Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δευτερα
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9851

1,30€

www.ethnos.gr

ΔΕυΤΕρα

11 αυγουςΤου

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

Της Εφης ΚαραγΕ
ώργου

Μ

ε έξυπνες λύσεις
που
αφορούν στη
χρηματοδότηση και
την ταμειακή τους
διαχείριση, η Alpha
Bank στηρίζε
ι τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
και τους
ελεύθερους
επαγγελματίες
. Για
τον λόγο αυτόν
αναπροσαρμόζ
ει
διαρκώς τα
χρηματοδοτικά
προϊόντα, ώστε να
προσφέρει λύσεις
με ευνοϊκούς
όρους και προσαρ
μοσμένες στις
απαιτήσεις
της
κάθε επιχείρ
ησης.
Συγκεκριμένα,
η
σφέρει το προϊόν τράπεζα προALPHA Ανάπτυ
ξη, που είναι
δάνειο για κεφάλα ιο
κίνησης, μεσοπρ
όθεσμης διάρκειας, το οποίο
εξασφαλίζει
στην επιχείρηση τα
απαραίτητα κεφάλα
ια
για την αύξηση
της παραγωγικής
της δυναμικ
ότητας.
Το ύψος του
δανείου φτάνει
τις
150.000 ευρώ
και ανάλογα
με τις
εξασφαλίσεις
που θα προσφέ
ρει
ο επιχειρηματίας
το
τόκιο για 2 χρόνια σταθερό επιξεκινά από το
9% (το κυμαινό
μενο διαμορφ
ώνεται στο 8,35%
+ περιθώριο
μέχρι
4 μονάδες).
Η διάρκεια αποπλη
ρωμής του
είναι 2-6 χρόνια.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ »41-44

157

2014

επαγγελματικ
έs

ΕπΕνδυτικοσ
νομοσ

Ενισχύσεις για
την παραγωγή
αιθέριων ελαίων
 Σελ. 2-3

Εξυπνες λύσεις
χρηματοδότησης
τους επαγγελματγια
ίες

Το ποσοστό
χρηματοδότηση
ς φτάνει ως το 65%
του συνολικ
ού κόστους της επένδυ
σης (εγκατα
στάσεις, εξοπλισ
μός, μελέτες
) βάσει
προϋπολογισμο
ύ έργου ή προτιμολογίων.
Εχει επιτόκιο
Euribor 3 μηνών
(σήμερα στο
0,208%) πλέον
περιθωρίου από
3 έως 5,5 μονάδε
ς και
πλέον κόστους
καλύψεως επιτοκιακού κινδύνο
υ, σήμερα 0,58%
για
όλη τη διάρκει
α -μέχρι το
τέλος
Δεκεμβρίου
2021- της περιόδο
προστασίας.
υ
Η μέγιστη διάρκει
αποπληρωμής
α
φτάνει τα 15
χρόνια
και παρέχεται
περίοδος χάριτος
μέχρι 12 μήνες
(με κεφαλαιοποίηση των τόκων).

ςυγχρηματοδοτούμε
να
δάνεια
Παράλληλα
η Alpha Bank
προσφέρει ενισχυό
μενα αναπτυ
ξιακά
προγράμματα
σε συνεργασία
με
το Ταμείο Επιχειρ
ηματικότητας
(ΤΕΠΙΧ).
Πρόκειται για
συγχρηματοδο
τούμενα δάνεια
προς μικρομε
σαίες επιχειρήσεις,
για την κάλυψη
αναγκών κεφαλα
ίου κίνησης,
αλλά και τη χρηματ
οδότηση των
πενδυτικών
ετους σχεδίων
. Τα συγκεκριμένα
δάνεια καθώς
είναι
επιδοτούμενα
είναι άτοκα
για το
50% του ποσού.
Επίσης σε συνεργ
ασία με το ΕΤΕΑΝ, με σκοπό
την ενίσχυση
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων,
παρέχει τη δυνατό
τητα
γυητικών επιστολ έκδοσης εγών ύψους έως
150.000 ευρώ
ανά επιχείρηση,
διάρκειας δύο
ετών με εγγύησ
η 50%
από το Ταμείο.

Επιδοτήσεις για παραγωγή αιθέριων ελαίων
Ταμειακή Διαχεί
ριση

Το προϊόν Alpha
Ταμειακή Διαχείριση είναι
ένας ευέλικτ
ος λογαριασμός που
καλύπτει τις
αυξημένες ανάγκε
ς και απαιτήσ
εις
της κάθε επιχείρ
ησης για κεφάλαια κίνησης
.
Το χρεωστικό
επιτόκιο ξεκινά
από το 8,35%
(+ περιθώριο
μέχρι
4 μονάδες) και
το πιστωτικό
επιτόκιο (στο υπόλοιπ
ο της κατάθεσης, διαμορ
φώνεται μέχρι
το
0,05%).

