου.
ύπαρξη αευρώ ή και παραπάνω
ρα έμεινε άνεργος
ματα εθελουσίας
και την ταυτόχρονη
αειΕχει 6.700 ημέρες
θεμελιώνουν
η καταβολή των
ΔΕΚΟ και των τραπεζών.
των
του 2014.
Εφόσον
νήλικου τέκνου
που
να συαπό τον
ανηλίκων
Ουσιαστικά, σε περίπτωσηπροσφάλισης και επιθυμεί
σφορών γίνει άμεσα
δικαίωμα οι μητέρες
οι
οι
μειωμένη όσο
και στα Ταδεν έχουν συμπληρωθεί ης, ο
νταξιοδοτηθεί με
εργοδότη, τότε "κλειδώνουν" ης
στο Δημόσιο αλλά
Τι μποϋποθέσεις συνταξιοδότησ του
το δυνατόν γρηγορότερα.
προϋποθέσεις συνταξιοδότησ
μόνος
ασφαλισμένος μπορεί
ρεί να κάνει;
καλύπτει τις εινα συνεχίσει να

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΡΟΪΚΑΣ
τέκνο
υπηρεετών με 14 χρόνια
 Σε ηλικία 57
με
σίας στην Εμπορική
για τις καθαρίστριες
Σημειώνεται πως
πρώτες πεισχύουν οι τρεις
βαρέα ένσημα
κατά 2 χρόνια.
ριπτώσεις, μειωμένες
εξαγορές πλασματιΠροσοχή, καθώς
από το ΕΤΑΤ. Εξακών ετών δεν γίνονται
για χρόνο
να γίνουν μόνο
ς.
γορές μπορούν
και προϋπηρεσία
στρατιωτικής θητείας

Συντάξεις
την αΣφαΛίΣη
εφημερίδα γία
Πέμπτη
διανέμεται κάθε
το
δωρεάν μαζί με

Κοκκαλιάρη
Αρχισυνταξία: Κατερίνα
νίκος Σιγαλός
Υπεύθυνος ύλης:
Κολώνας
φώσκολος, Χρήστος
Ρεπορτάζ: γιάννης
διονύσης ρίζος, δικηγόρος
Ειδικός συνεργάτης:
gr
Επικοινωνία: [email protected] Χαλανδρίου
μεταμόρφωση
Οδός μπενάκη,
κέντρο: 2106061000,
152 38. τηλεφωνικό
Fax: 210-6003785

1

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΛΟΚ ΑΟΥΤ

Δύο νόμοι
- φωτιά στη
Βουλή από την
κυβέρνηση
Με τις πολιτικά επώδυνες αλλαγές στον
συνδικαλιστικό νόμο και το λοκ άουτ
ξεκινά η κυβέρνηση την επιχείρηση
ψήφισης των προαπαιτουμένων.
Ενστάσεις ήδη καταγράφονται από
τη Χαριλάου Τρικούπη. »4-5

ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ

Οι ενστάσεις του
ΠΑΣΟΚ και το
ραντεβού Σαμαρά
με Βενιζέλο
»6

2