Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9867

1,30€

www.ethnos.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

επιστροφη

Ισοπέδωσε
Φιλιππίνεs &
Σενεγάλη

ΠΑΟ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-1

Φόρεσε
τα ερυθρόλευκα
πάλι ο ‘πιστολέρο’

»33-35

Νίκη με
ανατροπή
στο 94'

»23

16
σελ

ίδες

»28-29

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΕΛΟΣ - ετοιμο το ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ τον απριλιο

διχαζει η 3η Σεπτέμβρη

Τα μελαγχολικά
γενέθλια του ΠΑΣΟΚ
Δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις για την
40ή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. »9

€

ώργου
Της Εφης ΚαραγΕ

Μ

ΔΕυτΕρα 2014
βριου

έs
επαγγελματικ
1 ςΕπτΕμ

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ
για κάθε φορολογούμενο
«Α

τομικό φάκελο» για την
εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση, καθώς και για
τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων θα δημιουργήσει η

Θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία για εισοδήματα, κινητή και
ακίνητη περιουσία στις Εφορίες

καλλιεργεια

160

66

ΒΕΤΟ ΣΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Παραδοσιακό
εισόδημα από
τα δημητριακά

Οι Γερμανοί
«πυροβολούν»
τον Ντράγκι

 Σελ. 2-3

- ανάσα
Φθηνά δάνεια ρηματίες
ιχει
για τους επ

ξεκινούν
ε επιτόκια που
Παγκρήτια
από το 5%, η
Τράπεζα
Συνεταιριστική
χιλιάδες
χρηματοδοτεί
δίνοεπιχειρήσεις,
μικρομεσαίες
ητη ανάσα ρευ,
ντας την απαραίτ
κεφάλαια κίνησης
στότητας για
επεννα «τρέξουν»
αλλά και για
τα
Συγκεκριμένα
δυτικά σχέδια.
ματική στέγη,
δάνεια για επαγγελ για κεφάλαιο
ό,
για πάγιο εξοπλισμ
5%
επιτόκιο από
κίνησης έχουν
με την αξιομέχρι 5,8% ανάλογα
ενώ
επιχείρησης,
λόγηση της κάθε
του επιπροσαύξηση
προβλέπεται
3 μονάδες.
τοκίου μέχρι
μέσω του Παγκρή
Παράλληλα
καταθεσμού (είναι
τιου Λογαρια
ο επισμός όψεως)
τικός λογαρια
δυνατότητα
τίας έχει τη
χειρημα
του
Τα επιτόκια
υπερανάληψης.
σμού ξεκινούν
καταθετικού λογαρια
στο 1%,
και φτάνουν
από το 0,10%
το
υπερανάληψης
ενώ για το ποσό
11,5%.
επιτόκιο είναι
ίζει χαμηλόΗ τράπεζα εξασφαλ
της και
στους πελάτες
τοκα δάνεια
σίας της με την
μέσω της συνεργα Επενδύσεων,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα έτσι τη δυνατους
προσφέροντάς
δόιακής χρηματο
τότητα προνομ
επενυλοποίηση των
τησης για την
σχεδίων.
δυτικών τους
Τράη Παγκρήτια
Μέχρι σήμερα
ψει με την ΕΤΕπ
πεζα έχει υπογρά ού ύψους 175
συμφωνίες συνολικ τη διάθεσή
με σκοπό
εκατ. ευρώ,
σεις,
σαίες επιχειρή
τους σε μικρομε
μαΟΤΑ, υπό μορφή
όπως και σε
δανείων.
επενδυτικών
κροχρόνιων
ότι
να σημειωθεί
Θα πρέπει επίσης
ζεται το Ταμείο
η τράπεζα διαχειρί
, το
ξης Κρήτης
και το
γικών εξόδων
Αστικής Ανάπτυ
μμα
των λειτουρ
εί το πρόγρα
επιχείεων ανά πελάτη.
οποίο υλοποι
μικρομεσαία
εια Κρήτης
κόστος προβλέψ
χείρηση είναι
αι
για την Περιφέρ
δάνεια δεν επιJESSICA
στην
ποσό που απαιτείτ
Τα συγκεκριμένα
του Ν.
ρηση και το
πληροφορίες
την εισφορά
(περισσότερες
δότηση της μεταβίe.gr).
βαρύνονται με
0,60
για τη χρηματο
δα www.jessicacret τιας
είναι σήμερα
νει το 1 εκατ.
ιστοσελί
128/75 (και που
της Παγκρή
βασης δεν υπερβαί
Η συνεργασία
αποσκοπεί
της μονάδας).
ευρώ).
ρωμής των
ς με την ΕΤΕπ
ς μονιμόΤράπεζα
ιο Κίνηση
ικών
Η διάρκεια αποπλη
8
 Γ) Κεφάλα
αι
δότηση επενδυτ
να φτάσει τα
στη χρηματο
ρα που απαιτείτ
δανείων μπορεί
υποδομής που
τερου χαρακτή
όδυνατόπαρέχεται η
προγραμμάτων
η μιας επεκτειν
επιχειχρόνια, ενώ
24
για την ανάπτυξ
μικρομεσαίες
σης.
ή απόυ χάριτος μέχρι
υλοποιούν οι
σαίας επιχείρι
ανάΕΕ, κατάθεση
τητα περιόδο
ητα για την
μενης μικρομε
με ευτος-μέλος της
νται
χνίας,
τα συγκεκριμένα
ρήσεις, απαραίτ
των ευρεσιτε
αγροτικών εκτάμήνες. Επίσης
Τα δάνεια χορηγού έχουν μειυν το
κτηση διπλωμά
μίας
ρωτικά η αγορά
ν να καλύψο
πτυξή τους.
καθώς
τη μεταβίβαση
να αφορά:
δάνεια μπορού
νοϊκούς όρους,
δαπάνες για
λογισμού του
σεων.
επιτρέΗ δαπάνη μπορεί
, το οποίο διαμορα, όπως οι δαεφόσον αυτή
, για την αγο100% του προϋπο
ωμένο επιτόκιο
επιχείρησης,
ικής
σχεδίου.
 Β) Αϋλα στοιχεί
το κόστος δανει Α) Υλικά στοιχεία
συνδεδεΣημειτης οικονομ
επιχειρηματικού
είναι άμεσα
φώνεται με βάση
ή ακινήτων.
τη συνέχιση
ο
πει
πάνες που
ρά εξοπλισμού
ΕΤΕπ, την κάλυψη
αρχάς
ς (και εφόσον
και ανάπτυξη,
σμού από την
αγορά γης κατ’
δραστηριότητα
επιμένες με έρευνα
ώνεται ότι η
δικτύων
ζωτικής
η πωλούμενη
ή ανάληψη
εκτός αν είναι
αγοραστής και
δημιουργία
κράαποκλείεται,
η. Από
και σε άλλο
την επένδυσ
διανομής ακόμη
σημασίας για
εξαιρείται ολοκλητο πρόγραμμα

