Πρωτοσέλιδο Έθνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9848

1,30€
mΕ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ dvd: 2,50€

www.ethnos.gr

DVD Αναζητώνταs μεγάλα θηράματα
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ A. & G. LUGARI

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥ 2013
Συντάξεις
ΠΕΜΠΤΗου 2014
7 αυγουστ
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ:

175

λαιούς
Εξι κλειδιά για πα ΟΑΕΕ
ους του
ασφαλισμέν

Γνώμη

Το ψαλίδι
στα αναδρομικά

υν τα
υση λαμβάνο
ε μεγάλη απογοήτε
τη λήσημειώματα για
εκκαθαριστικά
δες συνταξιτους εκατοντά
τομέα,
ψη της σύνταξής
και του ιδιωτικού
ούχοι του δημόσιου
τους να είναι
τα αναδρομικά
τηση του
καθώς βλέπουν
μετά την παρακρά
πετσοκομμένα
φόρου.
αναδρομικά
ακόμη κι αν τα
στο 2012
Τούτο καθώς,
που πάνε πίσω
αφορούν συντάξεις ο συνταξιούχος τα φο2011,
ή ακόμη και το
κλίμακα, γεγονός
τη σημερινή
ρολογείται με
με αυτόν τον
να χάνει
που έχει ως συνέπεια 1/4 των συντάξεων
τον το
ν.
τρόπο τουλάχισ
που είχε λαμβάνει
εις δε
Στις περιπτώσ
ύχος
που ο συνταξιο
ει
επιθυμεί να εξαγοράσ
κό
και κάποιο πλασματι
τηση
χρόνο με παρακρά
κατααπό τη σύνταξη,
λήγει να μη λαμβάνει
ιτίποτε από αναδρομ 30
24 και
κές συντάξεις
λόγω φομηνών. Η εν
Γράφει o
ρύθμιση είρολογική
Διονύσης Ρίζος
ναι ανορθολογική,
εισόδημα που
εί εξοντωτικά
αφού φορολογ
έτη πέραν του
προηγούμενα
καθυστέαντιστοιχεί σε
δικαιολογία την
ενός με μοναδική
μηχανισμού να
του κρατικού
παρηση του ίδιου
τις συνταξιοδοτικές
απονείμει γρήγορα
και
ροχές.
επεκτείνεται
παρακράτηση
Η εν λόγω
που καθυστεκά και μετοχικά
και στα 4
στα επικουρι
των 2 ακόμη
και αυτά πλέον
τους.
ρούν
υν την παροχή
έτη για να απονείμο
ύχοι θα κιπολλοί συνταξιο
Είναι βέβαιο ότι
λόγω παραλοντας την εν
νηθούν προσβάλ
να δικαιωπιθανότητες
κράτηση με πολλές
από την προμε περισσότερες
θούν. Σίγουρα
περικοπών.
μνημονιακών
σφυγή κατά των

Μ

ΑσφΑλισμέν

ης
Χρόνος Ασφάλισ

15
15
35
36
37
40

οι στον οΑέέ

(τέΒέ, τσΑ, τΑέ)

ωσης
Ετος συμπλήρ
12
Μέχρι 31-12-20
Από την 1-1-2013
10
Μέχρι 31/12/20
2011
2012
2013

