Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9855

1,30€

www.ethnos.gr

κερδη από
τη βιολογική
καλλιέργεια
βασιλικού και
δενδρολίβανου

€
Του Κώστα

Δευτερα 2014
στου

έs
επαγγελματικ
18 αυΓου

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

ΝαΝου

158

Χρηματοδοτήσεις
για επενδύσεις
στα νησιά
 Σελ. 2-3

πόσχονται
Υψηλά κέρδη υ
βασιλικός
δενδρολίβανο &

αξιοποιούν
ύο βότανα που
μισμένα
φτωχά και υποβαθ
μόζονται
εδάφη και προσαρ
μεσογειακό
εύκολα στο
κτική
ρουν μια εναλλα
κλίμα προσφέ
με τον πρωτολησης
ευκαιρία ενασχό
ς.
προοπτικές κέρδου
γενή τομέα με
και ο βασιλικός
Το δενδρολίβανο
χωρίς
καλλιέργειες
αποτελούν δύο
εις, με τις στρεμμα
ιδιαίτερες απαιτήσ
ιάζονται
εις να διπλασ
τικές αποδόσ
κή φυτεία.
επιλέγεται βιολογι
όταν
η στην καλλιέρ
Η ετήσια απόδοσ
φθάνει τα 400
γεια δενδρολίβανου
φύλλων και τα
κιλά αποξηραμένων ετήσια βάση
α σε
έσοδα ανά στρέμμ
γίσουν τα 800
ν να προσεγ
μπορού
που
περίπτωση εκείνη
ευρώ, ενώ στην
τα
ική καλλιέργεια
ν
επιλεγεί βιολογ
άζονται και φθάνου
έσοδα διπλασι
ανά στρέμμα.
ό
τα 1.600 ευρώ
για τον βασιλικ
Το ετήσιο κόστος
στρέμσε 300 ευρώ ανά
υπολογίζεται
α 800καθαρό εισόδημ
μα, δίνοντας
συμπερίπτωση της
1.100 ευρώ στην
βιολογική
γειας. Η
βατικής καλλιέρ
ού έναντι
καλλιέργεια βασιλικ
ει
όμως
μπορεί να ανεβάσ
της συμβατικής
στα επίπεδα των
τον πήχη των εσόδων

Δ

για 164 κλαδοΥσ

ού.
πολυετούς βασιλικ
όμως και είδη
σε διάκαλλιεργείται
 Ο βασιλικός
να είναι
ς που μπορεί
φορες περιοχέ
εύκρατο
ψυχρότερες. Το
θερμότερες ή
για την
καταλληλότερο
κλίμα είναι το
Ο ήπιος
του βασιλικού.
καλλιέργεια
που
ας χειμώνας
και μικρής διάρκει
καλοκαίένα δροσερό
τον ακολουθεί
θεση
καλύτερη προϋπό
ρι αποτελεί την
γή βασιμένη παραγω
α
για την επιτυχη
ς αυτές, η διάρκει
λικού. Στις περιοχέ
με
είναι πιο μακρά,
της βλάστησης
ότερες
γίνονται περισσ
συνέπεια να
έτος.
συγκομιδές το
αναρασία στην οποία
Γενικά η θερμοκ
είναι
α ο βασιλικός
πτύσσεται καλύτερ
ταυς Κελσίου, ενώ
οι 22-30 βαθμού
ού
10-12 ώρες φωτισμ
τόχρονα απαιτεί

Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο
για τους κατοίκους 96 νησιών

ημερησίως.
βασιλική καλλιέργεια
 Στη βιολογι
που απαιτες του αζώτου
κού οι ποσότη
κιλών
παραγωγή 500
τούνται για την
9,6
το στρέμμα είναι
ξηρής δρόγης
11,6
κιλά φωσφόρου,
κιλά αζώτου, 2,8
ίου.
1,6 κιλά μαγνησ
κιλά καλίου και
να γίνει θα πρέπρέπει
Η λίπανση που
μέσον
ι στο έδαφος κατά
πει να αποδίδε
ρου,
3 κιλά φωσφό
ίόρο 10 κιλά αζώτου,
και 1,5 κιλό μαγνησ
12 κιλά καλίου
ου.

ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

2.000 ευρώ.
ές Ευκαιρίες»
Οι «Επαγγελματικ
μυστικά
τα επτά μικρά
αποκαλύπτουν
βοτάγεια των δύο
για την καλλιέρ
νων:
ες
προτιμά συνθήκ
 Το δενδρολίβανο
εί σε
νειας. Ευδοκιμ
πλήρους ηλιοφά
ιζόμενα, πεδινά
εδάφη καλά στραγγ μέχρι τα 600
ρο
αλλά και σε υψόμετ
περιση απόδοση με
μέτρα. Καλύτερ
με
βρέθηκε σε εδάφη
σότερο άρωμα
σε
περιεκτικότητα
pH 6-7 και υψηλή