οδηγοσ

Σίγουρο εισόδημα
από την καλλιέργεια
των δημητριακών
!
τοδότησης
προνομιακής χρημα και χαΤη δυνατότητα
επενδύσεων αλλά
για την υλοποίηση κεφάλαια κίνησης παρέγια
μηλότοκα δάνεια
ήτια Τράπεζα
ελματίες η Παγκρ
χει στους επαγγ

»51-54

Εφορία από το 2015, βάζοντας τέλος στα τεκμήρια διαβίωσης. Τα
στοιχεία για το προφίλ θα αντλούνται από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. »40

Μέρκελ και Σόιμπλε επιμένουν
στη σκληρή λιτότητα. »6-7
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧωΜΑΤΩΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΓΙΟΥΝΚΕΡ - ΣΑΜΑΡΑΣ

ότι ο τάφος είναι ασύλητος
Οι ανασκαφείς υποστηρίζουν ότι τις αίθουσες του τύμβου είχαν γεμίσει επί τούτω με
χώματα οι αρχαίοι κατασκευαστές, για να αποτρέψουν τους τυμβωρύχους. »44-45

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ

Υπόσχεση
για στήριξη
στο Παρίσι

Θετικά μηνύματα εν όψει
της διαπραγμάτευσης. »4

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Πέντε βουλευτές ΔΗΜΑΡ
δεν ψηφίζουν Κουβέλη
Οι Γ. Πανούσης, Ασ. Ξηροτύρη, Μ. Γιαννακάκη, Γ. Κυρίτσης και Μ. Ρεπούση δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν. »14

Ο Αστερίξ και οι Νορμανδοί

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΕ ΣΕΠΙΑ