92
μέχρι 31/12/19

Οριο ηλικίας
Πλήρης
Σύνταξη
65
67
60
60
60
62

που χορηκών ετών. Η σύνταξησε όλες τις
ΤΕΒΕ
ί σύνταξη σε ηλιγείται από το
Για να χορηγηθε
θα
πλήρης σύνταμε τις ίδιες
των 67 ετών,
περιπτώσεις είναι
κία μικρότερη
συνταξιοδοτούνται
ένος να συσύνταξη με μικρόγια τους άνδρες
ξη. Μειωμένη
πρέπει ο ασφαλισμ ασφάλισης
προϋποθέσεις
δεν προβλέπε
έτη
. Τρία σημεία
τερο όριο ηλικίας
μπληρώσει 35
και τις γυναίκες
ου 2012 ή
για τους «παλαιται από το ΤΕΒΕ
μέχρι την 31 Δεκεμβρί την 1η
χρειάζονται προσοχή:
ένους.
ς μετά
διατάξεις
ι σε καμιά κατηούς» ασφαλισμ
ξι διαφορετικές
40 έτη ασφάλιση
 Δεν χορηγείτα
για την
τη συντασύνταξη.
Επίσης, δεν υπάρχει
υπάρχουν για
Ιανουαρίου 2013.
πρόγορία μειωμένη
συμπληαι προϋποθέσεις
α αυτή καθεστώς
η 400.000 επερίπτωση που
κατηγορί
Στην
ξιοδότησ
 Δεν υφίσταντ
αότησης για μητέκά η 35ετία μέως γονείς που
ωρης συνταξιοδ
λευθέρων επαγγελμ
ρώνεται αναδρομι
ένοι
συνταξιοδότησης
2012, τότε ο
ασφαλί. Οι ασφαλισμ
σε άλλα ταμεία.
το τέλος του
ρες ανηλίκων
τον ΟΑΕΕ, που
χρι
υπάρχουν
τιών από
ν τα εξής σημπορεί να συνταδιαχωρισμός ανάκαι το 1992. Αποπρέπει να γνωρίζου
ασφαλισμένος
 Δεν υπάρχει
στηκαν μέχρι
τη συμπλήρωση
και μετά το 1983
τόσο στα απαιμεία «sos»:
ξιοδοτηθεί με
μεσα στους πριν
κλίσεις υπάρχουν
ς όσο και
του ΤΕΒΕ υπολογίτης ηλικίας του.
Οσοι μπήκαν
 Η σύνταξη
του 60ού έτους
ασφαλισμένους.
ς στις
τούμενα έτη ασφάλισηχαμένους
η συμπλήμέχρι 31
τις κατηγορίε
με
ζεται με βάση
Ωστόσο, εφόσον
στην αγορά εργασίας
στα όρια ηλικίας,
εί ο ελεύγίνεται μετά
έχουν ενιαίο
ουν δικαίωμα
οποίες έχει ασφαλιστ όλη την
ρωση της 35ετίας
Δεκεμβρίου 1992
όσους θεμελιών
ατίας για
υ 2013 μπορεί
υ 2013.
καθεστώς.
θερος επαγγελμ
την 1η Ιανουαρίο
ασφαλιστικό
μετά την 1η Ιανουαρίο
μόνο τα τελευπροϋποθέσεις
οτηθεί ο ασφαλιΔιονύσης Ρίζος
περίοδο και όχι
να συνταξιοδ
Αναλυτικά οι
Οπως τονίζει ο
του
λοιπόν για κάσυμπλήρωση
ται οι ασκούγια όσους ασφαταία χρόνια. Ετσι
σμένος με τη
συνταξιοδότησης
40
στον ΟΑΕΕ ασφαλίζον
έχει καλύτε31 Δεκεμβρίου
της ηλικίας και
επάγγελμα που
που θέλει να
ποιον
62ου έτους
λίστηκαν μέχρι
ντες ελεύθερο
η ασφάλιικό δεσμό
ασφάλισης. Ανάεξής:
ρη σύνταξη συμφέρει μεγαλύτεσυνολικά ετών
1992 έχουν ως
απέκτησαν ασφαλιστ
ης διό
Τ.Ε.Β.Ε. Οι ασφαλις με τον Οργανισμ
με το έτος θεμελίωσ την
ση σε όσο το δυνατόντο δυνατόν
Ο.Α.Ε.Ε.λογα
είτε απευθεία
ένος
αι σύνταξη
για όσο
Ταμεία που υπήρη κατηγορία
σμένοι δικαιούντ
καιούται ο ασφαλισμ
είτε με τα τρία
ώσουν 15 έτη
4 έως 7 πλασματι
ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και
εξαγορά από
εφόσον συμπληρ
χθησαν σε αυτόν,
ηλικία 67 ετών.
ασφάλισης και
ΤΣΑ.
ένοι του ΟΑΕΕ
Οι ασφαλισμ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
Ε
ΙαΡΗτΩΝ Κ. ΚοΚΚαΛ
γ. ΦΩσΚοΛου