Το προϊόν Alpha
Εξυπνη Διαχείριση είναι
προνομιακός
λογαριασμός όψεως
με όριο υπεραν
άληψης μέχρι
20.000 ευρώ,
που
καλύπτει τις
προσωρινές
ταμειακές ανάγκες
της κάθε επιχείρη
σης
σε συνδυασμό
με πακέτο προϊόντων και υπηρεσ
ιών με προνομ
ακή τιμολόγ
ιηση.
Το επιτόκιο
για την υπεραν
άληψη διαμορφ
ώνεται στο
8,35%
(+περιθώριο
μέχρι 4 μονάδε
ς). Το
επιτόκιο για
την κατάθεσ
η είναι
κλιμακούμενο
και φτάνει
στο προσφέ
0,25%.
ρει ακόμα δωρεάν
χορήΟ συγκεκριμένος
γηση καρνέ
επιταγών, έκπτωσ
λογαριασμός
στα εξερχόμ
η
ενα και εισερχό
μενα

!

Δάνεια για κεφάλ
αια κίνησης με
ευνοϊκ
ρους αποπληρωμ
ής και προνομιακο ούς όριασμούς όψεω
ύς λογας με
20.000 ευρώ προσφόριο υπερανάληψης έως
έρει η Alpha Bank
εμβάσματα και
30%
εγγυητικές επιστολ έκπτωση στις
ές προκαταβολής και πληρωμ
ής εμπορευμάτων

Οι ενδιαφερόμενο
υποβάλουν αίτηση ι μπορούν να
συμμετοχής
στο
συγκεκριμένο
πρόγραμμα
μέχρι
το τέλος Νοεμβρ
ίου.
Ακόμα η Αlpha
Bank σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζ
Επενδύσεων
(μέσω του Ελληνικ α
ού
Ταμείου Εγγυοδ
οσίας Ευρωπα
ϊκής
Τράπεζας Επενδύ
σεων
και σε ενέγγυε
και Μεσαίες Επιχειρή για Μικρές
ς πιστώσεις προς
σεις) προσφέ
εξωτερικό.
το ρει δάνεια
σε μικρομεσαίες
επιχειΤο δάνειο Alpha
ρήσεις που
δραστηριοποιο
πιχειρείν παρέχει Ecoλογικό Ε- στους κλάδου
ύνται
χρηματοδοτική
ς της βιομηχα
στήριξη στις
νίας,
του τουρισμού
επιχειρήσεις
και της παροχή
για την πηρεσιώ
κάλυψη των
ς υεπενδυτικών
ν με σκοπό
τους δα- δότηση
τη χρηματοπανών (εγκατα
επενδυτικών
στάσεων και
σχεδίων και
εξο- αναγκώ
πλισμού) για
ν κεφαλαίων
φωτοβολταϊκά
κίνησης, με
συ- μειωμέν
στήματα ισχύος
ο κόστος χρηματ
έως
οδοτήσεπαραγωγή ηλεκτρι 500 KW για ως και απαλλα
κής ενέργειας.
γή της εισφορά
ς του
Ν.128/75.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Ερντογάν Α’
ο Θριαμβευτής
Ο Τ. Ερντογάν στον θρόνο του Σουλτάνου.
Σαρωτική νίκη στις προεδρικές. »18-19

κατ’ οίκον από την Εφορία
Ε

λέγχους ακόμα και στα
σπίτια για φοροδιαφυγή
και χωρίς την παρουσία εισαγγελέα θα μπορεί να διενεργεί
η Εφορία κατά τα πρότυπα των
ΗΠΑ, με βάση τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους. »33

  ι εφοριακοί θα μπορούν να διενερΟ

γούν ελέγχους χωρίς την παρουσία εισαγγελέα για φοροδιαφυγή και χρέη
  υνατότητα κατάσχεσης πολύτιμων
Δ

αντικειμένων και «μαύρου χρήματος»

ΣΦΑΓΗ 500 ΣΤΟ ΙΡΑΚ

Ολοκαύτωμα από
τους τζιχαντιστές

ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ »4-5

ΡΟΔΑΚΙΝΑ: ΟΙ 4 εναλλακτικοι ΔΡΟΜΟΙ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Παγκόσμιο σοκ από τη νέα θηριωδία των
τζιχαντιστών στο Βόρειο Ιράκ. »20, 29

ΦΕΓΓΑΡΙ
ΜΑΓΙΑ
ΕΚΑΝΕΣ

Μνημεία και μουσεία πλημμύρισαν με κόσμο για τη «γιορτή» του ολόγιομου φεγγαριού. »35

ΑΜΦΙΠΟΛΗ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ
παρασκευη με το

Ενα βήμα από νέο
μακεδονικό τάφο
Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη
στον τύμβο Καστά. »36-37

ΓΝΩΜΗ

Το κυνήγι
των μαγισσών
Δεν περνάει εβδομάδα
που να μη μας γνωστοποιήσει η κυβέρνηση
και ένα νέο μέτρο ή μια
νέα διαδικασία που θα
συντελέσει, κατά τις διαβεβαιώσεις της, στην
πάταξη της φοροδιαφυγής. Αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι η φοροδιαφυγή παραμένει αλώβητη. Κι αυτό γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, που είναι η καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.
Η εφαρμογή της συνταγματικής ρύθμισης που
επιβάλλει τη συνεισφορά όλων στις δημόσιες
δαπάνες ανάλογα με τις
δυνάμεις τους αποτελεί
τη βάση για την επίλυση
του προβλήματος.

»Συνέχεια στη σελ. 3

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Παρασκευή

Ο Asterix και οι Γότθοι

Η ΠΟΛΗ
ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