ασβέστιο.
σε αιθέριο έλαιο
 Η περιεκτικότητα
τις
επηρεάζεται από
δενδρολίβανου
και κυές συνθήκες
εδαφοκλιματικ
ξηρού
1,5% έως 3,0%
μαίνεται από
υψηαντέχει τόσο σε
βάρους. Το φυτό
ρασίχαμηλές θερμοκ
λές όσο και σε

ενισχυονται 164 επαγγελματικεσ δραστηριοτητεσ »43-46

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ
ιδιαίτερες απαιτήκαλλιέργειες χωρίς
αποτελούν δύο
βιολογική φυτεία
και ο βασιλικός
όταν επιλέγεται
Το δενδρολίβανο
να διπλασιάζονται
τικές αποδόσεις
σεις, με τις στρεμμα

, 3 κιλά φωσφό
όρο 6 κιλά αζώτου
και 1,5 κιλό
ρου, 11 κιλά καλίου
μαγνησίου.
καλβασιλικού που
 Η ποικιλία
η
Ελλάδα είναι
λιεργείται στην
εται από
ες.
οποία διακρίν
πολλαπλασιάζε
«citriodora», η
 Το δενδρολίβανο
10
και το έντονο άρωμα.
ματα, μήκους
τα μεγάλα φύλλα
για
καλλιεργείται
ται κυρίως με μοσχεύ
τις
τον λόγο αυτόν
προέρχονται από
για
γή 450 Για
cm περίπου που
δρόγης αλλά και
ματα για να απονται για την παραγω είναι παραγωγή ξηρής
α με απαιτού
υ ελαίου. Είναι
κορυφές. Τα μοσχεύ ούνται σε φυτο στρέμμα
ίας τους, ανάλογ
ξηρής δρόγης
παραγωγή αιθέριο
τοποθετ
4 κιλών
χρόνος ριζοβολ
φωσφόρου,
κτήσουν ρίζες
που δημιουργεί
εται από 2 έως
οργανικής ουσίαζώτου, 2,2 κιλά
μονοετές φυτό
το
εποχή, κυμαίν
τασης 7,1 κιλά
κιλά μαγνητώριο σε ένα μείγμα
βλαστών και
την το- την
καλίου και 1,6
η εποχή εγκατάσ
πυκνό πλέγμα
(1:1). Πριν από
μήνες. Καλύτερ
20-80 cm,
είναι 10,8 κιλά
ας και άμμου
ωμα αυτό,
στο φυτώριο
φθάνει σε ύψος
σίου.
ή τους στο υπόστρ
θα πρέ- οποίο
. Υπάρχουν
των μοσχευμάτων
ποθέτησ
να γίνει
εκτός
α με την ποικιλία
ι όλα τα φύλλα
λίπανση που πρέπει
μέσον ανάλογ
η άνοιξη.
απομακρύνοντα
δενδρο- Η
ι στο έδαφος κατά
κή καλλιέργεια
κορυφής. Η εγκατάπει να αποδίδε
 Στη βιολογι
από εκείνα της
αζώτου που
μάτων στο φυτώριο
οι ποσότητες του
σταση των μοσχευ
και ο λίβανου
όλο τον χρόνο
μπορεί να γίνει

ύς.
ς για τους παραγωγο
Μεγάλες προοπτικέστρέμμα από το δενδρολί800€ τα έσοδα ανά υν από τον βασιλικό. Αύφτάνο
βανο, τα 1.100€ τις βιολογικές καλλιέργειες
από
ξηση εσόδων

!

το στοίχημα του Σεπτεμβρίου
Α

ΕΚΘΕΣΗ HUMAN RIGHTS FIRST

Mαρτυρία - φωτιά
για τη Χρυσή Αυγή
Kαταπέλτης για τον νεοναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης . »14-15
ΑΡΘΡΟ TOY Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ,
Ο ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ
»7

τζέντα φορολογικών ελαφρύνσεων θέτει η κυβέρνηση
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα στο Παρίσι. Οι διορθωτικές κινήσεις θα τεθούν από
τον πρωθυπουργό στη συνάντηση
που θα έχει με τον Ζ. Κ. Γιούνκερ
στις 30 Αυγούστου. »4-5

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις  «Κούρεμα» έως 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης
 Δύο σενάρια στο τραπέζι για λιγότερη εισφορά αλληλεγγύης
 Αύξηση των δόσεων για χρέη σε εφορίες και Ταμεία

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Μετακινούν
τις Σφίγγες
για να ανοίξει
η είσοδος

Αποκαλύφθηκε
πολυτελές ψηφιδωτό
δάπεδο με ρόμβους

Oι αρχαιολόγοι θα μετακινήσουν τις Σφίγγες και τους λίθους ώστε να προσεγγίσουν την είσοδο του τάφου. »34-36

ευρωπαϊκο στιβου

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Αργυρό στο μήκος
από τον Τσάτουμα
Μετά την Κ. Στεφανίδη και ο Μεσσήνιος άλτης ανέβηκε στο βάθρο. »24-25

Η κατοικία των θεών

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή
το βασιλειο του
χρυσου δρακοντα