Εξι ρυθμίσειs
για σύνταξη
σε 400.000
επαγγελματίεs
Συντάξεις
γία τηΝ αΣφαΛίΣη
εφημερίδα
Πέμπτη
διανέμεται κάθε
το
δωρεάν μαζί με

Κατερίνα Κοκκαλιάρη
Αρχισυνταξία:
Νίκος Σιγαλός
Υπεύθυνος ύλης:
φώσκολος
Ρεπορτάζ: γιάννης
δικηγόρος
: διονύσης ρίζος,
Ειδικός συνεργάτης
[email protected]
Επικοινωνία:
Χαλανδρίου
μεταμόρφωση
0,
Οδός μπενάκη,
κέντρο: 210606100
152 38. τηλεφωνικό
5
Fax: 210-600378

1

»42-44
ΕΠΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενισχύσεις
600 εκατ.
για 145.000
ανέργους

στον ΕΝΦΙΑ μετά τη θύελλα
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΜΑΡΑ

ΓΝΩΜΗ

 Ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου,
οι απανωτές συσκέψεις,
οι αντιδράσεις βουλευτών και
η απόφαση για επανεξέταση

Διορθώστε
όλα τα λάθη

Σ

ε άμεσες και ριζικές αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού του φόρου ακινήτων για 4.000 οικισμούς προχωρεί η κυβέρνηση μετά τη θύελλα των
αντιδράσεων για τις εξωφρενικές τιμές.

Ιστορίες τρέλας με τον φόρο - ΕΝΦΙΑΛΤΗ
Στο Κορφοβούνι Αρτας
έβαλαν σε 6,5 στρέμματα αντικειμενική τιμή
900.000 ευρώ

Στα Καλύβια Τρικά-

λων 7 στρέμματα
αποτιμήθηκαν
815.000 ευρώ

 Αγροικία 120 τ.μ.

στα Τζουμέρκα
αξιολογήθηκε
314.000 ευρώ

»4-8
Νέοι και μακροχρόνια άνεργοι οι ωφελούμενοι των νέων προγραμμάτων. »14
ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΑΝ 28 ΕΚΑΤ.

ΦΠΑ τέλος

για 415.000 μικρομεσαίους
»33

Η μεγάλη
ληστεία
στα ΕΛΤΑ
Αποκαλύφθηκαν παράνομες ενισχύσεις
και δαπάνες χωρίς παραστατικά. »17

ΤΗΝ κυριακη
μαζι με το

Η κατάσταση τείνει
να ομαλοποιηθεί. Κι
έστω και καθυστερημένα, υπερβολές εντοπίστηκαν, αδικίες επισημάνθηκαν, διορθώσεις έγιναν και η φορολογία ακινήτων τέθηκε σε λογικότερες
βάσεις από εκείνες που
όριζε η αρχική απόφαση. Αλλά τι είναι λογικό και τι όχι είναι σχετικό, ιδιαίτερα όταν η
χώρα βιώνει μια τετραετή εξουθενωτική κρίση και οι οικονομικές
αντοχές των κατώτερων αλλά και των μεσαίων εισοδηματικά
τάξεων έχουν εξαντληθεί. Αυτό δεν πρέπει
να διαφεύγει από τους
κυβερνώντες.

»συνεχεια σελ. 3
»16-17

Ιζαμπέλ
Αλιέντε

Αυτή την Κυριακή

Η διχόνοια

ΚΟΡΗ
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